Roční přehled farnosti Bohdalov a výhled na další rok spásy - L.P. 2020

31.12.2023 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkován,í H: Hymny na závěr

 

Přehled roku spásy 2020 v Bohdalově

od A do H

 

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2020 od narození Pána Ježíše v Betlémě byl bohatý na vláhu, v zimě sněžilo a pak často pršelo. Žně to neohrozilo, oralo se však až poměrně pozdě. Sníh padal jen krátce kolem 20. prosince.

 

B: Boží služebníci a služebnice

Jako loni. Bohu díky.  A vám všem Pán Bůh zaplať, milí spolupracovníci a spolupracovnice.

 

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 8 dětem, 2 chlapcům a 6 děvčatům - 1 chlapec a 3 děvčata z Bohdalova, 1 chlapec z Rudolce, 1 děvče z Pokojova a z Kyjova a 1 chlapec z Chroustova.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byl ve farnosti oddáno jeden pár, ženich z Chroustova a nevěsta z Bohdalova.

Za všechny letos pokřtěné a dříve oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech ...

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili se 7 farníky: Na věčnost nás předešli 3 muži a 4 ženy, 1+1 z Bohdalova, jedna z Pokojova, jeden z Chroustova a 1+2 z Rudolce.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo kvůli coronaviru poprvé podáno až 20. září 7 dětem, 2 chlapcům a 4 děvčatům.

5) Ve škole učí paní katechetka Jana Miškovská 39 dětí,  14  z první,   5 z druhé,  7  ze třetí,  7  ze čtvrté,  3 z páté, 2  z osmé  a 1 z deváté třídy.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

 

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 

Už od listopadu roku 2019 probíhala příprava na lidové misie, zástupci obcí se scházeli na faře, farníci sami napekli perníčky, některé obce si je objednaly a Farní tým Vranov nad Dyjí připravil Misijní zpravodaj. Oboje se rozdávalo koncem února. Začátkem března byly požehnány domy ve farnosti, jen malé procento občanů to odmítlo. Žehnali kněží z Fatymu a ze sousedních farnosti, celkem 15. Byl připraven misijní kříž, udělal jej Jiří Musil a kování připravil Stanislav Kazda ze Stránecké Zhoři. Misijní týden měl začít 22. března, hlavním kazatelem měl být Mons. Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma. Kvůli covidu 19 se vše odložilo. Boží Tělo bylo v neděli 23.6. u 4 oltářů, u kterých jsme však velmi promokli. Ochotně je nazdobili místní i přespolní, hráli Veseláci.

Na Nový Jeruzalém 13. srpna přijel arcibiskup Jan Graubner, který jako bohoslovec vedl na faře v roce 1970 společenství mládeže a ještě si matně vzpomínal na místnosti, kde tenkrát přespávali. Kázal o mariánské úctě a pak bylo na farním dvoře asi dvouhodinové srdečné setkání.

 

E: Ekonomický a stavební přehled

Oprava omítek a podlah v posledních 4 místnostech ve dvorském křídle fary a nové koupelny a záchody uvnitř hlavní budovy stály celkem 1285 tisíc. Druhá polovina přitápění v lavicích 167 tisíc, farní les (doplacení těžby z roku 2019, oplocenka, sazenice, zasázení) nás stál 783 tisíc. Celkové výdaje činí 2285 tisíc. V tom je i 50 tisíc na dorovnání příspěvku na diecézi, do něhož dárci z farnosti (včetně faráře) přímo poslali kolem 24 tisíc. 

Příjmy v tisících: sbírky 231, dary městyse a obcí 213, dotace z ministerstva kultury 264, z kraje Vysočina 348, dar městyse Bohdalov 100, nájemné od hospodářů 84, za dřevo letos vytěžené celkem 203 tisíc. Dotace z ministerstva zemědělství na podporu drobných majitelů lesů postižených kůrovcem 386. Celkové příjmy 1729 tisíc. Zvýšené náklady byly dokryty přebytkem r. 2019 (tržby za dřevo). Na  plánované opravy r. 2021, které již musíme financovat z vlastních zdrojů, máme k 1.1.2021 na účtě 465 tisíc Kč.

Agras i městys nám vždy ochotně zapůjčují potřebnou techniku. Děkujeme.

 

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Citát: Dá-li Pán Bůh a budeme živí, půjdeme .... -  list Jakubův 4,15

Sobota 13.2.  zahájení XXXX. pěší pouti na Levém  Hradci pod Prahou - možno se přidat, dokončit LIDOVÉ MISIE a dodržet všechny poutě v obcích, do okolí i na Velehrad. Boží Tělo na Městečku. Vše se bude řídit podle omezení kvůli koronaviru.

Plánované opravy:

Na faře: dokončení vstupní síně a záchodů, pořízení stálé výstavky a prostoru k setkávání farníků i občanů   - a pak věž kostela, asi i střecha a oprava omítek .......

  Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

 

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, farní lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, Ministerstvu zemědělství, kraji Vysočina, městysu a všem obcím za příspěvky a Agrasu za technickou a další pomoc.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM. SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde  zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 - nápěv  B

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu, Svatováclavský chorál, ale třeba i

 

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

 

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

 

1. Jsem Moravan - toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

 

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

 

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

 

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)