Anděl Páně za křesťanskou Evropu

03.12.2008 - lidová zbožnost

Na 97. katolickém sjezdu v německém Osnabrücku proběhla modlitební akce za křesťanskou Evropu. Iniciativa  Kirche in Not  (ACN) v této souvislosti připomíná, že obnova modlitby Anděl Páně  je nezbytně nutná jako prosba  za sjednocenou křesťanskou Evropu. „Nebudeme-li se modlit Anděl Páně, přestanou v Evropě zvonit zvony" řekl jeden z jejich představitelů. „A s mlčícími zvony se odmlčí i křesťanská kultura."

 

Modlitba Anděl Páně:

K modlitbě Anděl Páně mají kostelní zvony vyzvánět třikrát denně - ráno, v poledne a večer. Křesťané mají přerušit práci a myslet na Boží vtělení v Ježíši Kristu.  (Monitor 29.5.2008)

Vedle Denní modlitby církve a liturgie  máme dvě důležité církevní modlitby:

Růženec a Anděl Páně

Obě modlitby jsou lidové, jsou kristologické, mariánské a biblické. Při Anděl Páně krátkou formou prožíváme radostná, bolestná i slavná tajemství růžence.

K modlitbě růžence používá církev korálkový růženec, k modlitbě Anděl Páně zvoní posvěcené zvony kostelů.

Papež Pius V. v r.1571 vyzdvihl modlitbu Anděl Páně jako modlitbu pro celý den. Doprovází křesťany ráno, v poledne i večer.

Ráno máme myslet na  tajemství vzkříšení v poledne na cestu utrpení, večer na  tajemství vtělení.

 

Historie:

 • -  Již na počátku církve vlivem  židovské tradice - pravidelné hodiny k denní modlitbě.
 • -  Denní pravidelná modlitba mnichů  prvních staletí je předobraz Anděl Páně.
 • -  R.1241: Bratr Benedikt Sinigardi z Arezza - ovlivněn kázáním sv.Františka, uvádí modlitbu  Zdrávas slovy: Anděl Páně řekl Marii:
 • -   1274 : Sv. Bonaventura radí spolubratřím večer třemi Zdrávasy pozdravit P. Marii. To je první zmínka  o Anděl Páně.
 • - Konec 13.století: V opatství Montecasino zvoní zvon k modlitbě Zdrávas večer a ráno
 • -  1318: Papež Jan XXII. ustanovil, že při večerním zvonění se má být Matka Boží 3x pozdravena modlitbou Zdrávas a má se při tom klečet.
 • -  1545: Sv.Ignác požadoval  v Azpeitii, aby se 3x denně zvonilo ke Zdrávas Maria, ráno, v poledne  a večer, a aby se lid při tom modlil tak jako v Římě.
 • -   1456: Turecký paša Mohammed II. chtěl zasadit  smrtící úder křesťanským západním zemím. Krátce na to zveřejnil papež Kalist III. okružní list o modlitbě. Nařizuje denní polední zvonění,  při kterém se všichni křesťané sjednotí v modlitbě a budou svolávat na ohrožené křesťanstvo  třemi  Zdrávasy a modlitbou Otče náš  Boží ochranu.
 • -  1571: Papež Pius V. uvádí Anděl Páně v dnešní podobě.
 • -  Petr Canisius (+1597) rozšířil Anděl Páně v dnešní podobě v německých zemích.
 • -   1742: Papež Benedikt XIV. nahradil ve velikonoční době  modlitbu Anděl Páně modlitbou Vesel se  nebes Královno.
 • - V době kritické pro Rakousko založil P.Petr Pavlíček  růžencová smírčí křížová tažení. Vzniklo modlitební hnutí, do kterého byli zapojeni biskupové, kněží, řeholníci, politici a mnoho laiků. Pak se událo to, co se podle lidských měřítek se jevilo nemožné: Rakousko  dosáhlo po 9 letech osvobození z ruské okupace v r. l954.
 • -  1974: Papež Pavel VI. píše: Tato  modlitba nepotřebuje žádnou  reformu. Neztratila za dlouhý čas  nic ze své síly a ze svého lesku, její struktura je prostá, je pevně zakotvena v Písmě.

 

Současnost:

Historický původ modlitby připomíná potřebu modlit se za mír a bezpečí, posvěcuje průběh dne jako liturgická Denní modlitba církve.

Papež se modlí každou neděli ve 12 hodin slavnostně Anděl Páně na náměstí sv.Petra. V průběhu roku se této modlitby zúčastní 1,3 milionu lidí.

 

Anděl Páně je  modlitba za ochranu

Papež Pavel VI. dal do spojitosti historické kořeny  modlitby Anděl Páně s mírem a bezpečností. V době konečné podoby modlitby ohrožoval křesťany islám, v 19. a 20. stol ateizmus, materializmus,  nekřesťanská náboženství, new-age ...

Papež Kalist III. poukázal ve svém okružním listě na moc modlitby. Díky úpěnlivé modlitbě zvítězil Mojžíš nad Amalečany, Judit se modlila a postila s lidem a porazila Holoferna a jeho vojsko, Juda Makabejský se modlil a získal mnohokrát větší převahu.

 Situace křesťanů v Evropě je stejně obtížná jako kdysi.

   V 15. stol. Mohammed II. chtěl křesťanským zemím  zasadit smrtelný úder. Byl to  viditelný nepřítel, ohrožující tyto země zvnějšku. Dnes je islám  v Evropě  dobře organizovaná, motivovaná  a rychle rostoucí skupina.

 V zemích Evropské unie ztrácejí  křesťanské hodnoty stále více svůj význam. Nejhoršími formami jsou potraty,   euthanazie. K těmto vnějším ohrožením přicházejí útoky z vlastních řad, většinou se to děje skrze  odklon od učitelského úřadu Církve.  Situace se zdá, lidsky viděno, bezvýchodná.V této kritické situaci křesťanů  by měla modlitba Anděl Páně  získat opět zvláštní význam.

Díky svoji výstižnosti a krátkosti by to mohlo být přijato.

 Pokud se bude tato modlitba modlit tisíci lidí ráno, v poledne a večer, nebo alespoň jednou denně, budeme vidět odpovídající plody. V dějinách najdeme mnoho přesvědčujících příkladů. Když je nebezpečí zvlášť veliké, může Bůh  zasáhnout i proti lidskému chápání.  Když se my křesťané začneme věrně modlit Anděl Páně, potom pro nás platí slova Písma: Fil 4,6-7: O nic úzkostlivě nepečujte... nýbrž se modlete s díkůvzdáním...a Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, ochrání vaše srdce i vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

 

Ze života (a pro život):

       Dva věřící turisté v Alpách vyprávějí: „Po dlouhém putování jsme přišli do jedné vesnické hospody. Můj přítel a já jsme nebyli jedinými hosty. Asi 15 sedláků sedělo společně u jednoho velkého stolu. Hlasitě se bavili a kromě přátelského pozdravu  neměli čas pro dva cizí studenty, neboť byli velmi zabráni do svého hovoru a výměny názorů. Bylo nám to vhod, neboť jsme měli za sebou  náročnou cestu. Tu zazněl zvon z blízké kostelní věže - a náhle v té velké hospodě bylo ticho. Všichni muži vstali a společně se modlili Anděl Páně. Potom všichni mlčky čekali, dokud nedozněl poslední tón zvonu. Pak ale bylo vše jak před tím. - hlučné hlasy mužů opět naplnily hospodu.  My jsme za hodinu putovali dále. Ale měli jsme na mysli otázku: Proč jsme se také nemodlili?  Proč jsme vyškrtli Anděl Páně z našeho života?"

 

Podle pramenů (papežské dokumenty, církevní dějiny, Angelus „Der Engel der Herrn" für Europa und die Welt und für alle Generationen  ... damit der Glaube lebt.!  Vydala Kirche in Not 2008

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Od 1.9.2021:

- (15)

 

- (4)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. zaří 2021

svátek má Jonáš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)