Roční přehled farnosti Nové Veselí a výhled na další rok spásy - L.P. 2020

31.12.2020 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkování H: Hymny na závěr

 

Přehled roku spásy 2020 v Novém Veselí 

od A do H

 

A: Astronomicky a meteorologicky

 

Rok spásy 2020 od narození Pána Ježíše v Betlémě byl bohatý na vláhu, v zimě sněžilo a pak často pršelo. Žně to neohrozilo, oralo se však až poměrně pozdě. Z novoveselského rybníka letos po dlouhé době voda odtékala přírodní cestou horní výpustí na hrázi. Sníh padal jen krátce kolem 20. prosince. A protože v noci solili jen na novém obchvatu, ráno bylo po mnoha letech vidět krásně bílou silnici přes celou obec.

 

B: Boží služebníci a služebnice - jako loni

Bohu díky. A vám všem Pán Bůh zaplať, milí spolupracovníci a spolupracovnice.

 

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 8 dětem, 6 chlapcům a 2 děvčatům, z Nového Veselí 1+2,  z Újezda  1 chlapec, z Matějova také, z Březí 3 chlapci.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly oddány 3 páry - jeden ženich z Nového Veselí, jeden ženich z Újezda  a jedna nevěsta z Březí a dvě odjinud.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech ...

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 15 farníky: 5 muži a 10 ženami, z Veselí 4 a 4, z Matějova jeden a dvě, z Kotlas a Budče vždy 2 ženy, 11 pohřbů byla na starém hřbitově, dva na novém a dva žehem.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 11/10  poprvé podáno 15 dětem a 27/12 ještě jednomu děvčeti.

5) Ve škole učí farář a 2 katechetky celkem  73 dětí -  17 z první, 15 z druhé, 7 ze třetí, 14 ze čtvrté, 10 z páté a 10 z vyšších tříd.  

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

 

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Už od listopadu roku 2019 probíhala příprava na lidové misie, zástupci obcí se scházeli na faře, farníci sami napekli perníčky, některé obce si je objednaly a Farní tým Vranov nad Dyjí připravil Misijní zpravodaj. Oboje se rozdávalo koncem února. Začátkem března byly požehnány domy ve farnosti, jen malé procento občanů to odmítlo. Žehnali kněží z Fatymu a ze sousedních farnosti, celkem 15. Byl připraven misijní kříž, podle radostínského jej udělal Jaromír Ficek a kování připravil Stanislav Kazda ze Stránecké Zhoři. Misijní týden měl začít 22. března, hlavním kazatelem měl být Mons. Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma. Kvůli covidu 19 se vše odložilo. I první svaté přijímání, které bylo až 11. října. Hrkání proběhlo jen za účasti rodiny Pospíchalové, poutě do blízkého okolí i poutě v obcích se konaly, jen s mírným omezením.

Jarní autobusová pouť do Sloupa i podzimní byly zrušeny. Nový Jeruzalém byl v květnu, bez autobusů, kázal Mons. Jindřich Bartoš.  Ve čtvrtek 11.6. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 14.6. ve farním kostele, kvůli bouřce jen uvnitř v kostele u bočních oltářů.

Už po 20.  jsme putovali na Velehrad, letos potřetí z historické hranice mezi Sirákovem a Újezdem.

