Roční přehled farnosti Bohdalov a výhled na další rok spásy - L.P. 2018

31.12.2023 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkován,í H: Hymny na závěr

  Přehled roku spásy 2018 v Bohdalově

od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2018 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal mírným lednem, pak byl velmi studený březen. Léto bylo také velmi teplé, celý srpen nepršelo a pražilo slunce, podzim byl mírný. Sníh napadl v prosinci a zůstal ležet, trochu pak roztál, mrzlo.

 

B: Boží služebníci a služebnice

Ve farnosti slouží Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy, o farní domácnost se do března starala slečna Marie Dvořáčková, která zemřela tiše v nemocnici v Novém Městě na Moravě, zaopatřena v sobotu 24.3. ve věku 90 a půl roku (*25.9.1927). Rozloučili jsme se s ní za přítomnosti dvou premonstrátských opatů: želivského - rodáka z Nížkova a novoříšského 3.4. a druhý den byla pohřbena do hrobu rodičů v Praci u Brna. Výuku náboženství ve škole vede katechetka Jana Miškovská. Na varhany hraje Jana Sobotková, s ní zpívá schola mladých rodin,  která jednou za měsíc zpívá s dětmi, někdy zastupují Petr a Jiří Vencelidesovi z Nového Veselí. Rodiny z Bohdalova se po měsíci střídají v otvírání, zavírání a v létě i větrání kostela, mnoho dalších farníků má na starosti kostel, faru i farnost i farní les.

 

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 7 dětem, 3 chlapcům a 4 děvčatům - po 2 bylo z Bohdalova, jeden z Kyjova a po jednom děvčeti z Rudolce a Pokojova.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly ve farnosti oddány dva páry, jeden ve farním kostele a druhý v posvěcené kapli v Rudolci.  Obě nevěsty byly z Rudolce, jeden ženich z Bohdalova, jeden odjinud.

Za všechny letos pokřtěné a dříve oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech ...

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili  se 17 farníky: 6.1. s Marií Kolouchovou z Bohdalova, 13.1. s Boženou Doležalovou z Chroustova, 2.2. s Františkem Chobotským z Pokojova, 21.3. s Věrou Laštovičkovou z Bohdalova, 3.4. se slečnou, 6.4. s Jarmilou Švomovou z Pokojova, 27.4. s Marií Chvátalovou ze Staje, 2.5. s Vlastou Mokrou z Bohdalova, 18.7. s Marií Švomovou z Pokojova, 25.8. s Annou Augustinovou z Bohdalova, 15.9. s Miladou Sobotkovou z Rudolce, 12.10. s Františkou Sobotkovou z Rudolce, 10.11. s Františkou Chmelařovou z Chroustova, 17.11. s Marií Blahovou z Bohdalova, 22.11. se Zdeňkem Valou z Chroustova a 23.11. s Marií Urbánkovou z Bohdalova.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo 20/5 poprvé podáno 5 dětem, 3 chlapcům a 2 děvčatům.

5) Svátost biřmování přijalo v Novém Veselí 17.6. z rukou otce biskupa Vojtěcha 13 farníků (2 muži, 7 hochů a 4 dívky).

6) Ve škole učí paní katechetka Jana Miškovská 37 dětí, 4 z první, 7 z druhé, 12 ze třetí, 2 ze čtvrté, 6 z páté, 3 ze šesté a po jednom ze sedmé až deváté třídy. 

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

 

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Proběhla tříkrálová sbírka. Po první křížové cestě 18.2.  bylo novokněžské požehnání -  P. Ladislav Bublán z Měřína. Na Květný pátek jsme jeli na pouť do Sloupu, na Velký pátek vedli ministranti křížovou cestu po obci, velikonoční obřady měl P. Jaroslav Laštovička, rodák z Jimramova, kaplan ze Žarošic, čímž velice usnadnil situaci jak faráři tak farníkům.

