Píseň k cestě světla

01.04.2019 - lidová zbožnost

Cesta světla (Via Lucis) je symetrickým doplněním Křížové cesty (Via Crucis). Obě mají 14 zastavení: křížová cesta nás vede od Pilátova soudu až po pohřeb Pána Ježíše, cesta světla od prázdného hrobu až po seslání Ducha Svatého a rozeslání učedníků do celého světa.

Ve Křtinách máme křížovou cestu ve starých ambitech směrem ke kapli sv. Anny a cestu světla na místě plánovaných tzv. zelených ambitů směrem k plánované kapli sv. Josefa.

Poznámka: použito nápěvu a slov písně č. 406 z kancionálu,  sloky přibásněné neznámým autorem zatím nemají církevní schválení.

 

 

CESTA SVĚTLA

 

1. Velikonoční oběti, aleluja, aleluja, pospěšme chválu zapěti, aleluja, aleluja.

2. Beránek ovce vykoupil, aleluja, aleluja,  když muka kříže podstoupil, aleluja,

aleluja.

 

1. zastavení  JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH

Není zde, byl vzkříšen.

3. Se smrtí život utkal se, aleluja, aleluja, v podivuhodném zápase, aleluja, aleluja.

4. Pán žití učinil ten div, aleluja, aleluja, zemřel a v slávě vládne živ, aleluja, aleluja.

 

Po každém zpěvu:

Zachraň nás svým křížem,

- vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

MODLITBA:

Toto je den, který učinil Pán. Aleluja.

- Jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

 

2. zastavení  UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB

Viděl a uvěřil.

5. Dva učedníci k hrobu šli, aleluja, aleluja, a našli kámen svalený, aleluja, aleluja.

6. Když pak do hrobu vstoupili, aleluja, aleluja, tělo Krista tam nenašli, aleluja, aleluja.

 

3. zastavení  VZKŘÍŠENÝ SE ZJEVUJE MAGDALÉNĚ

Koho hledáš?

7. Řekni nám, řekni, Maria, aleluja, aleluja, co jsi u skály viděla, aleluja, aleluja.

8. Spatřila jsem tam Ježíše, aleluja, aleluja,  Mistra a Pána našeho, aleluja, aleluja.

 

4. zastavení  VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ

Zůstaň s námi.

9. Do Emauz dva učedníci, aleluja, aleluja, z Jeruzaléma prchali, aleluja, aleluja.

10. Ježíše cestou potkali, aleluja, aleluja, pro smutek ho nepoznali, aleluja, aleluja.

 

5. zastavení  

VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA

Otevřely se jim oči a poznali ho.

11. U večeře chléb rozlámal, aleluja, aleluja, za pokrm tělo své dával, aleluja, aleluja.

12. V způsobě chleba a vína, aleluja, aleluja, se Kristus celý ukrývá, aleluja, aleluja.

 

6. zastavení  VZKŘÍŠENÝ SE ZJEVUEJ DVANÁCTI

Viděli Pána a zaradovali se.

13. Pán žití učinil ten div, aleluja, aleluja, zemřel a v slávě vládne živ, aleluja, aleluja.

14. Smrt za nás těžkou podstoupil, aleluja, aleluja, aby nám nebe zasloužil, aleluja, aleluja.

 

7. zastavení  VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY

Komu odpustíte, je odpuštěno.

15. Svatého Ducha přijměte, aleluja, aleluja, od hříchů lidi zbavujte, aleluja, aleluja.

16. Co se na zemi odpustí, aleluja, aleluja, Nebeský Otec zahladí, aleluja, aleluja.

 

8. zastavení  VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE

Pán můj a Bůh můj.

17. Zavřené dveře prošel Pán, aleluja, aleluja, učedníkům řek´ pokoj vám, aleluja, aleluja.

18. Sem vlož svou ruku, řekl Pán, aleluja, aleluja, a Tomáš vyznal můj Bůh, Pán, aleluja, aleluja.

 

9. zastavení  VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI UČEDNÍKY

Pán je to!

19. O jídlo bratry požádal, aleluja, aleluja, radou jim lovit pomáhal, aleluja, aleluja.

20. Na to, kdo je, se neptali, aleluja, aleluja, srdcem ho sami poznali, aleluja, aleluja.

 

10. zastavení  VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT

Pane, ty víš, že tě miluji.

21. Pán se ptal Petra: Máš mne rád, aleluja, aleluja. Ty víš vše, víš i toto snad, aleluja, aleluja.

22. Pastýřem ho ustanovil, aleluja, aleluja, jak zemře jemu naznačil, aleluja, aleluja.

 

11. zastavení  VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKY DO SVĚTA

Jděte a hlásejte evangelium.

23. Na hoře, kterou jim určil, aleluja, aleluja, Ježíš před všechny předstoupil, aleluja, aleluja.

24. K národům světa je poslal, aleluja, aleluja, všechny je učit přikázal, aleluja, aleluja.

 

12. zastavení  VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE

Jsem s vámi až do konce světa.

25. Čekali na zaslíbení, aleluja, aleluja, o kterém od něj slyšeli, aleluja, aleluja.

26. „Ten, který od vás v nebe vzat," aleluja, aleluja, ,,znovu k vám přijde právě tak," aleluja, aleluja.

 

13. zastavení  V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ

Setrvávali v modlitbách.

27. Když se do města vrátili, aleluja, aleluja, do domu spolu vstoupili, aleluja, aleluja.

28. Všichni se svorně modlili, aleluja, aleluja, se ženami i s Marií, aleluja, aleluja.

 

14. zastavení  VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA

Byli naplněni Duchem Svatým.

29. Hukotem z nebe chvěl se vzduch, aleluja, aleluja, naplnil všechny svatý Duch, aleluja, aleluja.

30. Přestože různý jazyk zněl, aleluja, aleluja, v úžasu každý rozuměl, aleluja, aleluja.

 

Děkuji otcům pallotinům.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (7)

 

holub (6)

 

hrdlička (3)

 

kominíček(rehek) (10)

 

kos (14)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (26)

 

vrabčák (38)

 

celkem hlasovalo 108 lidí

předchozí ankety

Dnes je 31. května 2020

svátek má Kamila

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU