Putování ke kříži na Vejdochu - 22.9.2019

29.12.2022 - naše farnosti

 

Děkovná pouť ke Stromu života na Vejdochu k 1. výročí žehnání  a na poděkování za plody země a ovoce kříže

- neděle 22.9.2019 -  účastníků: 160

15.00 u kříže u hřiště - FOTO A PROGRAM:

 imga20190922a150922.jpgimga20190922a152426-a1a.jpgimga20190922a152821-a1a.jpg

Foto Jana Mužátko najdete zde:

 

Starosta - přivítání

JP seznámí s průběhem poutě

Korunka k Božímu milosrdenství - farníci z Jam,

Po jejím skončení krátký odpočinek, případně pár desátků růžence - JP

U Stromu života  

2 sloky písně: Svatý kříži - varhaník

JP Znamení kříže   

Děkujeme ti, Bože, za úrodu, které jsi dal dozrát na našich polích, i za to, že jsme ji mohli sklidit.

Prosíme tě dej, abychom si také vážili duchovních plodů, kterými nás neustále obdarováváš ze stromu kříže a učiň, ať působením tvé milosti vzklíčí v našem srdci spravedlnost a dozraje v plody lásky.  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Farníci z Jam:

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš řekl lidu:

„Hospodin, tvůj Bůh, přivádí tě do krásné země, do země potoků, pramenů a zřídel, které vyvěrají v údolích i na horách, do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíkovníku, granátového jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb v chudobě, v níž ti nebude nic scházet, do země, kde kameny obsahují železo, a z jejichž hor budeš moci dobývat měď. Když se najíš do sytosti, veleb Hospodina, svého Boha, za tu krásnou zemi, kterou ti dal.

Dej si pozor, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha. Zachovávej jeho přikázání, jeho ustanovení, jeho zákony, které ti dnes přikazuji.

Když budeš jíst do sytosti, když si vystavíš krásné domy a budeš v nich bydlet, když se rozmnoží tvůj skot a brav a rozmnoží se tvé stříbro a zlato a vše, co máš, ať nezpyšní

tvé srdce, a nezapomeň na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví hadi a štíři, po pustině bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, již tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a zkoušel, ale nakonec tě zahrnul dobrodiním.          

Dej si pozor, abys neřekl ve svém srdci: 'Má síla, má mocná ruka mi opatřila tento blahobyt' Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť on ti dává sílu opatřit si blahobyt, a tak splní svou  smlouvu - jak je tomu dnes - kterou s přísahou slíbil tvým otcům."   Slyšeli jsme slovo Boží. 

Varhaník:

Odp: Veleb, duše má, Hospodina!

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Velebností a vznešeností ses oděl,
světlem se halíš jako pláštěm. 

Odp.

Zemi jsi založil na jejích základech,
nezakolísá na věčné věky.
Oceánem jsi ji přikryl jako šatem,
nad horami stanuly vody.

Odp.

Pramenům dáváš stékat v potoky,
které plynou mezi horami.
Podél nich hnízdí nebeské ptactvo,
ve větvích švitoří svou píseň.

Odp.

Ze svých komor zavlažuješ hory,
země se sytí plody tvého díla.
Dáváš růst trávě pro dobytek,
bylinám užitečným člověku.

Odp

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi moudře učinil,
země je plná tvého tvorstva.

Veleb, duše má, Hospodina!  Odp

 JP - promluva

JP Přímluvy podle proseb papeže Gelasia (Řím, konec 5.století)

Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího zpívejme všichni Pane, smiluj se -  v řeči prvních křesťanů - Kyrie, eleison.

- Za svatou církev Boží po celém světě prosíme Pána,

neboť nevyčerpatelný je poklad jeho dobroty.

Varhaník: Kyrie eleison  ---  atd

- Za Boží kněze a všechny služebníky stolu Páně

a za všechen pravověrný lid pokorně se modlíme ke Kristu,

neboť on je náš Kněz a Pán navěky.

- Za všechny věrné zvěstovatele evangelia snažně prosíme Pána,

neboť on je všudypřítomné Boží Slovo a Moudrost.

- Za ty, kdo se zříkají sebe samých a v potu tváře pracují pro Boží království, vzýváme Pána,

neboť on je štědrý dárce duchovních darů.

- Za spravedlnost a právo ve světě vzýváme Pána,

neboť jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi.

- Za jasné počasí, příhodný déšť, vanutí životodárného větru a za příznivý běh ročních dob prosíme Pána,

neboť všechen čas je v jeho rukou.

- Za ty, kteří se začínají otvírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti, vzýváme Pána,

neboť on je všemohoucí a milosrdný.

- Za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost, které ohrožuje duch zla nebo zaslepuje svět, prosíme o pomoc Pána,

neboť on je náš Vysvoboditel.

- Za ty, kdo trpí nouzí nebo bezprávím nebo nepřátelstvím, pokorně se modlíme k Pánu,

neboť on je náš Zachránce.

- Za ty, kdo Boží pravdu nepoznali nebo nepřijali, a za ty, kdo ji hledají, prosíme Pána,

neboť on sám je pravda.

