MODLIT SE A NEOCHABOVAT

18.04.2020 - naše farnosti

I U KAPLIČEK, TŘEBA U TÉ MOROVÉ NAD NOVÝM VESELÍM

Při dodržení všech předpisů je to možné, není to složité, není potřeba žádné zvláštní věci.

JE VŠAK POTŘEBA MODLIT SE A NEOCHABOVAT!

Zde je více modliteb spojených právě s kapličkou nad Novým Veselím, obraz, který v ní je a rozhled, který máme, když z ní vyjdeme. 

sv.-roch.jpg

MODLITBA V DOBĚ OHROŽENÍ

Svatí Šebestiáne a Rochu, svatá Rozálie a svatý Karle Boromejský, ochránci před morem a epidemiemi,

vzýváme vás ve své úzkosti a v boji proti koronaviru.

Vyléčili jste mnoho nemocných a ochránili je od smrti. Prosíme, ochraňujte nás od této epidemie.

Pošlete nám anděla pokoje, odvahy a odevzdanosti, abychom žili podle Boží vůle.

Panno Maria, uzdravení nemocných a pomocnice křesťanů: Oroduj za nás. Amen.

 

Obraz z kapličky nad Novým Veselím z r. 1927

 

LITANIE V DOBĚ OHROŽENÍ

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.  

Bože, náš nebeský Otče,  --  smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, --  smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý,  --

Bože v Trojici jediný, 

Bože svatý, Bože silný,

Bože, Králi věků nesmrtelný,

Bože v radách nevyzpytatelný,

Bože v soudech nevystižitelný,

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,

Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,

Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,

Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,

Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,

Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,

Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,

Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,

Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,

Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,

Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší, --

Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, --

Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost, --  smiluj se nad námi.  

Milostiv nám buď, -- odpusť nám, Pane.

Milostiv nám buď,  --- vyslyš nás, Pane.  

Ode všeho zlého   --  vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu  --  vysvoboď nás, Pane.

Od svého hněvu --

Od nakažlivých nemocí --

Od náhlé a nenadálé smrti

Od nadměrné úzkostlivosti

Od opovážlivé lehkomyslnosti

Od reptání proti prozřetelnosti Boží

Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých

Od věčné smrti   --  vysvoboď nás, Pane.  

My hříšníci,   --  prosíme tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil, --  prosíme tě, vyslyš nás.

Aby ses nad námi smiloval, --

Abys dobu svého navštívení ukrátil, --

Abys nám dopřál času a milosti k pokání,

Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,

Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,

Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,

Abys udělil nemocným milost svátostí,

Abys žehnal snahám lékařů, --

Abys přijal umírající na milost, --  prosíme tě, vyslyš nás.  

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.  (3 x)

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.   Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se.  

Otče náš...          Zdrávas Maria ...

Maria, Uzdravení nemocných, -- oroduj za nás.

Pomocnice křesťanů, -- oroduj za nás.

Potěšení zarmoucených, -- oroduj za nás.

Sv. Šebestiáne, -- oroduj za nás.

Sv. Rochu, -- oroduj za nás.

Sv. Rozálie, -- oroduj za nás.

Sv. Karle, -- oroduj za nás.

 

ŽALM 6: 

Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém,  ve svém rozlícení mě netrestej! 

Smiluj se, Hospodine - jsem vysílen,  uzdrav mě, Hospodine - v kostech mám děs! 

Do hloubi duše jsem vyděšen -  Hospodine, jak dlouho ještě?! 

Obrať se, Hospodine, život mi zachovej,  pro svoji lásku zachraň mě! 

V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene -  mezi mrtvými kdo by slavil tě? 

Svým nářkem vyčerpán  na lůžku noci provzlykám,  slzami polštář zalévám! 

Zrak mi vyhasl zármutkem,  zeslábl vinou všech mých nepřátel. 

Odstupte ode mě, všichni zločinci,  hlas mého pláče slyšel Hospodin! 

Hospodin vyslyšel moje žádosti,  Hospodin přijímá mé modlitby! 

Jen ať se stydí a ať se děsí, všichni mí odpůrci ať ustoupí, ať jsou zahanbeni ve chvíli!  

 

** Pokořme se pod mocnou rukou Boží v době jeho navštívení.   

- Na Pána vložme všechny své starosti, neboť on se o nás stará.

** Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, pro slávu svého jména nás vysvoboď.

- Buď s námi Tvé milosrdenství, neboť doufáme v Tebe.

 

Modleme se:   Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svými hříchy.

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.

Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí.

Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči.

Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení.

Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života a upevní v nás myšlenky na spásu.

Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.

Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.

kaplicka-nv-s-popisem.jpg

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. července 2020

svátek má Drahoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU