Biblický rozjímavý růženec v cizích jazycích - Rozważanie tajemnic różańca św. wg Pisma Świętego

13.06.2024 - Křesťanská Evropa

SK, GB+US, D+A, F+B, I, E, P, PL, RO

Rozważanie tajemnic różańca św. wg Pisma Świętego

vlajka-pl.jpg

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus,  .............

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Tajemnice radosne.

 

I. Zwiastowanie Najświętszej Mari Panny.

1. Jezus, którego przyjście Bóg zapowiedział w raju. /Rdz 3,15/

2. Jezus, którego przepowiadali prorocy. /Iz 7,14/

3. Jezus, któremu Bóg przeznaczył tron Jego praojca Dawida. /Łk 1,32/

4. Jezus, który zbawi swój lud od jego grzechów. /Mt 1,21/

5. Jezus, którego poczęcie zapowiedział anioł. /Łk 1,28/

6. Jezus, o którym anioł rzekł: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. /Łk 1,32/

7. Jezus, który począł się za sprawą Ducha Świętego. /Łk 1,35/

8. Jezus, przy którego poczęciu moc Najwyższego osłoniła Maryję. /Łk 1,35/

9. Jezus, przy poczęciu którego Maryja rzekła: „Oto ja służebnica Pańska". /Łk 1,38/

10. Jezus, którego Maryja przyjęła słowami: „Niech mi się stanie wg słowa Twego” /Łk 1,38/

 

II. Nawiedzenie św. Elżbiety.

1. Jezus, z którym Maryja po anielskim zwiastowaniu wybrała się w drogę. /Łk 1,39/

2. Jezus, z którym Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem do pewnego Judzkiego miasta  w górach. /Łk 1,39/

3. Jezus, z którym Maryja pozdrowiła Elżbietę. /Łk 1,40/

4. Jezus, z którym się modliła: „Wielbij duszo moja Pana".  /Łk 1,46/

5. Jezus, z którym się modliła: „Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”.  /Łk 1,48/

6. Jezus, z którym się modliła: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.  /Łk 1,49/

7. Jezus, z którym się modliła: „Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych”. /Łk 1,52/

8. Jezus, z którym się modliła: „Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia”. /Łk 1,53/

9. Jezus, z którym pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy. /Łk 1,56/

10. Jezus, któremu drogę przygotował Jan - syn Elżbiety. /Łk 1,76/

 

III. Narodzenie Pana Jezusa.

1. Jezus, z którym szła do Betlejem wraz z Józefem, aby dać się zapisać. /Łk 2,5/

2. Jezus, dla którego nie było miejsca w gospodzie. /Łk 2,7/

3. Jezus, którego porodziła w Betlejem Judzkim. /Mt 2,1/

4. Jezus, którego zawinęła w pieluszki i położyła w żłobie. /Łk 2,7/

5. Jezus, który był Twoim pierworodnym synem. /Łk 2.7/

6. Jezus, przy którego narodzeniu aniołowie wielbili Boga. /Łk 2,13/

7. Jezus, któremu przyszli pokłonić się pasterze. /Łk 2,16/

8. Jezus któremu Mędrcy ze Wschodu ofiarowali dary. /Mt 2,11/

9. Jezus, którego Herod będzie szukał, aby Go zgładzić. /Mt 2,13/

10. Jezus, któregoś z Józefem ochroniła ucieczką do Egiptu. /Mt 2,14/

 

              IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

1. Jezus, który ósmego dnia był obrzezany. /Łk 2,21/

2. Jezus, którego przyniosłaś do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. /Łk 2,22/

3. Jezus,za którego złożono ofiarę zgodnie z Prawem Pańskim. /Łk 2,24/

4. Jezus, którego Symeon wziął na ręce. /Łk 2,28/

5. Jezus, który da zbawienie wszystkim narodom. /Łk 2,30/

6. Jezus, który jest światłem na oświecenie pogan. /Łk 2,32/

7. Jezus, który jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. /Łk 2,34/

8. Jezus, który jest przeznaczony na upadek i na powstanie wielu. /Łk 2,34/

9. Jezus, o którym mówiła prorokini Anna wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. /Łk 2,38/

10. Jezus, z którym rodzice wrócili do Nazaretu. /Łk 2,39/

 