Za ty, kdo se věnují službě lásky a pomáhají trpícím, prosíme Pána,

neboť on je pramen všeho milosrdenství.

- Za ty, kdo se zde shromažďují s pokorou a bázní Boží, prosíme Pána,

neboť on je Král slávy.

- Za čistotu našich duší a našich srdcí a za odpuštění všech hříchů pokorně se modlíme k Pánu,

neboť on je plný dobroty a slitování.

- Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště kněží Páně, kteří sloužili této obci věřících, prosíme Pána,

neboť on je nejvyšší soudce všech lidí.

- Pane, dej nám ducha kázně a život plný víry.

- Dej nám bázeň před hříchem a opravdovou lásku.

- Dej nám řádný život a dobrou smrt.

- Dej nám anděla pokoje a útěchu svatých.

 

JP  Zazpívejme, jak nás naučil Pán Ježíš:

Otče náš ..... začne varhaník

 JP  Bože, náš dobrý Otče, děkujeme ti, žes nám svěřil zemi, abychom ji obdělávali;

nauč nás užívat plodů, které jsme z ní sklidili, tak abychom z toho měli užitek nejen my, ale i ostatní lidé, a aby to sloužilo ke tvé chvále. Skrze tvého Syna

JP

Milí poutníci ke Stromu života, patron poutníků svatý Jakub píše, že máme říkat: Dá-li Pán Bůh a budeme živi půjdeme do toho či onoho města.

Dá-li Pán Bůh sejdeme se zase zde v neděli 5. ledna roku 2020 od Kristova narození - před Třemi králi a podle starodávného zvyku bude ohlášeno, kdy v tom roce budou velikonoční a další svátky. Tři králové přinesli dary, pro nás je však každý rok darem, i ten končící, i ten nový, proto společně poděkujeme za všechny Boží dary a svěříme se do jeho ochrany.

S dalším děkováním se počítá - dá-li Pán Bůh přesně za rok, kdy zase v neděli před svatým Václavem poděkujeme za úrodu, těšíme se i na symbolické dary na znamení vděčnosti za sklizeň a chceme pozvat i sousedy.

Mezitím bude zase jedno jarní setkání, letos to byla křížová cesta, můžeme se ji pomodlit znovu, nabízí se také cesta světla nebo májová či jiná pobožnost. Podrobnosti o všech těchto třech setkáních nebo chcete-li malých poutích na Vejdoch v roce 2020 se dozvíte do konce tohoto církevního roku, tedy do adventu.

JP

A teď prosím abyste se vždy obrátili na tu světovou stranu, kterou vám ukážu: 

JP půjde do pole vždy tím směrem a ukáže:

Směrem na JIH vidíme Jámy  za nimi Laštovičky*, Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím. Suky* Obyčtov* Kněževes*, Lavičky, Vlčatín,  Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*  Netín Radostín nad Oslavou* Sazomín* Pavlov* Kotlasy*  Chroustov Pokojov*  Březí nad Oslavou*. Bohdalov*

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naši farnost a celou církev na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín Rudolec* Nové Veselí* Újezd* Matějov*,

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   náš kraj na přímluvu sv. Zdislavy - rodačky a svědků víry P. Buly a P. Drboly, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku Budeč*, obec jménem Lípa, Lipnici nad Sázavou

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej  celý náš světadíl a zvláště země, které jsou s námi v Unii na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy - svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou se zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celou ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko. Sklené Jiříkovice* Vlachovicemi*.

SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, prosíme Tě za přírodu a životní prostředí a příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*. Slavkovice Rokytno* Nové Město na Moravě*. Maršovice  Pohledec*Zubří , Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází JASNÁ HORA U ČENSTOCHOVÉ. Bože, požehnej bratrskému Polsku a všechny Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska.

Bože, požehnej naše děkanství a jeho 27 farností na přímluvu všech svatých, kteří jsou zobrazeni v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné, Novou Ves u Nového Města na Moravě*,

Bratrušín*,  kousíček Radešínské Svratky*, Rožnou* Horní Rožínku, část Zvole -Milasín, obec Blažkov*, BukovHorní Rozsíčku,

VÝCHODNÍM SMĚREM - se přesně za Novou Vsí se 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celou Moravu na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

 

VÝCHODNÍM SMĚREM  se přesně za Hlinným se 110 km od nás nachází VELEHRAD.

Bože, požehnej   všechny poutníky a turisty na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

 

VÝCHODNÍM SMĚREM  - se přímo za vrcholem Chlumku 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naši diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla

 

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově Radenice, Sklené nad Oslavou a Heřmanov

JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za Svatou nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej  Slovensko a zvláště město Senec na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

 

SAC:  Na přímluvu všech svatých, které jsme vzývali, požehnej vás, vaše doma, zvláště nemocné, naše rodiny a všechny obce a území, které byly jmenovány všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý

Varhaník --- Svatováclavský chorál

 

Slovo starosty,

zdravice hostů,

zajímavosti a další .......

Hymna ČR

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 22. března 2023

svátek má Leona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)