Farní kronika Nové Veselí 1960 - 2019 - L.P. 2018

18.03.2020 - naše farnosti

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

Přehled roku spásy 2018 v Novém Veselí

od A do E

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2018 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal mírným lednem, pak byl velmi studený březen. Léto bylo také velmi teplé, celý srpen nepršelo a pražilo slunce, podzim byl mírný. Sníh napadl v prosinci a zůstal ležet, trochu pak roztál, mrzlo.

 

B: Boží služebníci a služebnice

Ver farnosti slouží Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy, o farní domácnost se stará Marie Malcová z Velkého Meziříčí. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Jurková a Lucie Sobotková. Na varhany hrají Jiří a Petr Vencelidesovi. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, farnost, farní lesy, faru i farní topení.

 

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 18 dětem, 9 chlapcům a 9 děvčatům, z Nového Veselí 3+5, z Březí 2 děvčata, z Újezda chlapec a děvče, z Budče jeden chlapec a odjinud 4 chlapci a jedno děvče.

2) Základem společnosti je rodina. Pokud můžete, doporučte uzavření (nebo doplnění sňatku) i ostatním. Sami poznají, že je to víc než jen papír, i když to mnozí takto posměšně říkají. Když však dostanou papír z úřadu, hned s ním letí do banky. Nikdy neřeknou, že ho nepotřebují.

Letos byly oddány 2 páry - jedna nevěsta z Nového Veselí a jedna nevěsta z Březí.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech ...

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 12 farníky: 9.2. s Františkem Hanusem z Újezda, 16.3. s Blaženou Štikarovou z Matějova, 27.3. s Věrou Růžičkovou z Nového Veselí, 13.4. s Josefem Novákem z Nového Veselí, 21.4. s varhaníkem Janem Vencelidesem z Nového Veselí, který tuto službu plnil jako třetí z rodu v letech 1950 - 2009, 19.5. s Marií Krejsovou z Nového Veselí, 4.6. s Františkem Sýkorou z Matějova, 8.6. s Olgou Kolbingerovou z Nového Veselí, 28.7. s Marií Kadlecovou z Březí, 10.10 s Josefem Dočekalem z Nového Veselí, 17.11. s Marií Žilovou z Nového Veselí a 19.11. s Marií Jurkovou z Újezda.

Někteří farníci měli smuteční rozloučení ve Žďáře. Kdybyste s někým o tom mluvili a on se vás ptal, řekněte mu podle pravdy, že pohřební obřady ve Žďáře stejně nejsou ani kratší ani levnější, navíc je to dost neosobní. My se naopak rádi pomodlíme za každého, koho jsme znali z kostela nebo ze sousedství. A  o modlitbu za nesmrtelnou duši  jde především, proto se za ni slouží  mše sv. - zádušní.  Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 13/5 poprvé podáno 14 dětem, 10 chlapcům a 4 děvčatům, 7 dětí je z Nového Veselí, 2 z Matějova, 2 z Březí, 1 z Budče a 2 ze Sirákova ve farnosti Nížkov.

5) Svátost biřmování přijalo 17.6. z rukou otce biskupa Vojtěcha 9 mladých z farnosti (5 hochů a 4 dívky, 4 z N. Veselí, 3 z Březí, 2 z Újezda) spolu s 13 biřmovanci z Bohdalova.

6) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele  11. února.

7) Ve škole učí farář a 2 katechetky celkem  63 dětí - 8 z první, 17 z druhé, 15 ze třetí, 13 ze čtvrté a páté a 10 ze šesté až osmé třídy.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

 

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

 

1.  ledna jsme se modlili u všech zastavení naučné stezky To naše Nové Veselí, proběhla tříkrálová sbírka. Po první křížové cestě 18.2.  bylo novokněžské požehnání -  P. Ladislav Bublán z Měřína, v neděli 11.3. byla křížová cesta po obci. Jednou za měsíc zpívaly v kostele děti s doprovodem kytary. Na Květný pátek jsme jeli na pouť do Sloupu, před Velikonocemi se hrkalo i po Novém Veselí, děti i rodiče obešli celou obec, bylo to 4,4 km a šlo se šestkrát. Po Velikonocích byla před hlavní vchod kostela přenesena kamenná křtitelnice z původního kostela, dosud stojící na faře ve dvoře. Ve čtvrtek 31.5. bylo Boží Tělo v Újezdě, v neděli 3.6. na Městečku u 4 oltářů. Když skončilo požehnání u 1. oltáře, při kterém zazněla fanfára Veselské kapely, ozval se do nastalého ticha klapot dvojice čápů z hnízda u městyse. Trval stejnou dobu jako fanfára předtím.

