Rozjiímavý biblický růženec

09.05.2024 - lidová zbožnost

s církevním schválením!

Biblický rozjímavý RŮŽENEC 

Jan Peňáz

Desáté upravené vydání

 

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/323/18 ze dne 6. 3. 2018

 

„Česká christologická a mariologická akademie při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje předložený text k co nejširšímu využití jak pro studium a soukromou pobožnost, tak i pro veřejnou bohoslužbu slova a modlitbu růžence v církevním společenství."

Olomouc 13.4.2015

 

Vydáno pro vnitřní potřebu farností Nové Veselí a Bohdalov a matic u českých moravských poutních míst.

O b s a h

Tebe ctíme, milujeme

Úvod:  Co je to růženec

 Jak vznikl růženec

 Jak se modlit růženec

 Proč se modlit růženec

A. Biblický rozjímavý růženec

B. Růženec s četbou z Písma svatého

C. Prosby o dary Ducha Svatého

 

Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria, ...

 

Zvláštní úcta k Bohorodičce, kterou jí církev prokazuje od samého začátku, vždycky vycházela z evangelia a z Písma svatého vůbec. Z něj byla vybrána tajemství růžence, o nichž lidé dříve rozjímali, někdy i při mši svaté, protože nerozuměli latinsky. Také poslední slavná tajemství se o biblické citáty opírají, jak vyplývá z výnosů, kterými je církev slavnostně vyhlásila.

Někomu vyhovuje delší prodlévání u jednoho verše z Bible. Jiný zase má rád trochu pohybu a častější změnu. Všem, ale spíše těm druhým, je určen tento „Biblický rozjímavý růženec".

Nejprve zde v úvodu najdete jak růženec vznikl, jak se ho modlit a proč. Následuje vlastní rozjímavý růženec: Každé tajemství, včetně tajemství světla, je připomenuto deseti citáty, které se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku.

Dále jsou uvedeny delší úryvky Slova Božího podle obvyklého postupu čtení při bohoslužbách. (Dostaly se mi do rukou ještě v litoměřickém semináři.)

Závěrem najdete třetí slavný desátek rozšířený do deseti proseb o dary Ducha Svatého, jak o nich pojednává katechismus.

Druhý vatikánský koncil přiblížil liturgii všem a jsme za to vděčni. Můžeme říci, že tím vzrostla liturgická zbožnost Božího lidu. Otcové však také stanovili: „Velmi se doporučují pobožnosti křesťanského lidu, pokud jsou ve shodě s církevními předpisy a směrnicemi." (Sacrosanctum concilium 13) Tím podpořili lidovou zbožnost, v dějinách velmi osvědčenou. Kéž i tato knížečka pomůže k jejímu růstu, protože oba druhy zbožnosti jsou velice potřebné.

Jan Peňáz

 

Ú v o d :

 

Co je to růženec

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením, píše francouzský kněz Guy Gilbert v knize Setkání s Marií.

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova. Je k tomu ale potřeba šňůrky s růžencovými zrnky? A nejsou zde slova zbytečná? Růženec je modlitba pro ty (či pro ty chvíle), které by "rušilo" absolutní ticho. Slova zdrávasu se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůckou k lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly. (Naše víra, str. 233-234)

 

Jak vznikl růženec

Křesťané, zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. Protože ale někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo 150 žalmů 150krát "Otče náš" a "Zdrávas". Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...".  

Svatý Dominik uvedl tuto modlitbu do církve ve 13. století jako nástroj k boji s herezemi.

Tajemství se do růžence dostala v 15. století v kartuziánském klášteře v Trevíru na Mosele. Sem vstoupil jistý Dominik, který pocházel z Pruska (malé vesnice u dnešního Gdaňska). Jako novic se měl modlit denně 50krát „Zdrávas Maria" (V té době tato modlitba obsahovala jen polovinu dnešního Zdrávasu a končila jménem Ježíš.) Dominik měl potíže s udržením pozornosti a tehdy přišel s nápadem ke každému Zdrávasu za jméno Ježíš připojit nějakou myšlenku z Ježíšova života. Sestavil tedy 50 dovětků, kterými obsáhl celý Ježíšův život od jeho Zvěstování až po jeho druhý příchod. Bylo to v adventu r. 1409. Tak vznikla růžencová tajemství.         

