Biblický rozjímavý růženec v cizích jazycích - slovensky ( přidán 3. slavný desátek pro biřmovance)

13.06.2024 - Křesťanská Evropa

SK, GB+US, D+A, F+B, I, E, P, PL, RO

  Biblický rozjímavý ruženec

vlajka-sk.jpg


 

l. desiatok radostného ruženca:

(po slovách - plod života tvojho - vkladáme uvedené citáty)

 

 1. Ježiš, ktorého príchod Boh prisľúbil v raji. (porov. Gen 3,15)

 2. Ježiš, ktorého predpovedali proroci. (porov. Iz 7,14)

 3. Ježiš, ktorému Boh sľúbil trón jeho predka Dávida. (Lk 1,32)

 4. Ježiš, ktorý  zachráni svoj ľud zo všetkých hriechov.  (Mt 1,21)

 5. Ježiš, ktorého počatie ti oznámil anjel. (porov. Lk 1,30n)

 6. Ježiš, o ktorom anjel povedal: „(On) bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho." (Lk 1,32)

 7. Ježiš, pri ktorého počatí na teba zostúpil Duch Svätý. (Lk 1,35)

 8. Ježiš, pri ktorého počatí ťa zatienila moc Najvyššieho. (Lk 1,35)

 9. Ježiš, pri ktorého počatí si povedala: „Hľa, služobnica Pána." (Lk 1,38)

10. Ježiš, pri ktorého počatí si povedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1,38)

 

II. desiatok radostného ruženca:

 1. Ježiš, s ktorým si sa po anjelovom zvestovaní vydala  na cestu. (Lk 1,39)

 2. Ježiš, s ktorým si sa ponáhľala do istého judejského mesta v hornatom kraji. (Lk 1,39)

 3. Ježiš, s ktorým si pozdravila Alžbetu. (Lk 1,40)

 4. Ježiš, s ktorým si sa modlila: „Velebí moja duša Pána." (Lk 1, 46)

 5. Ježiš, s ktorým si sa modlila: „(Hľa), od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia." (Lk 1, 48)

 6. Ježiš, s ktorým si sa modlila: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný." (Lk 1,49)

 7. Ježiš, s ktorým si sa modlila: „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených." (Lk 1,52)

 8. Ježiš, s ktorým si sa modlila: „Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno." (Lk 1,53)
 9. Ježiš, s ktorým si zostala u Alžbety asi tri mesiace (Lk 1,56)

10. Ježiš, ktorému pripravoval cestu Alžbetin syn Ján (Lk 1,76)

 

III. desiatok radostného ruženca:

 1. Ježiš, s ktorým si išla do betlehema, aby ste sa dali s Jozefom zapísať. (Lk 2,5)

 2. Ježiš, pre ktorého nebolo miesta. (Lk 2,7)

 3. Ježiš, ktorého si porodila v judejskom Betleheme. (Mt. 2,1)

 4. Ježiš, ktorého si zavinula do plienok a uložila do jasieľ. (Lk 2,7)

 5. Ježiš, ktorý bol tvojím prvorodeným synom. (Lk 2,7)

 6. Ježiš, pri ktorého narodení anjeli zvelebovali Boha. (Lk 2,13)

 7. Ježiš, ktorému sa prišli pokloniť pastieri. (Lk 2,16)

 8. Ježiš, ktorému mudrci z východu priniesli dary. (Mt 2,11)

 9. Ježiš, po ktorom pátral (ktorého hľadal) Herodes, aby ho dal zabiť. (aby ho dal zmárniť) (Mt 2,13)

10. Ježiš, ktorého si s Jozefom zachránila útekom do Egypta. (Mt 2,14)

 

IV. desiatok radostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorého po ôsmich dňoch obrezali. (Lk 2,21)

 2. Ježiš, ktorého si priniesla do Jeruzalema, aby si ho predstavila Pánovi. (Lk 2,22)

 3. Ježiš, za ktorého bola prinesená obeta, ako bolo napísané v zákone. (Lk 2,24)

 4. Ježiš, ktorého vzal Simeon do náručia. (Lk 2,28)

 5. Ježiš, ktorý je spása pripravená pred tvárou všetkých národov. (Lk 2,30)

 6. Ježiš, ktorý je svetlo(m) na osvietenie pohanov. (Lk 2,32)

 7. Ježiš, ktorý je znamením, ktorému budú odporovať. (Lk 2,34)

 8. Ježiš, ktorý je ustanovený na pád a na povstanie (pre) mnohých. (Lk 2,34)

 9. Ježiš, o ktorom hovorila prorokyňa Anna všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. (Lk 2,38)

10. Ježiš, s ktorým ste sa vrátili do Nazareta. (Lk 2,39)

 

V. desiatok radostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorý rástol a mocnel a bol plný múdrosti. (Lk 2,40)

 2. Ježiš, ktorého si vzala do Jeruzalema, keď mal dvanásť rokov. (Lk 2,42)

 3. Ježiš, ktorý zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia to nezbadali. (Lk 2,43)

 4. Ježiš, ktorého si s Jozefom hľadala medzi príbuznými a známymi. (Lk 2,44)

 5. Ježiš, ktorého si po troch dňoch našla v chráme. (Lk 2,46)

 6. Ježiš, ktorý sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. (Lk 2,46)

 7. Ježiš, nad ktorého odpoveďami a rozumnosťou všetci žasli. (Lk 2,47)

 8. Ježiš, ktorému si povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil?" (k 2,48)

 9. Ježiš, ktorý povedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" (Lk 2,49)

10. Ježiš, ktorý sa s rodičmi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. (Lk 2,51)

 

I. desiatok ruženca svetla:

 1. Ježiš, ktorý prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom (Mt 3,13)

 2. Ježiš, ktorému Ján povedal: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" (Mt 3,14)

 3. Ježiš, ktorý povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." (Mt 3,15)

 4. Ježiš, ktorý sa dal od Jána pokrstiť v Jordáne. (Mk 1,9)

 5. Ježiš, ktorý hneď po krste vystúpil z vody. (Mt 3,16)

 6. Ježiš, pri ktorého krste sa otvorilo nebo. (Mt 3,16)

 7. Ježiš, ktorý videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. (Mt 3,16)
 8. ježiš, pri ktorého krste sa z neba ozval hlas. (Mt 3,17)

 9. Ježiš, ktorý je milovaný Syn, v ktorom má Boh zaľúbenie. (Mt 3,17)

10. Ježiš, ktorý povedal: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený." (Mk 16,16)

 

II. desiatok ruženca svetla:

 1. Ježiš, ktorý bol s učeníkmi pozvaný na svadbu v Káne Galilejskej. (Jn 2,2)

 2. Ježiš, ktorému si povedala: „Nemajú vína." (Jn 2,3)

 3. ježiš, ktorý ti odpovedal: „Ešte neprišla moja hodina." (Jn 2,4)

 4. Ježiš, o ktorom si povedala: „Urobte všetko, čo Vám povie." (Jn 2,5)

 5. Ježiš, ktorý povedal: „Naplňte nádoby vodou!" (Jn 2,7)

 6. Ježiš, ktorý prikázal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" (Jn 2,8)

 7. Ježiš, ktorý premenil vodu na víno. (Jn 4,46)

 8. Ježiš, ktorý urobil v Káne prvé zo znamení. (Jn 2,11)

 9. Ježiš, ktorý tým zjavil svoju slávu. (Jn 2,11)

10. Ježiš, v ktorého jeho učeníci uverili. (Jn 2,11)

 

III. desiatok ruženca svetla:

 1. Ježiš, ktorý bol na púšti štyridsať dní a satan ho pokúšal. (Mk 1,13)

 2. Ježiš, ktorý prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. (Mk 1,14)

 3. Ježiš, ktorý povedal: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo." (Mk 1,15)

 4. Ježiš, ktorý povedal: „Kajajte  sa a verte evanjeliu." (Mk 1,15)

 5. Ježiš, ktorý uzdravoval každý neduh a každú chorobu (Mt 9,35)

 6. Ježiš, ktorý povedal apoštolom: „Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo." (Mt 10,7)

 7. Ježiš, ktorý povedal: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné dostanete navyše." (Mt 6,33)

 8. Ježiš, ktorý povedal: „V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú." (Lk 15,7)

 9. Ježiš, ktorý povedal cudzoložnici: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš." (Jn 8,11)

10. Ježiš, ktorý ako kráľ povie tým, po svojej pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre Vás pripravené od stvorenia sveta." (Mt 25,34)

 

