Poděkování za přírodu

15.10.2023 - naše farnosti

Kyjov 15/10 2023 ve 14:30 h.

Děkování za přírodu a její dary, žehnání lidem, kteří o ni pečují,

žehnání celému kraji, rozhled po kraji a popis toho, co vidíme -

Od kaple Panny Marie Růžencové z r 1874 ke kříži z r. 1847 ve výšce 672 m n. m. - cca 600 m, převýšení 36 m, 6 zastavení

 1) v kapli

Přivítání jménem  obce

Kněz: Ve jménu Otce …. Prosíme za živé a zemřelé občany a rodáky z Kyjova a děkujeme za to, že za 1. světové války nikdo z nich nepadl, před odchodem do kasáren se všichni zde modlili a prosili Pannu Marii o ochranu a šťastný návrat. Děkujeme i za 78 let života v míru a za 34 let svobody a prosíme, aby nám Pán Bůh tyto dary na přímluvu Panny Marie uchoval a my o ně svou vinou nepřišli a prosíme za ty země, kde je zvláště potřebují.

Proto se před oltářem Panny Marie Růžencové pomodlíme desátek růžence

Celá cesta, na kterou se vydáme, je děkováním za přírodu a všechny její dary jejímu Stvořiteli. Krásně to vyzpíval sv. František …

 Sv. František z Assisi, patron ekologů, 4. října

Životopis:

Narodil se v roce 1182 v Assisi ve střední Itálii (jeho křestní jméno bylo Jan). Jako syn bohatého obchodníka s látkami prožil bouřlivé mládí. V roce 1206 se rozhodl žít v úplné evangelní chudobě, odešel z domova a žil jako potulný mnich. Když začal kázat v Assisi, přidalo se k němu několik následovníků; tak vzniklo první františkánské společenství (1209). Se sv. Klárou založil řád klarisek pro ženy (1209). Pro laiky toužící žít ve světě podle františkánských ideálů založil společenství »třetího řádu« (1221). Poslal také několik skupin bratří do různých krajin Evropy. Sám se na svých apoštolských cestách dostal až do Palestiny, Sýrie a Egypta, kde kázal před sultánem (1219-1220). Ke všemu, co podnikal, si žádal souhlas církevních představených - jako například když se souhlasem papeže postavil na vrchu Grecciu o vánocích 1223 první živé jesličky. Poslední léta prožíval v ústraní. Na hoře La Verna dostal v roce 1224 stigmata, to jest otevřené rány na stejných místech těla, kde je měl Kristus. To ho k němu ještě víc připodobnilo. Krátce nato složil svůj Chvalozpěv všeho tvorstva. Zemřel 4. října 1226. Za svatého byl prohlášen už v roce 1228.
Jako patron nejlépe „sedí" ekologům, právě pro svůj přístup ke stvoření, jak jej vyzpíval v tom chvalozpěvu, který se také nazývá Píseň bratra slunce (italština nezná střední rod a slunce je v ní rodu mužského - vzpomeňme na Dům u dvou slunců v Praze). Je důležité, že v této básni František oslovuje každou část přírody jako bratra a sestru, pouze Bohu Stvořiteli říká Nejvyšší Pane a všechny živly vybízí, aby svého Pána chválily. Nejde tedy o žádné zbožšťování hmoty či klanění se Zemi nebo zbožné objímání stromů. I sestře tělesné smrti adresuje stejnou výzvu v poslední sloce, složené těsně před tím, než umřel. Je také patronem mnoha jiných zaměstnání a spolu se sv. Kateřinou Sienskou je hlavním patronem Itálie.

