Žehnání zvonu, znaku a praporu, řeč zvonů - zvon

08.07.2020 - lidová zbožnost

ŽEHNÁNÍ ZVONU

Slovo Boží - Žalm 150

Chvalte Hospodina v jeho svatyni,
chvalte ho na jeho vznešené obloze!
Chvalte ho pro jeho mocná díla,
chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.

Chvalte ho zvučnými cimbály,
chvalte ho cimbály hlučnými.
Všechno, co dýchá,
ať chválí Hospodina.

Slovo lidské - přímluvy:

1.) jáhen ing Pavel Kilian, tvůrce zvonění:
Hlas zvonu nás bude volat k bohoslužbám * (poklepnutí na zvon) *
- aby z naší farnosti vyšli noví kněží a řeholní sestry, Pána prosme:

2.) otec:
Hlas zvonu nás bude stále vyzývat k chvále Boží **
- aby naše myšlenky, slova i skutky byly k větší slávě Boží, Pána prosme:

3.) matka:
Hlas zvonu nám bude třikrát denně připomínat vtělení Tvého Syna skrze Pannu Marii **
- abychom na její přímluvu skutečně spásy dosáhli, Pána prosme:

4.) mladík:
Hlas zvonu bude každoročně ohlašovat vzkříšení **
- abychom z této naděje stále žili a jednou došli k svému věčnému cíli, Pána prosme:

5.) dívka:
Hlas zvonu nás bude volat k modlitbě **
- ať se modlíme rádi, vytrvale a s důvěrou, Pána prosme:

6.) chlapec:
Hlas zvonu zní vždy radostně a pokojně **
- aby tento zvon nikdy nemusel oznamovat neštěstí a pohromy, ale stále nás ujišťoval o Boží ochraně, Pána prosme:

7.) děvče:
Hlas zvonu bude provázet naše zemřelé na jejich poslední pozemské cestě **
- abychom se všichni shledali v nebeském království, Pána prosme:

Slovo církve - žehnací modlitba:

Bože, Tvůj hlas se už od počátku ozýval nitru člověka a zval ho k životu ve společenství s tebou, sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu.

Sešli na nás všechny své požehnání a dej, ať se hlas tohoto zvonu dotkne lidských srdcí a rozezní je, ať mají účast na radostech i žalostech svých bratří a sester a spěchají do chrámu, aby se tam setkali s tebou, naslouchali tvému slovu a předkládali ti své prosby.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. srpna 2020

svátek má Alan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU