CITÁTY NA SMUTEČNÍ PARTE

21.12.2023 - naše farnosti

 

Citáty na parte pro pohřeb v kostele

Na parte dát vždy kříž, ale dle vlastního výběru (celkový návrh parte je úplně vzadu)

Vybrat si ze 100 citátů, vpředu jsou silně vyznačeny ty, které se nejvíc líbily

Citáty jsou vypsané

a) z Bible

b) z kostelních písní

c) z lidových modliteb a lidové moudrosti

d) od našich i zahraničních básníků   

A. Z BIBLE

1.

Do tvých rukou svěřuji svůj život.    Lukáš 23,46

2.

Můj osud je v tvé ruce.     Žalm 31

3.

Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný.           Žalm 116

4.

I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.      Žalm 23

5.

Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá.              Pláč  Jeremiášův 3

6.

Víme, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné.         2. Korinťanům 5

7.

My máme svou vlast v nebi, odkud také očekáváme Spasitele, našeho Pána, Ježíše Krista.       Filipanům 3

8.

Já jsem vzkříšení a život, praví Pán, kdo věří ve mne, neumře navěky.              Jan 11

9.

To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v den poslední.           Jan 6

10.

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.            Jan 3,16

11.

On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo." Zjevení 21,4

12.

Já umírám, ale Bůh bude s vámi...       1. Mojžíšova 48,2

13.

Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít.          Římanům 6,8

14.

Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Římanům 6,9

15.

Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli.             l. Korinťanům 15

16.

Milosrdenství Boží na věky chváliti budu.       

 žalm 89,2

 

B. Z KOSTELNÍCH PÍSNÍ

17.

Až ukončí se naše pouť

a duše půjde před Tvůj soud,

rač v náruč Svou ji přivinout.

18.

Tam s radostí spatříme svého Spasitele,

který svou smrtí nebe otevřel nám cele.        Citera svatých z r. 1636

19.

Svou dobrotou a mocí

do nebeských stánků

všem věrným rač pomoci,

ó Boží Beránku.                         Citera svatých z r. 1636

20.

Přijď království tvé, v němž není bolu, v němž není slzí bolestných víc ....

21.

Ať smrt se promění

ve slavné vzkříšení,

blíž k tobě, Bože můj, navěky již!

22.

Bože, vírou požehnanou

potěš duši sklíčenou,

že smrt těla je jen branou

v říši nebes blaženou.

23.

Až i nás tam povoláš z pozemské té pouti,

rač nad námi, Bože náš, též se ustrnouti.

Spoj nás s všemi přáteli ve sbor jeden stálý,

 bychom tobě s anděly pěli věčné chvály.

24.

Těm, kdo už stín hrobu znají,

ani těm, kdo pro ně lkají,

není slova utěšení

krom v tvém svatém zaslíbení.

25.

Bože, poslal jsi svého Syna, aby nás zachránil:
on naši smrt přemohl a otevřel nám život věčný.

26.

Pozdvihni se, duše, z prachu,  zaleť k rajským končinám,  s bázní, ale beze strachu  vstup tam v lásky svatý chrám.  Vzleť, kde Bůh tvůj věčný sídlí.

27.

Ať dosáhneme také my

u Spasitele odměny,

ať spolu s ním se radujem

navěky v sídle nebeském

28.

Bůh můj, v něhož jsem doufal,

příbytek pro mne vzdělal

v nebi na věčnosti.                Citera svatých z r. 1636

29.

Ježíši, Králi nebe a země, 

popřej nám místa v království svém, 

až dokonáme pouť žití svého 

po mnoha zkouškách, po boji všem.

30.

Když rozchod nastává,

nám v srdci teskno je,

však nelkáme neb zůstává

shledání naděje.

 

Z mariánských písní

31.

 Ať Tvého Syna dobrota

dá sílu v bouři života

a vede cestou bezpečnou

nás všechny šťastně v náruč tvou,

ó Maria.

32.

Až se skončí všechny boje,

ať u tebe spočinem.

33.

Z moře světa, z bouřných vírů

uveď, Matko, děti své

 v tichý přístav štěstí, míru,

 kam nás tvůj Syn v lásce zve.

34.

Až pak Syn tvůj z žití pozemského

 před trůn slávy své a soudu svého

duše naše bude volati,

tehdy, Matko, rač se zastati.

35.

Maria, pomoz,

 věčnosti branou bychom mohli projít v ochraně tvého mateřského pláště.

36.

Tam, v říši Boha věčného,

pros Krista, Pána našeho,

ať jeho svatou milostí

též dojdem věčné radosti, ó Maria.

37.

Až pak mi nastane odchodu den, budu se držeti těch svatých jmen,

aby mě provedli nebes branou

Pán Ježíš s Marii, svatou Annou.

38.

A po zdejším putování

ujmi se nás, Maria,

by tě v rajském radování

naše duše spatřila. 

39.

Nedej, Matko, zahynouti

dětem na vezdejší pouti

a dej lidu prosícímu

šťastně dojít k tvému Synu. 

 

C.  Z LIDOVÝCH MODLITEB A LIDOVÉ MOUDROSTI

40.

Ježíši, důvěřuji Ti.

41.

Ježíši, milosrdenství.

42.

A Ježíše, plod života svého, nám po tomto putování ukaž.

43.

Odpočinutí věčné dej mu(jí), Pane.

44.

Tvým věrným, Pane, život smrtí nekončí, jen se mění.

45.

Pod ochranu tvou se utíkáme,

ať Božího zaslíbení hodnými jsme učiněni.

46.

Ať slavné Krista vzkříšení, naši tmu v světlo promění!

47.

Věřím v těla vzkříšení a život věčný.

48.

Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

49.

Ať po smrti v nebi věčně

chválím Boha ustavičně.

50.

Bůh povolal tě v nebes chrám,

bys ušla (ušel) světa útrapám.

51.

Po krátkých cestách

chodili jsme spolu,

na dalekou odešla jsi sama (odešel jsi sám).

52.

Loučím se s vámi, moji milí, / ruky stisk vám dnes už nemohu dát, / srdce mi dotlouklo, odešly síly, / loučím se se všemi, kdo měl mě rád. ...

53.

Ztichlo navždy srdce zlaté,

zhasl na Tvých očích svit,

těžko se nám bude tady

bez Tebe, tatínku (maminko), žít.

54.

Umlklo srdce znavené, přestalo bít,

budiž Ti, drahý tatínku (drahá maminko), za všechno vřelý dík.

55.

Dotlouklo srdce Tvé znavené,

uhasl oka svit,

budiž Ti, drahá maminko (drahý tatínku),

za všechno vřelý dík.

56.

Za tvou lásku, tatínku náš drahý / za všechny tvoje oběti /buď štědrou k tobě ruka Boží/ to přání je od manželky a od dětí...

57.

Od života pro sebe nic jsi nežádal(a),

vše jen pro své děti a rodinu,

své zlaté srdce celé jsi nám dal(a),

věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.

58.

Za předobré srdce mateřské

na světě náhrady není -

proto je tolik bolestné

s maminkou rozloučení.

59.

Odešel´s, drahý, bez slůvka rozloučení, 

tak náhle - že těžko k uvěření...

60.

Jak tiše žil(a), tak tiše odešel,

skromný(á) ve svém životě,

velký ve své lásce a dobrotě.

61.

Kolébka není prvním počátkem života,

ani hrob pravým koncem smrti,

za ním přichází vzkříšení.

 

D. OD NAŠICH I ZAHRANIČNÍCH BÁSNÍKŮ

62.

V náruči Boží, odkud jsme vyšli,

večer se všichni sejdeme zas,

 kdo by se děsil, kdo by se třás´.           

Josef Václav Sládek

63.

V zem, jež ho vydala, schýlí se klas,

kdes v Boží zahradě vyrostu zas.               

Josef Václav Sládek

64.

Ten Boží svět tak daleký a stálého tak málo,

bolestí v světě na tisíc a radostí tak málo.  

Vítězslav Hálek

65.

Odešla. Jediná na světě, jež nikdy nezradí / na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka / to byla nejdražší, to byla maminka.

           Jaroslav Seifert

66.

Zvedám jí ruku. Je v ní chlad; prsty jsou přitisknuté k dlani.

Kytičku chci jí do nich dát, už naposledy tentokrát... a ještě se mi brání.

            Jaroslav Seifert

67.

Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen němý.

            Vilém Závada

68.

Nehledej smrt ale objevuj život.

Odhaluj jej i na odvrácené straně, z které je málokdy vidět.  

Vilém Závada

69.

Nač litoval bych podlitin  a ran.

Miloval jsem a byl jsem milován.       

Vilém Závada

70.

Sviť mě i potom zářivé slunce

až nebudu už tady na světě

tak jako milostivě svítíš

na prázdná uklizená pole.   Vilém Závada

71.

Nikdo nezastaví, co je zralé k pádu.

Nikdo nezadrží, co se dere k světlu.    Vilém Závada

72.

A za vše, za vše dík.

Za lásku, jaká byla,  za život, jaký byl...         Donát Šajner

73.

Největší poklad na světě

je srdce drahé matky,

a kdo je ztratil, chudý jest,

byť největší měl statky.

            Jan Neruda

74.

Ze všeho jediná zbylas nám, matičko,

vychladlé zemi jak podzimní sluníčko,

podzimní sluníčko neslní, nepálí, 

přece se zatřesem, když se nám zakalí.

       Jan Neruda

75.

I mne jsi stvořil, Pane, abys měl komu odpouštět.

Prosím Tě na kolenou, abys mi prominul hříchy

a po skončení mé pozemské pouti

mne uvedl do věčného království své lásky.  

        prof. P. Domnik Pecka

76.

Hrob je jen šatna, kde se převlékáme do roucha budoucí slávy.

77.

Život je nejcennější dar -

přitakáváme bez rozdílu.

Jen tak si denně připadat

obdarováni!

A ne obtíženi.          

Alois Volkman

78.

Žít v hlubinách víry

s nadějí vylovení pro věčnost.  

Alois Volkman

79.

Víra se neptá proč.

Víra ví, že všechno

děje se, aby ...         

Alois Volkman

80.

V záblesku smrti nám se rozklenul

nad hřbitov země zlatých nebes důl.     

Jan Dokulil

81.

Smiluj se nad námi, Pane,

a buď nám milostiv,

ať nikdo z nás nezůstane

vzdálen tvých svěžích niv.     

A. Janů

82.

Dopřej mi, Pane, ať smím si vyprosit

milost tvé spásy, tady v prachu země

mou lítost přijmi, neb vím, že mně spasí

jen proud tvé krve, která viny hasí.   

John Donne

83.

Přijmi mě, Pane, dej, ať je mi nyní

za věnec trnů vavřín slávy dán.       

John Donne

84.

Otče na nebi, které jsi stvořil,

nás pro ně a pro nás, vše co jest,

přijď, stvoř mě znova, vždyť mě do žil

se vkradl zánik, bezvýchodnost cest.           

John Donne

85.

V síle milosti bezpečně dál

veď mě Tvá moc.        

John Henry Newman

86.

Královno nebes, všeho světa Paní,

jíž se i vláda pekla poddala,

vem si mě k sobě, abych s nebešťany

já, prostá křesťanka, tě vzývala.     

Francois Villon Modlitba pro mou matku

87.

Ty z nalezené ovce radost máš,

tak znej se k ovci, která zná tvůj hlas.      

Henry Constable

88.

Přijď vzkříšení a živote, přijď rychle ke mně,

pomoz mi, mrtvému, v hříchu a prachu země.          

Paul Flemming

89.

