Na Tři krále v kostele i na koledě

06.01.2022 - lidová zbožnost

Píseň na Tři krále

1) nově složená k tříkrálové sbírce

2) rozšířená lidová na klasický nápěv

NOVÁ PÍSEŇ:

R: My jsme průvod od Tří králů, - zdravíme vás srdečně (upřímně),
přejeme vám štěstí, zdraví, - ať se daří výtečně.

1. Krále začnem představovat, nejstarší je Melichar,
nemůžem to protahovat, je už totiž velmi stár.
R:
2. Král Kašpar je velký vládce, přichází dnes také k vám,
jeho sídlo je až v dálce, chce jen říci: „Díky vám."
R:
3. Třetí král je celý černý, Baltazar se jmenuje,
Pánu Bohu byl vždy věrný, úsměv vám teď věnuje.
R:
4. Řekneme to velmi zkrátka, jdeme prosit o váš dar,
odměna je v nebi sladká, nelitujte korun pár.
R:
5. Na Charitu vybíráme, neprosíme za sebe,
je už na vás, kolik dáte, pamatujte na nebe.
R:
6. Chceme pěkně poděkovat za dar vaší štědrosti,
ať se pokoj u vás doma pro tento rok rozhostí.
R:

 

KLASICKÁ PÍSEŇ:

Zpívají tři králové:
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.
Kašpar:
Král Kašpar já se jmenuji, v dálné Persii panuji.
Mé jméno česky znamená, že se o poklad starat mám.
Melichar:
Král Melichar jsem zase já, a Sýrie je země má.
Aramejské je jméno mé, značí, že můj král světlo je.
Sbor:
Co ty, černý, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
Baltazar:
Já jsem Baltazar z východu a za svou barvu nemohu.
Slunce je toho příčina, že má tvář je opálena.
Mé jméno babylonsky zní: Ať Bůh králi život chrání.
Sbor:
Kdybys na slunce nechodil tak by ses byl neopálil.
Baltazar:
Slunce je drahé koření, od Pána Boha stvoření.
Slunce je drahé kamení z něhož nám život pramení.
Slunce je naše znamení od Božího narození.
Sbor:
Král Herodes z okna kouká, vidí tři krále zdaleka.
Herodes:
Vy tři králi, kampak jdete, komu své dary nesete?
Tři králi:
Daleká je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Herodes:
Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?
Tři králi:
Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel.
Herodes:
Jaké jsou to řeči vaše, ty mně obtěžují srdce.
Vždyť já jsem král sám jediný, krom mne není žádný jiný.
Jděte, tři králi, pospěšte, zprávu o všem mně doneste.
Sbor:
Když do Betléma přijeli, Ježíška v jeslích viděli.
Král Kašpar zlato daroval, moc jeho tím slavně vyznal.
(Kašpar dá k jesličkám ozdobnou kazetu)
Melichar mu kadilo dal, jako Bohu poctu mu vzdal.
(Melichar dá k jesličkám kadidelnici)
Baltazar myrhu věnoval, smrt a pohřeb oznamoval.
(Baltazar dá k jesličkám skleněnou nádobu)
Ježíškovi se klaněli, Herodesovi ujeli.
(Tři králi si kleknou.)
Všichni mohou zpívat 4. až 7. sloku písně č. 202
- Pojďme všichni k jesličkám...
I my se ti klaníme, - Ježíšku náš malý, -
zrození tvé slavíme, - neseme ti dary.
Vítej nám, vítej nám, - dítě nebes krásy, -
světa všem končinám - vzešlo světlo spásy.

Zlato jako mudrci - tobě, Králi, dáme, -
vše, co máme na srdci - též ti odevzdáme. - Vítej nám ...

Kadidlo ti spalujem, - ke tvé poctě, Králi. -
Srdce své ti věnujem, - celý svět tě chválí. - Vítej nám ...

Myrhu tobě neseme, - odpusť naše viny, -
nesuď, co je zkažené, - přijmi lásky činy. - Vítej nám ...
(Tři králi vstanou.)
Sbor:
Vzbudil se Josef ze spaní a vzal Ježíška s Marií.
Odjel s nimi do Egypta, tam přebýval po tři léta.
Když umřel zlý král Herodes, tak je zase zpátky odvez.
Baltazar:
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
Tři králi:
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.
Bychom přes rok zas k vám přišli a ve zdraví vás tu našli.
Zůstávejte s Pánem Bohem až na věky věků. Amen.

Tři králi píší křídou a říkají přitom:

Teď vám tu napíšem svaté tři krále,
by s vámi zůstali, my půjdem dále.


Kašpar:

První se napíše Kašpar, král zlatý, ..............................K
by místo zlata nám nes pokoj svatý.
Melichar:
K němu král Melichar s kadidlem druhý, .......................M
by z nás Bůh vždycky měl své věrné sluhy.
Baltazar:
S myrhou se za oba Baltazar staví, ...............................B
by nás Bůh zachoval ve stálém zdraví.

A mezi krále se tři kříže kreslí, ................................+++
bychom je oddaně celý rok nesli.

Nakonec číslice nového roku, ................................. 2 0 2  2
by nám Bůh požehnal na každém kroku.


Sbor může zpívat:
Den přeslavný k nám jest přišel, v němž má býti každý vesel.
Dítě se nám narodilo, proroctví se vyplnilo.
Radujme se, veselme se - v celém tomto novém roce,
že přijeli tři králové, přinesli dary veliké.

MOŽNO TÉŽ PSÁT ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI -- M M  X  X  I I

Komentáře:

z Bukovinky | Ivana Horáčková - 9.1.2010

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)