Ohlášky na tento týden

06.11.2022 - naše farnosti

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 6. do 13. 11. 2022 dá-li Pán

 © Jan Peňáz,736529221,  Nemocniční kaplan  tel: 733741473

6/11 Neděle 32. v mezidobí, sv. Leonarda, Liběna

8:00 N. Veselí za + biskupy, kněze a jáhny brněnské diecéze, far. 13/11

10:00 Bohdalov za Františku Chmelařovu, rodiče Kourkovy a rodiče Chmelařovy, Pavla a Růženku Chmelařovy, Miroslava Jůzla a manžele Zmeškalovy a hned odpustková pobožnost na obou hřbitovech

14:30 N. Veselí odpustková pobožnost na starém a pak j novém hřbitově

7/11 Pondělí – sv. Vilibrorda, Saskie

7:00 NV za mír

17:00 Kyjov

8/11 Úterý – sv. Gottfrieda (Bohumíra), Bohumír

7:00 Nové Veselí za dar slz

17:00 Budeč

9/11 Středa - Posvěcení lateránské baziliky, Bohdan

15:30 Pokojov

17:00 NV zádušní za Jana Kropáčka

10/11 Čtvrtek – sv. Lva Velikého, Evžen

17:00 Bohdalov na úmysl dárce

11/11 Pátek – sv. Martina, Martin, v 16:30 vyjíždí od školky sv. Martin

Asi 17:30 Nové Veselí za Janu Sobotkovu a duše v očistci

19:00 setkání biřmovanců z celého okolí v bazilice, společný odjezd

12/11 Sobota - sv. Josafata, Benedikt

7:00 NV na úmysl dárce

13/11 Neděle 33. v mezidobí, sv. Anežky České, Tibor - SBÍRKA NA KATOLICKÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, začínají modlitby za mládež

8:00 N. Veselí za FARNÍKY 20/11

10:00 Bohdalov za Bedřicha Blahu, dceru Marii, rodiče a ochranu pro celou rodinu  

Za týden bude ta sbírka, začne také týden modliteb za mládež, za 3 týdny bude sbírka na farnosti, odkud k nám přijeli misionáři. Další kaple v listopadu: Rudolec 14/11 Matějov 22/11 Březí 29/11 16:00, Chroustov 29/11 17:30 Kotlasy  30/11 16:00

Za zemřelé se teď budeme modlit číslo 048 F. Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. Amen.  

6. listopadu 2022 – 32.neděle v mezidobí

Heslo: Kdo bude pro Boha žít, nemusí strach nikdy mít!

Na dušičky vzpomínejte, z očistce jim pomáhejte!

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení – Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni.

Žalm – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

2.čtení – A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus. Evangelium – Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení?

Věčný život a vzkříšení těla.

Knihy Makabejské mluví o věrnosti věřících Hospodinu – až za hrob. Tato věrnost Bohu pramení z jejich hrdinské víry ve věčný život. Je možné tam také najít zmínku o víře v odpuštění trestů za hříchy po smrti.

Žalm nás poučuje o náplni věčného života – Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe! Svatý Pavel nás povzbuzuje, že nás Pán Bůh bude posilovat ve víře a chrání nás od zlého. Evangelium nás upevňuje ve víře ve věčný život, který se nám otevře poté, když projdeme branou smrti.

Toto životodárné Boží Slovo by nás mělo posílit proti všeobecně vládnoucímu strachu ze smrti a ke konání dobrých skutků, které budou Bohem velkoryse odměněny.

Každou neděli pří mši svaté po slyšení a přijímání Božího Slova recitujeme slavnostní vyznání víry. V jeho závěru říkáme: Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Ve stručnější verzi Apoštolského vyznání víry tyto zásadní články víry zni: Věřím….ve vzkříšení těla a život věčný.

Katolický katechismus pro mládež (Youcat) – mimo jiné - klade otázky a vysvětluje odpovědi k těmto zásadním bodům naší víry:

Je možné být křesťanem a přitom nevěřit v Ježíšovo zmrtvýchvstání? Nikoliv. Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? Protože Kristus vstal z mrtvých, žije navěky a dává nám podíl na svém věčném životě. Proč věříme ve vzkříšení těla? …..Bůh zachraňuje člověka celého – jeho duši i tělo…..naše tělo bude, až skončí svět v této podobě a přijde Ježíš ve své slávě podruhé, proměněno v tělo oslavené. Co se stane ve chvíli smrti? Duše se oddělí od těla. Tělo zanikne, duše jde vstříc Bohu a čeká, až bude znovu sjednocena se svým tělem vzkříšeným při druhém příchodu Páně. Jak nám Pán Ježíš pomáhá ve chvíli smrti? Jde nám vstříc a vede nás k věčnému životu. Sv. Terezička: „Nevezme mě smrt, ale Bůh.“ Umírající se navrací do Boží lásky v níž byl stvořen. Co je to věčný život? Začíná hned po smrti, a je bez konce. (Jsem přesvědčen, o tom, že věčný život začíná ve chvíli přijetí svátosti křtu – ale asi záleží na tzv. úhlu pohledu.) Co následuje po smrti? Soud - nejdříve osobní a při konci světa všeobecný – poslední. V osobním soudu člověk dosáhne bod pravdy, v které nelze nic popírati, skrývat a měnit. Někdo se vrhne hned do náruče Boží lásky, jiný bude muset projít procesem očišťování. Kdo je plný zloby, nenávisti a popírání všeho, ten se navždy odvrátí od Lásky – Boha. Život bez lásky je peklo – navěky. V čem spočívá nebe? Nebe je jedním, nekonečným okamžikem lásky.

Pro povzbuzení víry a života z ní doporučuji přečíst rozhovor s maminkou blahoslaveného Karla Acutise, zveřejněném v Monitoru č. 21 z 6.11. 2022. Z jeho závěru vyjímám: „Ne já, ale Bůh. Ne moje sebeúcta, ale Boží sláva.“ Pane, ať se vždycky děje tvoje vůle……….

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)