Svatý křest (jen v kostele nebo kapli) - Podrobné pokyny pro kněze, rodiče a kmotry

01.06.2022 - naše farnosti

 

KŘEST JEDNOHO DÍTĚTE

 

OBŘAD PŘIVÍTÁNÍ DÍTĚTE

 

72. Křest se uděluje, pokud možno, v neděli, kdy si církev připomíná

velikonoční tajemství. Uděluje se v přítomnosti věřících, aspoň příbuzných,

přátel a sousedů a za jejich spoluúčasti.

 

73. Dítě přinesou ke křtu otec a matka, v doprovodu kmotrů.

 

74. Kněz nebo jáhen, udělující křest, obléká albu nebo superpelici

a štólu, anebo také pluviál, sváteční barvy. Zatímco věřící zpívají žalm

nebo hymnus anebo jiný vhodný zpěv, přichází celebrant spolu s přisluhujícími

ke kostelnímu vchodu nebo na to místo v kostele, kde se

shromáždili rodiče a kmotrové s dětmi.

 

75. Celebrant (křtí-li jáhen. koná všechny úkony, jako když křtí

kněz) pozdraví přítomné. především rodiče a kmotry. Několika slovy

připomene radost, s níž rodiče přijali dítě jako dar od Boha, který je

zdrojem všeho života a chce nyní štědře darovat svůj život také tomuto

dítěti.

 

76. Celebrant se nejprve táže rodičů:

Jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát?

(nebo: Jak se vaše dítě jmenuje?)

Rodiče:

N

Celebrant:

Co pro svého (svou) N od Boží církve žádáte?

Rodiče:

Křest.

Celebrant může použít v dialogu jiných slov.

Má-li podle místních zvyklosti právo dát dítěti jméno jiná osoba.

může odpovědět na první otázku místo rodičů.

Na druhou otázku mohou rodiče odpovědět i jinými slovy, např.:

"Víru" nebo "Milost Kristovu" nebo "Vstup do církve" nebo Věčný život".

 

77. Nyní celebrant osloví rodiče těmito anebo podobnými slovy:

Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete

povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete

učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš

přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?

Rodiče:

Ano.

 

78. Potom obrácen ke kmotrovi, táže se celebrant těmito anebo

podobnými slovy:

A vy, chcete být tomuto dítěti kmotrem (kmotrou).

Jste připraven(a) rodičům pomáhat?

Kmotr odpoví:

Ano.

 

79. Celebrant pak pokračuje:

N, církev tě s radostí přijímá do svého společenství.

V jejím jménu tě označuji křížem,

znamením našeho Spasitele, Ježíše Krista.

Mlčky udělá dítěti na čele kříž. Potom vyzve rodiče a uzná-li za vhodné

také kmotra, aby udělali totéž:

Také vy, rodiče a kmotře (kmotro) [nebo: Také vy, rodiče,

a vy, který (která) chcete plnit povinnost kmotra (kmotry)],

označte N znamením Kristova kříže.

 

80. Celebrant vyzve rodiče, kmotra a ostatní přítomné k účasti na

bohoslužbě slova. Dovolí-li to okolnosti, jdou průvodem (možno zpívat.

např.: žl 84.7.8.9ab anebo jiný vhodný zpěv) na místo, kde se má bohoslužba

slova konat.

 

BOHOSLUŽBA SLOVA

 

BIBLICKÁ ČTENÍ A HOMILIE

 

81. Čte se jedna nebo dvě z perikop, uvedených v dodatku. str. 87

- 100. Např.: Jan 3,1-6 (VI.); Mt 28,18-20 (II.); Mk 1,9-11 (III.); Mk

10,13-16 (IV.);... Možno vybrat i jiná místa z Písma svatého, přejí-li si

to rodiče anebo by to pro ně bylo užitečné.

Mezi čteními možno zpívat mezizpěvy, uvedené rovněž v dodatku.

 

82. Po čtení má celebrant krátkou homilii. V ní vysvětlí, co bylo

přečteno, přivede přítomné k hlubšímu chápání svátosti křtu a povzbudí

k ochotnějšímu plnění povinnosti, které na sebe berou, především

rodiče a kmotrové.

 

83. Je vhodné, aby celebrant vyzval všechny ke chvíli tiché modlitby.

Může to být po homilii nebo po vzývání svatých anebo během přímluv.

Po homilii možno též zpívat nějaký vhodný zpěv.

 

PŘÍMLUVY

 

84. Následují přímluvy - buď tyto anebo některé z těch, které jsou

uvedeny v dodatku. str. 101 - 104.

Krátký úvod přednese celebrant:

Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě,

za sebe navzájem a za všechny lidi.

Jednotlivé výzvy říká lektor (nebo sám celebrant):

Prosíme tě, Pane, za toto dítě:

Dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení.

Všichni pokaždé odpoví:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Přijmi ho do společenství své církve.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Doveď ho do věčné radosti ve svém království.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotra (kmotru):

Ať tě věrně následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý příklad.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat:

Ať v ní ustavičně přebývá tvá láska.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany:

Obnov nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Prosíme tě, Pane, za všechny lidi:

Ať mají účast na spáse, kterou jsi přinesl celému světu.

Prosíme tě, vyslyš nás.

 

85. Potom celebrant vyzve přítomné k vzývání svatých:

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.

Možno přidat i další jména světců, především patrona dítěte, kostela

nebo místa.

Jako poslední se říká:

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

 

EXORCISMUS A MAZÁNÍ OLEJEM

 

86. Když skončilo vzývání svatých, říká celebrant:

Všemohoucí, věčný Bože,

poslal jsi na svět vlastního Syna,

aby zničil moc ducha zla

a vyvedl nás z temnot do tvého podivuhodného světla.

Skrze něho tě prosíme:

Vysvoboď také toto dítě z viny,

která od počátku tíží lidské pokolení.

Ať je N chrámem tvé slávy

a Duch svatý ať v něm (v ní) bydlí na věky věků.

Všichni:

Amen.

* * *

Nebo:

Všemohoucí Bože,

poslal jsi svého jednorozeného Syna,

aby nás vyvedl z otroctví hříchu

a učinil z nás tvůj svobodný lid.

Pokorně tě prosíme:

Zachraň před mocí temnoty také toto dítě

a dej, ať se na něm ukáže moc smrti a vzkříšení

tvého Syna.

Buď s N po celý život,

a až bude pokoušen(a)

a bude bojovat proti duchu zla,

jeho (její) silou ať je Kristus.

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni:

Amen.

* * *

87. Celebrant pokračuje:

Olej, kterým tě mažu, je znamením sily.

Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel,

neboť on žije a kraluje na věky věků.

Všichni:

Amen.

Celebrant maže dítě na prsou olejem křtěnců.

 

88. Jsou-li pro to vážné důvody (např. chladný kostel, nevhodné

oblečení dítěte apod.) možno mazání olejem křtěnců vynechat.

V takovém případě říká celebrant pouze:

Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel,

neboť on žije a kraluje na věky věků.

Všichni:

Amen.

A hned potom mlčky vkládá ruku na hlavu dítěte

 

89. Odeberou se ke křtitelnici nebo do presbytáře, podle toho, kde

je vhodnější udělovat křest.

 

SLAVNOST KŘTU

 

90. U křtitelnice připomene celebrant přítomným podivuhodný Boží

záměr, posvětit duši i tělo člověka křestní koupelí. Může to udělat těmito

anebo podobnými slovy:

Modleme se k Bohu Otci všemohoucímu, aby dal tomuto

vyvolenému (této vyvolené) N život z vody a z Ducha svatého.

 

* * *

Nebo:

Křtem dává Bůh věřícím účast na svém božském životě.

Modleme se společně z celého srdce za tohoto vyvoleného

(tuto vyvolenou) N, aby se také jemu (jí) stala tato křtitelnice

pramenem života věčného.

* * *

SVĚCENÍ VODY A VZÝVÁNÍ BOHA

 

91. Potom, obrácen ke křtitelnici, posvětí celebrant vodu; v době

velikonoční, má-li křestní vodu posvěcenou při velikonoční vigilii, použije

druhého nebo třetího způsobu s příslušnou úpravou (č. 92, str. 53).

První způsob

Celebrant:

Všemohoucí věčný Bože,

tvá neviditelná moc působí,

že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti.

Stvořil jsi vodu

a při různých příležitostech jsi ukazoval,

že její účinky naznačují náš křest.

Už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami,

vložil jsi, Bože, do vody život a požehnání.

A když jsi v přívalech potopy zničil hřích,

stala se voda znamením

nové spravedlnosti a nového života.

Když jsi převáděl svůj lid z egyptského otroctví

Rudým mořem,

myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni.

A když byl tvůj Syn pokřtěn v Jordánu,

pomazal jsi ho Duchem svatým;

když visel na kříži,

vytryskla z jeho probodeného srdce krev a voda,

a když vstal zmrtvých, dal učedníkům přikázání:

Jděte a učte všechny národy

a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Shlédni tedy, Bože, na svou církev

a otevři jí pramen vody, tryskající do života věčného.

Kéž tvůj svatý Duch učiní tuto vodu

znamením milosti tvého jednorozeného Syna:

Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné,

aby člověk, stvořený k tvému obrazu,

povstal z vody a z Ducha svatého

k účasti na tvém životě.

Celebrant se dotkne pravou rukou vody a pokračuje:

Prosíme tě, Bože:

Ať skrze tvého Syna

sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého,

aby všichni, kdo budou ve křtu

spolu s Kristem pohřbení,

ve křtu s ním také vstali

ze smrti k životu.

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni:

Amen.

Druhý způsob

Celebrant:

Požehnaný jsi, Bože, Otče všemohoucí.

Tys stvořil vodu,

a ona očišťuje a dává život.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Celebrant:

Požehnaný jsi, Bože, Synu jednorozený, Ježíši Kriste.

Z tvého srdce vytekla na kříži krev a voda,

a z tvé smrti a tvého vzkříšení se zrodila církev.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Celebrant:

Požehnaný jsi, Bože, Duchu svatý.

Tebou byl Kristus pomazán,

když vystoupil z vody Jordánu,

a v tobě se křti všichni, kdo v něho uvěřili.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Je-li křestní voda už posvěcena, vynechává se následující část a místo

ní říká celebrant prosbu uvedenou v Č. 92.

Celebrant:

Pane, Bože, ty jsi náš Otec:

Buď s námi a posvěť vodu,

ať smyje každý hřích,

aby se ti, kdo v ní budou pokřtěni,

stali tvými dětmi a měli tvůj život.

Všichni:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Celebrant:

Posvěť vodu,

aby ti, kdo v ní budou pokřtěni,

byli ponořeni do smrti a vzkříšení Kristova

a stali se mu podobnými.

Všichni:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Celebrant se dotkne pravou rukou vody a pokračuje:

Posvěť vodu,

aby se křtem tvoji vyvolení narodili z Ducha svatého

a stali se tvým svatým lidem.

Všichni:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Třetí způsob

Celebrant:

Nebeský Otče,

ty nám při křtu otvíráš pramen nového života

a přijímáš nás za své syny.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Celebrant:

Ty ve svém Synu Ježíši Kristu sjednocuješ všechny,

kdo jsou pokřtěni vodou a Duchem svatým,

aby byli tvým lidem.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Celebrant:

Ty vléváš do našeho srdce svou lásku,

svatého Ducha,

a dáváš nám svou svobodu a svůj mír.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Celebrant:

Ty posíláš křesťany, aby všem lidem

radostně hlásali evangelium tvého Krista.

Všichni:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Je-li křestní voda už posvěcena, vynechá se následující část a místo

ní říká celebrant prosbu uvedenou v č. 92.

Celebrant:

Požehnej + tedy tuto vodu, Bože.

Ať se z ní a z Ducha svatého

narodí také tvůj služebník (tvá služebnice) N

Vždyť církev za něho (za ni) ručí svou vírou,

a ty ho (ji)křtem voláš k životu věčnému.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni:

Amen.

 

92. V době velikonoční. má-li celebrant vodu posvěcenou při velikonoční

vigílii, použije druhého nebo třetího způsobu, aby nevynechal

díkůvzdání a prosby; říká však jen začátek (jak je na příslušných místech

poznamenáno) a místo vlastního svěcení následuje tato prosba:

Také tvůj služebník (tvá služebnice) N

ať se, Bože, narodí

z Ducha a z této požehnané vody.

