Koledy doma, před domem a v kostele

25.12.2021 - lidová zbožnost

Co zpívají a  říkají koledníci u domu:


A - koledníci:
Štěstí, zdraví, pokoj svatý / vinšujeme vám, / nejprv panu hospodáři / potom všem dítkám. / Zdaleka se béřeme, / novinu vám neseme, / o tom co se přihodilo / v městě Betlémě.
2.

Narodil se tam synáček, / posílá mě k vám, / byste mu koledu dali, / však já mu ji dám. / Chlebíčka nechce bráti, / nakrmila ho máti, / radš dukátek neb tolárek / máte poslati.
3.

 Pěkně prosím, odbuďte mě, / nemám kdy tu stát, ještě musím do Betléma / dítko kolíbat. / Dítko je to bohatý, / v nebi vám to zaplatí, / že se budete po smrti / s ním radovati.


Já malý přicházím koledovat, / co umím o Kristu prozpěvovat, / že se narodil v Betlémě v chlévě chci zvěstovat.
Chudý je, nahý je, trpí zimu, / kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu, / já malý žáček, plínu i fáček i peřinu.


B - odpověď domácích:
Pojďte, chlapci k nám, / koledu vám dám, / po jablíčku, po oříšku, / oblečte se do kožíšků, / budem zpívati, koledovati.
2.

 Když je zima, mráz, / slyším divný hlas, / ptáci v půlnoci zpívají, / pastuškové vytrubují, / co to nového, neslýchaného.
3.

V oblacích jasný / anděl se snáší, / divným hlasem prozpěvuje, / všemu lidu oznamuje: / narodil se nám, Spasitel a Král.
4.

Leží v Betlémě / v jeslích na seně, / nemá žádné poduštičky, / jenom chatrné plenčičky, / dítě zrozený, na ten svět bídný.


C - všichni společně:
Dej Bůh štěstí tomu domu, / my zpíváme, víme komu, / malému děťátku, Kristu Jezulátku, / dnes v Betlémě narozenému.
On rozdává štědrovničky, / jabka, hrušky i troníčky, / za naše zpívání, za koledování, / dej vám Pán Bůh své požehnání.


D - závěrečně přání:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po smrti nebeské království.

 


Přídavek:

Slova písní, které v kancionálu nenajdete
281
Co to znamená ejhle nového? / Neviděl jsem tak nebe jasného: / hvězdy přejasně svítí, / musí to něco býti, / musí to něco býti.
2. Ptáčkové hlasem libým zpívají, / pastýři o půlnoci troubějí, / nikdy to nedělali, [: by v noci troubívali. :]
3. Anděl v oblacích krásný se snáší, / všemu stvoření radost přináší. / Sláva na výši Bohu, [: na zemi pokoj lidu! :]
4. Narodil se nám Král o půlnoci, / který má nebe, zemi v své moci, / v Betlémě v jeslích leží, [: všechno tam k němu běží. :]
5. Buď za to chvála Tobě, náš Králi, / že jsme se toho hodu dočkali, / Božího narození [: k našemu potěšení. :]

