Ohlášky na tento týden s nabídkou veršů na parte

16.01.2022 - naše farnosti

 

Ohlášky v N.Veselí a Bohdalově od 9.1. do 16.1.2022 dá-li Pán

 © Jan Peňáz,736529221, penaz.vm@seznam.cz http://www.farnostnoveveseli.cz/  Kontakt na nemocničního kaplana je zde https://www.nnm.cz/duchovni-sluzby tel: 733741473 Dbáme na 3 R - roušky, ruce i kliky dezinfikovat, rozestupy (kromě rodin),

Neděle 16/1 - 2. v mezidobí C, sv. Marcela I., Ctirad, tříkrálová sbírka v kostele,  PO MŠI SV. RODIČOVSKÁ SCHŮZKA K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

8:00 N. Veselí za Antonína Velína, bratra Stanislava, oboje rodiče a bratra Jana Kučeru a duše v očistci  - a schůzka rodičů z NV a okolí

10:00 Bohdalov za Boží pomoc při opravách věže

15:00 Nové Veselí  pobožnost u kapličky před svátkem sv. Šebestiána

17/1 Pondělí - sv. Antonína Velikého, Drahoslav

7:00 Nové Veselí za Františku Chlubnovu, manžela, syna Adolfa a za živou rodinu Chlubnovu

18/1 Úterý - Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, Vladislav

7:00 Nové Veselí za

15:30  Pokojov

17:00 Březí

19/1 Středa - sv. Maria a Marty a jejich synů, Doubravka

17:00 Nové Veselí za

20/1 Čtvrtek - sv. Fabiána a Šebestiána, Ilona

17:00 Bohdalov za Boží pomoc při opravách věže  

21/1 Pátek - sv. Anežky Římské, Běla

17:00 Nové Veselí za

22/1 Sobota - sv.  Vincence, Slavomír - pohřeb p. Bradáče

7:00 Nové Veselí za

23/1 2022, 3. neděle v mezidobí, neděle BOŽÍHO SLOVA, Zdeněk

8:00 Nové Veselí za farníky

10:00 Bohdalov za Boží pomoc při opravách věže

Svaté přijímání: nejprve si každý sundá roušku, pak  odpoví Amen a pak přijímá Tělo Páně, buď do úst nebo do levé dlaně, z které udělá jakoby jesličky a pravou je podepře, leváci to samozřejmě mohou přehodit.

Biřmování příprava začne poslední sobotu, přihlašujte se už teď.

 

Parte (jedna z možností pro ohřeb v kostele)   - kříž dle vlastního výběru, další verše jsou na dole

Hospodin je můj pastýř.  Žalm 23

V tichém zármutu (s bolestí v srdci) a v naději na věčný život

oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

že nás na cestě do domu Otcova předešel (šla)

náš (naše)  dědeček, babička ..........................

pán(paní)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Zemřel/a dne  (po těžké nemoci - tiše - náhle) v ve věku  let.

Rozloučíme se  s ní/m

ve čtvrtek 1. 6. 2022 v 15:30 hod

při zádušní mši sv. v kostele sv.   --------- v -----------.

Pak její tělesné pozůstatky uložíme (do rodinného hrobu) na (místním) hřbitově v ----------, kde bude očekávat slavné vzkříšení.

stručná adresa

Jménem pozůstalých

(buď vyjmenovat nebo celkově)

Autobus bude přistaven ...

Na následujících stránkách jsou verše na parte. Je jich tam 67, jsou vybrané z Bible, kancionálu a od básníků. Vyberte ty, které by se vám líbily, čísla mi nahlaste a podle vaší poptávky dám nabídku veršů na pohřební službu. Mně se líbí všechny, ale uznávám, že MÉNĚ může někdy znamenat VÍCE.


 

VERŠE MOŽNO VYBRAT:

A. Z BIBLE

1. Do tvých rukou svěřuji svůj život.  Lukáš 23,46

2. Můj osud je v tvé ruce. Žalm 31

3. Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný. Žalm 116

4. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Žalm 23

5. Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá. Pláč  Jeremiášův 3

6. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Římanům 6,8

7. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Římanům 6,9

8. Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. l. Korinťanům 15

9. Víme, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. 2. Korinťanům 5

10. My máme svou vlast v nebi, odkud také očekáváme Spasitele, našeho Pána, Ježíše Krista. Filip. 3

11. Já jsem vzkříšení a život, praví Pán, kdo věří ve mne, neumře navěky. Jan 11

12. To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v den poslední. Jan 6

13. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,16

14. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo." Zjevení 21,4

15. Já umírám, ale Bůh bude s vámi...       1. Mojžíšova 48,2

B. Z KANCIONÁLU

16. Maria, pomoz,  věčnosti branou bychom mohli projít  v ochraně tvého mateřského pláště.

17. Ať dosáhneme také my

u Spasitele odměny,

ať spolu s ním se radujem

navěky v sídle nebeském

18. Bůh můj, v něhož jsem doufal,

příbytek pro mne vzdělal v nebi na věčnosti Citera svatých z r. 1636

19. Tam s radostí spatříme svého Spasitele,

který svou smrtí nebe otevřel nám cele.        Citera svatých z r. 1636

20. Svou dobrotou a mocí

do nebeských stánků

všem věrným rač pomoci,

o Boží Beránku

Citera svatých z r. 1636

21. Ježíši, Králi nebe a země, 

popřej nám místa v království svém, 

až dokonáme pouť žití svého 

po mnoha zkouškách, po boji všem.