V. Onalezienie Pana Jezusa w świątyni.

1. Jezus, który rósł i nabierał mocy, napełniając się mądrością. /Łk 2,40/

2. Jezus, z którym poszła do Jerozolimy, gdy miał 12 lat. /Łk 2,42/

3. Jezus, który został w Jerozolimie, a rodzice tego nie zauważyli. /Łk 2,43/

4. Jezus, któregoś z Józefem szukała między krewnymi i znajomymi. /Łk 2,44/

5. Jezus, któregoś po trzech dniach odnalazła w świątyni. /Łk 2,46/

6. Jezus, który siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. /Łk 2,46/

7. Jezus, który zdumiewał bystrością swego umysłu i odpowiedziami. /Łk 2,47/

8. Jezus, któremuś rzekła: „Synu, czemuś nam to uczynił?”. /Łk 2,48/

9. Jezus, który rzekł: „Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. /Łk 2,49/

10. Jezus, który wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. /Łk 2,51/

 

Tajemnice światła

 

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

1. Jezus, który przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana. /Mt 3,13/

2. Jezus, któremu Jan rzekł; „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. /Mt 3,14/

3. Jezus, który rzekł; „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wolę Bożą”. /Mt 3,15/

4. Jezus, który przyjął od Jana chrzest w Jordanie. /Mk 1,9/

5. Jezus, który natychmiast po chrzcie wyszedł z wody. /Mt 3,16/

6. Jezus, przy którego chrzcie otworzyły się niebiosa. /Mt 3,16

7. Jezus, który ujrzał Ducha Bożego jako gołębicę przychodzącego na Niego. /Mt 3,16/

8. Jezus, przy którego chrzcie odezwał się głos z nieba. /Mt 3,17/

9. Jezus, który jest umiłowanym synem, w którym Bóg ma upodobanie. /Mt 3,17/

10. Jezus, który rzekł: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony”. /Mt 16,16/

 

II. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

1. Jezus, który był zaproszony z uczniami na wesele w Kanie Galilejskiej. /J 2,2/

2. Jezus, któremuś rzekła: „Nie mają już wina”. /J 2,3/

3. Jezus, który Ci odpowiedział: „Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. /J 2,4/

4. Jezus, o którym powiedziałaś: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. /J 2,5/

5. Jezus, który powiedział: „Napełnijcie stągwie wodą”. /J 2,7/

6. Jezus, który powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. /J 2,8/

7. Jezus, który przemienił wodę w wino. /J 4,46/

8. Jezus, który taki początek znaków uczynił w Kanie Galilejskiej. /J 2,11/

9. Jezus, który objawił swoją chwałę. /J 2,11/

10. Jezus w którego uwierzyli jego uczniowie. /J 2,11/

 

 III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

1. Jezus, który przebywał czterdzieści dni na pustyni i był kuszony przez szatana. /Mk 1,13/

2. Jezus, który przyszedł do Galilei i głosił Bożą Ewangelię. /Mk 1,14/

3. Jezus, który rzekł: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. /Mk 1,15/

4. Jezus,który rzekł: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. /Mk 1,15/

5. Jezus, który leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. /Mt 9,35/

6. Jezus,który rzekł: „Idźcie i głoście: bliskie jest już Królestwo Niebieskie”. /Mt 10,7/

7. Jezus, który rzekł: „Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. /Mt 6,33/

8. Jezus, który rzekł: „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. /Łk 15,7/

9. Jezus, który rzekł do cudzołożnicy: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. /J 8,11/

10. Jezus, jako Król powiedział do tych po prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie Królestwo”. /Mt 25,34/

 

IV. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor.

1. Jezus, który wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i zaprowadził ich na górę wysoką. /Mt 17,1/

2. Jezus, który przemienił się wobec nich. /Mt 17,2/

3. Jezus, którego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. /Mt 17,2/

4. Jezus, który rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. /Mt 17,3/

5. Jezus, któremu Piotr rzekł: „Panie dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz postawię tu trzy namioty”. /Mt. 17,4/

6. Jezus, którego obłok świetlny osłonił ich. /Mt 17,5/

7. Jezus, który otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę. /2P 1,17/

8. Jezus, który jest umiłowanym Synem Bożym. /Mt 17,5/

9. Jezus, którego mamy słuchać. /Mt 17,5/

10. Jezus, przed którym uczniowie upadli na twarz. /Mt 17,6/

 

V. Ustanowienie Eucharystii.

1. Jezus, który rzekł: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. /J 6,51/

2. Jezus, który rzekł: „Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata. /J 6,51/

3. Jezus, który rzekł: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. /J 6,55/

4. Jezus, który rzekł: „Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. /Łk 22,15/

5. Jezus, który umiłował nas do końca. /J 13,1/

6. Jezus, który wziął chleb i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane”. /1Kor 11,24/

7. Jezus, który wziął kielich i rzekł: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza”. /Mt  26,27-28/

8. Jezus, który rzekł: „To czyńcie na moją pamiątkę”. /1Kor 11,25/

9. Jezus, który rzekł: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. /J 6,53/

10. Jezus,który rzekł: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. /J 6,54/

 

Tajemnice bolesna

 

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

1. Jezus, który wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. /Łk 22,39/

2. Jezus, który szedł się modlić, wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. /Mk 14,32-33/

3. Jezus, który odszedłszy nieco dalej upadł na twarz. /Mt 26,39/

4. Jezus, który się modlił: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”. /Mt 26,39/

5. Jezus, którego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. /Łk 22,44/

6. Jezus, który przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. /Mt 26,40/

7. Jezus, który rzekł Piotrowi: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”. /Mt 26,40/

8. Jezus, który powtórnie odszedł i tak się modlił: „Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja”. /Mt 26,42/

9. Jezus, który przyszedł powtórnie i znów zastał ich śpiących. /Mt 26,43/

10. Jezus, który zostawił ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. /Mt 26,44/

 

II. Biczowanie Pana Jezusa.

1. Jezus, którego Judasz zdradził pocałunkiem. /Mt 26,48/

2. Jezus, po którego przyszli z mieczami i kijami jak na zbójcę. /Mt 26,55/

3. Jezus, którego opuścili wszyscy uczniowie. /Mt 26,56/

4. Jezus, którego związali i zaprowadzili do domu arcykapłana. /J 18,12-13/

5. Jezus, przeciwko  któremu arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa aby Go zgładzić. /Mk 14,55/

6. Jezus, przeciwko któremu występowało wielu fałszywych świadków. /Mt 26,60/

7. Jezus, o którym Wysoka Rada zadecydowała: „Winien jest śmierci”. /Mt 26,66/

8. Jezus, którego policzkowali. /Mt 26,67/

9. Jezus, którego bili i pluli Mu w twarz. /Mt 26,67/

10. Jezus, którego Piotr trzykrotne się zaparł. /Mt 26,70-74/

 

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

1. Jezus, którego związawszy zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Piłata. /Mt 27.2/

2. Jezus, przeciw któremu arcykapłani i starsi namówili tłumy by krzyczały: „Na krzyż z Nim”. /Mt 27,20-22/

3. Jezus, którego Piłat zapytał: „Czy Ty jesteś królem Żydowskim?”. /Mk 15,2/

4. Jezus, który rzekł; „ Królestwo moje nie jest z tego świata”. /J 18,36/

5. Jezus, o którym Piłat rzekł: „Ja nie znajduję w nim żadnej winy”. /J 18,38/

6. Jezus, którego Piłat skazał na ubiczowanie. /Mt 18,38/

7. Jezus, któremu żołnierze narzucili szkarłatny płaszcz a na głowę włożyli koronę cierniową. /Mt 27,28-29/

8. Jezus, któremu dali do ręki trzcinę. /Mt 27,29/

9. Jezus, przed którym klękali szydząc z Niego. /Mt 27,29/

10. Jezus, którego krwią zostaliśmy uzdrowieni. /1P 2,24/

 

IV. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

1. Jezus, którego żołnierze odprowadzili na ukrzyżowanie. /Mt 27,31/

2. Jezus, któremu przymuszony Szymon pomagał nieść krzyż. /Mt 27,32/

3. Jezus, z którym na stracenie przyprowadzono dwóch złoczyńców. /Łk 23,32/

4. Jezus, nad którym kobiety zawodziły i płakały. /Łk 23,37/

5. Jezus, który rzekł: „Córki jerozolimskie nie płaczcie nade Mną”. /Łk 23,28/

6. Jezus, który rzekł: „Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi”. /Łk 23,28/

7. Jezus, który w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo. /1P 2,24/

8. Jezus, który był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. /Iz 53,5/

9. Jezus, który szedł jak baranek na rzeź prowadzony. /Iz 53,7/

10. Jezus, którego przyprowadzili na Golgotę, to znaczy miejsce Czaszki. /Mk 15,22/

 

V. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

1. Jezus, którego przybili do krzyża. /Mt 27,35/

2. Jezus, którego szaty rozdzielili między siebie rzucając o nie losy. /Mt 27,35/

3. Jezus, który rzekł: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. /Łk 23,34/

4. Jezus, z którego śmiali się, mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdż z krzyża” /Mt 27,39-40/

5. Jezus, który rzekł złoczyńcy: „Dziś ze Mną będziesz w raju”. /Łk 23,43/

6. Jezus, pod którego krzyżem stała Matka i uczeń, którego miłował. /J 19,26/

7. Jezus, który zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. /Mt 27,50/

8. Jezus, któremu jeden z żołnierzy włócznią przebił bok. /J 19,34/

9. Jezus, którego ciało złożyli w grobie, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. /Łk 23,53/

10. Jezus, który umarł, aby zniszczyć grzech raz na zawsze. /Rz 6,10/

 

Tajemnice chwalebne

 

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

1. Jezus, który zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. /1Kor 15,4/

2. Jezus, który po zmartwychwstaniu ukazał się kobietom. /Mt 28,9/

3. Jezus, który ukazał się swoim uczniom. /Mt 28,17/

4. Jezus, który ukazał się niewiernemu Tomaszowi. /J 20,27/

5. Jezus, który rzekł: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. /J 20,29/

6. Jezus, nad którym śmierć nie ma już władzy. /Rz 6,9/

7. Jezus, który rzekł: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. /J 20.29/

8. Jezus, który powiedział: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. /J 11,25/

9. Jezus, który zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych co pomarli. /1Kor 15,20/

10. Jezus, z którym i my ukażemy się w chwale. /Kol 3,4/

 

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

1. Jezus, który ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. /Dz 1,3/

2. Jezus, który błogosławił Apostołom i rozstał się z nimi. /Łk 24,51/

3. Jezus, który w obłoku zniknął Apostołom z oczu. /Dz 1,9/

4. Jezus, który został wzięty do nieba. /Dz 1,11/

5. Jezus, który siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. /Rz 8,34/

6. Jezus, który przyjdzie tak samo, jak widzieli Go Apostołowie wstępującego do nieba. /Dz 1,11/

7. Jezus, który rzekł: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. /J 14,2/

8. Jezys, który odszedł, aby przygotować nam miejsce. /J 14,2/

9. Jezus, który rzekł: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. /Mt 28,20/

10. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. /Hbr 13,8/

 

III. Zesłanie Ducha Świętego.

1. Jezus, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. /Dz10,38/

2. Jezus, który obiecał Apostołom zesłać Ducha Prawdy. /J 15,26/

3. Jezus, który rzekł: „Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. /J 16,13/

4. Jezus, który napełnił Apostołów Duchem Świętym, tak, iż zaczęli mówić obcymi językami. /Dz 2,4/

5. Jezus, który otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego. /Dz 2,33/

6. Jezus, którego Duch prowadził Apostołów. /por. Dz 16,7/

7. Jezus, którego Apostołowie, udzielali Ducha Świętego przez nakładanie rąk. /Dz 8,17/

8. Jezus, który dał nam Ducha jako zadatek. /2 Kor 5,5/

9. Jezus, którego Duch w naszych sercach woła: Abba, Ojcze. /Gal 4,6/

10. Jezus, w którego imieniu został zesłany Duch Święty. /J 14,26/

 

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

1. Jezus, który od wieków wybrał Cię za matkę. /Rdz 3,15/

2. Jezus, który uchronił Cię od zmazy grzechu pierworodnego. /Łk 1,28/

3. Jezus, który narodził się z Ciebie. /Gal 4,4/

4. Jezus, który spełnił Twoją prośbę na weselu w Kanie. /J 2,3-5/

5. Jezus, dzięki któremu Ciebie błogosławią. /Łk 11,27/

6. Jezus, który powierzył Ci swego najmilszego ucznia. /J 19,26/

7. Jezus, który nam wszystkim dał Ciebie za matkę. /J 19,27/

8. Jezus, który nie pozwolił, aby twoje ciało uległo rozkładowi. /Ef 1,3/

9. Jezus, który wziął Ciebie z ciałem i duszą do chwały nieba. /Ap 12,1/

10. Jezus, z którym w niebie promieniejesz pięknem ciała i duszy. /Ef 1,4/

 

V. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową nieba i ziemi.

1. Jezus, który Ciebie w niebie ukoronował. /Ap 12,1/

2. Jezus, z którym królujesz w niebie. /Ef 1,3/

3. Jezus, u którego wstawiasz się za nami. /J 2,3/

4. Jezus, który powierzył nas pod Twą matczyną opiekę. /J 19,27/

5. Jezus, który w Tobie dał Kościołowi wzór wiary i wytrwałej modlitwy. /Łk 2,51/

6. Jezus, który otoczył Ciebie chwałą. /Ef 1,4/

7. Jezus, który przyjdzie na końcu wieków. /1Tm 6,14/

8. Jezus, który będzie sądzić żywych i umarłych. /2Tm 4,1/

9. Jezus, w którym będzie Wszystko odnowione. /1P 5,10/

10. Jezus, którego przyjścia oczekujemy. /Tt 2,13/

 

Pro lingua bohemica tantum:

IMPRIMATUR  N. e. Ep/323/18  DATUM BRUNNAE 6. 3. 2018

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. června 2024

svátek má Roland

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)