282
Ejhle, naše chasa, běží ze salaša / k Ježíškovi malému, / Kristu Pánu krásnému, / k Ježíškovi malému, / Kristu Pánu krásnému, / ve zpěvu děkují, / jemu se klanějí, / se svými ovečkami, / skalami a horami plesají.
2. Jděme a pospěšme, / též se mu klanějme [: On v městečku Betlémě / leží v prostičkém chlévě :] v jesličkách na seně, / jsou při něm andělé, / Josef, pěstoun Ježíše, / kolébá jej tam tiše, Ježíše.
3. K nohám mu padněme, / dary obětujme, [: jemu libě zpívejme, / ať se mu zalíbíme! :] Křesťané upřímní, / znejme dobrodiní, / že pro nás na zem stoupil, / by nás všechny vykoupil v trpění.
4. Drahé Jezulátko, / rozmilé Děťátko, [: zrozeno jsi v chudobě, / trpíš vše dobrovolně, :] to pro nás, pro hřích náš, / bys vysvobodil nás. / Ty znáš srdce každého, / jak zlého, tak dobrého, všechněch nás.
5. Ó, milý Ježíšku, / podej nám ručičku, [: popřej nám Tě kolébat, / vesele prozpěvovat. :] Ježíšku rozmilý, / smiluj se nad námi, / naplň nás svou milostí, / uveď nás do radosti, buď s námi!
6. Ó, Panno Maria, / slavná Matko milá, [: popřej nám své Děťátko, / spanilé nemluvňátko, :] obejmout, líbati, / chovati, zahřáti, / potom s ním přebývati / a s ním se radovati, jej ctíti.
7. Všichni svatí, proste, / nám k tomu pomozte, [: bychom s vámi bydleli, / věčně se radovali, :] to sobě žádáme, / společně přejeme, / řkouce: Amen, náš Pane, / že se to jistě stane, doufáme!

283
Já bych rád k Betlému, / k Ježíšku malému. / Mám doma křepeličku / a pěknou žežuličku, / ty mu odvedu.
2. Bude žežulička, / vyrážet Ježíška, / u hlavičky jeho sedávat, / líbezně mu bude kukávat: [: Kukuku, kukuku! / Zdráv budiž Ježíšku! :]
3. Bude křepelička / vyrážet Ježíška, / u hlavičky jeho létávat, / „pět peněz" mu bude čítávat: [: Pět peněz, / pět peněz! / Ach kéž jsem v nebi dnes! :]

284
Jak jsi krásné, neviňátko, / v prostřed bídy nebožátko, / před Tebou padáme, / dary své skládáme.
2. Já Ti nesu dvě kůžičky, / by zahřály Tvé údičky, / já zas trochu mlíčka, / by kvetla Tvá líčka.
3. Já Ti nesu veselého / beránka ze stáda svého, / s ním si můžeš hráti, / libě žertovati.
4. A co my Ti nuzní dáme? / Darovati co nemáme: / my Ti zadudáme, / písně zazpíváme.
5. Pastuškové mu dudají, / zvuky dud se rozléhají, / slavně dudy dují, / všichni prozpěvují.
6. Měj se dobře, Jezulátko, / přespanilé pacholátko, / s Tebou se loučíme, / Bohu poroučíme.

285
K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj, půjdeme, / jemu troubit, jemu pískat budeme, aj, budeme, / píseň tuto veselou / a nikdy neslýchanou, / jak nejlépe můžem, zpívati budem.
2. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj, půjdeme, / jeho ctíti a chváliti budeme, aj, budeme. / Učiňme mu poklonu, / nemluvňátku malému, / jež leží v Betlémě v chlévě na seně.
3. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj, půjdeme, / takto k němu jednou myslí řekneme, aj, řekneme: / Buď od nás pozdravený, / ode všech velebený, Pastýříčku dobrý, na věky, amen.

286
Novina velmi dobrá / nám zvěstována, / že Panna porodila / nám Krista Pána, / a to v městečku Betlémě, / leží tam v chlévě na seně / Děťátko, / které se má nazývat Jezulátko.
2. Na svět přišel v chudobě / velmi pokorně / Bůh v způsobu člověka / sám, dobrovolně, / aby se to vyplnilo, / co předpověděno bylo, / že přijde, / který potře hlavu ďábla, sám z nebe.
3. Následujte pastýře / již chvátající / a k městečku Betlému / pospíchající, / pojďme, vizme, co se stalo, co se jim též zvěstovalo / andělem, / neb jest celý osvícený Betlém ten.
4. Vizme, jaké místo Bůh / sobě vyvolil, / v němž náš milý Spasitel / nám se narodil, / v chatrném chlévě v Betlémě / spočívá Král nebe, země / v jesličkách, / ovinutý něžně v chudých plenčičkách.
5. Pochválen buď, Ježíšku / neposkvrněný, / z čisté Panny Marie / nám narozený. / Radujme se všichni nyní, / cherubíni, serafíni, / že sám Bůh / člověčenství na se přijal, smazal dluh.
6. Slunéčko i hvězdičky / také plesají / a z jeho narození / teď radost mají. / Také my již radost mějme, / jemu vesele zpívejme: / Ježíšku, / věnujeme Tobě tuto písničku.