V lednu byla přednáška Camino na kolečkách anebo na vozíku do Compostely, v březnu vystoupila v kostele Věra Sosnarová, která přes 2 hodiny vyprávěla, co jako děvče zažila v Gulagu, v květnu přišel Josef Pala se svědectvím a obrázky ze Severní Koreje, v červnu pan probošt Petr Piťha představil a podepisoval svou knihu Triptych na oltáři Lásky. V září sloužil v Kotlasích český misionář, který má rodové kořeny v této obci, Petr Seyfried a promítal obrázky ze svého působení v Burundi v Africe. Už po 17.  jsme putovali na Velehrad, letos poprvé z historické hranice mezi Sirákovem a Újezdem. 21. října zpíval sbor z Mikulčic staroslovanské církevní zpěvy, 17. listopadu jsme jeli na poutní zájezd do Prahy k sv. Vítu, Jezulátku a po modlitbách na Karlově mostě jsme zakončili u sv. Anežky.

Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma a přibyly ozdoby na stromcích. Na sv. Štěpána odpoledne byla bohoslužba slova s koncertem, který se však nepodobal běžným akcím tohoto druhu v občanských prostorách. Na závěr si všichni společně zazpívali ve stoje Narodil se Kristus Pán, pak už nebylo žádné prodlužování, tleskalo se jen jednou a to až na konec. K slávě Boží, vlasti ke cti a bližním k potěšení vystoupili Veseláci - žesťě, Horácká cimbálová muzika a děti ze školního sboru. Přišlo 330 lidí - ne diváků, ale účastníků, protože si také zazpívali, nejen tu vánoční „hymnu". Dobrovolné vstupné bylo použito na dobročinné účely.

 

E: Ekonomický a stavební přehled

 

1. Tříkrálová sbírka

 Nové Veselí      52.785,- Kč

Újezd             28.810,- Kč

Březí nad Oslavou    12.803,- Kč

Matějov            11.750,- Kč

Budeč           10.340,- Kč

Kotlasy         8.250,- Kč

Celkem:         124.738,- Kč

Pán Bůh zaplať dárcům i koledníkům i všem v zázemí.

ZAJÍMAVOSTI Z NOVÉHO VESELÍ 2018

V Novém Veselí do terénu vyrazilo 19 koledníků ("králové" a jejich doprovod), 12 děvčat, 7 chlapců. Nejmladší bylo 5-ti leté děvčátko a nejstarší , 19-ti letý mládenec. Tedy 1 žákyně mateřské školy, 12 žáků základní školy a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 6 dospělých.

2. Naše opravy

Výmalba kostela až po římsu stála 115 tisíc, při ní se přemístily sochy: Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino se daly dopředu a sochy sv. Cyrila a Metoděje na boční pilíře. Nové koberce u oltáře, sedáky v lavicích a doplnění reproduktorů u rozhlasu stálo 46 tisíc a oprava křížové cesty celkem 582 tisíc, rámy od p. Staňka 238 a plátna od p. Klimeše 344, na pastoraci v naší diecézi jsme přispěli 59 tisíci, přičemž donátoři z farnosti dali přímo 26 tisíc. Na bohoslovce a misie jsme vybrali 24 tisíc. Daň z pozemků činí 4 tisíce. Režie stála 155 tisíc, je v tom 35 tisíc za nový kotel na faře, elektřina v kostela a třetina inkasa na faře, tiskoviny  a zpracování dřeva po napadení kůrovcem - výdaje celkem 985 tisíc.

Příjmy v tisících: zbytek na účtě k 1. lednu 2018 - 162, sbírky a dary fyzických osob 449 (v tom sbírky o Velikonocích 51100, o pouti 23800 a na vánoce 42100), dotace kraje Vysočina 224, dar městyse Nové Veselí 300, dar ZDV Novoveselsko 60, ze stavebního fondu diecéze 20, nájemné od hospodářů a od EON-u 107, dary na tiskoviny 36, celkové příjmy 1 358 tisíc, na účtě zbývá 373 tisíc. Kromě toho je na zvláštním transparentním účtě č. 2101341225/2010 u Fiobanky 265400 Kč na zvony.

 

Děkujeme vám za každou pomoc a podporu.

Pán Bůh zaplať.

A především:

BOHU DÍKY.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU