Text České mše vánoční J.J. Ryby

03.12.2023 - lidová zbožnost

JAKUB JAN RYBA

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ / HEJ MISTŘE! - text


Zdroj: https://cs.wikisource.org/wiki/Česká_mše_vánoční/

Děkujeme.

KYRIE

Tenor:
Hej, mistře,
vstaň bystře,
vzhlédni na jasnost,
nebes na švarnost,
krásu uhlídáš,
v tento noční čas.
Hvězdy jsou dnes krásnější,
obloha je jasnější,
měsíc krásně plápolá,
světlý je sad obora,
denice již vychází,
z hájů volá zvěř,
cvrlikáním přelibým ptáčků zvučí keř,
rozléhá se les.
Slyším za horou tam zvuk,
moldánkový jemný hluk.
Ejhle! Slyšíš,
mistře, slyšíš,
dudlování, libé hraní,
jak to zvučí, krásně hučí:
honem vstaň, mistře,
prohlédni bystře!
Bas:
Nu, nu proč mi nedáš v spaní pokoje?
Proč mne nyní lekáš? Řekni, copak je?
Celý den jsem v práci byl, v potu tváře lopotil,
a tu když mám odpočinout ty mně nedáš spáti;
řekni, řekni, copak přece má to znamenati?
Tenor a Bas:
Co jest to, co jest za libé hraní?
Nebeský toť jest zpěv a plesání.
Tenor:
Toto já slyším dnes celou noc.
Bas:
To musí znamenat velmi moc.
Tenor:
Toto já slyším dnes celou noc.
Bas:
To musí znamenat velmi moc.
Tenor:
Proto jsem tě probudil,
abys slyšel hraní.
Bas:
Jsem rád, žes mne probudil k tomu podívání.
Tenor a Bas:
Bez všeho honem prodlení
běžme tam, kde to libě zní.
Této noci přepodivné
všecko všudy jest jak ve dne.
Jak vše padá libě v uši,
jak vše proniká mou duši!
Zas to hučí, mile zvučí,
pojďme se tam podívat,
nechtějme dél prodlévat.

 

GLORIA

(Andante)
Sláva budiž Bohu velikému,
pokoj lidu všemu pokornému,
neb se narodil Spasitel,
všeho světa Vykupitel.
(Allegretto)
Vstaňte rychle, pastýřové, srdce věrného,
zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého,
pojďte k Betlému,
městu svatému,
uvidíte tam světlo nebeské,
Syna Božího v podobe lidské.
To vám zde zvěstujem,
nad tím se radujem..
Vstaňte rychle, bežte k Betlému,
k Ježíšku dnes narozenému!

 

GRADUALE

Tenor:

Vzhůru bratři, jenom čerstvě vstávejte!
K Betlému se se mnou honem vydejte!
Pospíchám teď zvěstovat velikou radost,
nelenujte jen vstávat, spatříte jasnost,
která Betlém osvěcuje, celé nebe okrášluje,
vstaňte s rychlostí, pojďte k Betlému,
k Neviňátkovi dnes zrozenému.

Soprán a Alt:

Kdopak se narodil? Pověz nám!

Tenor:

Mesiáš dnes přišel k nám. /2x/

Soprán a Alt:

Kdepak je?

Tenor:

V Betlémě.

Soprán a Alt:

Kdopak je?

Tenor:

Pán země.

Tenor:

Vstaňte, pojďte se mnou tam, kde se zjevil nám
světa všeho Mesiáš, Vykupitel náš.

Soprán a Alt:

Vstaňme, běžme tam, kde se zjevil nám
světa Mesiáš, Vykupitel náš.

Bas:

Jste všichni připraveni?

Soprán, Alt, Tenor:

Jsme, jsme!

Bas:

Na cestu přistrojeni?

Soprán, Alt, Tenor:

Jděme!

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Jděme stáda spraviti,
potom půjdem k Betlému,
s přivítáním poběhnem
k Ježíškovi milému.

Bas:

Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí,
aby vzala housle, basu, to jí nařídí.
Ty pak, Ferdo, běž hned za háj,
vzbudiž celý Záleský kraj,
a ty, Jožko, jdi za horu,
Janku svolej lidi v boru.
Pozvi všecky dobré hudce,
zpěváky a hodné trubce,
a tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou,
k místu právě šťastnému s chutí velikou,
s chutí velikou.

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Budem Boha ctít srdcem pobožným,
jeho velebit duchem pokorným.
Všecko všudy svoláme,
na cestu se vydáme /2x/
K Betlému teď půjdeme,
Boha slavit budeme /3x/
slavit budeme.

CREDO

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Pospíchejme k Betlému,
místu svatému,
k Dítěti nebeskému
Pánu věčnému!
Budem se mu klaněti,
zpěvy slavně chváliti
nejradostněj vítati Pána věčného,
Syna Božího.

Bas:

Již se jen připravte,
hudby si upravte!
Budem Boha prostě chválit, ale upřímně,
budem Dítě božské slavit zpěvy úplně.
Jenom všichni za mnou pojďte,
píšťaly a trouby strojte!

Soprán, alt, tenor, bas:

Copak s sebou máme do Betléma vzít?
Copak přece všecko máme s sebou mít?
Copak máme s sebou vzíti
aneb načpak máme hráti?
Jenom nám řekni!

Tenor a bas:

Janku, Jožko, Kubo, Ferdo, ostatní všichni.

Bas:

V pravé pobožnosti,
svaté nábožnosti vyhrávati budeme.
Bohu poděkujeme,
za nám dané spasení
skrz Ježíše zrození.

Pojďte, pojďte k Betlému,
k místu přeblaženému,
chválozpěvy začneme,
jak jen Betlém uzříme.

Soprán, alt, tenor:

Kdopak dary ponese?

Bas:

Ty nám Tomek poveze.

Soprán, alt, tenor:

Kdopak dary ponese?

Bas:

Ty nám Tomek poveze.

Soprán a alt:

Tak již raděj půjdeme,
Pána chválit budeme,

Soprán, alt, tenor, bas:

budem vroucně zpívati,
Mesiáše, (2x)
k nám vítati,
budeme vroucně zpívati,
Mesiáše, Mesiáše
k nám vítati.
Tak již pojďme v rychlosti,
dojdem velké milosti:
Mesiáše spatříme,
božské dítě uzříme,
budem líbat Ježíška dobrého,
laskavého, milostného.

„Aleluja“ Bohu pějme,
nebes Otci chválu vzdejme,
radujme se srdečně
u jesliček společně!

Sláva buď tobě,
Bože věčný, Bože velký, nekonečný,
ve své moci jsi jediný.

Budiž na věky od nás všech chválen,
vděčně oslaven, nejvýš veleben,
to až na věky, amen (2x),
amen, amen, amen.

OFFERTORIUM

Bas:

V pokoře poklekněme,
Dítě Boží uctěme!
Dary mu obětujme
a je srdcem celujme!

Soprán a alt:

To je Dítě vznešené,
slávou nebes oděné.
Jak vztahuje k nám ručičky,
jak milostné jsou očičky.

Tenor a bas:

Jak nás rádo všecky vidí,
jak milostně na nás hledí.

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Ó, Děťátko milostivé,
budiž nám vždy dobrotivé (2x).
Ó, Děťátko milostivé,
budiž nám vždy dobrotivé! (2x).

Tobě se zde klaníme,
oběť svou zde činíme,
obejmi nás láskou svou,
potěš tváří milostnou,
obdař všecky milostí,
zblaž nás věčnou radostí,
uděl nám požehnání,
pokojné obcování!

Tenor:

Nuže, bratři, zahrajeme,
potom zase zazpíváme,
ke cti toho Děťátka,
útlého neviňátka.

Bas:

Naštymujte hudby jasné,
ať nám to jde všecko krásně,
jenom řádně do toho,
hrajme, co je slušného!

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

S radostí a plesáním, bratři,
pějme chvály zde!
Všeobecným hlásáním
ať náš hlahol k nebi jde!

Trouby, zněte hlučně dnes,
vděčný zpěv se k Bohu nes,
neb jest den dnes spasení,
lidu vysvobození.

Ježíš Vykupitel náš
vytrh´ služebnosti nás,
za čež jemu děkujeme,
v plesání dnes hudujme!

