Ohlášky na tento týden

24.09.2023 - naše farnosti

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 24. 9. do 1. 10. 2023 dá-li Pán

Sepsal P. Jan Peňáz,736529221 Nemocniční kaplan v Novém Městě má tel: 733741473

24/9 Neděle 25. v mezidobí – sv. Gerharda (Jaromíra), Jaromír

8:00 !! N. VESELÍ za rodiče Chlubnovy, 2 syny, rod. Vencálkovy, dceru a zetě a za požehnání pro budoucí pokolení

9:30 !! BOHDALOV za Aloise a Marii Doležalovy, dceru Jaroslavu, syna Vladimíra, bratra Václava, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, 12:15 křest Sofie Panákové

11:00 !! POUŤ V POKOJOVĚ za živé a + občany a rodáky

Děkanství děkuje za úrodu na Vejdochu 24/9 v 15 h.

18:00 v Bohdalově první večer pod věží – o cestě do Indonézie

Ohlášky dnes: Pán Bůh zaplať za vaše dnešní dary i za vaše modlitby a každou pomoc. Děti dnes dostaly: obrázek s 2 písmeny, abychom s nimi uvažovali o velikosti PJ a pomodlili se k němu, teď a pak každý den doma.]

Prosím, udělejte pořádek kolem nějakého kříže ( i více křížů) bude to tam hezké až do jara 2024. Máme kartičky od o. biskupa, řídíme se podle nich, je tam jen jedna změna: teprve až kněz vloží ruce nad kalich, ministrant zazvoní a my si klekneme.

25/9 Pondělí – sv. Kleofáše, Zlata, večer Stránecká Zhoř

7:00 N. VESELÍ  za farníky 1/10

26/9 Úterý – sv. Kosmy a Damiána, Andrea

7:00 N. VESELÍ  na úmysl dárce z VM

17:30 Kotlasy  na úmysl z kaple

19:00 Chroustov na úmysl z kaple

27/9 Středa – sv. Vincence z Pauly, Jonáš

18:00 BOHDALOV za národ český v Čechách i na Moravě i našem Slezsku

19:00 Rudolec na úmysl z kaple

28/9 Čtvrtek - sv. Václava - doporučený svátek, společné Anděl Páně v 7 hodin a pěší pouť na krojovou pouť na Zelené hoře, sraz v klášteře v 10 h.

18:00 N. VESELÍ za Jana Janečka, rodiče a celou rodinu a duše v očistci a rodinu Bořilovu, za Boží pomoc a ochranu pro celé rodiny a za budoucí pokolení a dar předání víry

29/9 Pátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,N.V. 19:00 příprava biřmovanců

30/9 Sobota - sv. Jeronýma

17:00 N. VESELÍ za všechny ž. i zemřelé dobrodince kostelů a kaplí

1/10 Neděle 26. v mezidobí – sv. Terezie Ježíškovy, Igor

7:00 N. VESELÍ za Mudr Františka Dvořáka, Miladu a Miloslava Landsmana a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

8:30 !! BOHDALOV za Jarmilu a Miloslava Švomovy z Pokojova

10:00 N. VESELÍ za všechny živé a zemřelé občany a rodáky z městyse a celé farnosti Výstavka v kostele a na kůru, výstup na věží 14 – 16 hodin. Farnost Nížkov nabízí na sobotu 7. 10. volná místa na zájezd do Hl. Mašůvek (poutní místo), Znojma a Bítova. Více informací a přihlášky u faráře na tel. 604 246 882."

 

Náš otec biskup si přeje sjednotit postoje při mši sv. U nás je to v pořádku, týká se nás jen jedna malá změna: Klekáme teprve až kněz vloží ruce nad kalich, když ministranti zazvoní.

Vysvětlení postojů: Společné slavení Kristovy oběti je středem veškerého křesťanského života. Při slavení mše svaté je Kristus skutečně přítomen, především podstatně a trvale pod eucharistickými způsobami tedy v Nejsvětější Svátosti, dále v osobě služebníka, ve svém slově a konečně i v samotném společenství shromážděném v jeho jménu. Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,20) Vnějším znakem vzájemné jednoty je také sjednocení věřících při mši svaté v liturgických postojích.

MŠE SVATÁ

je nejsvětější oběť Ježíše Krista, kněz ji neslaví, ale slouží, proto je to bohoslužba. Při ní zvěstujeme smrt Pána Ježíše a zároveň oslavujeme vzkříšení, proto na ní NIKDY NETLESKÁME, není to přece ani koncert, ani umělecký výkon, ani besídka nebo schůzka, ale právě BOHOSLUŽBA. Není možné oslavovat služebníka v domě jeho Pána, řekl sv. Jan Zlatoústý. A každý kostel je přece dům Páně, dům Pána Ježíše. A jeho milé ovečky podle toho zaujímají postoj:

Stání vyjadřuje úctu, ale také radost, připravenost naslouchat a na slyšené reagovat.  Sedění je poloha vhodná k rozjímání a naslouchání.

Klečení vyjadřuje pokoru, pokání a klanění. a my si klekneme.

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 Příchod kněze -- Vstupní modlitba  1. čtení + Žalm + 2. čtení + Sloka písně     Zpěv aleluja + evangelium  Kázání  Věřím + Přímluvy     Obětní průvod + Příprava darů  Modlitba nad dary + Svatý + Eucharistická modlitba - úvod          Eucharistická modlitba - když kněz vztáhne ruce nad dary  Po odpovědi na Tajemství víry -- Otče náš   Beránku Boží Hle, Beránek Boží Po přijímání   Závěrečná modlitba    Ohlášky    Požehnání + Propuštění

Dále si otec biskup přeje VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY, ale dosavadní rada může doběhnout. Ekonomické farní rady jsem převzal po o. Miroslavovi, průběžně doplňoval a všem se nám pořád dobře spolupracuje. V roce 2022 z nich byly vytvořeny i pastorační rady, které jednají společně s ERF. Volby tedy budou L.P. 2027 – dá-li Pán a budeme ještě živí a zdraví.

NOVÉ VESELÍ:

Ekonomická rada farnosti: Sáblík, Sobotka M, Lán.

Pastorační rada: Švoma P., Špaček Matějov, Šajdíková, Michalová, Vencelidesová.

BOHDALOV:

ERF: Prokeš, Veselá, Pejchalová, Boháček Chr.,

PR: Vosáhlová, Fabík, Karásková, Šerejchová, Křivánková, Nováková, Sýkora, Šerejch, Boháček Jiří. 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.7.2023: Tělo Kristovo přijímám

do úst a vkleče. (32)

 

do úst a ve stoje. (82)

 

na ruku a vkleče. (5)

 

na ruku a ve stoje. (32)

 

Jak kdy. (13)

 

celkem hlasovalo 168 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. zaří 2023

svátek má Václav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)