Pobožnosti na Vejdochu od r. 2018 - Poděkování za úrodu 18.9.2022

18.09.2022 - naše farnosti

Děkovná pouť ke Stromu života na Vejdochu k 4. výročí žehnání  

a na poděkování za plody země a ovoce kříže

 

Neděle 18.9.2022 15.00 u kříže u hřiště v Jamách

V rámečku jsou pokyny pro zpěváky

Starosta – přivítání

JP seznámí s průběhem poutě

Písně a modlitby cestou života

Korunka k Božímu milosrdenství na kopci

Píseň na vrcholu 905 s připomínkou autorů, kteří jsou oba z tohoto kraje JP  všechny 3 sloky

Poděkování za ovoce kříže  

Poděkování za úrodu – P. Vladimír Záleský

Žehnání na všechny strany JP

Závěrečné kněžské požehnání VZ

Závěrečné slovy starosty

 

1. Po cestě života:

Píseň 517 – 1. a 2. sloka  

JP - Po cestě čte zkrácená přikázání Boží v kladném zaměření ( z knihy Mons. Ladislava Simajchla, který se narodil v Hamrech přesně před sto lety a je pohřben na Fryšavě):

 

Práva dětí Božích – co nemusíš a co se můžeš opřít.

1.)

Náš nebeský Otec nám v 1. přikázání říká:  Ty jsi moje dítě: Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu.

Já, tvůj Otec, chci být tvým pomocníkem: Drž se mne a budeš svobodný.

Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem.

Já, tvůj Otec, chci být tvým učitelem ve svém Synu: Drž se jeho slova a budeš žít v pravdě.

2.)

Náš nebeský Otec nám v 2. přikázání říká:  Ty jsi moje dítě: Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl.

Já, tvůj Otec, jsem tvůj přítel - a jsem s tebou zcela dobrovolně: Drž se mne a budeš žít pokojně.

3.)

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Jednou za týden si můžeš odpočinout a dopřát si čas na mě a svou duši.

Já, tvůj Otec, tě chci povzbudit světlem svého Ducha a posílit Tělem svého Syna. Drž se mne a budeš žít zdravě.

4.)

Ty jsi moje dítě: Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně, jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš.

Já chci být tvým nebeským Otcem: Drž se mne a budeš žít ve svorné lásce.

5.)

Ty jsi moje dítě: Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni.

Já, tvůj Otec, chci být tvým ochráncem: Drž se mne a budeš žít beze strachu z druhých a těšit se z toho, že všichni jste jedna rodina mých dětí.

6.)

Ty jsi moje dítě: „Nemáš zapotřebí, aby ses před sňatkem vybouřil nečistými představami a vtipkováním, sebeukájením nebo zneužíváním jiných ke svému ukájení. Nesnižuj lásku na pouhý pohlavní styk, partnera na hračku. Nepřipravuj se karikaturami nezralé lásky o radost z lásky pravé. Miluj v manželství krásně a věrně.“

7.)

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli.

8.)

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se zaplétat do lží, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze spolužití peklo.

Já, tvůj Otec, mám k tobě důvěru: Drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.

9.)

Ty jsi moje dítě: Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky pravé.

Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty.

Já, tvůj Otec,  chci být dárcem tvého štěstí: Drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně. Já, tvůj Bůh, vám oběma dávám lásku ryzí: Držte se mne oba a poznáte ji a prožijete ji.

10.)

Ty jsi moje dítě: Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního.

Já, tvůj Otec, chci být tvým živitelem: Drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat, než brát. Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: Drž se mne a naučíš se žít spokojeně.

U 10. zastavení – 3. sloka 517  ….

 

2. Korunka k B. milosrdenství – poutníci cestou na kopec

 

U Stromu života

3.   první poděkování za stvoření, svět, přírodu  slovy písně 905 – seznámení s autory – JP, zpívají se všechny 3 sloky ….

 

4.  druhé poděkování za dílo vykoupení  píseň 317 - 1., 5. a 6. sloka

Potom JP řekne:

A nyní zástupci rolnického stavu, i ti  sdružení v různých společnostech i ti samostatně hospodařící zavěsí na naše dvě lípy zasázené před 54 roky, českou vlevo a slovenskou vpravo, dva dožínkové věnečky, které zde zůstanou až do adventu. Prosím p. děkana, aby vedl děkování za úrodu v severní části našeho děkanství:

 

5. Poděkování za úrodu p. děkan

(toto je opsáno z r. 2019 – při 1. výročí, MOŽNO ZMĚNIT)

Znamení kříže   

Děkujeme ti, Bože, za úrodu, které jsi dal dozrát na našich polích, i za to, že jsme ji mohli sklidit.

Prosíme tě dej, abychom si také vážili duchovních plodů, kterými nás neustále obdarováváš ze stromu kříže a učiň, ať působením tvé milosti vzklíčí v našem srdci spravedlnost a dozraje v plody lásky.  Skrze Krista, našeho Pána.  Amen.

Poutníci:

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš řekl lidu:

„Hospodin, tvůj Bůh, přivádí tě do krásné země, do země potoků, pramenů a zřídel, které vyvěrají v údolích i na horách, do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíkovníku, granátového jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb v chudobě, v níž ti nebude nic scházet, do země, kde kameny obsahují železo, a z jejichž hor budeš moci dobývat měď. Když se najíš do sytosti, veleb Hospodina, svého Boha, za tu krásnou zemi, kterou ti dal.

Dej si pozor, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha. Zachovávej jeho přikázání, jeho ustanovení, jeho zákony, které ti dnes přikazuji.

Když budeš jíst do sytosti, když si vystavíš krásné domy a budeš v nich bydlet, když se rozmnoží tvůj skot a brav a rozmnoží se tvé stříbro a zlato a vše, co máš, ať nezpyšní

tvé srdce, a nezapomeň na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví hadi a štíři, po pustině bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, již tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a zkoušel, ale nakonec tě zahrnul dobrodiním.

Dej si pozor, abys neřekl ve svém srdci: 'Má síla, má mocná ruka mi opatřila tento blahobyt' Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť on ti dává sílu opatřit si blahobyt, a tak splní svou  smlouvu - jak je tomu dnes - kterou s přísahou slíbil tvým otcům."   Slyšeli jsme slovo Boží. 

Možnost zazpívat žalm:

Odp: Veleb, duše má, Hospodina!

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Velebností a vznešeností ses oděl,
světlem se halíš jako pláštěm. 

Odp.

Zemi jsi založil na jejích základech,
nezakolísá na věčné věky.
Oceánem jsi ji přikryl jako šatem,
nad horami stanuly vody.

Odp.

Pramenům dáváš stékat v potoky,
které plynou mezi horami.
Podél nich hnízdí nebeské ptactvo,
ve větvích švitoří svou píseň.

Odp.

Ze svých komor zavlažuješ hory,
země se sytí plody tvého díla.
Dáváš růst trávě pro dobytek,
bylinám užitečným člověku.

Odp

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi moudře učinil,
země je plná tvého tvorstva.

Veleb, duše má, Hospodina!  Odp

 

O. děkan ………………

 

Přímluvy 

(například podle proseb papeže Gelasia - Řím, konec 5.století)

Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího (říkejme – zpívejme) všichni Pane, smiluj se -  v řeči prvních křesťanů – Kyrie, eleison.

- Za svatou církev Boží po celém světě prosíme Pána,

neboť nevyčerpatelný je poklad jeho dobroty.

((Varhaník: Kyrie eleison  ---  atd ))

- Za Boží kněze a všechny služebníky stolu Páně

a za všechen pravověrný lid pokorně se modlíme ke Kristu,

neboť on je náš Kněz a Pán navěky.

- Za spravedlnost a právo ve světě vzýváme Pána,

neboť jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi.

- Za jasné počasí, příhodný déšť, vanutí životodárného větru a za příznivý běh ročních dob prosíme Pána,

neboť všechen čas je v jeho rukou.

- Za ty, kteří se začínají otvírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti, vzýváme Pána,

neboť on je všemohoucí a milosrdný.

- Za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost, které ohrožuje duch zla nebo zaslepuje svět, prosíme o pomoc Pána,

neboť on je náš Vysvoboditel.

- Za ty, kdo trpí nouzí nebo bezprávím nebo nepřátelstvím, pokorně se modlíme k Pánu,

neboť on je náš Zachránce.

