Roční přehled farnosti Nové Veselí a výhled na další rok spásy - L.P. 2023

31.12.2023 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkování H: Hymny na závěr

Přehled roku spásy 2023 v Novém Veselí  od A do H

 

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2023 od narození Pána Ježíše v Betlémě - leden poměrně teplý, únor studený, 23.2. bylo slyšet první divoké husy, v březnu zpočátku teplo, pak zima a sníh, 19.3. přiletěl první špaček, 13. 4. první vlaštovky, trochu sněhu napadlo i v dubnu, máj studený, červen dost studený a mokrý, léto pěkné, vlaštovky odletěly už 8. září, říjen teplý, jen dva malé mrazíky 17/10 a 9/11, listí padalo až v listopadu, některé dokonce až v prosinci, na sv. Kateřinu začalo vydatně sněžit, sníh se držel 14 dní, podruhé vydatně sněžilo před vánoci, sníh roztál do 3 dnů.

B: Boží služebníci a služebnice

Jako loni. Bohu díky.  A vám všem Pán Bůh zaplať, milí spolupracovníci a spolupracovnice.

 

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se takového zlehčování svatých věcí nezúčastňujme. Knize i hudebnímu nosiči se přece může požehnat na cestu do světa a hlavně těm, kteří je budou číst nebo poslouchat.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 5 dětem, 2 chlapcům a 3 děvčatům – 1 chlapec  a 3 děvčata byli z Nového Veselí, 1 chlapec z Březí.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Nesezdaný partner uvádí toho druhého do stálého strachu, že může být kdykoliv opuštěn/anebo dokonce vykopnut/a.

Letos byly ve farnosti oddány 2 páry - z Březí a Kotlas.

Za všechny letos pokřtěné a všechny oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se rozloučili s 9 farníky: Na věčnost nás předešli 3 muži a 6 žen, 2 muži a 4 ženy z Nového Veselí, 1 žena z Březí, muž a žena z Kotlas.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo poprvé podáno 21. května 16 dětem, 5 chlapcům a 11 děvčatům.

5) Ve škole učím s 2 katechetkami celkem  dětí.  1. třída – 10,  2. třída – 13, 3. třída -7,  4.  třída – 15,  5.-9. třída - 9 dětí, celkem 54.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Ze členů farní rady, kteří nejsou vedeni jako členové ekonomické rady farnosti, byla v lednu dle pokynů otce biskupa vytvořena pastorační rada s funkčním obdobím na pět let.

Hrkání proběhlo samostatně, bez účasti faráře. Po Velikonocích byly farnosti darovány nové sedačky pro ministranty a nová klekátka.

První svaté přijímání bylo 21. května a při druhém svatém přijímání děti s rodiči zasadili druhou sakuru před domov pokojného stáří.

Ve čtvrtek 8.6. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 11.6. ve farním kostele a u 4 oltářů na Městečku.

Už po 23.  jsme putovali na Velehrad.

V sobotu 14. října bylo biřmování, o. biskup Vojtěch Cikrle udělil tuto svátost 15 lidem, z naší farnosti bylo 5 chlapců, 4 děvčata a 1 maminka. (1+4 z B) Spolu s bohdalovskými zasadili před faru na památku dvě střemchy vonné.

Na státní svátek jsme jeli na Bílou horu a do Hájku. Byla obnova misií.

E: Ekonomický a stavební přehled

Při tříkrálové  sbírce bylo vybráno v  Novém Veselí 73.159,- Kč, v Újezdě 36.894,- kč, v Březí nad Oslavou 19.848,- Kč, v Matějově 11.470,- Kč, v Kotlasích 9.500,- Kč, v Budči 9.350,- Kč, celkem 160.221,- Kč, loni  130.236,- Kč  a předloni 100.279,- Kč.

Příjmy 2023 v tisících: sbírky  492 / dary 27 / dotace na okna v kostele  a na les z kraje 357 kč,  z městyse na okna 300, dotace na les i okna z ministerstva kultury 189  /  za kůrovcové dřevo  355 / nájem z polí 106 / úroky 9, příjmy celkem 1838 tisíc.

Výdaje 2023 v tisících: okna v kostele, lešení a malování celkem 1 077 tisíc,  péče o mladý les a těžba kůrovcového dřeva 149, daně 100, odeslané (a předem ohlášené) sbírky 133 (loni 160), energie a voda 128,  režie a provoz 149.

Ke konci roku je v pokladně 14 Kč a v Č. spořitelně  1 527 030,57 Kč a na transparentním účtě u Fiobanky 96 810,04 Kč.

Letošní práce: Ve farních lesích pokračovalo kácení stromů zasažených kůrovcem a vyvrácených větrem, větší část byla prodána, zbytek poslouží jako topivo na faře. Pokračovalo se v budování oplocenek, a péči i dosazování nových stromků.

Byla opravena okna na jižní straně kostela a ve věži.

Plánované opravy:  část fasády a zdi kolem fary.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

  od čtvrtka 28. do soboty 30. března – hrkání v každé obci

  28. dubna – po sv. Marku v neděli odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu

  1. neděle v květnu - 5.5. v 16 hodin: první májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině

 středa 8. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře

  9. - 11. května: 20. výročí Lidových misií v Olbramkostele

  16. května – čtvrtek: měsíční pouť N. Jeruzalém v Bohdalově s panem kardinálem Dukou

  26. května: pouť v Kotlasích

  poslední neděle v květnu - 26.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem

  květen nebo červen: 1. svaté přijímání

  2. června: Boží Tělo ve farnostech – ve čtvrtek 30/5 v Újezdě

  7. července: pouť v Chroustově

  21. července: pouť v Rudolci

  25. - 28. července: čtyř denní autobusová pouť na východní Slovensko

  4. srpna: pouť v Budči

  11. srpna: pouť v Bohdalově

  18. srpna: pouť u kapličky  v Novém Veselí a start u kříže na hraních Čech a Moravy

  19. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad

  25. srpna: pouť v Újezdě

  1. září: poděkování za úrodu

  8. září: pouť v Matějově

  15. září: pouť v Březí

  21. září: pouť na památku P. Kubíčka

  22. září: pouť v Pokojově

  čtvrtá neděle v září - 22.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu

(asi) sobota 28.9. ráno pěší pouť od nás na Zelenou horu

  29.9. – 1. října: pouť v Novém Veselí

  6. října: pouť v Kyjově

  třetí neděle v říjnu – 20.10.: poděkování za přírodu nad Kyjovem

  sobota a neděle 26. a 27. 10 – obnova lidových misií, v pondělí na statní svátek pouť k světcům české země (možná i moravské)

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí. Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti. Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet. Děkujeme také městysu a družstvu vlastníků za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ: 

722  2 SLOKY A VYSTAVENÍ

Na poděkování zazpíváme 1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe --- modlitba kněze 

--- a s prosbou do budoucna zazpíváme Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B 

-- POŽEHNÁNÍ 

-- dozpíváme 722

Svatováclavský chorál.

-- Píseň 201 celou

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

A také:

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou.

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám z nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)