 Chvalozpěv: Píseň bratra slunce

 1. Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, / tobě ať zní chvála, čest a dík. / Přísluší jen tobě, jehož jméno / člověk není hoden vyslovit.
 2. Ať tě, Pane, chválí všechna díla, / zvláště bratr slunce ve výši, / on je dárce života i světla, / je tvůj obraz, Bože Nejvyšší.
 3. Ať tě, Pane, chválí sestra luna, / všechny jasné hvězdy na nebi, / ať tě chválí svěží bratr vánek, / mraky, vzduch a každé podnebí.
 4. Ať tě, Pane chválí sestra voda, / čistá, sloužící a pokorná, / ať tě chválí jasný bratr oheň, / jehož moci obává se tma.
 5. Ať tě chválí sestra matka země, / rodí pro nás trávu, plod i květ, / ať tě chválí trpící a tiší, / kteří s láskou umí odpouštět.
 6. Ať tě chválí sestřička smrt těla, / které neunikne žádný tvor, / běda těm, kdo zemřou v těžkém hříchu, / šťastní, kdo v tvé vůli mají vzor.
 7. Nejvyššímu, všemocnému Pánu / vzdejte čest a chválu veškerou, / dobrořečte s díky jeho jménu, / služte jemu s velkou pokorou.

2) v obci  

Sv. Prokop, patron včelařů, 4. července    

Sv Prokop se narodil kolem r. 985 v zemanské rodině v Chotouni mezi Českým Brodem a Kouřimí. Stal se knězem a žil jako poustevník v sázavské pustině. Zde se setkal s knížetem Oldřichem a jeho loveckou družinou. Kníže mu dopomohl k založení kláštera, jehož se stal prvním opatem. Zemřel 25.3. 1078 a byl svatořečen jako první český světec v Římě 4.7.1154. Proto má v tento den svátek. Nejčastěji je zobrazován, jak orá s ďáblem zapřaženým do pluhu. Jako poustevník se živil jen přírodními produkty a jistě sbíral med divokých včel. Proto se stal patronem včelařů. Podle jiné tradice je jejich patronem sv. Ambrož, učitel církve ze 4. století, který podle legendy spal totiž jako dítě s otevřenými ústy a včelí roj mu nanesl do úst med. To byl předobraz jeho pozdější píle, výmluvnosti a sladkosti jeho řeči. Proto je i patronem cukrářů, kteří před objevením Ameriky nepoužívali cukr, ale med.

Přímluvy za včelaře

Svatý Prokop s uchýlil do samoty a po vzoru ostatních poustevníků se živil rostlinnou stravou a medem divokých včel. Proto je patronem včelařů, za ně i za ostatní lidi poprosme.

(Čísla 1 – 6 čte někdo ze včelařů, po každé větě lid odpovídá) 

 1. Včelí vosk má své důležité místo při bohoslužbách. Ať se ve svém životě snažíme všechno dělat k větší cti a slávě Boží.
 2. Včely jsou pěkným obrazem společného úsilí. Ať lidé dokážou spojovat své síly k dosažení dobrých cílů.
 3. Včelí med i kašička jsou právem považovány za léky. Prosme za lékaře i ošetřovatele, aby vždy nalezli pro nemocné správné léky a uměli jim je vhodně podat.
 4. Obdivujeme řád, který ve včelstvu vládne. Ať moudře využíváme svou svobodu a jsme ochotni se podřídit ve službě dobra.
 5. Ať jsme uchráněni nebezpečného hmyzu a překonáme alergie těla i nevraživost ducha.
 6. Za všechny živé i zemřelé včelaře.

Vyslyš, Bože, naše prosby na přímluvu svatého Prokopa a ochraňuj český národ, mezi jehož zemské patrony patří, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

3) u studny  

Sv. Petr, patron rybářů, zámečníků a kovářů, 29. června

Sv Petr pocházel z Betsaidy a jako jeho bratr Ondřej byl rybářem (Mk 1,16). Jmenoval se Šimon, syn Janův, a jméno Kéfas, to je v překladu Petr (Skála) dostal od Krista (Jan 1,42). Byl ženatý bydlel v Kafarnau. Spolu s Jakubem a Janem byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i úzkosti v Getsemanské zahradě. Přes svůj slib věrnosti Krista třikrát zapřel, ale Ježíš i po svém vzkříšení potvrdil, že mu svěřuje vedení své církve. Po Ježíšově nanebevstoupení převzal vedení jeho učedníků a po seslání Ducha svatého první veřejně promluvil k celému shromáždění. Nějaký čas působil v Antiochii a nakonec v Římě, kde byl podle starého podání v době císaře Nerona (64 - 67) ukřižován hlavou dolů. Je zván klíčníkem nebes - podle Ježíšových slov o svázání (zamčení) na nebi i na zemi. A protože byl ve vězení spoután dvěma řetězy, které mu pak zázračně spadly z rukou, jak čteme ve 12. kapitole Skutků apoštolských, je uctíván jako patron všech, kdo pracují s kovem, především zámečníků, soustružníků a kovářů. A protože lidově se říká, že z nebe svítí slunce či padá voda, je nazýván i pánem počasí. Kvůli svému původnímu povolání patronem rybářů, což je nejvíc známé.