Po tridentském koncilu v 16. století papež sv. Pius V. ustanovil 15 klasických růžencových tajemství, z nichž se každé desetkrát opakuje. Přidal také závěrečnou prosbu k modlitbě „Zdrávas Maria".

Svatý Jan Pavel II. přidal v mariánském roce 2002 ještě pět tajemství světla, aby se rozjímalo i o veřejném působení Pána Ježíše.

 

Jak se modlit růženec

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého,

narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

(třikrát, po slovech - požehnaný plod života tvého - postupně vložíme buď:

1. Ježíš, v kterého věříme.

2. Ježíš, v kterého doufáme.

3. Ježíš, kterého nade všechno milujeme.

anebo:

1. Ježíš, který kéž v nás upevňuje víru.

2. Ježíš, který kéž v nás posiluje naději.

3. Ježíš, který kéž v nás zdokonaluje lásku.)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků.

Amen.

(Při společné modlitbě se modlíme střídavě.)

 

Každý desátek:

Otče náš

Zdrávas Maria - desetkrát

Sláva Otci...

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

 

Po slovech - plod života tvého, - vkládáme tajemství ...

Radostná:

1. Ježíš, kterého jsi z Ducha Svatého počala.

2. Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.

3. Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila.

4. Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala.

5. Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla.

Tajemství světla:

1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.

2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

4. Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

Bolestná:

1. Ježíš, který se pro nás krví potil.

2. Ježíš, který byl pro nás bičován.

3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

Slavná:

1. Ježíš, který z mrtvých vstal.

2. Ježíš, který na nebe vstoupil.

3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

4. Ježíš, který tě, Panno, na nebe vzal.

5. Ježíš, který tě, Panno, na nebi korunoval.

 

Zakončíme:

Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu.

Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pak se ještě modlíme na úmysl Svatého otce k získání plnomocných odpustků...

třeba Otče náš...

 

Svatý Jan Pavel II. doporučil následující rozdělení tajemství:

Pondělí: tajemství radostná

Úterý: tajemství bolestná

Středa: tajemství slavná

Čtvrtek: tajemství světla

Pátek: tajemství bolestná

Sobota: tajemství radostná

Neděle: tajemství slavná

 

Proč se modlit růženec

Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským".

Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. Růženec mám nesmírně rád. Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - je to praktické a přitom nenápadné.

Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života!

Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse „růžencové kolečko", které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria..."

Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to omílání stále stejné modlitby, což unavuje, a člověk při tom pak myslí na jiné věci. Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria" soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.

Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.

(Zpracováno podle knihy Setkání s Marií od Guy Gilberta - kněze pařížského podsvětí.)

 

A. Biblický rozjímavý růženec

 

Rozjímání podle Písma svatého

(po slovech - plod života tvého, - vkládáme uvedené citáty)

 

I. radostný desátek:

1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji. (srov. 1. Mojžíšova 3,15)

2. Ježíš, kterého předpověděli proroci. (srov. Izaiáš 7,14)

3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka Davida. (Lukáš 1,32)

4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu. (Matouš 1,21)

5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl. (srov. Lukáš 1,30n)

6. Ježíš, o němž anděl řekl: „Bude veliký a nazýván Syn Nejvyššího." (Lukáš 1,32)

7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil Duch Svatý. (Lukáš 1,35)

8. Ježíš, při jehož početí tě zastínila moc Nejvyššího. (Lukáš 1,35)

9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Jsem služebnice Páně." (Lukáš 1,38)

10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: „Ať se mi stane podle tvého slova." (Lukáš 1,38)

 

II. radostný desátek:

1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově zvěstování na cestu. (Lukáš 1,39)

2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách. (Lukáš 1,39)

3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu. (Lukáš 1,40)

4. Ježíš, s kterým ses modlila: „Velebí má duše Pána." (Lukáš 1,46)

5. Ježíš, s kterým ses modlila: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení." (Lukáš 1,48)

6. Ježíš, s kterým ses modlila: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lukáš 1,49)

7. Ježíš, s kterým ses modlila: „Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil." (Lukáš 1,52)

8. Ježíš, s kterým ses modlila: „Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou." (Lukáš 1,53)

9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři měsíce. (Lukáš 1,56)

10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin syn Jan. (Lukáš 1,76)

 

III. radostný desátek:

1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste se s Josefem dali zapsat. (Lukáš 2,5)

2. Ježíš, pro kterého neměli místo. (Lukáš 2,7)

3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě judském. (Matouš 2,1)

4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek a položila do jeslí. (Lukáš 2,7)

5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným synem. (Lukáš 2,7)

6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili Boha. (Lukáš 2,13)

7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři. (Lukáš 2,16)

8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli dary. (Matouš 2,11)

9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho zahubil. (Matouš 2,13)

10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila útěkem do Egypta. (Matouš 2,14)

 

IV. radostný desátek:

1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán. (Lukáš 2,21)

2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma, abys ho představila Pánu. (Lukáš 2,22)

3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je nařízeno v Zákoně. (Lukáš 2,24)

4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí. (Lukáš 2,28)

5. Ježíš, který je spása připravená přede všemi národy. (Lukáš 2,30)

6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanům. (Lukáš 2,32)

7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude odpírat. (Lukáš 2,34)

8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí mnohých. (Lukáš 2,34)

9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna ke všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. (Lukáš 2,38)

10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta. (Lukáš 2,39)

 

V. radostný desátek:

1. Ježíš, který rostl a sílil, a byl plný moudrosti. (Lukáš 2,40)

2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma, když mu bylo dvanáct let. (Lukáš 2,42)

3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě, a rodiče to nezpozorovali. (Lukáš 2,43)

4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi příbuznými a známými. (Lukáš 2,44)

5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla v chrámě. (Lukáš 2,46)

6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal je a dával jim otázky. (Lukáš 2,46)

7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí všichni žasli. (Lukáš 2,47)

8. Ježíš, kterému jsi řekla: „Synu, proč jsi nám to udělal?" (Lukáš 2,48)

9. Ježíš, který řekl: „Proč jste mne hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce?" (Lukáš 2,49)

10. Ježíš, který se vrátil se svými rodiči do Nazareta a poslouchal je. (Lukáš 2,51)

 

I. desátek světla:

1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem. (Matouš 3,13)

2. Ježíš, kterému Jan řekl: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně?" (Matouš 3,14)

3. Ježíš, který řekl: „Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží." (Matouš 3,15)

4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně. (Marek 1,9)

5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil z vody. (Matouš 3,16)

6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe. (Matouš 3,16)

7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. (Matouš 3,16)

8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas. (Matouš 3,17)

9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení. (Matouš 3,17)

10. Ježíš, který řekl: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen." (Marek 16,16)

 

II. desátek světla:

1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně. (Jan 2,2)

2. Ježíš, kterému jsi řekla: „Nemají už víno." (Jan 2,3)

3. Ježíš, který ti odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina." (Jan 2,4)

4. Ježíš, o kterém jsi řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne." (Jan 2,5)

5. Ježíš, který řekl: „Naplňte džbány vodou." (Jan 2,7)

6. Ježíš, který nařídil: „Teď naberte a doneste správci svatby." (Jan 2,8)

7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno. (Jan 4,46)

8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení. (Jan 2,11)

9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu. (Jan 2,11)

10. Ježíš, v kterého jeho učedníci uvěřili. (Jan 2,11)

 

III. desátek světla:

1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. (Marek 1,13)

2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. (Marek 1,14)

3. Ježíš, který řekl: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království." (Marek 1,15)

4. Ježíš, který řekl: „Obraťte se a věřte evangeliu." (Marek 1,15)

5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Matouš 9,35)

6. Ježíš, který řekl apoštolům: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království." (Matouš 10,7)

7. Ježíš, který řekl: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno." (Matouš 6,33)

8. Ježíš, který řekl: „V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují." (Lukáš 15,7)

9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš." (Jan 8,11)

10. Ježíš, který jako král řekne těm po své pravici: „Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království." (Matouš 25,34)

 

IV. desátek světla:

1. Ježíš, který vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu. (Matouš 17,1)

2. Ježíš, který byl před nimi proměněn. (Matouš 17,1)

3. Ježíš, jehož tvář zazářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo. (Matouš 17,2)

4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš. (Matouš 17,3)

5. Ježíš, kterému Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany." (Matouš 17,4)

6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak. (Matouš 17,5)

7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu. (2. Petrův 1,17)

8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží. (Matouš 17,5)

9. Ježíš, kterého máme poslouchat. (Matouš 17,5)

10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi. (Matouš 17,6)

 

V. desátek světla:

1. Ježíš, který řekl: „Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe." (Jan 6,51)

2. Ježíš, který řekl: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." (Jan 6,51)

3. Ježíš, který řekl: „Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj." (Jan 6,55)

4. Ježíš, který řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. (Lukáš 22,15)

5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti. (Jan 13,1)

6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává." (1. Korinťanům 11,24)

7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: „Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev." (Matouš 26,27-28)

8. Ježíš, který řekl: „To čiňte na mou památku." (1. Korinťanům 11,24)

9. Ježíš, který řekl: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život." (Jan 6,53)

10. Ježíš, který řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,54)

 

I. bolestný desátek:

1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu. (Lukáš 22,39)

2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou. (Matouš 26,36)

3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi. (Matouš 26,39)

4. Ježíš, který se modlil: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak já, ale jak ty chceš." (Matouš 26,39)

5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako krůpěje krve. (Lukáš 22,44)

6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a shledal, že spí. (Matouš 26,40)

7. Ježíš, který řekl Petrovi: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" (Matouš 26,40)

8. Ježíš, který se po druhé modlil: „Otče, ať se stane tvá vůle." (Matouš 26,42)

9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí. (Matouš 26,43)

10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se modlil stejnými slovy. (Matouš 26,44)

 

II. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením. (Matouš 26,48)

2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči a holemi jako buřiče. (Matouš 26,55)

3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci. (Matouš 26,56)

4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do veleknězova domu. (Jan 18,12)

5. Ježíš, proti kterému hledala velerada nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit. (Marek 14,55)

6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní svědkové. (Matouš 26,60)

7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání. (Matouš 26,65)

8. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že propadl trestu smrti. (Matouš 26,66)

9. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho. (Matouš 26,67)

10. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel. (Matouš 26,70-74)

 

III. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat a odvedli ho k Pilátovi. (Matouš 27,2)

2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží poštvali lidi, aby křičeli: „Na kříž s ním!" (Matouš 27,20)

3. Ježíš, kterého se Pilát zeptal: „Jsi ty židovský král?" (Marek 15,12)

4. Ježíš, který řekl: „Moje království není z tohoto světa." (Jan 18,36)

5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu. (Jan 18,38)

6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat. (Matouš 27,26)

7. Ježíš, kterému vojáci dali rudý plášť a na hlavu vsadili korunu z trní. (Matouš 27,28)

8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou hůl. (Matouš 27,29)

9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali. (Matouš 27,29)

10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme uzdraveni. (1. Petrův 2,24)

 

IV. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho ukřižovali. (Matouš 27,31)

2. Ježíš, kterému Šimon z Kyrény z přinucení pomohl nést kříž. (srov. Matouš 27,32)

3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni dva zločinci. (Lukáš 23,32)

4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly. (Lukáš 23,27)

5. Ježíš, který řekl: „Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou!" (Lukáš 23,28)

6. Ježíš, který řekl ženám: „Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi!" (Lukáš 23,28)

7. Ježíš, který vynesl na sobě naše hříchy na dřevo. (1. Petrův 2,24)

8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl zničen. (Izaiáš 53,7)

9. Ježíš, který šel jako beránek vedený k zabití. (Izaiáš 53,7)

10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané Golgota, což znamená Lebka. (Marek 15,22)

 

V. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého přibili na kříž. (Matouš 27,35)

2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili. (Matouš 27,35)

3. Ježíš, který řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." (Lukáš 23,34)

4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže." (Matouš 27,39-40)

5. Ježíš, který řekl zločinci: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji." (Lukáš 23,43)

6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem, kterého měl tolik rád. (Jan 19,26)

7. Ježíš, který vykřikl silným hlasem a skonal. (Matouš 27,50)

8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím probodl bok. (Jan 19,34)

9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky. (Lukáš 23,53)

10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích jednou provždy. (Římanům 6,10)

 

I. slavný desátek:

1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem. (1. Korinťanům 15,4)

2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám. (Matouš 28,9)

3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům. (Matouš 28,17)

4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi. (srov. Jan 20,26-27)

5. Ježíš, který řekl: „Blahoslavení, kteří neviděli, a přesto uvěřili." (Jan 20,29)

6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vládu. (Římanům 6,9)

7. Ježíš, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život." (Jan 11,25)

8. Ježíš, který řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ." (Jan 11,25)

9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto první z těch, kdo zesnuli. (1. Korinťanům 15,20)

10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme ve slávě. (Kolosanům 3,4)

 

II. slavný desátek:

1. Ježíš, který se čtyřicet dní zjevoval apoštolům a mluvil k nim o Božím království. (Skutky apoštolů 1,3)

2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů, zatímco jim žehnal. (Lukáš 24,51)

3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům s očí. (Skutky 1,9)

4. Ježíš, který byl vzat do nebe. (Skutky 1,11)

5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá se nás. (Římanům 8,34)

6. Ježíš, který přijde právě tak, jak ho apoštolové viděli odcházet. (Skutky 1,11)

7. Ježíš, který řekl: „V domě mého Otce je mnoho příbytků." (Jan 14,2)

8. Ježíš, který řekl: „Odcházím, abych vám připravil místo." (Jan 14,2)

9. Ježíš, který řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa." (Matouš 28,20)

10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky. (list Židům 13,8)

 

III. slavný desátek:

1. Ježíš, který byl pomazán Duchem Svatým a mocí. (Skutky 10,38)

2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce, Ducha pravdy. (Jan 15,26)

3. Ježíš, který řekl: „Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy." (Jan 16,13)

4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže promlouvali z vnuknutí. (Skutky 2,4)

5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha Svatého. (Skutky 2,33)

6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly. (Skutky 16,7)

7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha Svatého vkládáním rukou. (Skutky 8,17)

8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku. (2. Korinťanům 5,5)

9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá: „Abba, Otče!" (Galaťanům 4,6)

10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch Svatý seslán. (Jan 14,26)

 

IV. slavný desátek:

1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za svou matku. (srov. 1. Mojžíšova 3,15)

2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného hříchu. (srov. Lukáš 1,28)

3. Ježíš, který se z tebe narodil. (Galaťanům 4,4)

4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě v Káně. (Jan 2,3-5)

5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili. (Lukáš 11,27)

6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího učedníka. (Jan 19,26)

7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem. (Jan 19,27)

8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo podlehlo porušení. (srov. Efesanům 1,3)

9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do nebeské slávy. (srov. Zjevení 12,1)

10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou těla i duše. (srov. Efesanům 1,4)

 

V. slavný desátek:

1. Ježíš, který tě v nebi korunoval. (srov. Zjevení 12,1)

2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš. (srov. Efesanům 1,3)

3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš. (srov. Jan 2,3)

4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské péče. (srov. Jan 19,27)

5. Ježíš, který v tobě dal církvi příklad víry a vytrvalé modlitby. (srov. Lukáš 2,51)

6. Ježíš, který tě zahrnul slávou. (srov. Efesanům 1,4)

7. Ježíš, který přijde na konci časů. (srov. 1. Timotejovi 4,15)

8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé. (srov. 2. Timotejovi 4,1)

9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno. (srov. 1. Petrův 5,10)

10. Ježíš, na jehož příchod čekáme. (srov. Titovi 2,13)

 

B. Růženec s četbou z Písma svatého

 

Radostná tajemství

1. Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.

(Izaiáš 7,10-15, Řím 16,25-27, Lukáš 1,26-38)

2. Ježíš, s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.

(1. Sam. 2,1-10, Tit 3,4-7, Lukáš 1,39-47)

3. Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.