Zaseti, jen zaseti

jsou ti, co smrt odnesla si.

Vítr s deštěm přeletí,

přijdou žně a požnou klasy.        

 Mathias Claudius

90.

Tvá pravda žádá, zdroji žití,

aby mé nesmrtelné bytí

prošlo propastí smrtelnou,

aby duch ve smrtelném šatu

skrze smrt došel při návratu,

můj Otče, v nesmrtelnost tvou.               

G. R. Deržavin

91.

Neobviňuj to dění, jež k Bohu vede tě!

V smrti i při zrození, vyhnán i při loučení, vždy pláčeš na světě.

Alphonse de Lamartine

92.

Jak sladké je však s touhou jít,

jít od vás, kteří drazí jste mi,

k Bohu s touhou a nadějemi,

že společně tam budem žít...

Zemřít je trochu odejít...              

Louis Tiercelin

93.

Vzhůru nad propast, kde čeká se svatozáří

na kříži Kristus vztyčený v světelné záři

s náručí vztaženou k člověku čím dál blíž.     

Emile von Arenbergh

94.

Odpočinu si, Pane, teprve pod kamenem.

A první sladkou výzvu zachytí můj sluch

až z hloubi černých mar mě zavoláš mým jménem,

až řeknu: Mistře můj, vždyť to jsi ty, můj Bůh.   

Robert de Montesqiueu

95.

Vím, cxesta vede v temno do neznáma,

kde mnohý zemře - svěřen Pánovi.

Však za ním jdu - vždyť Pán je moudrost sama,

a věřím svému Pánovi.               

Stefan George

96.

Kde ty své lásky máš?

Jsou pochovány v zemi.

A uvidíš je zas?

Sám Bůh nadějí je mi.      

Georges Faillet

97.

Co tady lidé mají? Kdo by se rodit chtěl,

nemít svůj domov ráji, kdo by zde vydržel?

To, co jsme vystavěli, ty něžně lámeš nám,

abychom nebe měli - proto nenaříkám.           

Joseph von Eichendorff

98.

Jest sluhy Božími nám stát se,

On jediný je štědrý splátce,

u něhož dlít budem sladce.           

Anglický anonym

99.

Ať Kriste věrným věčnou jsi

velikonoční radostí,

nás, milostí svou vzkříšené,

vem k oslavě své vítězné.          

 Latinský anonym

100.

Svou krví jen ty viny ze mne sejmi

a čím jsem starší, tím víc odpouštěj mi

a tím mě dříve vezmi na milost.   

Michelangelo Buonarotti

 

a další z nabídky ve službách

 

Vzor parte pro pohřeb v kostele

kříž

Hospodin je můj pastýř.

Žalm 23

 

V tichém zármutu (s bolestí v srdci) a v naději na věčný život

oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,

že nás na cestě do domu Otcova předešel (šla)

náš (naše)  dědeček, babička ..........................

pán(paní)

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

 

Zemřel/a dne  (po těžké nemoci - tiše - náhle) v ve věku  let.

Rozloučíme se  s ní/m

ve čtvrtek 1. 6. 2022 v 15:30 hod

při zádušní mši sv. v kostele sv.   --------- v -----------.

Pak její tělesné pozůstatky uložíme (do rodinného hrobu) na (místním) hřbitově v ----------, kde bude očekávat slavné vzkříšení.

 

stručná adresa

Jménem pozůstalých

(buď vyjmenovat nebo celkově)

Autobus bude přistaven ...

Komentáře:

přidej komentář

KTERÝ Z 8 DŮVODŮ ÚPADKU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ SE NEJVÍCE PODOBÁ 21. STOLETÍ?”

1 (52)

 

2 (2)

 

3 (2)

 

4 (0)

 

5 (2)

 

6 (0)

 

7 (1)

 

8 (1)

 

celkem hlasovalo 60 lidí

předchozí ankety

Dnes je 14. července 2024

svátek má Karolína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)