Roční přehled farnosti Bohdalov a výhled na další rok spásy - L.P. 2023

31.12.2023 - naše farnosti

A: astronomicky, B: Boží služebníci, C: Církev uděluje svátosti, D: Důležité události, E: Ekonomický a stavební přehled, F: Futurologie aneb plány do budoucna, G: Gratias - poděkován,í H: Hymny na závěr

Přehled roku spásy 2023 v Bohdalově  od A do H

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2023 od narození Pána Ježíše v Betlémě - leden poměrně teplý, únor studený, 23.2. bylo slyšet první divoké husy, v březnu zpočátku teplo, pak zima a sníh, 19.3. přiletěl první špaček, 13. 4. první vlaštovky, trochu sněhu napadlo i v dubnu, máj studený, červen dost studený a mokrý, léto pěkné, vlaštovky odletěly už 8. září, říjen teplý, jen dva malé mrazíky 17/10 a 9/11, listí padalo až v listopadu, některé dokonce až v prosinci, na sv. Kateřinu začalo vydatně sněžit, sníh se držel 14 dní, podruhé vydatně sněžilo před vánoci, sníh roztál do 3 dnů.

B: Boží služebníci a služebnice

Jako loni. Bohu díky.  A vám všem Pán Bůh zaplať, milí spolupracovníci a spolupracovnice.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se takového zlehčování svatých věcí nezúčastňujme. Knize i hudebnímu nosiči se přece může požehnat na cestu do světa a hlavně těm, kteří je budou číst nebo poslouchat.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest 9 dětem, 4 chlapcům a 5 děvčatům – 2 chlapci  a 2 děvčata byli z Bohdalova, 1 děvče z Rudolce, 2 chlapci z Chroustova a 2 děvčata odjinud.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Nesezdaný partner uvádí toho druhého do stálého strachu, že může být kdykoliv opuštěn/anebo dokonce vykopnut/a.

Letos byl ve farnosti oddán 1 pár - z Bohdalova a Pokojova.

Za všechny letos pokřtěné a všechny oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech …

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se rozloučili s 11 farníky: Na věčnost nás předešli 4 muži a 7 žen, 2 muži a 6 žen z Bohdalova,  1 muž z Pokojova a 1 a 1 z Chroustova.

Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně bylo poprvé podáno 4. června 14 dětem, 5 chlapcům a 9 děvčatům.

5) Ve škole učí paní katechetka celkem  dětí.  1. třída – 9,  2. třída – 9, 3. třída -5,  4.  třída – 7,  5. třída - 4, 6. třída – 4, 7. třída 2 a 8. třída 1 dítě, celkem 41 – asi jedna čtvrtina.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Ze členů farní rady, kteří nejsou vedeni jako členové ekonomické rady farnosti, byla v lednu dle pokynů otce biskupa vytvořena pastorační rada s funkčním obdobím na pět let.

Hrkání proběhlo samostatně, bez účasti faráře. Po Velikonocích byly farnosti darovány nové sedačky pro ministranty a nová klekátka.

První svaté přijímání bylo 4. června a po něm děti s rodiči zasadili třetí keř růží k misijnímu kříži.

Boží Tělo bylo v neděli 11.6. ve farním kostele a u 4 oltářů.

Už po 23.  jsme putovali na Velehrad.

V sobotu 14. října bylo biřmování, v Novém Veselí, z naší farnosti k němu přistoupil jeden hoch a 4 dívky. O. biskup Vojtěch Cikrle pak požehnal opravenou věž a na faře odpovídal na otázky farníků. Tím byl položen základ pro datum posvícení tj. výročí posvěcení v našem případě opravené věže. Během roku byly pořádány večery pod věží, při kterých byly dobrovolné sbírky na její opravu. Na jaře byly skáceny dvě víc jak stoleté zeravy (cizím slovem thúje), protože dost stínily a na podzim byly o kousek dál zasazeny dva ovocné stromy: třešeň a ryngle.

Na státní svátek 17.11. jsme jeli na Bílou horu a do Hájku. Byla obnova misií.

E: Ekonomický a stavební přehled

Při tříkrálové sbírce bylo vybráno v Bohdalově 54 720 Kč, v Chroustově 13 456, v Kyjově 7 220, v Pokojově 13 323 a v Rudolci 19 376 kč, ve farnosti celkem, 108 095 kč, loni 98 745, předloni 73 428 Kč.   

Příjmy 2023:

Kostelní sbírky včetně anonymních darů na věž a 27500,- kč na křtitelnici celkem 625588,- Kč. Přijaté dary od farníků, firem a okol. obcí 988000,- Dotace v tisících: městys 400, kraj 700, ministerstvo kultury 832, (některé z dotací zpětně za 1. etapu věže, která stála - 1800 tis.), za klest 6500,- kč, úroky 11470,14 nájem z polí 101267, celkem příjmy 3665 tisíc.

