Ohlášky na tento týden

09.08.2020 - naše farnosti

 

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 9/8 2020

9/8 Neděle 19. v mez., - sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, Roman, POUŤ V BOHDALOVĚ, 13.30 mše sv. v Závisti

7:00 Bohdalov za Jiřího Lišku, rodiče a prarodiče

8:30 Nové Veselí ke cti sv. Terezie Benedikty, patronky Evropy, za Evropu, za její občany i její představitele, díky jimž všem se také mohl stavět obchvat

10:00 Bohdalov za živé a zemřelé občany a rodáky a za budoucí pokolení

10/8 Pondělí - sv. Vavřince, Vavřinec

7:00 Nové Veselí za farníky místo 16/8

18:00 Újezd za Františka Zitu, rodiče Zitovy a děti, rodiče Tomanovy a děti, za Boží pomoc, pokoj a mír ve světě

11/8 Úterý - sv. Kláry, Zuzana

7:00 Nové Veselí za

18:00 Chroustov za Antonína Cejnka a rodiče, rodinu Balvínovu a Nedvědovu, Radka Zavadila a Boží pomoc pro celu rodinu a přízeň

12/8 Středa - sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

18:00 Nové Veselí

13/8 Čtvrtek - sv. Ponciána a Hippolyta, Alena

7:00 Nové Veselí

17:30 Bohdalov začínáme s o. arcibiskupem pouť Nový Jeruzalém, v jejím závěru požehná 3 těla na kříže po obci

14/8 Pátek - sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan,

18:00 Nové Veselí  za ž a + členy Matice velehradské

15/8 Sobota - Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, Hana,  Netín 18:00

8:00 Nové Veselí  za oboje rodiče

9:30 Bohdalov za farníky místo 23/8

16/8 Neděle (20. v mezidobí) - sv. Štěpána I. Uherského nebo sv. Rocha, Jáchym

8:00 Nové Veselí za Ludmilu Mičkovu a celý rod

9:30 Bohdalov za Antonína Šustra, rodiny Šustrovy, za duše v očistci, přímluvu Matky Boží a na poděkování 

11:00 kaplička na kopci za potokem -  za živé a zemřelé občany a rodáky novoveselské, zvláště ze Zápotočí, a za budoucí pokolení

16:00 odchod z hranic mezi Sirákovem a Rudolcem do Újezda

18:00 od chod od kostela sv. Václava k žehnání opravené Boží muky směr Březí

Polovička dnešní sbírky půjde na pomoc Libanonu. Ve čtvrtek 13.8. pouť Nový Jeruzalém v Bohdalově od 17.30, přijede o. arcibiskup z Olomouce, po mši svaté s ním bude beseda na farním dvoře nebo v kostele, dle počasí. Přihlášky na Velehrad autobusem u paní Musilové,.,

NV za týden kaplička v 11, sraz na hranicích v 16 h, na závěr žehnání  Boží muky u obchvatu, sraz v 18 u kostela.

BOHD:  Každý den od pátku se modlíme v 17.30, v kapli bude obraz vždy týden, začínáme Rudolcem za týden, Novéna V sobotu 15/8 je žehnání obnoveného mariánského sloupu v Praze, od čtvrtka se každý den máme modlit přípravnou novénu, je na ohláškách:

Devítidenní modlitba(novéna) před požehnáním obnoveného mariánského sloupu v srdci Čech na Starom. nám. v Praze

4. den  neděle 9/8  Svatovítská madona je tak krásná, že dává podnět k tvorbě „madonám svatovítského typu", kterou je  i Panna Maria Rynecká ze staroměstského rynku v Praze. MODLITBA

5. den  10/8   Mariánský medailon bere na sebe utrpení, kterým prochází náš národ. V počátku 15. století drancování a vypalování měst a klášterů husity zasáhlo i Starou Boleslav a i medailon je pravděpodobně poškozen. Je křehký, zranitelný, jako my, ale jeho podoba je v krásné Svatovítské madoně zachována, a tak je pravděpodobné, že byl kovový medailon podle ní přetepán do podoby, kterou známe dodnes. MODLITBA

6. den   11/8

Čím je větší utrpení v zemi, tím vroucněji je Staroboleslavská madona uctívána, konají se k ní četné poutě a věřící u ní nachází sílu. 1609 je tak nazvána Palladiem země české, ochranou našeho národa. MODLITBA

7. den 12/8    Vzrůstá konfesní napětí, schyluje se ke třicetileté válce (1618-1648), která zcela vyčerpala naše země. Palladium se stává obrazem našich bolestí. 1632 je uloupeno ze Staré Boleslavi Vavřincem z  Hoffkirchu, luteránským velitelem saského vojska, který potupně přitloukl Palladium na starou židličku na Staroměstském náměstí a po týdnu tupení Palladium odnesl. To pak bylo velkou láskou a výkupným věrných navráceno do Staré Boleslavi. V r. 1648 pak Praha odolávala nájezdům a drancování Švédů. A tu Pražané pod ochranou Panny Marie Rynecké, které slíbili postavit sloup, bude-li Praha uchráněna, odrazili velkou převahu švédského vojska na Karlově mostě a 1650 byl na Staroměstském náměstí sloup postaven na poděkování Panně Marii za obranu Prahy a na odčinění potupy Palladia a navrácení jeho cti v obrazu Panny Marie Rynecké.   MODLITBA

8. den  čtvrtek 13/8 Ten dávný žalující drak opět vytáhl do boje po první světové válce a 3. 11.1918 vandalský pouliční dav strhl Mariánský sloup a poničil tak krásnou sochu Panny Marie, tak jako dříve požár poničil medailon.   MODLITBA

9. den   pátek 14/8   Ale opět i láska a vytrvalost věrných k Panně Marii a jejímu Synu uzdravuje. 1. ledna 2020 se opět Palladium vrací do Staré Boleslavi a v témže měsíci a roku pražské zastupitelstvo schvaluje znovupostavení symbolu víry našeho národa a cti. Obnovení poničené živé památky. Mariánský sloup obnovený replikou ak. sochaře Petra Váni a jeho nejbližšími bude slavnostně požehnán Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou na Staroměstském náměstí v Praze v poledne po slavné mši svaté u Panny Marie před Týnem 15. srpna 2020, která bude sloužena od 10 h. DEO GRATIAS

MODLITBA (modlí se každý den novény)

Panno Maria, naše nebeská Matko, Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy.

Tvým svobodným Fiat „Ať se mi stane podle Tvého Slova.", Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem. Emmanuel, Bůh s námi.

Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka, zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu.   Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí. A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti.

S Tebou a k Tobě se modlíme:

Zdrávas, Maria ... Sláva Otci... nebo 4. desátek slavného sv. růžence (který Tě, Panno, na nebe vzal) ..... nebo celý slavný sv. růženec

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti. Amen.

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 9/8 2020

9/8 Neděle 19. v mez., - sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy, Roman, POUŤ V BOHDALOVĚ, 13.30 mše sv. v Závisti

7:00 Bohdalov za Jiřího Lišku, rodiče a prarodiče

8:30 Nové Veselí ke cti sv. Terezie Benedikty, patronky Evropy, za Evropu, za její občany i její představitele, díky jimž všem se také mohl stavět obchvat

10:00 Bohdalov za živé a zemřelé občany a rodáky a za budoucí pokolení

10/8 Pondělí - sv. Vavřince, Vavřinec

7:00 Nové Veselí za farníky místo 16/8

18:00 Újezd za Františka Zitu, rodiče Zitovy a děti, rodiče Tomanovy a děti, za Boží pomoc, pokoj a mír ve světě

11/8 Úterý - sv. Kláry, Zuzana

7:00 Nové Veselí za

18:00 Chroustov za Antonína Cejnka a rodiče, rodinu Balvínovu a Nedvědovu, Radka Zavadila a Boží pomoc pro celu rodinu a přízeň

12/8 Středa - sv. Jany Františky ze Chantal, Klára

18:00 Nové Veselí

13/8 Čtvrtek - sv. Ponciána a Hippolyta, Alena

7:00 Nové Veselí

17:30 Bohdalov začínáme s o. arcibiskupem pouť Nový Jeruzalém, v jejím závěru požehná 3 těla na kříže po obci

14/8 Pátek - sv. Maxmiliána Kolbeho, Alan,

18:00 Nové Veselí  za ž a + členy Matice velehradské

15/8 Sobota - Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek, Hana,  Netín 18:00

8:00 Nové Veselí  za oboje rodiče

9:30 Bohdalov za farníky místo 23/8

16/8 Neděle (20. v mezidobí) - sv. Štěpána I. Uherského nebo sv. Rocha, Jáchym

8:00 Nové Veselí za Ludmilu Mičkovu a celý rod

9:30 Bohdalov za Antonína Šustra, rodiny Šustrovy, za duše v očistci, přímluvu Matky Boží a na poděkování 

11:00 kaplička na kopci za potokem -  za živé a zemřelé občany a rodáky novoveselské, zvláště ze Zápotočí, a za budoucí pokolení

16:00 odchod z hranic mezi Sirákovem a Rudolcem do Újezda

18:00 od chod od kostela sv. Václava k žehnání opravené Boží muky směr Březí

Polovička dnešní sbírky půjde na pomoc Libanonu. Ve čtvrtek 13.8. pouť Nový Jeruzalém v Bohdalově od 17.30, přijede o. arcibiskup z Olomouce, po mši svaté s ním bude beseda na farním dvoře nebo v kostele, dle počasí. Přihlášky na Velehrad autobusem u paní Musilové,.,

NV za týden kaplička v 11, sraz na hranicích v 16 h, na závěr žehnání  Boží muky u obchvatu, sraz v 18 u kostela.