- Za čistotu našich duší a našich srdcí a za odpuštění všech hříchů pokorně se modlíme k Pánu,

neboť on je plný dobroty a slitování.

- Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště kněží Páně, kteří sloužili této obci věřících, prosíme Pána,

neboť on je nejvyšší soudce všech lidí.

- Pane, dej nám ducha kázně a život plný víry.

- Dej nám bázeň před hříchem a opravdovou lásku.

- Dej nám řádný život a dobrou smrt.

- Dej nám anděla pokoje a útěchu svatých.

VZ  Otče náš …………

Bože, náš dobrý Otče, děkujeme ti, žes nám svěřil zemi, abychom ji obdělávali; nauč nás užívat plodů, které jsme z ní sklidili, tak abychom z toho měli užitek nejen my, ale i ostatní lidé, a aby to sloužilo ke tvé chvále. Skrze tvého Syna …..

5. Žehnání na všechny strany - JP

A teď prosím abyste se vždy obrátili na tu světovou stranu, kterou vám ukážu: 

JP půjde do pole vždy tím směrem a ukáže:

Směrem na JIH vidíme Jámy  za nimi Laštovičky*, Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím, Suky* Obyčtov* Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*  Netín Radostín nad Oslavou* Sazomín* Pavlov* Kotlasy*  Chroustov Pokojov*  Březí nad Oslavou*. Bohdalov*

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naši farnost a celou církev na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín Rudolec* Nové Veselí* Újezd* Matějov*,

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   náš kraj na přímluvu sv. Zdislavy – rodačky a svědků víry P. Buly a P. Drboly, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku, Budeč*, obec jménem Lípa, a hrad v Lipnici nad Sázavou

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej  celý náš světadíl a zvláště země, které jsou s námi v Unii na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy – svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou se zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celou ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko, a dále Sklené, Jiříkovice* a Vlachovice*.

SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, prosíme Tě za přírodu a životní prostředí a příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*, Slavkovice, Rokytno*, Studnice, Nové Město na Moravě*, Maršovice, Pohledec*,  Zubří a Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází JASNÁ HORA U ČENSTOCHOVÉ. Bože, požehnej bratrskému Polsku a všechny Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska.

Bože, požehnej naše děkanství a jeho 27 farností na přímluvu všech svatých, kteří jsou zobrazeni v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné, Karasín s rozhlednou, Novou Ves u Nového Města na Moravě*,

na obzoru zříceninu Zubštejna nad Pivonicemi, Bratrušín*,  kousíček Radešínské Svratky*, komín u Rožné,* Horní Rožínku, část Zvole, Milasín, obec Blažkov*, Bukov,  Horní Rozsíčku,

VÝCHODNÍM SMĚREM - se přesně za Novou Vsí se 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celou Moravu na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

 

Ve směru mezi Petrovicemi a Novou Vsí se 1039 km od nás nachází Kyjev – azimut 84°, mezi Pohledeckou skálou a kopcem Samotín u Koníkova se 1603 km od nás nachází Moskva – 65°. Beránku Boží, který snímáš hříchy celého světa, daruj jim všem i nám svůj pokoj.

 

VÝCHODNÍM SMĚREM  se přesně za Hlinným se 110 km od nás nachází VELEHRAD.

Bože, požehnej   všechny poutníky a turisty na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

 

VÝCHODNÍM SMĚREM  - se přímo za vrcholem Chlumku 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naši diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla

 

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově, Radenice, Sklené nad Oslavou a Heřmanov

JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za Svatou nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej  Slovensko a zvláště město Senec na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

 

7. Kněžské požehnání: O. děkan:  

Na přímluvu všech svatých, které jsme vzývali, požehnej vás, vaše doma, zvláště nemocné, naše rodiny a všechny obce a území, které byly jmenovány všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý

 

Svatováclavský chorál

 

8. Slovo starosty (a hostů)

 

Komentáře:

přidej komentář

?

- (1)

 

- (0)

 

- (0)

 

- (2)

 

celkem hlasovalo 3 lidí

předchozí ankety

Dnes je 30. zaří 2022

svátek má Jeroným

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)