287
Pastýři, nespěte, / k Betlému pospěšte! :] Zdali jste to znamení / neviděli na nebi, / co se stalo o půlnoci / při slavném narození / o příchodu Mesiáše? / Jaké to podivení.
2. [: Jistě je tak v pravdě, / jak praví nám anděl :] pacholíček maličký, / položený v jesličky, / lehce dřímá, odpočívá / u své milé Matičky, / vůl a osel mu zahřívá / jeho útlé ručičky.
3. [: Protož my společně / přistupme bezpečně, :] mějme v srdci té víry, / že jest On ten jediný, / kterého Bůh Otec poslal / jakožto Syna svého, / aby svou krví nevinnou / vykoupil sám lid jeho.
4. [: Před Tebou padáme, / uctivost skládáme, :] vítej nám, drahý hoste, / přijmi ty dary prosté: / duši naši nesmrtelnou, / naše srdce zkroušené, / všechny údy i smyslové / mají státi k službě Tvé.
5. [: Přečistá Maria, / Ty jsi ta jediná, :] tak Syn Boží chtěl míti / a Tebe vyvoliti, / abys jemu jako Matka / zde sloužila na zemi / a byla pak povýšena / nade všechny anděly.
6. [: Jak šťastná, radostná / je tato hodina, :] kdy se vůle splnila věčného Hospodina. / Ó, Ježíši nejmilejší, / uslyš naše žádosti / a odpusť nám naše hříchy, / uveď nás do radosti.

288
Poslyšte, bratři, jen / není to žádný sen, / divný to věru zjev, / andělský slyšet zpěv. [: Andělů sbory se všemi tvory, :] zpívají „Aleluja", / zpívají „Aleluja!"
2. Ve městě Betlémě / ve chlévě na seně / pacholátko leží, / vše spěchá tam, běží, [: uvítat Krále, jenž nenadále :] [: zjevil se všemu světu. :]
3. Každý svůj dar nese / v radosti a plese, / jeden má ovečku, / druhý holubičku, [: ten pomazánku, ten mléko v džbánku, :] [: vše nesou Ježíškovi. :]
4. Maria, Matička / kolébá hošíčka, / líčka mu celuje, / přitom prozpěvuje: [: Hajej, synáčku, můj jedináčku, :] [: mé celé potěšení! :]
5. Ó, Kriste Ježíši, / Beránku nejtišší / srdce dej nám vřelé, / milovat Tě cele, [: a pak ještě braň, ode zlého chraň :] [: českou a moravskou zem. :]

289
Radostnou novinu, křesťané milí, / zvěstujem vesele v tu chvíli: / že se narodil Spasitel, / všeho světa Vykupitel, / v Betlémě městě, / věřte to jistě, / věřte to jistě!
2. Jasná noc pastýře k pastvě vzbudila, / zpěv, hudba v povětří jest byla, / že se narodil...
3. V dvanáctou hodinu dnes v noci právě / zpívali andělé přeslavně, / že se narodil...
4. Kdekdo se k Betlému žene úprkem / a všichni plesají svým zvykem, / že se narodil...