Vždyť církev za něho (ni) ručí svou vírou,

a ty ho (ji) křtem voláš k životu věčnému.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni:

Amen.

 

ZŘEKNUTÍ SE ZLÉHO A VYZNÁNÍ VÍRY

 

93. Celebrant vybídne rodiče a kmotra těmito slovy:

Milí rodiče a kmotře [nebo: Milí rodiče a vy, který (která)

chcete plnit povinnosti kmotra (kmotry)]: Přinesli [přivedli]

jste toto dítě ke křtu, aby se stalo dítěte Božím. Aby hřích

neohrozil Boží život, který bude vašemu dítěti dán a který

v něm poroste, musíte před ním vydávat svědectví Kristu,

slovem i životem.

Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte

se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista

Ježíše; neboť to je víra církve a malé děti je možné křtít, jen

když se církev za ně zaručí svou vírou.

 

94. Pak se jich otáže:

Zříkáte se ducha zla?

Rodiče a kmotr:

Ano.

Celebrant:

I všeho, co působí?

Rodiče a kmotr:

Ano.

Celebrant:

I všeho, čím se pyšní?

Rodiče a kmotr:

Ano.

* * *

Nebo se jich celebrant táže:

Chcete žít ve svobodě děti Božích a zříkáte se proto hříchu?

Rodiče a kmotr:

Ano.

Celebrant:

Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto

všeho, co k němu láká?

Rodiče a kmotr:

Ano.

Celebrant:

Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?

Rodiče a kmotr:

Ano.

* * *

95. Potom si vyžádá celebrant od rodičů a kmotra trojí vyznání víry:

Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Rodiče a kmotr:

Věřím.

Celebrant:

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben,

vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

Rodiče a kmotr:

Věřím.

Celebrant:

Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství

svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život

věčný?

Rodiče a kmotr:

Věřím.

 

96. Celé shromáždění vysloví s tímto vyznáním svůj souhlas.

Celebrant řekne:

Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme,

a ona je naší slávou

v Kristu Ježíši, našem Pánu.

A všichni odpoví:

Amen.

Svůj souhlas může celé shromáždění vyjádřit i jiným způsobem -

např. vhodným společným zpěvem.

 

KŘEST

 

97. Celebrant vyzve rodinu, aby přistoupila ke křtitelnici.

Táže se rodičů a kmotra:

My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve.

Chcete, aby také N byl(a) v této víře pokřtěn(a)?

Rodiče a kmotr:

Ano.

A hned potom celebrant dítě pokřtí. Říká:

N, já tě křtím ve jménu Otce

lije vodu anebo ponoří dítě poprvé

i Syna

lije vodu anebo ponoří dítě podruhé

i Ducha svatého.

lije vodu anebo ponoří dítě potřetí.

Uděluje-li se křest litím vody, drží dítě matka nebo otec.

Kde však je to zvykem, může ho držet kmotra nebo kmotr. Oni ho

také pozvedají z křestní vody, uděluje-li se křest ponořením.

 

POMAZÁNÍ KŘIŽMEM

 

98. Celebrant říká:

Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu,

dal ti život z vody a z Ducha svatého,

přijal tě do společenství svého lidu.

A jako pomazal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,

na kněze, proroka a krále,

označuje posvátným olejem i tebe,

neboť patříš ke Kristu navěky.

Všichni:

Amen.

Potom mlčky maže křtěnce na temeni hlavy.

 

OBLÉKNUTÍ BÍLÉHO ROUCHA

 

99. Celebrant říká:

N, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé

roucho ať je znamením této důstojností. A rodiče a přátelé

ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost

uchoval(a) neporušenou navěky.

Všichni:

Amen.

Dítěti je předáno bílé roucho; jiná barva není přípustná, ledaže by

to vyžadoval místní zvyk. Bylo by žádoucí, aby si toto roucho obstarala

rodina sama.

 

PŘEDÁNÍ HOŘÍCÍ SVÍCE

 

100. Potom vezme celebrant paškál a říká:

Světlo Kristovo.

