Svatý křest (jen v kostele nebo kapli) - Jak probíhá tato svátost

01.06.2022 - naše farnosti

SVATÝ KŘEST

 (jak probíhá tato svátost v každém katolickém kostele)

0.        

Nejprve se pomodlíme modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš a kterou se bude moci modlit i dítě, které dnes pokřtíme:

Všichni:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

A ještě přidáváme pozdrav Panně Marii, matce Ježíše Krista, který nás naučil Otče náš.

Všichni:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.  Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Teď se pomodlíme VYZNÁNÍ VÍRY, ke kterému se hlásí všichni pokřtění a na které se budu ptát těsně před svatým křtem:

Všichni:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

Přidáme ještě DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, protože podle něho se každý pokřtěný chce řídit. Na to se budu rodičů i kmotrů ptát už za chvilku: 

Všichni:

I. V jednoho Boha věřiti budeš.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho.

 

1.          Přivítání všech a sdělení  jména

Zahájení znamením kříže, který děláme pravou rukou (kromě leváků) na čele, srdci a levém (!) a pravém rameni:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Žehnáme se PRAVOU RUKOU Z ČELA NA SRDCE A Z LEVÉHO RAMENA NA SVÉ PRAVÉ a odpovíme: Amen

 

Rodiče a kmotři poprvé říkají v kostele jméno dítěte a žádají o křest:

Kněz:

„Jaké jméno jste pro své dítě vybrali?"

Rodiče řeknou nahlas jméno (první musí být stejné jako na rodném listě, další se může - ale nemusí - přidat).

Kněz:

„Co pro své dítě od Boží Církve žádáte?"

Rodiče odpoví:

„Křest."

 (Lepší je říci Svatý křest, aby se vyjádřilo že jde o úplně něco jiného než tzv. křesty cédéček pomocí šampaňského)

 

2.         Otázky:

Kněz:

Chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?"

Rodiče odpoví:

„Ano."

Kněz:

 „A vy chcete být tomuto dítěti kmotrem(ou,y). Jste připraven(a,i) rodičům pomáhat?"

Kmotr(a,ři):

 „Ano."

Kněz:

 „ ............., Církev tě s radostí přijímá do svého společenství. V jejím jménu tě označuji křížem, znamením našeho Spasitele Ježíše Krista."

Dělá křížek dítěti na čele - přes čepičku.

 

Pak mají palcem pravé ruky dát dítěti křížek rodiče a kmotři, ostatní příbuzní - zvláště sourozenci - jej mohou dát. Čepička přitom zůstává na hlavičce.

 

3.      Čtení z Písma

všichni si sednou - i páni fotografové, kteří budou včas pozváni, aby měli pěkné snímky

Přímluvy a litanie, odpovídáme: - Prosíme tě, vyslyš nás  a po jménech svatých: Oroduj za nás        

 Modlitba kněze nad dítětem.

 

4.          Žehnání vody ke křtu svatému - Pán Ježíš byl pokřtěn vodou Jordánu, apoštolové křtili  v řekách, používání šampaňského je ironie křtu. Voda je z vodovodu, má pokojovou teplotu.

 

5.           Obnova křestních slibů

 

Sedm otázek rodičům a kmotrům:

 

Kněz:

„Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu?"

Rodiče a kmotři:

„Ano."

Kněz:

„Chcete, aby vás hřích nikdy neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká?"

Rodiče a kmotři:

„Ano."

Kněz:

„Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?"

Rodiče a kmotři:

„Ano."

Kněz:

„Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?"

Rodiče a kmotři:

„Věřím."

Kněz:

„Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?"

Rodiče a kmotři:

„Věřím."

Kněz:

„Věříte v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný."

Rodiče a kmotři:

„Věřím."

Kněz:

„Tak věříme. Tak věří Církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu."

Všichni:

„Amen."

Kněz:

My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé Církve. Chcete, aby také ......... byl(a) v této víře pokřtěn(a)?"

Rodiče a kmotři:

„ANO."

 

6.

Lití vody, která je znamením očištění od dědičné viny a znamením života věčného - sundat čepičku, dítě mírně naklonit, dáme pod hlavičku tácek a pak ji osušíme kostelní rouškou. Fotograf přijde co nejblíže, aniž by zavazel.

7.

Pomazání křižmem (olejem smíchaným s balzámem), které je znamením důstojnosti dětí Božích - jen králové bývali pomazaní olejem před korunovací.

 

8.

Předání bílé roušky, která je znamením nového a čistého života - roušku mít složenou u sebe, nedávat ji na dítě dříve, ale až po těchto slovech.

 

9.

Předání  hořící svíce, která je znamením života ve světle Božích přikázání.

 

10.

Následuje Modlitba Páně

(kterou se slavnostně modlíme i jménem nově pokřtěné/ho)

Všichni:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

A zde na mariánském poutním místě ještě přidáváme pozdrav Panně Marii, matce Ježíše Krista, který nás naučil Otče náš.

Všichni:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.  Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Kněz může pochovat dítě a modlit se nad oltářem.

 

11.

 Požehnání matce dítěte, jeho otci a kmotrům (střídají se v držení dítěte ve chvíli modlitby, která se jich právě týká), požehnání platí i ostatním příbuzným. Po každé odpovíme (celkem 3 krát) všichni: Amen.

 

Požehnání všem, zakončíme znamením kříže.

Požehnej vás všemohoucí Bůh  Otec i Syn i Duch svatý.

 Žehnáme se a odpovíme:

Amen.

 

12.  

 Závěrečná prosba o ochranu po celý život a dosažení nebe, na něž máme od křtu svatého právo:

Všichni:

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

 

Nezapomínejme chválit Boha v Nejsvětější Trojici: (modlitba vhodná ke stolu, při zdárném dokončení díla, v kostele i u kříže):

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.  

Znalost těchto pěti modliteb vyžadovali biskupové Čech a Moravy jako podmínku ke křtu už na pražské synodě před 400 roky a dodnes to nikdo nezrušil ani nepřekonal.

 

Komentáře:

poděkování | Jitka Čítková - 7.8.2021

Poděkování | Iveta Sobotková - 22.3.2019

Děkuji za krásný popis | Dušková Štěpánka - 9.11.2014

Děkujeme Otče | Šárka Volfová - 2.9.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 25. června 2022

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)