Bože, budiž veleben,
na věky věkův, amen,
až na věky, amen. (2x)

SANCTUS

Soprán a alt:

Nebe hlásej: „Svatý“,
obloha zněj: „Svatý“,
„Svatý, svatý“ země pěj,
chválu Bohu v síle dej!

Nejvyšším onť Pánem jest,
nejvyššímu budiž čest!
Chvála věčná budiž Tobě,
Bože věčný, v každé době!
(modře označený text zpívá i tenor a bas, ovšem o takt napřed)

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Nebe, země, hlásejte,
chvály, slávy zpívejte!
Všichni andělé nebeští,
všichni tvorové pozemští,
prozpěvujte neskončeně čest,
Bohu, který všemu tvůrcem jest,
prozpěvujte neskončeně čest,
Bohu, který všemu tvůrcem jest! (2x)

BENEDICTUS

Soprán a alt:

Pane země i nebe,

Tenor a bas:

my zde chválíme Tebe.

Soprán a alt:

Klaníme se

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Synu Tvému,

Soprán a alt:

oznamujem

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

světu všemu, že již přišlo spasení
skrz Kristovo zrození
již přišlo spasení
skrz Kristovo narození

Bas:

Co se zdávna zvěstovalo,
to se nyní vykonalo,
neb leží v jesličkách
již zrozen Pán Ježíš.

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Tu se jemu obětujem,
pravou lásku přislilbujem,
tobě chceme sloužit vždy,
tím pak dojdem věčné mzdy.

Soprán:

Rozpal hojně

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

srdce

Soprán:

láskou víc a

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

více!

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Nedej padnout v nepravosti,
přikloň všecky k pravé ctnosti.
A tak štěstí dojdeme,
nebe jistě najdeme.
Ó Dítě, dopřej milosti,
ať s Tebou vejdem v radosti
blažené věčnosti.

AGNUS

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Nyní se do Tvé ochrany poroučíme,
s Tebou se Dítě, nebeské, zde loučíme.
Zítra zas přijdem, chválit Tě budem,
chválit Tě budem.

Soprán a alt:

Srdečnou vděčností

Tenor a bas:

za dané milosti

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

budem slavně zpívat, zde Tě vychvalovat.

Tebe nyní žádáme,
o pokoj Tě prosíme.
Uděl nám všem pokoj svatý (2x),

Soprán a alt:

po němž všichni dychtíme

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

po němž všichni dychtíme.

Uděl pokoj (2x),

Soprán a alt:

po němž všichni dychtíme

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

po němž všichni dychtíme (2x).

COMMUNIO

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným (2x)
od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme.
Radujme se, veselme se, že jsme viděli Ježíše,
který se dnes narodil, celý svět vysvobodil.

Tobě, Bože, nebe, moře, lesy, hory,
s všemi tvory ať se klaní vše stvoření,
že nám nastalo spasení skrze Ježíše Krista,
zaplesej duše čistá!

Radujte se všecka stvoření
z Syna Božího narození.
Slavme Boha nejvyššího, Syna jeho jediného
hudbami, citerami, varhanami,
též cymbály, píšťalami, též jak bubny,
tak troubami ctěme Pána mocného,
jenž nám dal syna svého!

Uděl nám všem spokojenost,
vlej do našich srdcí svornost,
abychom se milovali,
tím jen tebe vyznávali,
Bože náš dobrotivý,
Otče vždy milostivý!

Budem tebe vděčně chváliti,
tebe, Pána, vždy velebiti.
Budem chválit svého otce,
z upřímného, ctného srdce
písněmi, modlitbami, milováním
tě vzýváním, Otce Boha, jeho Syna,
též i Ducha budem vždy velebiti,
tě na věky chváliti.
Budiž veleben, až na věky,
amen, amen!

Zdroj:

https://cs.wikisource.org/wiki/Česká_mše_vánoční/

 

 

 

 

Komentáře:

Texty | Jan Florián - 18.3.2024

Česká mše vánoční - text | Jitka - 28.12.2022

Rybova vanočni mše | Anaj - 25.12.2022

zobraz komentářepřidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)