Někdo z rodiny (např. otec nebo kmotr) rozsvítí pro dítě svíci od paškálu.

 

101. Celebrant pak říká:

Rodiče a kmotře (kmotro) [nebo: Rodiče a vy, který (která)

chcete plnit povinnosti kmotra (kmotry)], církev od vás s důvěrou

očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat.

Kéž N vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry

až do konce, a až Kristus přijde, kéž mu N vyjde vstříc a se

všemi svatými vejde do jeho věčného království.

 

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

 

102. Následuje průvod k oltáři (pokud se nekřtí přímo v presbytáři).

při němž se nese rozžatá svíce dítěte.

Měl by se zpívat vhodný text. např.:

Vy, kdo jste v Krista pokřtěni.

Krista jste oblékli, aleluja. aleluja.

 

MODLITBA PÁNĚ

 

103. Celebrant. stoje před oltářem. osloví rodiče a kmotra i ostatní

přítomné těmito nebo podobnými slovy:

[Vhodné oslovení,] tento (tato) křesťan(ka) bude jednou biřmován(a),

aby v plnosti Ducha svatého svědčil(a) o Kristu.

Bude ve shromáždění věřících přijímat tělo a krev Pána Ježíše,

a s celou církví bude volat k Otci. Zatím je odkázán(a)

na nás. Proto se pomodlíme místo něho (ní), jak nás Pán

Ježíš naučil:

* * *

Místo této výzvy může celebrant vzít dítě do rukou, vystoupit s ním

k oltáři a modlit se:

Dobrotivý Otče, tohoto křesťana (tuto křesťanku) jednou

pošleš - až bude biřmován(a) - aby v plnosti Ducha svatého

svědčil(a) o tvém Synu, Ježíši Kristu. Bude ve shromáždění

věřících přijímat jeho tělo a krev, a s celou církví bude k tobě

volat. Zatím je odkázán(a) na nás. Proto se k tobě modlíme

místo něho (ní), jak nás tvůj Syn naučil.

* * *

104. A všichni spolu s celebrantem pokračují:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Uzná-li celebrant za vhodné, mohou všichni anebo on sám připojit

doxologii:

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

 

POŽEHNÁNÍ

 

105. Potom celebrant požehná matce, držící v náručí své dítě, otci

a všem přítomným:

Požehnání Pána Boha všemohoucího

ať sestoupí na matku tohoto dítěte.

Vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, Syna Panny Marie,

naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí,

že jejich děti budou mít život věčný.

Ať tato matka nikdy nezapomíná

na radost dnešního dne, kdy děkuje za své dítě,

a ať spolu s ním vzdává Bohu díky celým svým životem

v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Všichni:

Amen.

Celebrant:

Požehnání Pána Boha všemohoucího

ať sestoupí na otce tohoto dítěte.

Vždyť Bůh je otec všech,

je dárce života, na zemi i na nebi.

Ať jsou oba rodiče svému dítěti

prvními svědky víry, slovem i životem,

v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Všichni:

Amen.

Celebrant:

Požehnání Pána Boha všemohoucího

ať sestoupí na všechny přítomné věřící.

Vždyť Bůh nám všem dal z vody a z Ducha svatého

život věčný.

Ať je toto shromáždění vždycky a všude

živým lidem Božím,

ať je naplněno Božím pokojem

v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Všichni:

Amen.

Celebrant:

Požehnej vás všemohoucí Bůh,

Otec i Syn + i Duch svatý.

Všichni:

Amen.

Může použít i jiných textů, uvedených v dodatku, str. 105 - 107.

 

106. Po požehnání je vhodné zpívat nějaký zpěv, vyjadřující velikonoční

radost a poděkování, nebo zpěv Panny Marie "Magnificat".

Kde je zvykem přinášet po křtu dítě k mariánskému oltáři, je vhodné

tento zvyk zachovat.

 

Komentáře:

poděkování | Jitka Čítková - 7.8.2021

Poděkování | Iveta Sobotková - 22.3.2019

Děkuji za krásný popis | Dušková Štěpánka - 9.11.2014

Děkujeme Otče | Šárka Volfová - 2.9.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 25. června 2022

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)