Výdaje 2023 v tisících:

práce v lese 25, daně 11, dokončení věže 1906, první etapa opravy bočního oltáře 258, ostatní opravy 60, odeslané (a předem ohlášené) sbírky 98, energie a voda pitná i okapová 227, režie a provoz včetně péče o lesy 58, celkem 2644 tis.

Ke konci roku máme v pokladně 30 Kč a v bance 1,100 902,51 kč pro další opravy.

Letošní opravy: Na jaře byla dokončena firmou Kocián z Cejle u Třeště nová vazba a měděná krytina na věži. Při otevření makovice pod křížem jsme žádné listiny nenašli. Do opravené a znovu pozlacené báně bylo 26.4. dáno 32 listin z mateřské školky, od žáků všech tříd základní školy (od sedmé do deváté byly napsány tři dopisy za každou třídu), od zemědělců z Agrasu a fotovoltaické firmy Blueplanet a okolních obcí. Své listiny tam dala i farnost a městys, k tomu se přidal denní tisk a současná platidla.

V létě byl proveden geologický průzkum na místě plánované vsakovací nádrže, aby se nemuselo platit tolik peněz za odvod okapové vody do kanalizace a také proto, abychom pomohli uchovat vodu v krajině.

Skončila první etapa generální opravy oltáře sv. Kříže, plánované na 3 roky.

Plánované opravy: střecha kostelní lodi, vsakovací nádrž a bezbariérový přístup - ten společně s městysem v rámci úprav městečka.

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

  od čtvrtka 28. do soboty 30. března – hrkání v každé obci

  28. dubna – po sv. Marku v neděli odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu

  1. neděle v květnu - 5.5. v 16 hodin: první májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině

 středa 8. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře

  9. - 11. května: 20. výročí Lidových misií v Olbramkostele

  16. května – čtvrtek: měsíční pouť N. Jeruzalém v Bohdalově s panem kardinálem Dukou

  26. května: pouť v Kotlasích

  poslední neděle v květnu - 26.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem

  květen nebo červen: 1. svaté přijímání

  2. června: Boží Tělo ve farnostech – ve čtvrtek 30/5 v Újezdě

  7. července: pouť v Chroustově

  21. července: pouť v Rudolci

  25. - 28. července: čtyř denní autobusová pouť na východní Slovensko

  4. srpna pouť v Budči

  11. srpna: pouť v Bohdalově

  18. srpna: pouť u kapličky  v Novém Veselí a start u kříže na hraních Čech a Moravy

  19. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad

  25. srpna: pouť v Újezdě

  1. září: poděkování za úrodu

  8. září: pouť v Matějově

  15. září: pouť v Březí

  21. září: pouť na památku P. Kubíčka

  22. září: pouť v Pokojově

  čtvrtá neděle v září - 22.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu

(asi) sobota 28.9. ráno pěší pouť od nás na Zelenou horu

  29.9. – 1. října: pouť v Novém Veselí

  6. října: pouť v Kyjově

  třetí neděle v říjnu – 20.10.: poděkování za přírodu nad Kyjovem

  sobota a neděle 26. a 27. 10 – obnova lidových misií, v pondělí na statní svátek pouť k světcům české země (možná i moravské)

G: Gratias = Díky Bohu i vám 

 Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru i topení, zahradu, lesy i okolí. Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti. Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet. Děkujeme také městysu a družstvu vlastníků za příspěvky.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB. SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY.

MILOSRDNÝ BOŽE, SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM.  SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Na poděkování zazpíváme 1. a poslední sloku písně Bože, chválíme Tebe

a s prosbou do budoucna píseň Přijď o Duchu přesvatý 422 – nápěv  B

201 celou

 

H: Hymna ČR a další písně vhodné pro Evropu i Moravu

Svatováclavský chorál.

A také:

Moravo, Moravo, Moravěnko milá,

co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný.

Hrdost našich předků, viru, právo chránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit,

zemi svou milovat, čest moravskou bránit.

 

JSEM MORAVAN

1. Jsem Moravan — toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná? Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!

2. Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk. Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj. Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená

3. Zde Olomouc, kde Jaroslav byl potřel Tatar vrahů dav; zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král! Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!

4. Zde každý kraj má nový div zde dobrodušný lid je živ. Ten miluje svou Moravu a dbá o její oslavu. Jsem Moravan, k tornu se znám a za vlast statek, život dám!

(Václav Novotný)

 

ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ

1. Čechy krásné, Čechy mé ! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou ?

2.S oblohou a s nebesy, kde přemýšlí na plesy, anděl světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

3. Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, by náš národ k zpěvu zval.

4. A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát, by ten anděl chránil Čech do skonání světů všech.

5. Proto, krásné Čechy mé, duše má se s touhou pne, kde ty vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou.

Hudba: Josef Leopold ZVONAŘ Slova: Václav Jar. PICEK

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)