Farní kronika Nové Veselí 1960 - 2019 - L. P. 2019

18.03.2020 - naše farnosti

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

Přehled roku spásy 2019 v Novém Veselí

od A do E

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2019 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal mírným lednem, velmi studený začátek května, v kterém pak hodně pršelo, červen byl suchý a teplý, léto poměrně mírné, podzim byl mírný. Sníh padal trochu až po Vánocích.

 

B: Boží služebníci a služebnice

Ver farnosti slouží Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy, o farní domácnost se stará Marie Malcová z Velkého Meziříčí. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Jurková a Lucie Sobotková. Na varhany hrají Jiří a Petr Vencelidesovi. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, farnost, farní lesy, faru i farní topení.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 19 dětem, 10 chlapcům a 9 děvčatům, z Nového Veselí 2+3,  z Újezda 3chlapci, z Budče 2 děvčata, z Kotlas 2 chlapci, z Matějova jeden chlapec a odjinud 4 chlapci a 2 děvčata.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly oddány 3 páry - jeden ženich a dvě nevěsty z Nového Veselí, jeden ženich z Újezda  a jedna nevěsta z Březí a jeden odjinud.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech ...

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 8 farníky: 2 muži a 3 ženy z Veselí, jedna z Březí, jeden z Matějova, dva na nový hřbitov, 6 na starý hřbitov.

Někteří farníci měli smuteční rozloučení ve Žďáře. Kdybyste s někým o tom mluvili a on se vás ptal, řekněte mu podle pravdy, že pohřební obřady ve Žďáře stejně nejsou ani kratší ani levnější, navíc je to dost neosobní. My se naopak rádi pomodlíme za každého, koho jsme znali z kostela nebo ze sousedství. A  o modlitbu za nesmrtelnou duši  jde především, proto se za ni slouží  mše sv. - zádušní.  Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 9/6  poprvé podáno 15 dětem, 5 chlapcům a 10 děvčatům, 5 je jich z N. Veselí, 4 z Újezda, po jednom z Matějova, Budče a Březí, 4 jsou z nížkovské farnosti - 2 ze Sirákova a 1 z Rosičky.

5) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele  2. června.

6) Ve škole učí farář a 2 katechetky celkem  63 dětí - 14 z první, 7 z druhé, 17 ze třetí, 25 z vyšších tříd.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

1.  ledna jsme se modlili u všech zastavení naučné stezky To naše Nové Veselí, proběhla tříkrálová sbírka. Na Květný pátek jsme jeli na pouť do Sloupu, před Velikonocemi se hrkalo i po Novém Veselí, děti i rodiče obešli celou obec, bylo to 4,4 km a šlo se šestkrát.

V úterý 14.5. byla u nás pouť Nový Jeruzalém, kázal P. Josef Pohanka ze Žarošic, jehož předkové pocházejí z Kotlas.

Ve čtvrtek 20.6. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 23.6. na Městečku u 4 oltářů.

Už po 19.  jsme putovali na Velehrad, letos podruhé z historické hranice mezi Sirákovem a Újezdem. 13. října zpíval sbor z Mikulčic staroslovanské církevní zpěvy, 28. října jsme jeli na poutní zájezd do Prahy k sv. Anežce, 15. 12. byly latinské zpěvy. Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma a přibyly ozdoby na stromcích.

V neděli po vánocích odpoledne byla bohoslužba slova s koncertem, který se však nepodobal běžným akcím tohoto druhu v občanských prostorách. Na závěr si všichni společně zazpívali ve stoje Narodil se Kristus Pán, pak už nebylo žádné prodlužování, tleskalo se jen jednou a to až na konec. K slávě Boží, vlasti ke cti a bližním k potěšení vystoupili Veseláci - žesťě, houslistky z Bystřice. Dobrovolné vstupné bylo použito na nové zvony.

 

E: Ekonomický a stavební přehled

1. Tříkrálová sbírka

Nové Veselí              55.791,- Kč

Újezd                          30.190,- Kč

Březí nad Oslavou    13.168,- Kč

Matějov                      11.400,- Kč

Budeč                             8.537,- Kč

Kotlasy                           8.450,- Kč

Celkem:                      127.536,- Kč¨

Pán Bůh zaplať dárcům i koledníkům i všem v zázemí.

V Novém Veselí do terénu vyrazilo 25 koledniků ("králové" a jejich doprovod),
18 děvčat, 7 chlapců. 2 žákyně mateřské školy, 17 školáků a 6 studentů střední školy. Na organizaci sbírky se podílelo 5 dospělých

Na organizaci sbírky se podílelo 6 dospělých.

2. Naše opravy

Oprava střechy na kostele  stála 178 tisíc, oprava zpovědnic 240 tisíc, přípojka kanalizace pro kostel 65 tisíc, nový kotel na faru 76 tisíc, na bohoslovce, na misie a na svou diecézi jsme vybrali a odeslali 154. Daň z pozemků činí 4 tisíce. Režie a provoz  170 tisíc, je v tom i elektřina a plyn, zpracování dřeva po napadení kůrovcem 22 tisíc - výdaje celkem 935 tisíc.

Na účtech k 1. lednu 2019 bylo  638 tisíc. Letošní příjmy v tisících: sbírky pro farnost a dary fyzických osob 524, dotace kraje Vysočina 167, dar městyse Nové Veselí 200, nájemné od hospodářů 92, dary a sbírky na zvony 120, celkové příjmy 1 126 tisíc, na farním účtě zbývá 443 tisíc a na zvláštním transparentním účtě č. 2101341225/2010 u Fiobanky 385 tisíc na zvony. Čistý nárůst je tedy 162 tisíc.

 

Děkujeme vám za každou pomoc a podporu.

Pán Bůh zaplať.

A především:

BOHU DÍKY.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU