Roční přehled farnosti Bohdalov a výhled na další rok spásy - L.P. 2021

31.12.2023 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkován,í H: Hymny na závěr

Přehled roku spásy 2021 od Vtělení Páně - Ab Incarnatione Domini v Bohdalově

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2021 od narození Pána Ježíše v Betlémě byl bohatý na vláhu, v lednu mrzlo, v neděli 17. ledna lovil ledňáček na nezamrzlém potoku před farou, začátek února byl bílý a slunečný, na Popeleční středu 17.2. přišla obleva, březen byl mírný, 1.3. přiletěla první čejka, 8.3. první konipas, koncem března první čápi a vlaštovka. V dubnu mrzlo a sněžilo, sníh zůstal do 16.4. Květen byl mírný, léto také, ale deštivé, podzim mírný, pršelo jen málo, koncem listopadu napadl sníh a zůstal do půli prosince, znovu napadl o vánocích, do sv. Silvestra roztál.

B: Boží služebníci a služebnice, moji milí spolupracovníci a spolupracovnice,  vám všem Pán Bůh zaplať.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Bohdalov: svatý křest byl udělen 11 dětem, 6 chlapcům a 5 děvčatům, oddány byly 3 páry, v kostele jsme se rozloučili s 11 farníky, zemřelo 6 mužů a 5 žen, 1 muž a 2 ženy z Bohdalova, 1 muž a 1 žena z Pokojova a 4 muži a 2 ženy z Chroustova. Tělo Páně poprvé podáno 23.5. 5 dětem, ve škole učíme 37 dětí,  

D: Důležité události  Pán Bůh zaplať poutníkům a farníkům, že připravili vše k 70. výročí křtu sv. Pořízeny nové farní znaky. Pouť do Staré Boleslavi 28.10. Přednáška o obnově mariánského sloupu v Praze a podpisování knihy.

E: Ekonomický a stavební přehled Dvakrát jsme v obou farnostech přispěli na pomoc poškozeným tornádem na jižní Moravě.

Bohdalov

Tříkrálová sbírka, přesto, že vinou covidu se většinou přispívalo jen do kasiček v kostele a na obecních úřadech, byla dokonce o trochu vyšší než loni a to 73 428,- Kč (loni 71 096,- Kč, předloni 65 471,- Kč Kč), podle obcí: Bohdalov 41 672,- Kč,  Chroustov 8 605,- Kč,  Kyjov 2 951,- Kč,  Pokojov 7 200,- Kč a Rudolec 13 000,- Kč.

Byla dokončena oprava  vstupní haly na faře, nová sociální místnost vedle ní, dokončena všechna elektřina. V půli prosince byla fara zkolaudovaná. Opravy fary stály letos  485 517,84 Kč, celkem to za 4 roky dělá bylo 3 miliony 390 tisíc za velkého přispění ministerstva kultury, kraje Vysočina i obcí. Pán Bůh zaplať.  

Příjmy 2021: sbírky 295 620,00 Kč, dotace městyse 100 000,00 Kč, dvě dotace na lesy od Min. zemědělství přes kraj Vysočina  78 686,00 Kč, úroky 6 205,67 Kč, nájemné z polí 84 513,00 Kč, příjmy celkem 565 024,67 Kč

Výdaje: Opravy fary 485 517,84 Kč, odeslané sbírky 118 859,37 Kč - v tom příspěvek na potřeby diecéze  52 721,00 Kč, režie jen 40 217,03 kč, ale zde nutno připočítat vrácené loňské přeplatky ve výši 90740 Kč, výdaje celkem 650 238,31 Kč, rozdíl uhrazen z přebytku r. 2020.

Pán Bůh zaplať za vše.

Čeká nás v Bohdalově oprava věže a ve Veselí nátěr střech na faře a oprava oken na kostele. S pomocí Boží!

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Vše se bude řídit podle omezení kvůli koronaviru.

MISIE: Lidové misie bychom rádi začali začátkem října - jak Pán Bůh dá.

BIŘMOVÁNÍ: bude po 5 letech, tedy v roce 2023, mohou se přihlásit všichni narození 2008 a dříve, první příprava bude poslední lednovou sobotu večer - a každou poslední sobotu v měsíci

AKCE STO KŘÍŽŮ (100+)

Bylo by pěkné sepsat a vyfotografovat všechny kříže v obou našich farnostech, vydat o tom knížku a jejich okolí udržovat. Děkuji všem, kteří už začali.

POUTĚ U NÁS A OD NÁS:

  neděle kolem sv. Šebestiána (20/1) zimní odpolední pouť u kapličky

  12. května - čtvrtek: Nový Jeruzalém v Bohdalově

  29. května: pouť v Kotlasích

  červen: 1. svaté přijímání

  19. června: Boží Tělo ve farnostech - ve čtvrtek 16. 6. v Újezdě

  10. července: pouť v Chroustově

  15. - 17. července: autobusová pouť do západních Čech

  24. července: pouť v Rudolci

  31. 7.: pouť v Budči

  7. srpna: pouť v Bohdalově

  14. srpna: pouť u kapličky  v Novém Veselí

  21. srpna: pouť v Újezdě

  22. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad, od cyrilometodějské lípy na hranicích u Sirákova už v neděli 21.8. odpoledne, zvu aspoň na kousek a do cíle

  28. srpna: poděkování za úrodu

  4. září: pouť v Matějově

  10. září: pouť na památku P. Kubíčka

  11. září: pouť v Březí

  18. září: pouť v Pokojově

  24. - 25. září: pouť v Novém Veselí

  2. října: pouť v Kyjově

OKOLÍ:

  5. neděli postní - 3. 4. ve 14 hodin: křížová cesta na Harusák z návsi v Radňovicích

  neděle po sv. Marku odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu

   neděle v květnu v 16 hodin: májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině

  7. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře

  poslední neděli v květnu - 29.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem

  30.6. - 4.7. pěšky ze Sv Kopečka na Velehrad, 26. -28.9. pěšky z Velehradu na Sv. Hostýn - zvu srdečně

  třetí neděli v září - 18.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu

  16. října poděkování za přírodu u kříže nad Kyjovem

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, farní lesy i okolí. Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, Ministerstvu zemědělství, kraji Vysočina, oběma městysům a všem obcím za příspěvky a ZDV a Agrasu za technickou a další pomoc.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM. SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Komentáře:

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)