Přímluvy za rybáře

Na přímluvu sv. Petra, původním povoláním rybáře, prosme společně za ty, kdo se dál věnují jeho řemeslu, i za ostatní lidi, a děkujme Bohu za všechno, co stvořil.

(Čísla 1 – 7 čte někdo z rybářů, po každé větě lid odpovídá) 

 1. Rybáře Šimona a jeho bratra si Pán Ježíš vyvolil za první apoštoly. Pomáhej nám poznat, co máme v životě dávat na první místo a práci i koníčky si dobře uspořádat.
 2. Šimon dostal nové jméno, protože se měl stát rybářem lidí. Ať se každé práci i zábavě věnujeme s touhou prospět ostatním lidem.
 3. Zkušený rybář Petr byl překvapen, když mu Ježíš dobře poradil, kde lovit. Ať máme vždycky v úctě řád, který Bůh vložil do svého stvoření.
 4. Pán Ježíš uzdravil Petrovu tchyni, prosme dnes za nemocné a všechny, kdo je vyšetřují a ošetřují.
 5. Petr si byl vědom své hříšnosti a nakonec upřímně litoval. Odpusť nám, Bože, naše provinění a smiluj se nad živými i zemřelými.
 6. Petr zažil zázračně utišení bouře. Chraň nás před vším nebezpečím, kterým nás ohrožuje vodní živel i před nástrahami hříchu.
 7. Petrovi bylo dobře v blízkosti Božího Syna. Ať u vody a v přírodě prožíváme radost ze všeho, co pro nás Bůh stvořil.

    Vyslyš, Bože, naše prosby na přímluvu našeho patrona svatého Petra, skrze Krista, našeho Pána.

PAK BYLA POŽEHNÁNA NOVÁ ÚPRAVNA VODY A POUTNÍCI SI JI MOHLI PROHLÉDNOUT S ODBORNÝM VÝKLADEM DR. PROKEŠE, JEJÍHO SPRÁVCE

4) vedle silnice       

Sv. Hubert, patron myslivců a lesníků, 3. listopadu

Sv. Hubert se narodil kolem r. 655 ve Francii. Pocházel ze šlechtického rodu, mladý se oženil, ale ovdověl při narození svého prvního dítěte. Zlomen touto bolestí se uchyloval stále častěji do lesů a hledal zapomnění v lovu. Jednoho dne spatřil jelena, který nesl mezi parohy svítící kříž. Tento zážitek posílil Huberta v úmyslu zasvětit svůj život Bohu. Přijal kněžské svěcení a působil jako posel víry v Brabantsku v dnešní Belgii. Lidé mu začali říkat „apoštol pohoří Arden". Kolem roku 700 byl vysvěcen na biskupa v Maastrichtu. Později přeložil své sídlo do Lutychu. Tam postavil katedrálu a dál se věnoval šíření víry. Jeho význam pro křesťanství v této krajině je nedocenitelný. Zemřel 30. května 727 a 3. listopadu 743 byly jeho ostatky přeneseny do městečka Andagia v Ardenách, které se od té doby jmenuje St. Hubert. Od francouzské revoluce jsou ostatky nezvěstné. Od 15. století jsou zakládány Hubertovy rytířské řády a bratrstva. Je zobrazován jako biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž jelen s křížem mezi parohy. Svátek má 3. listopadu a v ten den se v některých krajích světí chléb, sůl a voda.

 Přímluvy za myslivce a lesníky

Svatý Hubert uviděl na lovu světlo a kříž mezi parohy jelena a to byl začátek změny v jeho smýšlení. Poprosme Boha, abychom kolem sebe viděli více stop jeho Otcovské lásky a lépe poznávali vanutí jeho Ducha ve své duši.

(Čísla 1 – 8 čte někdo z myslivců, po každé větě lid odpovídá) 

 1. Pomoz církvi, aby vedla všechny lidi k vnitřnímu obrácení a obnově vztahu k tobě, Stvořiteli a Pánu.
 2. Dej, ať se v přístupu k ohrožené přírodě neřídíme zištnými a sobeckými zájmy.
 3. Za odstranění pýchy a nevěry z lidských srdcí, abychom si uvědomili, jak potřebujeme tvou pomoc.
 4. Za odvahu k pokání a nápravě škod, které jsou páchány na rostlinách i zvířatech, na půdě, ovzduší i vodách naší planety.
 5. Za soucit s každým živým tvorem, abychom v případě nutnosti dovedli zabít, ale netrápit.
 6. Za správný cit, abychom zvláště děti uchránili nebezpečí, která hrozí jejich duším.
 7. Za Boží pomoc a ochranu při všech honech, lovech a cestách v terénu.
 8. Za všechny živé a zemřelé lesníky, myslivce a přátele přírody.

Co stvořil Bůh, to chraň a opatruj, buď myslivče první zákon tvůj, čteme někdy na různých listinách či památnících. Kéž nás tato slova stále naplňují úctou a vděčností k Bohu a odpovědností ke všemu živému. Skrze Krista, našeho Pána.

5) pod silnicí u kříže  

Sv. Vít, patron houbařů, 15. června

Sv. Vít je mladičký sicilský mučedník z počátku 4. století. Byl obžalován vlastním otcem a pro víru snášel mnohá mučení. Popraven byl v 7 letech. Byl uctíván už v 5. století, svátek má 15. června, patří mezi čtrnáct svatých pomocníků v nouzi. Protože dříve se lidé probouzeli s východem slunce, na jeho svátek se vstávalo nejčasněji z celého roku. Z tohoto důvodu se stal patronem houbařů, kteří časně vstávají. Navíc jim v půli června začíná sezóna.

Přímluvy za houbaře

Pane Ježíši Kriste, ty jsi světlo, které svítí v temnotách, a my jsme stvořeni k životu ve světle. Na přímluvu sv. Víta, o jehož svátku se ranní světlo objevuje brzy a noc nejvíc ustupuje, prosíme, abychom i na jeho přímluvu vždy jasně viděli jak po stránce tělesné, tak duchovní.

(Čísla 1 – 8 čte někdo z houbařů, po každé větě lid odpovídá) 

 1. Dej, ať každý z nás na svém místě dokáže být statečný jako mladý mučedník svatý Vít.
 2. Dej, ať mladí lidé si oblíbí upřímnost, poctivost a čistotu a odmítnou temnotu a škodlivost hříchu.
 3. Dej, ať si celá lidská společnost váží přírody a chrání ji, abychom ji uchovali neporušenou i příštím pokolením.
 4. Pomáhej nám začínat každý den ráno s vděčností k Tobě, dárci všeho dobra.
 5. Dej nám dobré oči, abychom objevovali všechny krásy a plody přírody, a dej nám dobré srdce, abychom se o ně uměli rozdělit s potřebnými.
 6. Dej, abychom zavčas rozpoznali jed po stránce hmotné i duchovní a s tvou pomocí se mu vyhnuli.
 7. Chraň nás od hrabivosti a hamižnosti, abychom sbírali jen tolik, kolik dokážeme spotřebovat.
 8. Dej, abychom Ti mohli na závěr houbařské sezóny ve zdraví přijít poděkovat.

Pane Ježíši Kriste, svatý Vít tě oslavil svým životem a smrtí. Veď nás na zemi svým světlem a doveď nás do svého světla věčného v nebi, kde žiješ a kraluješ na věky věků.

