Roční přehled farnosti Bohdalov a výhled na další rok spásy - L.P. 2022

31.12.2023 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkován,í H: Hymny na závěr

Přehled roku spásy 2022 v Bohdalově od A do H

 

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2022 od narození Pána Ježíše v Betlémě -  v lednu sníh, v únoru jen silné větry, o velikonocích teplo, po nich sněžilo, duben studený, květen suchý a studený, červen mokrý, v červenci i srpnu byla vedra, na 1. podzimní den – 23. září – byl první mrazík, podzim byl vlhký a teplý, první sníh napadl 18. listopadu, brzy zmizel, pak znovu začátkem prosince, dost mrzlo, ale vánoce byly zelené.

B: Boží služebníci a služebnice

Jako loni. Bohu díky.  A vám všem Pán Bůh zaplať, milí spolupracovníci a spolupracovnice.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se takového zlehčování svatých věcí nezúčastňujme. Knize i hudebnímu nosiči se přece může požehnat na cestu do světa a hlavně těm, kteří je budou číst nebo poslouchat.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 8 dětem, 2 chlapcům a 6 děvčatům – 1 chlapec  a 2 děvčata byli z Bohdalova, 1 chlapec z Rudolce,  2 děvčata z Kyjova a  1 děvče z Chroustova a 1 odjinud.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Nesezdaný partner uvádí toho druhého do stálého strachu, že může být kdykoliv opuštěn/a nebo dokonce vykopnut/a.

Letos církevní sňatek nebyl.

Za všechny letos pokřtěné a všechny oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se rozloučili s 12 farníky: Na věčnost nás předešli 4 muži a 8 žen, 1 muž a 4 ženy z Bohdalova, 2 muži z Chroustova, 1 muž a 2 ženy z Pokojova, 1 žena z Rudolce a 1 odjinud. Všechny pohřby byly do posvěcené země na bohdalovském svatém poli, kde naši zemřelí očekávají slavné vzkříšení.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo poprvé podáno 5. června 5 dětem, 3 chlapcům a 2 děvčatům.

5) Ve škole učí paní katechetka celkem 39 dětí.  1. třída –8,  2. třída – 5, 3. třída -12,  4.  třída – 4,  5. třída -  4, 6. třída 4, 7. třída 2.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Od konce dubna do konce srpna bydlela na faře jedna ukrajinská rodina.

Poprvé po mnoha letech se v Bohdalově hrkalo, zapojili se hasiči  a mnoho dobrovolníků, dětí bylo kolem 40 a městys měly rozdělen na 3 okruhy. Farář se na nich střídal.

12. května u nás byla pouť Nový Jeruzalém, kázal P. Marian Pospěcha z televize Noe, přijelo asi 400 poutníků.

V neděli 19.6. bylo Boží Tělo ve farním kostele a u 4 oltářů na Městečku.

Na jaře nasázely děti, které loni byly u 1. svatého přijímání, na jeho památku 2. růži u misijního kříže.

Lidové misie byly od 2. do 8. října, vedli je kněží P. Marek Dunda, Jan Richter a Milan Plíšek a jejich spolupracovníci  z Vranova nad Dyjí, hlavní kazatel byl Mons. Jindřich Bartoš, děkan  ze Znojma, stavovské promluvy měl jáhen Ladislav Kinc z Prosetína. Na závěr byl u kostela postaven misijní kříž, vyrobený mladým tesařem Jiřím Musilem už L. P. 2020.

V neděli 18.12. byl v kostele benefiční koncert ve prospěch opravy věže, vystoupila Horácká muzika s pásmem o sv. Janu Nepomuckém, vybralo se přes 53 tisíc.

E: Ekonomický a stavební přehled

Ve farním lese pokračovalo kácení stromů zasažených kůrovcem a vyvrácených větrem, dřevo bylo prodáno. Byla dokončena oprava fary. Byla zahájena oprava vazby a plechu na věži rozdělená na dvě etapy.

Tříkrálová sbírka byla celkem     98 745 Kč (loni 73 428,- Kč, předloni 71 096,- Kč, předpředloni 65 471,- Kč) a to Bohdalov     52 554 Kč   + 20 €, Chroustov   10 953 Kč, Rudolec,  16 378 Kč, Kyjov 5 300 Kč, Pokojov  13 560 Kč.

Na začátku roku: pokladna 20,- Kč, Spořitelna 380 965,07 Kč,

Příjmy 2022 v tisících: sbírky v kostele 414, dotace z Ministerstva kultury 400, dary: městys Bohdalov 200, Agras Bohd 150, Agro Měřín 100, VFS Trading Žďár 50, obec Kyjov 40,  Proagro Rad. Svratka 40, soukromé osoby 91, za kůrovcové dřevo 289, nájemné z polí  92, ostatní příjmy 114: vrácené zálohy za energie, které však byly znovu použity u nového levnějšího dodavatele,  podpora uprchlíků a další

Výdaje 2022 v tisících: první etapa věže dle smlouvy 1856 tisíc,   péče o les a těžba 69, daně 7, odeslané a předem ohlášené sbírky na pomoc jiným 99, příspěvek na naši vlastní diecézi letos prominut, srdce zvonu 15, průzkum bočního oltáře 18, nátěr dveří 29, dokončení oprav na faře a vybavení 80, za odtok vody z kostelních střech 22, zbytek – 160 - byla elektřina, plyn, pitná voda a režie

Farní účty na konci roku: pokladna 3415,- Kč -  Spořitelna 2 863,16 Kč. Nemáme dluhy.  

Plánované opravy: dokončení věže a očištění omítky na ní.

Máme smlouvu o dotaci 350 tisíc od kraje Vysočina a 400 tisíc od Městyse Bohdalov. Počítáme i s dotací Ministerstva kultury, další dotací z kraje a s dalšími dary i od soukromých nájemců půdy, podniků v obci i od okolních obcí a od soukromých osob. PŘEDEM MOCKRÁT DĚKUJEME.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

BIŘMOVÁNÍ: bude v říjnu či listopadu

POUTĚ U NÁS A OD NÁS:

  11. května – čtvrtek: Nový Jeruzalém v Novém Veselí, pozván P. Pospěcha z TV Noe

  28. května: pouť v Kotlasích

  květen nebo červen: 1. svaté přijímání

  11. června: Boží Tělo ve farnostech – ve čtvrtek 8. 6. v Újezdě

  11. června: Boží Tělo

  . července: pouť v Chroustově

  23. července: pouť v Rudolci

  28. - 30. července: autobusová pouť do východních Čech

  6. srpna pouť v Budči

  13. srpna: pouť v Bohdalově

  21. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad

  27. srpna: pouť v Újezdě

  3. září: poděkování za úrodu

  10. září: pouť v Matějově

  17. září: pouť v Březí

  24. září: pouť v Pokojově

  30.9. – 1. října: pouť v Novém Veselí

  8. října: pouť v Kyjově

OKOLÍ:

  kolem sv. Marka - 23.4. odpoledne: žehnání polím na Vejdochu

  1. neděle v květnu - 7.5. v 16 hodin: první májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině

  pondělí 8. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře

 posl. neděli v květnu 28/5 16 h: poslední májová nad Matějovem

  10. září odpoledne – 19. září – autobusová pouť do Lurd a na další místa

  čtvrtá neděle v září - 24.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu

  třetí neděle v říjnu – 15.10.: poděkování za přírodu u kříže nad Kyjovem

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí. Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti. Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet. Děkujeme také městysu, obcím a podnikům i soukromníkům za všechny příspěvky. Bohu díky za vás.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Na poděkování zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu i

Svatováclavský chorál.

A také:

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)