Roční přehled farnosti Nové Veselí a výhled na další rok spásy - L.P. 2022

31.12.2022 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkování H: Hymny na závěr

Přehled roku spásy 2022 v Novém Veselí  od A do H

 

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2022 od narození Pána Ježíše v Betlémě -  v lednu sníh, v únoru jen silné větry, o velikonocích teplo, po nich sněžilo, duben studený, květen suchý a studený, červen mokrý, v červenci i srpnu byla vedra, na 1. podzimní den – 23. září – byl první mrazík, podzim byl vlhký a teplý, první sníh napadl 18. listopadu, brzy zmizel, pak znovu začátkem prosince, dost mrzlo, ale vánoce byly zelené.

B: Boží služebníci a služebnice

Jako loni. Bohu díky.  A vám všem Pán Bůh zaplať, milí spolupracovníci a spolupracovnice.

 

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se takového zlehčování svatých věcí nezúčastňujme. Knize i hudebnímu nosiči se přece může požehnat na cestu do světa a hlavně těm, kteří je budou číst nebo poslouchat.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 12 dětem, 5 chlapcům a 7 děvčatům – 1 chlapec  a 2 děvčata byli z Nového Veselí, 2 děvčata z Kotlas, 1 děvče z Březí a Budče, 1 chlapec a 1 děvče z Matějova a 1 chlapec z Újezda a 2 odjinud.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Nesezdaný partner uvádí toho druhého do stálého strachu, že může být kdykoliv opuštěn/a nebo dokonce vykopnut/a.

Letos byl ve farnosti oddán 1 pár z Matějova.

Za všechny letos pokřtěné a všechny oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se rozloučili s 15 farníky: Na věčnost nás předešlo 9 mužů a 6 žen, 4 muži a 2 ženy z Nového Veselí, 2 muži a 1 žena z Budče, 1 muž z Březí, 2 ženy z Matějova a 1 muž a 1 žena z Újezda. Bylo 13 pohřbů do země, 10 na starý a 3 na nový hřbitov.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo poprvé podáno 5. června 12 dětem, 6 chlapcům a 6 děvčatům.

5) Ve škole učím s 2 katechetkami celkem 58 dětí.  1. třída – 14,  2. třída – 8, 3. třída -16,  4.  třída – 9,  5. třída -  4, 6-9 třída - 7 dětí.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Lidové misie byly od 2. do 8. října, vedli je kněží P. Marek Dunda, Jan Richter a Milan Plíšek a jejich spolupracovníci  z Vranova nad Dyjí, hlavní kazatel byl Mons. Jindřich Bartoš, děkan  ze Znojma, stavovské promluvy měl jáhen Ladislav Kinc z Prosetína. Na závěr byl u kostela postaven misijní kříž, vyrobený už L. P. 2020 Jaroslavem Fickem s kovovým nápisem od Stanislava Kazdy ze Stránecké Zhoři.

Před Velikonocemi byla do kostela dána nová uzavřená a zvukově izolovaná zpovědnice s možností klečet anebo sedět. Hrkání proběhlo jako vždy, ale farář nechodil pokaždé, protože se věnoval také hrkačům v Bohdalově.

O velikonocích a pak o pouti a na sv. Štěpána byla otevřena výstavka a věž, za kůrem přibyly obrazy ze starého Božího hrobu, které byly nalezeny na půdě a opraveny.

Na jaře nasázely děti, které loni byly u 1. svatého přijímání, na jeho památku stromek před domov  klidného stáří.

Ve čtvrtek 16.6. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 19.6. ve farním kostele a u 4 oltářů na Městečku.

Už po 22.  jsme putovali na Velehrad, letos počtvrté z historické hranice mezi Sirákovem a Újezdem. Až do N. Veselí a pak na Velehradě nás natáčela Česká televize pro křesťanské vysílání.

E: Ekonomický a stavební přehled

Ve farním lese pokračovalo kácení stromů zasažených kůrovcem a vyvrácených větrem, větší část byla prodána, zbytek poslouží jako topivo na faře.

Byla opravena okna na severní straně kostela a natřena střecha fary.

Tříkrálová sbírka byla 130.236,- Kč (loni 100 279,- Kč, předloni 132.897,- Kč, předpředloni 127.536,- Kč), podle obcí: Březí nad Oslavou 16.891,- Kč, Budeč 11.740,- Kč, Kotlasy 7.500,-  Kč, Matějov 12.800,- Kč, Nové Veselí 47.062,- Kč a Újezd 34.243,- Kč.

Příjmy 2022 v tisících : sbírky  531 / dary 25 / dotace na okna v kostele a na nátěr střechy na faře z kraje 561 kč,  z městyse 300, dotace na les z ministerstva zemědělství 90  /  za kůrovcové dřevo  561 / nájem z polí 93  / zbytek 199 tisíc jsou úroky a vrácené peníze za energie, které však byly znovu použity u nového levnějšího dodavatele

Výdaje 2022 v tisících: okna v kostele 615, lešení a přípravné práce 223, nátěr střechy na faře 274,  péče o mladý les a těžba kůrovcového dřeva 225, daně 71, odeslané (a předem ohlášené) sbírky 160, zbytek výdajů - 247 tisíc - jsou energie, režie a provoz 

Čistý zbytek 404 tisíc zůstává na účtě, kde máme celkem v pokladně 14 Kč a v bankách celkem 1,519.820,96 Kč, z toho     Spořitelna 1393956.92 Kč a Fiobanka 125850.04 Kč

Plánované opravy:  okna na jižní straně kostela.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

BIŘMOVÁNÍ: bude v říjnu či listopadu

POUTĚ U NÁS A OD NÁS:

  11. května – čtvrtek: N. Jeruzalém u nás, P. Pospěcha z TV Noe

  28. května: pouť v Kotlasích

  květen nebo červen: 1. svaté přijímání

  11. června: Boží Tělo ve farnostech – ve čtvrtek 8. 6. v Újezdě

  17. června procházejí pěší poutníci z Prahy na Velehrad přes Matějov, N. Veselí, Březí a Kotlasy

  . července: pouť v Chroustově

  28. - 30. července: autobusová pouť do východních Čech

  23. července: pouť v Rudolci

  6. srpna: pouť v Budči

  13. srpna: pouť v Bohdalově

  20. srpna: pouť u kapličky  v Novém Veselí

  21. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad

  27. srpna: pouť v Újezdě

  3. září: poděkování za úrodu

  9. září: pouť na památku P. Kubíčka

  10. září: pouť v Matějově

  17. září: pouť v Březí

  24. září: pouť v Pokojově

  30. září – 1. října: pouť v Novém Veselí

  8. října: pouť v Kyjově

OKOLÍ:

  jedna neděli postní – křížová cesta na Harusák z návsi v Radňovicích

  kolem sv. Marka - 23.4. odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu

  1. neděle v květnu - 7.5. v 16 hodin: první májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině

  pondělí 8. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře

  poslední neděli v květnu - 28.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem

  10. září odpoledne – 19. září – autobusová pouť do Lurd a na další místa

  čtvrtá neděle v září - 24.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu

  třetí neděle v říjnu – 15.10.: poděkování za přírodu u kříže nad Kyjovem

 

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí. Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti. Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet. Děkujeme také městysu a družstvu vlastníků za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Na poděkování zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu i

Svatováclavský chorál.

A také:

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (2)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 7 lidí

předchozí ankety

Dnes je 8. prosince 2023

svátek má Květoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)