BOHD:  Každý den od pátku se modlíme v 17.30, v kapli bude obraz vždy týden, začínáme Rudolcem za týden, Novéna V sobotu 15/8 je žehnání obnoveného mariánského sloupu v Praze, od čtvrtka se každý den máme modlit přípravnou novénu, je na ohláškách:

Devítidenní modlitba(novéna) před požehnáním obnoveného mariánského sloupu v srdci Čech na Starom. nám. v Praze

4. den  neděle 9/8  Svatovítská madona je tak krásná, že dává podnět k tvorbě „madonám svatovítského typu", kterou je  i Panna Maria Rynecká ze staroměstského rynku v Praze. MODLITBA

5. den  10/8   Mariánský medailon bere na sebe utrpení, kterým prochází náš národ. V počátku 15. století drancování a vypalování měst a klášterů husity zasáhlo i Starou Boleslav a i medailon je pravděpodobně poškozen. Je křehký, zranitelný, jako my, ale jeho podoba je v krásné Svatovítské madoně zachována, a tak je pravděpodobné, že byl kovový medailon podle ní přetepán do podoby, kterou známe dodnes. MODLITBA

6. den   11/8

Čím je větší utrpení v zemi, tím vroucněji je Staroboleslavská madona uctívána, konají se k ní četné poutě a věřící u ní nachází sílu. 1609 je tak nazvána Palladiem země české, ochranou našeho národa. MODLITBA

7. den 12/8    Vzrůstá konfesní napětí, schyluje se ke třicetileté válce (1618-1648), která zcela vyčerpala naše země. Palladium se stává obrazem našich bolestí. 1632 je uloupeno ze Staré Boleslavi Vavřincem z  Hoffkirchu, luteránským velitelem saského vojska, který potupně přitloukl Palladium na starou židličku na Staroměstském náměstí a po týdnu tupení Palladium odnesl. To pak bylo velkou láskou a výkupným věrných navráceno do Staré Boleslavi. V r. 1648 pak Praha odolávala nájezdům a drancování Švédů. A tu Pražané pod ochranou Panny Marie Rynecké, které slíbili postavit sloup, bude-li Praha uchráněna, odrazili velkou převahu švédského vojska na Karlově mostě a 1650 byl na Staroměstském náměstí sloup postaven na poděkování Panně Marii za obranu Prahy a na odčinění potupy Palladia a navrácení jeho cti v obrazu Panny Marie Rynecké.   MODLITBA

8. den  čtvrtek 13/8 Ten dávný žalující drak opět vytáhl do boje po první světové válce a 3. 11.1918 vandalský pouliční dav strhl Mariánský sloup a poničil tak krásnou sochu Panny Marie, tak jako dříve požár poničil medailon.   MODLITBA

9. den   pátek 14/8   Ale opět i láska a vytrvalost věrných k Panně Marii a jejímu Synu uzdravuje. 1. ledna 2020 se opět Palladium vrací do Staré Boleslavi a v témže měsíci a roku pražské zastupitelstvo schvaluje znovupostavení symbolu víry našeho národa a cti. Obnovení poničené živé památky. Mariánský sloup obnovený replikou ak. sochaře Petra Váni a jeho nejbližšími bude slavnostně požehnán Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou na Staroměstském náměstí v Praze v poledne po slavné mši svaté u Panny Marie před Týnem 15. srpna 2020, která bude sloužena od 10 h. DEO GRATIAS

MODLITBA (modlí se každý den novény)

Panno Maria, naše nebeská Matko, Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy.

Tvým svobodným Fiat „Ať se mi stane podle Tvého Slova.", Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem. Emmanuel, Bůh s námi.

Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka, zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu.   Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí. A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti.

S Tebou a k Tobě se modlíme:

Zdrávas, Maria ... Sláva Otci... nebo 4. desátek slavného sv. růžence (který Tě, Panno, na nebe vzal) ..... nebo celý slavný sv. růženec

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. srpna 2020

svátek má Alan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU