Co připravit ke svatbě v katolickém kostele - Minimum modliteb při sňatku

27.04.2021 - naše farnosti

  Pokřtěný ženich nebo nevěsta je musí umět nazpaměť, nepokřtěný(á) má  znát jejich přesný obsah

 

0)

Zahájení znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Žehnáme se PRAVOU RUKOU Z ČELA NA SRDCE A Z LEVÉHO RAMENA NA SVÉ PRAVÉ .

1)

Modlitba Páně - kterou nás naučil Pán Ježíš - a v které každý pokřtěný může Bohu tykat a říkat mu důvěrně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.


2)

Pozdravení andělské - slova anděla k Panně Marii, kterou i my s úctou zdravíme, protože nám dala a vychovala Pána Ježíše:
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

3)

Apoštolské vyznání víry - podle kterého  učí pak rodiče své děti:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

4)

Desatero Božích přikázání, protože zatím nikdo nevymyslel lepší a stručnější zákony:

I. V jednoho Boha věřiti budeš.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho.

 

5)

Modlitba k andělům strážným, kteří slouží Bohu a ochraňují nás a jednou i naše děti:  

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Amen.

 

Poděkování na konec:
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Znalost těchto pěti modliteb vyžadovali biskupové Čech a Moravy jako podmínku ke křtu už na pražské synodě v roce 1605, která platila i pro Moravu a dodnes to nikdo nezrušil ani nepřekonal.

Komentáře:

Pochvala. | Majka - 6.8.2014

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (24)

 

lípu. (3)

 

dub. (4)

 

buk. (1)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (2)

 

nějaký keř. (2)

 

žádný strom ani keř. (5)

 

celkem hlasovalo 42 lidí

předchozí ankety

Dnes je 11. května 2021

svátek má Svatava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)