Prosby za úrodu na Vejdochu 23/4 v 15 h. - Jak to dopadlo a jak jsme se modlili (a pár foto)

23.04.2023 - naše farnosti

1) 

23/4 2023 – 63 lidí, program níže, na kopci hlasování a proto čtení jmen obcí vynecháno, pobožnost trvala tři čtvrtě hodiny, závěrečné požehnání měl o. Slavo z Jam.

Přivítání - starosta Jam a budovatel všeho Jiří Šikl

Hudební studio: Karel Štikar a Ladislav Sáblík, oba z Újezda, mistr zvuku Jan Pospíchal z Nového Veselí.

Za Český poutnický statistický úřad ověřila Jitka Pospíchalová.

Přes varování Českého STRESOhydrometeorologického úřadu spadlo jen pár kapek, bylo teplo, ale foukalo.

KČT potvrzuje: Jedna cesta měří 750 m, výškový rozdíl je 42 m.

vejdoch-23042023jp.jpg vejdoch-23042023-jpa-sp.jpg

Foto: Jiří Pokorný

8/1 2023 – 42 lidí, od 9 do 77 let, 62 minut, poměrně teplé, ale zimní počasí beze sněhu

18/9 2022 v 15:00  celkem 73 poutníků,  pásmo k Desateru po Cestě života, korunka BM po polní cestě JP, na kopci děkan Vladimír Záleský  modlitby k poděkování za úrodu, záv. požehnání také VZ.

Ráno lilo, před polednem přestalo, svítilo slunce, i když vítr byl ostrý

                                       2)

 Cesta života ke Stromu života na Vejdochu u Jam

v neděli 23.4. 2023 v 15 h. (750 m, 42 m výšk. rozdíl)

 Na začátku:

Přivítání a kříž a program

Cestou života:

Píseň: Raduj se a vesel, všechno stvoření 404 – 2 sloky, protože se sem hodí ze dvou důvodů: velikonoční doba a jarní období

 

Bůh vyhlásil deset velkých přikázání:

1/ "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne." "Nedělej si z ničeho jiného svého Boha."

2/ "Mluv o Bohu s úctou a opatrností."

3/ "Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho za jedinečný den."

4/ "Važ si svého otce a své matky."

5/ "Žij a nech žít."

6/ "Manželé a manželky: buďte jeden druhému věrní."

7/ "Nech jinému, co jeho je(st)."

8/ "Když mluvíš o někom v jeho nepřítomnosti, hovoř tak, jako by přítomen byl, a vždy jen pravdu."

9/ "Přej ostatním jejich manžele a manželky, nech je  být; pěstuj svůj vlastní vztah se svým manželem, či manželkou“

10/ "Přej ostatním lidem věci, které mají. Važ si toho, co máš ty..."

A teď se pomodlíme Desatero v tradičním znění, jak se je v české řeči modlíme už víc jak 400 let.

Dozpíváme poslední 3 sloky Raduj se a vesel …

 

Cestou ke kříži až na rovince – Korunka Božího milosrdenství

 

U kříže:

1) Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti:

* Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš:

* Důvěřuj v něj, duše má, abys byla spasená.

Zachraň nás svým křížem,

* vysvoboď nás  svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa …Spasiteli náš, Spasiteli můj ……………………

Zazpíváme píseň č. 905 Ty mocný, silný, veliký – slova k ní složil doktor práv Josef Nečas, který se r. 1849 narodil ve Studnicích, které vidíme vzadu mezi Harusákem a Šibenicí. Stejně jako on to vidíme, když se teď rozhlédneme kolem sebe.

1. Ty mocný, silný, veliký / Vladaři věčnosti! / Ty, který svítíš do temnot / na cestu ke ctnosti, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

2. Ty, jehož moudrost vesmíru / dala své zákony / a chceš, by člověk postupně / zvedal jim záclony, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

3. Ty, který krásou odíváš / korunku květovou / a v rovnováze držíš svou / soustavu světovou, / buď veleben, buď veleben, buď veleben!

2) slovo Boží,  

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Bůh řekl: "Ať vydá země zeleň, semenotvorné rostliny a ovocné stromy, které plodí na zemi ovoce nejrůznějšího druhu, s jádry uvnitř!" A stalo se tak. Tu země vydala zeleň, semenotvorné rostliny nejrůznějších druhů. A Bůh viděl, že je to dobré. 

A připojil: "Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostliny." A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle - bylo to velmi dobré. 

Slyšeli jsme Slovo Boží.

 

3) PROSBY  

Bůh náš nebeský Otec, se o nás stará, žehná zemi, aby přinášela bohatou úrodu, živí nás a chrání. Dávejme najevo, že o tuto jeho pomoc stojíme, a volejme: 

Prosíme tě, vyslyš nás.

·       Bože, ty do nás zaséváš semeno svého slova a zavlažuješ nás svou milostí, - dej ať přinášíme hojný užitek dobrých skutků. 

·       Tys nás učinil ratolestmi vinného kmene, kterým je Kristus, - dej, ať ve spojení s ním věrně plníme tvou vůli. 

·       Ty naplňuješ zemi svým požehnáním a působíš, že setba klíčí, roste a dozrává ke žni, - dej, ať se na našich polích urodí, co potřebujeme k obživě. 