22. Přijď království tvé, v němž není bolu, v němž není slzí bolestných víc

23. Tam, v říši Boha věčného,

pros Krista, Pána našeho,

ať jeho svatou milostí

též dojdem věčné radosti, ó Maria.

24. Ať Tvého Syna dobrota / dá sílu v bouři života / a vede cestou bezpečnou / nás všechny šťastně v náruč tvou, ó Maria.

25. Až pak mi nastane odchodu den, budu se držeti těch svatých jmen,

aby mě provedli nebes branou

Pán Ježíš s Marii, svatou Annou.

26. Ať smrt se promění

ve slavné vzkříšení,

blíž k tobě, Bože můj, navěky již!

27. Bože, vírou požehnanou

potěš duši sklíčenou,

že smrt těla je jen branou

v říši nebes blaženou.

28. Až i nás tam povoláš z pozemské té pouti, / rač nad námi, Bože náš, též se ustrnouti. / Spoj nás s všemi přáteli ve sbor jeden stálý, /  bychom tobě s anděly pěli věčné chvály.

29. Těm, kdo už stín hrobu znají,

ani těm, kdo pro ně lkají,

není slova utěšení

krom v tvém svatém zaslíbení.

30. A po zdejším putování

ujmi se nás, Maria,

by tě v rajském radování

naše duše spatřila. 

31. Nedej, Matko, zahynouti

dětem na vezdejší pouti

a dej lidu prosícímu

šťastně dojít k tvému Synu. 

32. Až se skončí všechny boje,

ať u tebe spočinem.

33. Z moře světa, z bouřných vírů

uveď, Matko, děti své

 v tichý přístav štěstí, míru,

 kam nás tvůj Syn v lásce zve.

34. Až pak Syn tvůj z žití pozemského

 před trůn slávy své a soudu svého

duše naše bude volati,

tehdy, Matko, rač se zastati.

35. Až ukončí se naše pouť

a duše půjde před Tvůj soud,

rač v náruč Svou ji přivinout.

36. Když rozchod nastává,

nám v srdci teskno je,

však nelkáme neb zůstává

shledání naděje.

C.  Z LIDOVÝCH MODLITEB

37. Milosrdenství Boží na věky

chváliti budu.

38. Ježíši, důvěřuji Ti.

39. Ježíši, milosrdenství.

40. A Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž.

41. Odpočinutí věčné dej mu(jí), Pane.

42. Tvým věrným, Pane, život smrtí nekončí, jen se mění.

43. Pod ochranu tvou se utíkáme

Ať Božího zaslíbení hodnými jsme učiněni.

44. Ať slavné Krista vzkříšení, naši tmu v světlo promění!

45. Věřím v těla vzkříšení a život věčný.

46. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

47. Ať po smrti v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

48. Bůh povolal tě v nebes chrám,

bys ušla (ušel) světa útrapám.

D. BÁSNÍCI A LIDOVÁ RČENÍ

49. V náruči Boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas, kdo by se děsil, kdo by se třás´. Josef Václav Sládek

50. Hrob je jen šatna, kde se převlékáme do roucha budoucí slávy.

51. Loučím se s vámi, moji milí, / ruky stisk vám dnes už nemohu dát, / srdce mi dotlouklo, odešly síly, / loučím se se všemi, kdo měl mě rád.

52. Za tvou lásku, tatínku náš drahý / za všechny tvoje oběti /buď štědrou k tobě ruka Boží/ to přání je od manželky a od dětí...

53. Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí / na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka / to byla nejdražší, to byla maminka.

54. Zvedám jí ruku. Je v ní chlad; prsty jsou přitisknuté k dlani. Kytičku chci jí do nich dát, už naposledy tentokrát... a ještě se mi brání. Jaroslav Seifert i č. 53

55. Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý. V. Závada

56. A za vše, za vše dík.

Za lásku, jaká byla,

za život, jaký byl...    Donát Šajner

57. Dotlouklo srdce Tvé znavené,

uhasl oka svit,

budiž Ti, drahá maminko,

za všechno vřelý dík.

58. Jak tiše žil(a), tak tiše odešel,

skromný(á) ve svém životě,

velký ve své lásce a dobrotě.

59. Umlklo srdce znavené, přestalo bít, / budiž Ti, drahý tatínku (maminko), za všechno vřelý dík.

60. Za předobré srdce mateřské

na světě náhrady není -

proto je tolik bolestné

s maminkou rozloučení.

61. Největší poklad na světě

je srdce drahé matky,

a kdo je ztratil, chudý jest,

byť největší měl statky.  Jan Neruda

62. Odešel's, drahý, bez slůvka rozloučení, / tak náhle - že těžko k uvěření...

63. Po krátkých cestách chodili jsme spolu, / na dalekou odešla jsi sama.

64. Od života pro sebe nic jsi nežádal(a), / vše jen pro své děti a rodinu, / své zlaté srdce celé jsi nám dal(a), / věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.

65. Ze všeho jediná zbylas nám, matičko, / vychladlé zemi jak podzimní sluníčko, / podzimní sluníčko neslní, nepálí, / přece se zatřesem, když se nám zakalí.

Jan Neruda

66. Ztichlo navždy srdce zlaté,

zhasl na Tvých očích svit,

těžko se nám bude tady

bez Tebe, tatínku (maminko), žít.

67. Kolébka není prvním počátkem života, ani hrob pravým koncem smrti, za ním přichází vzkříšení.

a další z nabídky ve službách

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (21)

 

50 % (14)

 

25 % (5)

 

Těžko říci. (8)

 

Nesleduji to tolik. (11)

 

celkem hlasovalo 59 lidí

předchozí ankety

Dnes je 20. ledna 2022

svátek má Ilona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)