IV. desiatok ruženca svetla:

 1. Ježiš, ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch. (Mt 17,1)

 2. Ježiš, ktorý sa pred nimi premenil. (Mt 17,2)

 3. Ježiš, ktorého tvár zažiarila sťa slnko a ktorého odev zbelel ako svetlo. (Mt 17,2)

 4. Ježiš, s ktorým sa rozprával Mojžiš a Eliáš. (Mt 17,3)

 5. Ježiš, ktorému Peter povedal: „Pane dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky." (Mt 17,4)

 6. Ježiš, ktorého učeníkov zahalil jasný oblak. (Mt 17,5)

 7. Ježiš, ktorý prijal od Boha Otca česť a slávu. (2Pt 1,17)

 8. Ježiš, ktorý je milovaný Boží Syn. (Mt 17,5)

 9. Ježiš, ktorého máme poslúchať. (Mt 17,5)

10. Ježiš, pred ktorým učeníci padli na tvár. (Mt 17,6)

 

V. desiatok ruženca svetla:

 1. Ježiš, ktorý povedal: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba." (Jn 6,51)

 2. Ježiš, ktorý povedal: „Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." (Jn 6,51)

 3. Ježiš, ktorý povedal: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj." (Jn 6,55)

 4. Ježiš, ktorý povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť." (Lk 22,15)

 5. Ježiš, ktorý miloval až do krajnosti. (Jn 13,1)

 6. Ježiš, ktorý vzal chlieb a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás." (1Kor 11,24)

 7. Ježiš, ktorý vzal kalich a povedal: „Pite z neho všetci, toto je moja krv." (Mt 26, 27-28)

 8. Ježiš, ktorý povedal: „Toto robte na moju pamiatku." (1Kor 11,24)

 9. Ježiš, ktorý povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život." (Jn 6,53)

10. Ježiš, ktorý povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň." (Jn 6,54)

 

I. desiatok bolestného ruženca:

1. Ježiš, ktorý po večeri vyšiel s učeníkmi na Olivovú horu. (Lk 22,39)

2. Ježiš, ktorý sa išiel modliť a vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. (Mk 14,32-33)

3. Ježiš, ktorý trochu poodišiel a padol na tvár. (Mt 26,39)

4. Ježiš, ktorý sa modlil: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty." (Mt 26,39)

5. Ježiš, ktorého pot stekal na zem ako kvapky krvi. (Lk 22,44)

6. Ježiš, ktorý sa vrátil k učeníkom a našiel ich spať. (Mt 26,40)

7. Ježiš, ktorý povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?" (Mt 26,40)

8. Ježiš, ktorý sa znovu modlil: „Otče, nech sa stane tvoja vôľa." (Mt.26,42)

9. Ježiš, ktorý zasa našiel učeníkov spať. (Mt 26,43)

10. Ježiš, ktorý nechal učeníkov a znovu, tretí raz sa modlil tými istými slovami. (Mt 26,44)

 

II. desiatok bolestného ruženca:

1. Ježiš, ktorého Judáš zradil bozkom (Mt 26,48)

2. Ježiš, ktorého prišli zatknúť s mečmi a kyjmi ako zločinca. (Mt 26,55)

3. Ježiš, ktorého opustili všetci učeníci. (Mt 26,56)

4. Ježiš, ktorého zviazali a odviedli do veľkňazovho domu.(Jn 18,12-13)

5. Ježiš, proti ktorému veľrada zháňala svedectvo, aby ho mohla odsúdiť. (Mk 14,55)

6. Ježiš, proti ktorému vypovedali falošní svedkovia. (Mt 26,60)

7. Ježiš, ktorého obvinili z rúhania. (Mt 26,66)

8. Ježiš, o ktorom veľrada rozhodla, že je hoden smrti. (Mt 26,66)

9. Ježiš, ktorému pľuli do tváre a bili ho päsťami. (Mt 26,66)

10. Ježiš, ktorého Peter trikrát zaprel. (Mt 26, 70-74)

 

 

III. desiatok bolestného ruženca:

1. Ježiš, ktorého dali vekňazi spútať a odviedli ho k Pilátovi. (Mt 27,2)

2. Ježiš, proti ktorému starší a veľkňazi poštvali ľudí, aby kričali: „Ukrižovať ho!" (Mt 27,20-22)

3. Ježiš, ktorého sa Pilát opýtal: „Ty si židovský kráľ?" (Mk 15,2)

4. Ježiš, ktorý povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta." (Jn 18,36)

5. Ježiš, na ktorom Pilát nenašiel vinu. (Jn 18,38)

6. Ježiš, ktorého dal Pilát zbičovať. (Mt 27,26)

7. Ježiš, ktorému vojaci dali šarlátový plášť a na hlavu mu položili korunu z tŕnia. (Mt 27,28-29)

8. Ježiš, ktorému dali do ruky trstinu. (Mt 27,29)

9. Ježiš, pred ktorým s posmechom padali na kolená. (Mt 27,29)

10. Ježiš, ktorého ranami sme boli uzdravení. (1Pt 2,24)

 

IV. desiatok bolestného ruženca:

1. Ježiš, ktorého vojaci vyviedli, aby ho ukrižovali. (Mt 27,31)

2. Ježiš, ktorému Šimon z Cyrény z prinútenia pomohol niesť kríž. (porov. Mt 27,32)

3. Ježiš, s ktorým boli na popravu vedení dvaja zločinci. (Lk 23,32)

4. Ježiš, nad ktorým nariekali a plakali ženy. (Lk 23,27)

5. Ježiš, ktorý povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou." (Lk 23,28)

6. Ježiš, ktorý povedal ženám: „Ale, (skôr) plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi." (Lk 23,28)

7. Ježiš, ktorý vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. (1Pt 2,24)

8. Ježiš, ktorý bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti. (Iz 53,5)

9. Ježiš, ktorý šiel ako baránok vedený na zabitie. (Iz 53,7)

10. Ježiš, ktorého priviedli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo v preklade znamená Lebka. (Mk 15,22)

 

V. desiatok bolestného ruženca:

1. Ježiš, ktorého pribili na kríž. (Mt 27,35) 

2. Ježiš, o ktorého odev sa rozdelili losovaním. (Mt 27,35)

3. Ježiš, ktorý povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia." (Lk 23,34)

4. Ježiš, ktorému sa posmievali a hovorili: „Ak si Boží Syn, zostúp z kríža." (Mt 27, 39-40)

5. Ježiš, ktorý povedal zločincovi: „Veru hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji." (Lk 23,43)

6. Ježiš, pri ktorého kríži si stála s učeníkom, ktorého miloval. (Jn 19,26)

7. Ježiš, ktorý zvolal mocným hlasom a zomrel. (Mt 27,50)

8. Ježiš, ktorému jeden z vojakov prebodol bok. (Jn 19,34)

9. Ježiš, ktorého pochovali do nového hrobu. (Lk 23,53)

10. Ježiš, ktorý zomrel, aby zničil hriech raz a navždy. (Rim 6,10)

 

I. desiatok slávnostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorý bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem. (1Kor 15,4)

 2. Ježiš, ktorý sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil ženám (Mt 28,9)

 3. Ježiš, ktorý sa zjavil svojim učeníkom. (Mt 28,17)

 4. Ježiš, ktorý sa zjavil aj neveriacemu Tomášovi (porov. Jn 20, 26-27)

 5. Ježiš, ktorý povedal: „Blahoslavení, tí čo nevideli, a uverili." (Jn 20, 29)

 6. Ježiš, nad ktorým už smrť nepanuje. (Rim 6,9)

 7. Ježiš, ktorý povedal: „Ja so vzkriesenie a život." (Jn 11,25)

 8. Ježiš, ktorý povedal: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie." (Jn 11,25)

 9. Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. (1Kor 15,20)

10. Ježiš, s ktorým sa aj my raz zjavíme v sláve. (Kol 3,4.)

 

II. desiatok slávnostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorý sa štyridsať dní zjavoval apoštolom a hovoril im o Božom kráľovstve (Sk 1,3)

 2. Ježiš, ktorý sa vzdialil od apoštolov zatiaľ čo im žehnal. (Lk 24,51)

 3. Ježiš, ktorého vzal oblak apoštolom spred očí. (Sk 1,9)

 4. Ježiš, ktorý bol vzatý do neba. (Sk 1,11)

 5. Ježiš, ktorý je po Božej pravici a prihovára sa za nás. (Rim 8,34)

 6. Ježiš, ktorý príde tak, ako ho apoštoli videli odchádzať. (Sk 1,11)

 7. Ježiš, ktorý povedal: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov." (Jn 14,2)

 8. Ježiš, ktorý povedal: „Odchádzam, aby som Vám pripravil miesto." (Jn 14,2)

 9. Ježiš, ktorý povedal: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." (Mt 28,20)

10. Ježiš, ktorý je ten istý včera, dnes, a naveky! (Heb 13,8)

 

III. desiatok slávnostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorý bol pomazaný Duchom Svätým a mocou. (Sk 10,38)

 2. Ježiš, ktorý sľúbil apoštolom Tešiteľa, Ducha pravdy. (Jn 15,26)

 3. Ježiš, ktorý povedal: „Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy." (Jn 16,13)

 4. Ježiš, ktorého Duch naplnil apoštolov a oni hovorili z vnuknutia. (Sk 2,4)

 5. Ježiš, ktorý v hojnosti vylial Ducha Svätého. (Sk 2,33)

 6. Ježiš, ktorého Duch viedol apoštolov. (porov. Sk 16,7)

 7. Ježiš, ktorého apoštoli udeľovali Ducha Svätého vkladaním rúk. (Sk 8,17)

 8. Ježiš, ktorý nám dal závdavok Ducha Svätého. (2Kor 5,5)

 9. Ježiš, ktorého Duch v našom srdci volá: „Abba, Otče!" (Gal 4,6)

10. Ježiš, v ktorého mene bol zoslaný Duch Svätý. (Jn 14,26)

 

IV. desiatok slávnostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorý ťa od večnosti vyvolil za svoju matku. (porov. Gen 3,15)

 2. Ježiš, ktorý ťa uchránil od dedičného hriechu. (porov. Lk 1,28)

 3. Ježiš, ktorý sa z teba narodil. (Gal 4,4)

 4. Ježiš, ktorý splnil tvoju prosbu na svadbe v Káne. (porov. Jn 2, 3-5)

 5. Ježiš, kvôli ktorému ťa blahoslavili. (porov. Lk 11,27)

 6. Ježiš, ktorý ti zveril svojho najmilšieho učeníka. (porov. Jn 19,26)

 7. Ježiš, ktorý ťa dal za matku nám všetkým. (porov. Jn 19,27)

 8. Ježiš, ktorý nedopustil, aby tvoje telo podľahlo porušeniu. (porov. Ef 1,3)

 9. Ježiš, ktorý ťa vzal s telom i dušou do nebeskej slávy. (porov. Zjv 12,1)

10. Ježiš, s ktorým žiariš v nebi krásou tela i duše. (porov. Ef 1,4)

 

V. desiatok slávnostného ruženca:

 1. Ježiš, ktorý ťa v nebi korunoval. (porov. Zjv 12,1)

 2. Ježiš, s ktorým vládneš v nebi. (porov. Ef 1,3)

 3. Ježiš, u ktorého sa za nás prihováraš. (porov. Jn 2,3)

 4. Ježiš, ktorý nás zveril do tvojej materinskej lásky. (porov. Jn 19,27)

 5. Ježiš, ktorý v tebe dal Cirkvi príklad viery a vytrvalej modlitby. (porov. Lk 2,51)

 6. Ježiš, ktorý ťa zahrnul slávou. (porov. Ef 1,4)

 7. Ježiš, ktorý príde na konci vekov. (porov. 1Tim 6,14)

 8. Ježiš, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. (2Tim 4,1)

 9. Ježiš, v ktorom bude všetko obnovené. (porov. 1Pt 5,10)

10. Ježiš, na ktorého príchod čakáme. (porov. Tit 2,13)

 Pro biřmovance: prosby o dary Ducha Svätého

(Rozjímanie o treťom slávnom tajomstve pre modlitbu novény pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, alebo pred prijatím sviatosti birmovania)

1. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

2. Ježiš, ktorého prosíme, aby svojím Duchom Svätým posilňoval našu vieru, nádej a lásku.

3. Ježiš, ktorého prosíme o dar múdrosti, aby sme rozpoznali pravé životné hodnoty.

4. Ježiš, ktorého prosíme o dar rozumu, aby sme správne chápali Božie pravdy.

5. Ježiš, ktorého prosíme o dar rady, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť v zložitých životných situáciách.

6. Ježiš, ktorého prosíme o dar sily, aby sme mali odvahu urobiť to, čo od nás žiada Boh.

7. Ježiš, ktorého prosíme o dar poznania, aby nás stvorené veci viedli k poznaniu ich Stvoriteľa, nášho najvyššieho Pána.

8. Ježiš, ktorého prosíme o dar zbožnosti, aby sme sa modlili radi, úprimne a s dôverou.

9. Ježiš, ktorého prosíme o dar bázne Božej, aby sme si vážili vieru a milosť posväcujúcu a nebáli sa ničoho okrem hriechu.

10. Ježiš, o ktorom chceme v sile Ducha Svätého vydávať svedectvo.

 

ČESKÝ TEXT MÁ IMPRIMATUR

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/323/18 ze dne 6. 3. 2018

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)