·       Ty rozmnožuješ obilné zrno vložené do země, abychom měli chléb pro denní obživu i pro slavení eucharistie, - nepřestávej nám dávat své dary, ať nám nikdy nechybí pokrm pro život pozemský ani pro život věčný. 

·       Ty živíš nebeské ptactvo a staráš se o polní květy, - nauč nás důvěřovat v tvou otcovskou dobrotu, abychom nepečovali úzkostlivě o to, co budeme jíst a do čeho se budeme oblékat, ale hledali nejprve tvé království a tvou spravedlnost. 

Modleme se.   Otče náš, Zdrávas Maria

Bože, náš nebeský Otče,

tys přikázal člověku, aby obdělával zemi a pečoval o ni;

žehnej naší práci, ať přináší užitek, zažeň škodlivé bouře a krupobití, 

a dej nám dostatek vláhy, příhodné počasí a hojnou úrodu a bohatou sklizeň. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.            Amen. 

 

4) Požehnání:

ŽEHNÁNÍ Z VEJDOCHA NA HLAVNÍ I VEDLEJŠÍ SVĚTOVÉ STRANY (* značí obec viditelnou pouhým okem)

 

Směrem na JIH vidíme Jámy*, za nimi Laštovičky*, rozhlednu na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím, Suky*, Obyčtov*, Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*,  Netín, Radostín nad Oslavou*, Sazomín*, Pavlov*, Kotlasy*,  Chroustov* a vysílač nad ním, Pokojov*,  Březí nad Oslavou* a Bohdalov*.

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naší farnosti a celé církvi na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín*, Rudolec*, Nové Veselí*, Újezd*, za ním nad lesy rozhlednu na Křemešníku, a Matějov*, za kterým lze zahlédnout 2 větrné elektrárny u Věžnic.

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   našemu kraji na přímluvu sv. Zdislavy – naší rodačky a svědků víry, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku* a rozhlednu nad ní, Budeč*, obec jménem Lípa a hrad v Lipnici nad Sázavou a úplně na obzoru kopec Melechov u Světlé nad Sázavou, místo nejzazšího dohledu – 52 km vzdušnou čarou od nás.

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej celému našemu světadílu a zvláště zemím, které jsou s námi v Unii, na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy - svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou* s komíny Žďasu, silem, červenošedým domem PKS a úplně vpravo mezi lesy zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře.

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celé ČR na přímluvu sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv. Anežky, sv. Jana Nepomuckého a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko*, na obzoru Sklené*, Jiříkovice* a Vlachovice*.

 SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, požehnej všem, kteří se starají o úrodu a přírodu a dopřej jim příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*s vysílačem na Harusáku, Slavkovice*, Rokytno*, Studnice*, Nové Město*, Maršovice*, Pohledec* s dvěma stožáry nad ním, kopec Solo, Zubří* a Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází mariánské poutní místo Jasná Hora u Čenstochové.

Bože, požehnej bratrskému Polsku a všem Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska. Bože, požehnej našemu děkanství a jeho 27 farnostem na přímluvu všech svatých zobrazených v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

Ve směru mezi Petrovicemi a Novou Vsí se 1039 km od nás nachází Kyjev, mezi Pohledeckou skálou a kopcem Sólo se 1603 km od nás nachází Moskva.

Prosme za mír na Ukrajině a na dalších místech světa i za oběti všech válek: Beránku Boží, který snímáš hříchy celého světa, daruj jim všem i nám svůj pokoj.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné*, vlevo od něj na obzoru Karasín s rozhlednou, blíže k nám stožár u lesíka nad Olešnou, úplně blízko Novou Ves u N. Města na Moravě*, na obzoru zříceninu hradu Zubštejna, budovy Nového Krasu v Bystřici nad Pernštejnem, Bratrušín, kousíček Radešínské Svratky*, za Hlinným kopec Sýkoř s kamennou věží, komín u Rožné*, Horní Rožínku, část Zvole, Milasín, obec Blažkov*, Bukov* a Horní Rozsíčku.

VÝCHODNÍM SMĚREM se přesně za Novou Vsí 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celé Moravě na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

        VÝCHODNÍM SMĚREM  přesně za Hlinným je 110 km od nás VELEHRAD.

Bože, požehnej   všem poutníkům a turistům na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

VÝCHODNÍM SMĚREM  - přímo za vrcholem Chlumku se 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naší diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla

 

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově*, za ní výrazný kopec Svatá hora u Kadolce, kde měla dětskou poustevnu sv. Zdislava, Sklené nad Oslavou*, Radenice*, 2 stožáry nad Cyrilovem. Nalevo od hodíškovské střechy je až na obzoru (dalekohledem) vidět kravín v Heřmanově.  JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za kopcem Svatá hora nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej Slovensku a zvláště jamskému družební městu Senci na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

 

5)  Otcové pallotini

 Na přímluvu všech svatých, které jsme vzývali, požehnej vás, vaše doma, zvláště nemocné, naše rodiny a všechny obce a území, které byly jmenovány

 

a také naše pole, louky, lesy, sady, zahrady, rybníky, pastviny i honitby

 

 všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.

Lid: Amen.

 

6) Vesel se nebes královno……celé

 

Starosta Jam - rozloučení

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)