290
Sem, pastýři, pospíchejte, / stáda zanechte / a k jesličkám Ježíškovým / hned pospíchejte, / přivítat jej s radostí / a se vší ochotností, / neb je dán z nebe.
2. Zrodil se nám, vykoupil nás, / všechen hříšný lid, / učením svým osvítil nás, / dal nám v nebi byt, / po něm máme toužiti, / jeho vůli plniti, / jemu sloužiti.
3. Vítán buď, ó nejsvětější / Kriste Ježíši. / Ty jsi základem spasení / všech našich duší. / Vítej nám, ó nejdražší, / pokrme náš nejsladší, / milý Ježíši.
4. Jděte, chudí pastuškové, / sobě pospěšte / a Ježíška zrozeného / v chlévě hledejte, / jak jen ho naleznete, / o něm vědomost dejte, / mu se klanějte.
5. Neboť my se jemu chceme / také klaněti / a všechny svoje úzkosti / mu přednášeti, / doufáme, že on, Pán náš, / pod ochranu vezme nás / ve vší těžkosti.
6. Kriste, Králi nejmocnější, / uděl milosti, / budiž nám vždycky přítomen, / s božskou pomocí, / čiň to pro své zrození, / dej hříchů odpuštění, / tys všemohoucí.

291
S chudými pastýři / klaňme se Ježíši / v Svátosti oltářní / v pravém pokoření.
2. Ježíš na zem vstoupil, / by nás všech vykoupil / ó, klaňme se jemu, / Pánu laskavému.
3. Ó, milý Ježíši, / dobroto nejvyšší, / k Tvé vůle plnění / uděl požehnání.

292
Slyšte, slyšte, pastuškové, / jaké znějí zpěvy nové / v této noční hodině / u betlémské jeskyně.
2. Andělé se tam zjevuji, / slávu a čest prozpěvují / pacholíčku zkroušeně, / jenž si hoví na seně.
3. Děťátko to je, Syn Boží, / od něho je všechno zboží, / a zde leží maličký, / synek chudé matičky.
4. Pěstoun Josef po Betlémě / hledal nocleh Pánu země, / nikdo neměl místečka / pro tohoto poutníčka.
5. Tehdy Matka v noční době / chlév zvolila za byt sobě, / a v kouteček nejnižší / sestoupil Pán nejvyšší.

293
Svatou dobu již tu máme / nejmilejších svátků, / proto rádi zazpíváme: / Sláva Jezulátku, / sláva Jezulátku.
2. V Betlémě a po okolí / všichni lidé spali, / pastýři jen v širém poli [: o své ovce dbali. :]
3. Znenadání o půlnoci / divné slyšet hlasy, / nebe skví se božskou mocí, [: věští nové časy. :]
4. Polekaní pastýřové / jako sochy stojí, / soudě, že to jsou jen snové, [: promluvit se bojí. :]
5. Anděl Páně u nich stoje, / praví: „Pán Bůh s vámi! / Odložte své nepokoje, [: radujte se s námi! :]
6. Boží Syn, jenž od věčnosti / bývá v nebes ráji, dnes se mezi lidmi hostí, [: najdete ho v stáji. :]
7. Pastýři hned k chlévu běží, / každý Bohu zpívá, / Jezulátko v jeslích leží, [: milostně se dívá. :]
8. Pastýřové na zem padli, / klaněli se Králi, / potom Matce dary kladli, [: zpívajíce chvály. :]

294
V půlnoci posvátné z nebeské brány / slétlo k nám pachole v pozemské lány, / Boží to Syn, [: dle vůle Otcovy / sejmout z nás okovy / hříchů a vin. :]
2. Svět o něm nevěděl, přišel tak tiše, / jenom jej provázel z nadhvězdné výše / andělů zpěv, [: a on zde za nebe / zaměnil pro sebe / chudičký chlév. :]
3. Matka jen přesvatá k němu se kloní, / blaha i žalosti slz nad ním roní, / když jej tak zří, [: zavinut v plenčičkách, / uložen v jesličkách, / nuzný jak spí. :]
4. „Sláva buď na nebi, na zemi spása!" / pastýřům užaslým duchů sbor hlásá / radostnou zvěst, [: aby šli k Betlému, / dítěti malému, / Kristus to jest. :]
5. S pastýři zbožnými i my, Tvé děti, / k Betlému, k jesličkám radostné spěti / i my též chcem, [:k Tobě, ó Ježíši, / Pane náš nejvyšší / ruce své pnem. :]

 

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 9 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. prosince 2023

svátek má Dana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)