Byly pořízeny, požehnány a zavěšeny dva nové zvony. Na zvláštním účtě bylo začátkem roku 385 tisíc, mnoho lidí na něj přispělo přímo, byly i sbírky a včetně darů z městyse (200000), obcí, podnikatelů a Zemědělského družstva vlastníků (100000) se sešlo ještě 779 tisíc, všechno to stálo 876 tisíc, zbylých 288 tisíc bude použito na vnitřní opravy a úpravy na věži. Velký zvon dostal jméno po patronu kostela, o jménu pro menší zvon proběhla anketa. Vyhrál to sv. Jan Pavel II. Rok 2020 není jen 100. výročím jeho narození, ale i 400. výročím mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Jeho sochu pořídili naši předkové už při stavbě kostela po roce 1750, umístili ji na průčelí vpravo, ale v očekávání blahořečení do seznamů psali, že je to socha sv. Josefa Kalasánského, kněze, který byl už svatořečen a který žil ve stejné době jako sv. Jan Sarkandr, proto měl i stejné oblečení. Tato malá zbožná lest se dělala i jinde. Proto byl zvon pojmenován i po něm  a také po sv. Zdislavě - letos bylo 600. výročí jejího narození.   Zvony ulili 7.8. v Przemyslu ve východním Polsku v dílně Jana Felczynského, založené roku 1808. Bylo při tom 8 zástupců farnosti. 1. září byly v Rydultowě těsně za hranicemi s naším Slezskem v dílně rodinné firmy Rduch z Czernice, která zajišťovala zavěšení a pohon pro všechny zvony, naším diecézním kampanologem nové zvony kolaudovány. Zvláště ten menší se velmi povedl. 8. září je přivezl farářův příbuzný, zvony byly nazdobeny a umístěny v kostele. V neděli 20.9. zavezli koníci na nazdobeném voze menší zvon ke kříži na Vejdochu u Jam, kde se při druhém výročí jeho požehnání sešli lidé z okolí. Místo bylo vybráno proto, že odtamtud jsou vidět všechny obce naší farnosti. Po společné modlitbě a žehnání celému kraji si lidé mohli na zvon poklepnout a přitom se nahlas či potichu pomodlit. Bylo nás tam asi 150. Oba zvony požehnal při pouti 27.9. večer pomocný biskup Pavel Konzbul. Přímluvy četlo 8 zástupců ze všech obcí a každé věkové kategorie, přitom na zvon poklepávali. 20. října byly zvony vytaženy jeřábem na věž a 22. 10. na svátek sv. Jana Pavla II. poprvé zvonily.

K zvonu Ave Maria, ulitému ve firmě Manoušek v Brně v r. 1947 (280 kg, tón C 2) přibyly tedy: sv. Václav (435 kg, tón A 1) s nápisem - Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. Kriste eleison. - a sv. Jan Pavel II. (205 kg, tón D 2) s datem jeho narození (*1920) s připomínkou jmen a letopočtů sv. Zdislavy (*1220) a sv. Jana Sarkandra (+1620), které před 25 lety svatořečil.

Dva polští montéři nastavili i program zvonění, aby se každý den vystřídaly všechny tři zvony a aby se nezapomněl na pátek na 3. hodinu, ale zároveň se vyzdvihla neděle slavnostním zvoněním všech tří zvonů najednou už v sobotu před večerním klekáním  a pak po poledním nedělním Anděl Páně.

Byly vydány památky na žehnání, svatováclavské oplatky s dějinami zvonů na krabičce, nahráno DVD a kolem pouti a pak o vánocích byla uspořádána malá výstavka v kostele pod kůrem.

Od října zase vše bylo utlumeno vinou koronaviru.

 

Požehnání nového obchvatu udělil z mostu směrem na Vetlu farář 30. října za přítomnosti starostů Nového Veselí a Budče a malé skupinky farníků právě když pod ním začala jezdit první vozidla. 

 

E: Ekonomický a stavební přehled

Tříkrálová sbírka byla vyšší než loni a to 132.897,-- Kč ( loni 127.536,- Kč). Obvyklé příjmy včetně příjmů na zvony byly letos 1270 tisíc, sbírky vinou koronaviru jen 391 tisíc, výdaje byly 1255  tisíc. V tom je i 59 tisíc na dorovnání příspěvku na diecézi, do něhož dárci z farnosti (včetně faráře) přímo poslali kolem 36 tisíc.  

Ve farním lese byly káceny stromy zasažené kůrovcem a vyvrácené větrem, většinou poslouží jako topivo na faře. Byly opraveny tři kříže - u silnice do Březí, u silnice do Bohdalova a na kraji obce směrem do Borovin.

 

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Citát: Dá-li Pán Bůh a budeme živí, půjdeme .... -  list Jakubův 4,15

Sobota 13.2.  zahájení XXXX. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou - možno se přidat, dokončit LIDOVÉ MISIE a dodržet všechny poutě v obcích, do okolí i na Velehrad. Boží Tělo v Újezdě i na Městečku. Vše se bude řídit podle omezení kvůli koronaviru.

Plánované opravy: sociální místnost v kostele.

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také městysu a družstvu vlastníků za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Na poděkování zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 - nápěv  B

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu i

Svatováclavský chorál.

A také:

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan - toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 25. června 2022

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)