Co připravit ke svatbě v katolickém kostele - Minimum modliteb při sňatku

16.01.2023 - naše farnosti

  Pokřtěný ženich nebo nevěsta je musí umět nazpaměť, nepokřtěný(á) má  znát jejich přesný obsah

 

0)

Zahájení znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Žehnáme se PRAVOU RUKOU Z ČELA NA SRDCE A Z LEVÉHO RAMENA NA SVÉ PRAVÉ .

1)

Modlitba Páně - kterou nás naučil Pán Ježíš - a v které každý pokřtěný může Bohu tykat a říkat mu důvěrně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.


2)

Pozdravení andělské - slova anděla k Panně Marii, kterou i my s úctou zdravíme, protože nám dala a vychovala Pána Ježíše:
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

3)

Apoštolské vyznání víry - podle kterého  učí pak rodiče své děti:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

4)

Desatero Božích přikázání, protože zatím nikdo nevymyslel lepší a stručnější zákony:

I. V jednoho Boha věřiti budeš.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho.

 

5)

Modlitba k andělům strážným, kteří slouží Bohu a ochraňují nás a jednou i naše děti:  

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Amen.

 

Poděkování na konec:
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Znalost těchto pěti modliteb vyžadovali biskupové Čech a Moravy jako podmínku ke křtu už na pražské synodě v roce 1605, která platila i pro Moravu a dodnes to nikdo nezrušil ani nepřekonal.

Komentáře:

Pochvala. | Majka - 6.8.2014

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (1)

 

je to šetření na nepravém místě. (0)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (0)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (0)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (0)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (0)

 

celkem hlasovalo 1 lidí

předchozí ankety

Dnes je 2. února 2023

svátek má Nela / Hromnice

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)