 6) Přímo u kříže: korunka k Božímu milosrdenství

Modlitba a požehnání

Bože, prosíme o požehnání:

Ochráncům a milovníkům přírody, včelařům, rybářům, myslivcům, lesníkům, houbařům a všem lidem bez rozdílu,

obci Kyjov, a všem obcím stejného jména, obcím, které vidíme – je jich 18 - a všem obcím, které u nás mají stejné jméno – je jich 55,

farnosti Bohdalov, děkanství a okresu žďárskému, kraji Vysočina, diecézi brněnské a církevní provincii moravské, České republice, Evropské unii a celému světadílu a všem zemím, kde zuří válka.

Nejprve se za ně za všechny pomodlíme:

Otče náš    Zdrávas Maria

Sv. Františku   …   sv. Prokope  …  sv. Petře …  Sv. Huberte .. sv. Víte

Patroni Evropy: sv. Benedikte, svatí Cyrile a Metoději, sv. Kateřino Sienská, svatá Brigito Švédská a svatá Terezie Benedikto od Kříže  …

Na přímluvu všech těchto svatých ochránců požehnej  jim všem,  i nám a našim drahým všemohoucí Bůh   + …….

Slovo na rozloučenou a pozvání za rok na  /10 2024 – na  . neděli po kyjovské pouti – zástupci obce

HYMNA

Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :)

((  2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)

3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)

4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :) ))

Zprávy z našich malých poutí ke kříži nad Kyjovem

20/10 2019  Občanů trvale žijících v Kyjově (farn Bohdalov): 45

Účastníků děkování za dary přírody:  cca 50, v tom 27 občanů kyjovských

Nejlepší zážitek – od rána byla mlha, mírně ustoupila, když jsme vešli k modlitbám do kaple a když jsme z ní vyšli, už svítilo odpolední sluníčko a to nás doprovázelo celou dobu a ozařovalo podzimní barvy, které jsou na 3. neděli v říjnu nejvýraznější a nejpestřejší

18/10 2020 – JEN RODINNÉ SETKÁNÍ  

17/10 2021 30 lidí, nádherné počasí, požehnání vrtu

16/10 2022 25, mlhavo, nakonec na chvíli vykouklo sluníčko

15/10 2023 20, polojasno, svěží studený vítr, 8 st. C

Rozhledy:

1) od kříže vidíme (jméno obce, rok první písemné zmínky, počet obyvatel, pod které ORP spadá, kolikrát se v ČR toto jméno vyskytuje)

Kyjov 1407 / 45 ZR 5x  Milíkov 1366 / 38 VM 5x     Černá 1494 / 297 VM 9x    Meziříčko 1409 / 183 VM 3x   Měřín 1298 / 1994 VM 2x  Chlumek 1556 / 164 VM 6x    Geršov  1838 / 66 VM   Pohořílky 1376 / 85 VM 2x        Nová Zhoř .. / 33 VM 18x     Otín 1379 / 329 VM 5x    Nový Telečkov 1550 / 102 TR 2x 

2) z jeteliny po 333 krocích po vrstevnici na západ Dukovany 1279 / 895 TR  Uhřínov 1348 / 355 VM 3x

3) z jeteliny za silnicí směrem na východ  Řehořov 1381 / 271 JI 2x  Jersín 1298 / 184 JI

4) ze skalky mezi stromy na vrcholu pole  Bohdalov 1349 / 1151 ZR 2x

Vepřová 1502 / 421 ZR  Sklené 1407 / 106 ZR 5x

 Azimuty od kříže:

Kam se dívat, pokud není mlhavo a když si odmyslíme některé blízké lesy:

Horní strom v aleji za silnicí přímo od kříže na jih 160 st.

Levý krajní dům Kyjova s bílou střechou 198 – 208 st.

Rozhledna Mařenka u Štěměch za Třebíčí směrem na Telč, 203 st., 711 m nad mořem, 33 km vzdušnou čarou

Vrchy u Kamenice 215 st., 603 m, 11 km, vysílač

Malý strom za silnicí 228 st.

Javořice 238 st. 836 m, 46 km – za lesem,

Křemešník 263 st., 765 m,  40 km – za lesem

Vysílač na Havlině 280 st., 707 m, 2,5 km

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (2)

 

2 (0)

 

3 (0)

 

4 (0)

 

5 (0)

 

6 (0)

 

7 (0)

 

8 (0)

 

celkem hlasovalo 2 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. června 2024

svátek má Vít

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)