V neděli 22.4. byla v kostele přednáška prof. Jiřího Kotalíka z Prahy o baroku a místní výzdobě a pak zpíval mužský sbor z Litomyšle pod vedením p. Růžičky, rodáka z Bohdalova. V úterý 15.5. byla u nás pouť Nový Jeruzalém, kázal P. Jiří Neliba z Kladna, který měl v Bohdalově „druhou" primici L.P. 1971. Boží Tělo bylo v neděli 3.6. u 4 oltářů, které ochotně nazdobili místní i přespolní, hráli Veseláci.

V neděli 2.9. byly ve farnosti dožínky v kostele - výzdoba s použitím ovoce a zeleniny, věnce za každou obec, v 10. hodin mše sv. na poděkování za úrodu a rozdávání požehnaných kytiček z klásků po ní - i na obci - tři kočáry tažené koni, první se starostou, jeho manželkou, ředitelem družstva a farářem, druhý s vedoucími spolků a třetí s muzikanty. Na Městečku byly zdravice, předání velkých věnců, program odpovídajících tradičních dožínkových písní a tanců a pohoštění pro lidi zdarma. Agras nabídl přes 400 řízků, myslivci 160 porcí guláše a rybáři 80 porcí ryb. Na náměstí byla i výstavka strojů, které farář požehnal, a skotu, děti se mohly projet v kočáře. Lidé tam vydrželi do 17 hodin. 

21. října zpíval sbor z Mikulčic staroslovanské církevní zpěvy, 17. listopadu jsme jeli na poutní zájezd do Prahy k sv. Vítu, Jezulátku a po modlitbách na Karlově mostě jsme zakončili u sv. Anežky.

9.12. měl v kostele napínavou přednášku o dějinách Bohdalova Stanislav Růžička a pak varhaní koncert p. Hrnčíř z Ostrova. Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma.

 

E: Ekonomický a stavební přehled

Oprava omítek a podlah ve 4 místnostech fary stála 778 tisíc. Na bohoslovce a misie jsme vybrali 18 tisíc. Na pastoraci v naší diecézi jsme přispěli 41 tisíci, přičemž donátoři z farnosti dali přímo 19 tisíc. Elektřina a plyn v kostele a na faře stály 70 tisíc, daň z pozemků 3 tisíce. Celkové výdaje činí 910 tisíc.

 

Příjmy v tisících: zbytek na účtě k 1. lednu 2018 - 712, sbírky a dary 374 (v tom sbírky o Velikonocích 31400, o pouti 10700 a na Vánoce 26000), dotace z ministerstva kultury 130, z kraje Vysočina 234, dar městyse Bohdalov 100, ze stavebního fondu diecéze 20, nájemné od hospodářů 84, za dřevo poškozené kůrovcem 6, celkové příjmy 1 660 tisíc, na účtě zbývá 750 tisíc. Agras i městys nám vždy ochotně zapůjčují potřebnou techniku.

 

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

 

 

Sobota 16.2.  zahájení XXXVIII. pěší pouti na L.  Hradci pod Prahou - možno se přidat

Někdy v zimě latinská zpívaná mše sv. - přijede známý sbor z Brna

V době postní - přednáška o hnutí Mary´s Meals - boudě, která živí tisíce dětí

Pátek 12.4. zásvětná autobusová pouť našich farností do Sloupa a do Křtin

Neděle 14.4. celodenní adorace  v Bohdalově           

Hrkání před Velikonocemi všude

Středa 1.5.  JP doprovází poutníky z Velehradu na Turzovku - možno se přidat

Kolem sv. Floriána - 4.5. - duchovní program pro hasiče

Středa 8.5. - 2. krojovaná pouť na Zelené hoře

Někdy zjara autobusová pouť našich farností na Velehrad  - přihlašujte se

Květen všední den - přednáška o totalitách u nás

Květen - první svaté přijímání

Úterý 14.5. Nový Jeruzalém v Novém Veselí, káže P. Josef Pohanka ze Žarošic

Neděle 26. 5. pouť v Kotlasích

Čtvrtek 20.6. možná Boží Tělo u některé kaple

Neděle 24.6.  Boží Tělo v NV i v Bohdalově 

Neděle 30.6. - čtvrtek 4.7.  vede pěší pouť Sv. Kopeček - Velehrad   - možno se přidat

Neděle 7.7. pouť v Chroustově

Pátek 19.7. - neděle 21. 7. pouť do západních Čech, možno se přihlásit, vede jáhen Kinc, doprovází JP

Neděle 28. 7. pouť v Rudolci

Neděle 4. 8. pouť v Budči

Neděle 11. 8. pouť v Bohdalově, 7:00 a 10:00  NV v 8:30

Neděle 18. 8. pouť u kapličky, na večer zahájení pěší pouti na Velehrad u Cyrilometod. lípy na hranicích diecézí za Újezdem a pěší putování do far. kostela  5,2 km

Pondělí 19.8. v 8.30 zahájení XIX. pěší pouti na Velehrad a odchod směr Netín (JP doprovází až do soboty 24.8. dá-li Pán Bůh) Zveme, třeba jen na kousek anebo na celou pouť anebo na pár dní.

Neděle 25. 8. pouť v Újezdě

Neděle 1. 9.  mše sv. za školáky i všechny vychovatele, pouť v Matějově  

Sobota 7.9 - JP doprovází pouť P. Kubíčka Kunštát Sloup (dá-li Pán Bůh), jste zváni

Neděle 8. 9. poděkování za úrodu a žehnání věnců  v N. Veselí i Bohdalově

Pátek 13. 9. celodenní adorace  v N. Veselí

Neděle 15. 9. pouť v Březí

Neděle 22. 9. pouť v Pokojově

Neděle 29. 9. pouť v NV  7:00 a 10:00, Bohdalov 8:30   

Neděle 6. 10. pouť v Kyjově

Neděle 20.10. staroslovanské zpěvy - sbor z Mikulčic

Pondělí 28.10. poutní výlet do Prahy na poděkování sv. Anežce

Kolem sv. Huberta - 3.11. -  duchovní program pro myslivce

          Plánované opravy:

Na faře: 2. etapa- nová podlaha a sanační omítka v dalších 3 místnostech a oprava vodovodu a kanalizace a modernizace koupelny a záchodů.

V kostele: vytápění pod lavicemi.¨

Poprosme vkleče Ducha Svatého o světlo, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali: Přijď, Duchu Svatý .....

 

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, farní lesy i okolí.

Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, kraji Vysočina, městysu a všem obcím za příspěvky a Agrasu za technickou a další pomoc.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM. SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Poděkujeme před Nejsvětější svátostí, kde  zazpíváme  1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 - nápěv  B

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Doporučuji zapomenout na dobu před 29 a více lety, kdy se při slavnostních příležitostech hrály všechny naše 4 hymny (česká, slovenská, sovětská, internacionála) a k tomu ještě Píseň práce. Ani na nejzapadlejší vísce nemohla při pohřbu hrát kapela, která by z nich nebyla zkoušena. Přesto všechno teď zazpíváme více závěrečných slavnostních písní.

Nejprve zazpíváme 2 sloky písně č. 828. První sloka  - Bože, cos ráčil - bude prosbou za Evropu ( k jejím patronům)  a poslední - Víře vždy věrní budou Moravané - bude prosbou za to hlavní pro naši zem i pro nás. Tím vyjádříme lásku k vlasti i církvi, k rodné zemi i k Evropě, které chceme vyprošovat oživení křesťanských kořenů.

 

Pak máme na výběr:

Svatováclavský chorál

 

Původní píseň KDE DOMOV MŮJ (František Škroup, Josef Kajetán Tyl), jejíž 1. sloka byla zákonem vyhlášena jako státní hymna ČR.

1. Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)

2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)

3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)

4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

 

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

 

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan - toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

 

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

 

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

 

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)