(Izaiáš 9,1-6, Židům 1,1-13, Lukáš 2,1-14)

4. Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.

(2. Mojžíšova 13,1-2, 11-16, Gal 4,3-7, Lukáš 2,22-40)

5. Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.

(Ezechiel 43,4-12, 2. Kor 3,4-18, Lukáš 2,41-52)

Na závěr radostného růžence:

Slavná Matko Spasitele, bráno nebes,

hvězdo mořská, na pomoc přijď svému lidu,

který touží povstat z hříchu. Přijalas zvěst

Gabriela, porodilas svého Tvůrce - pannou

jsi být nepřestala - celý vesmír nad tím žasne.

Smiluj se nad hříšným světem!

 

Tajemství světla

1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.

(Izaiáš 42,1-7, Skutky 10,34 - 38, Matouš 3,13-17)

2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

(Izaiáš 62,1-5, 1. Korinťanům 12,4-11, Jan 2,1-12)

3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval

k pokání. (Genesis 9, 8-15, 1. Petrův 3,18-22, Marek 1,12-15)

4. Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

(Genesis 12,1-4a, 2. Timotejovi 1,8b-10, Matouš 17,1-9)

5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

(5. Mojžíšova 8, 2-16, 1. Korinťanům 10, 16-17, Marek 14, 12-16.22-26)

 

Bolestná tajemství

1. Ježíš, který se pro nás krví potil.

(Izaiáš24, 7-12, 2. Kor 1,3-11, Lukáš 22,39-40)

2. Ježíš, který byl pro nás bičován.

(Izaiáš 5,4-10, 1. Petrův 4,12-18, Marek 15,6-15)

3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

(Pláč 3,1-15, 2. Kor 6,4-10, Jan 19,2-16)

4. Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

(Izaiáš 42,1-9, 2. Kor 4,5-18, Lukáš 23, 26-32)

5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

(Izaiáš 24,19-23, 1. Kor 1,17-30, Jan 19, 17-30)

 

Na závěr bolestného růžence:

Zdráva buď, Královno nebe,

andělů sbory ctí tebe,

zdráva buď nebeská bráno,

z niž světu světlo je dáno.

Plesej, Panno oslavená,

nade všechny vyvolená,

zdráva buď, Panno přečistá,

přimluv se za nás u Krista!

 

Slavná tajemství

1. Ježíš, který z mrtvých vstal.

(Jonáš 2,1-11, 1. Kor 15,12-28, Marek 16,1-7)

2. Ježíš, který na nebe vstoupil.

(2. Královská 2,5-11, Skutky 1,1-14, Marek 16,14-20)

3. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

(Joel 3,1-5, Skutky 2,1-11, Jan 14,23-31a)

4. Ježíš, který tě, Panno, na nebe vzal.

(1. Královská 8,1-9, Zjev 11,15-19, Lukáš 1,46-55)

5. Ježíš, který tě, Panno, na nebi korunoval.

(Sir 24,1-12, Zjev 12,1-10, 12a, Matouš 5,1-12a)

Na závěr slavného růžence: Zdrávas Královno...

 

C. Prosby o dary Ducha Svatého

 

(Rozjímání o třetím slavném tajemství pro novénu před slavností Seslání Ducha Svatého nebo před biřmováním)

1. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.

3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.

4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli.

5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali.

6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co od nás Bůh žádá.

7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.

8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.

9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.

10. Ježíš, o kterém chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví.

 

Dodatek:

Kratší tajemství světla podle Konferencie biskupov Slovenska:

1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.

2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

 

Použitá literatura:

Nový Zákon, Řím, Křesťanská akademie 1976

Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, Katolický týdeník, Praha 2013

Časopis Immaculata č. 135/2014

Guy Gilbert Setkání s Marií, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002

 

Přehled vydání:

psací stroj Litoměřice, Slavkovice 1977

poutní místo Maková hora 1991

farnost Velké Meziříčí 1999

A.M.I.M.S. Vranov n. D. 2001, 2005, 2009

Matice velehradská 2010

farnost Křtiny a Matice velehradská 2015, 2016

farnost Nové Veselí a Bohdalov  2018

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)