Pouť Nový Jeruzalém - středa 13.6. v 18 - Žďár n.S. I

30.05.2018 - ostatní poutě

 

Pochválen buď Ježíš Kristus!

 Milí přátelé!

Květen zasvěcený Panně Marii se pomalu končí a přichází červen zasvěcený úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.  Mariino ano přináší požehnaný plod

To je náš úkol říkat Bohu ano a těšit se na krásné plody a z nich.  Sv. Filip Neri stále opakoval těm o které se staral: "Buďte dobří, když můžete!"  To je nejdůležitější úloha našeho života - uskutečňovat dobré skutky, které Bůh předem připravil (Ef 2,10).  K tomu ať Vám poslouží myšlenky a pozvánky v přílohách. 

S prosbou o Boží požehnání pro Vás všechny Vám  posílám text dnešní vstupní mešní modlitby: "Dej nám všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí, a slovy a skutky věrně plnili tvou vůli.  Skrze Krista našeho Pána, který s Tebou a Duchem Svatým žije a kraluje navěky věků. Amen."

Váš jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 6/2018

Zpravodaj pro 222. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)

ve  Žďáře n/Sáz - u sv. Prokopa - ve středu  13. června 2018 v 18 hodin.

 

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Bohdalově.

V úterý 15. května přijelo a přišlo na pouť NJ do Bohdalova čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 350 poutníků. Svátost smíření udělovalo 7 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.

                 Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních    

   3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách      

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

Kázání P. Jiřího Neliby na pouti NJ v Bohdalově:

Drazí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a mílí bratři, všechny vás zdravím a jsem rád, že můžeme společně rozjímat nad těmi texty, které jsme právě slyšeli. Slovo Boží, v Ježíši Kristu, vtělené se v tomto světě za nás nasadilo natolik, že Ježíš dal všechno a ještě dřív než odešel z tohoto světa se za nás modlil. A my jsme to slyšeli před chvilkou v té takzvané velekněžské modlitbě. Modlil se tam tenkrát nejen za všechny svoje učedníky, ale za všechny, kteří v jeho Slovo uvěří.  A to jsou všichni jeho učedníci - ženy, muži, děti, lidé mladí, staří.  Za celé lidstvo se Ježíš modlí v této velekněžské modlitbě.  A to bylo pár hodin před jeho odevzdáním se úplnému, před jeho smrtí.  Takže můžeme říct, že jeho velekněžská modlitba je takovým testamentem, odkazem, jeho poslední vůlí, kterou on, Ježíš vyjadřuje před svým nebeským Otcem.  Modlí se tam za jednotu.  Proč si právě vybral tuto skutečnost?  To mělo jistě mnoho důvodů, ale jedním z podstatných důvodů je i skutečnost, že Ježíš si uvědomoval, že jestliže tady zanechá své učedníky, oni budou moci nabízet víru druhým lidem, tak protože měli nést jeho poselství.  Uvědomil si, že jednota proniká do hloubi, do nitra našeho života, přímo do našeho srdce.  Ta jednota, neznamená uniformitu.  To neznamená, že se máme všichni stejně oblékat, že musíme všichni stejně myslet.  Ta jednota je především v tom, že se máme všichni milovat.  A to je to podstatné, co v té velekněžské modlitbě chtěl sdělit Ježíš nám, ale chtěl to také vyjádřit našemu nebeskému Otci.  Ta vize, ten úkol pro nás, abychom se milovali tak jako On miloval svého Otce a jako Otec Bůh miloval svého Syna, je pro nás - dá se říct nedosažitelná.  Je to práce na celý život, ale přesto, když se Ježíš za to modlil, tak je uskutečnitelná.  Právě v tom podstatném, kde my se setkáváme s Bohem v lásce a On se setkává s námi.  A tak, aby svět uvěřil, to je také záležitost jednoty.  Jestliže my se budeme mít rádi, tak ti druzí lidé to kolem nás poznávají.  A budou chtít taky chtít žít podobným stylem života jako my křesťané.  A proto je důležité, abychom vydávali svědectví.  Abychom byli světlem, tak jako je u tohoto ambonu ten symbol Ježíše Krista - paškál. Já jsem světlo světa.  My sami nejsme schopni tak veliké lásky, kterou měl Ježíš k nám, ale jestliže se otevřeme Kristu a On vstoupí do nás, pak už to nejsme my, kteří chceme milovat lidi, chceme milovat Boha z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své duše.  Jako sebe samé mít rád druhé lidi.  Je to on, Ježíš Kristus, který vstupuje do našeho života skrze sílu svého slova.  A je to On, který potom může také i mezi námi takto ve světě dál působit.  A je to vždycky krásné a hezké, když vidíme nějaké společenství, které je z různých národů a kultur, a přesto přese všechno se mají rádi.  A tak vydávají svědectví tomuto světu o Boží přítomnosti v tomto i nadále.  A bude tomu tak.  Ty komunity také existují. Papež nedávno navštívil v Itálii Loppiano.  A tam jsou lidé - je jich skoro 900 - tuším, že je jich 863 - ze všech světadílů a přesto se dokáží mít rádi mezi sebou.  Mají společný majetek, žijí Boží Slovo. To je jejich program.  Není to program jenom té komunity, která tam žije, je to program pro nás pro všechny.  Slovo Boží je třeba přijmout a s tím Slovem Božím dál žít. Je to úkol na celý život. A my jsme poznali Lásku a uvěřili v Lásku, kterou má Bůh k nám.  To je také obsah prvního čtení, které jsme slyšeli před chvilkou.  A Bůh je láska - to je šance pro všechny lidi na celém světě.  Kdo miluje, poznal Boha, kdo nemiluje, Boha nepoznal.  To je tedy alfa a omega, tak jak to máme na tom paškálu, to je počátek a konec, nejenom každého z nás, ale celé lidské společnosti, celé lidské kultury. A proto s vděčností přijímáme Boží Slovo, chceme, aby skrze nás žilo. Aby skrze nás Kristus působil ve světě, do kterého si nás vybral a On na nás spoléhá. Kdyby nechtěl, tak bychom tady nežili, právě v té době, právě v tom místě, kde žijeme.  Ale On si nás vybral, do této doby, poslal nás na toto místo a očekává, že budeme s Kristem žít. S tím Jeho Slovem, které nám přinesl.  A že budeme vydávat určité svědectví, právě o té lásce, ke které nás zve, ke které jsme pozváni.  Jsme tedy stvořeni z lásky a pro lásku, která má být věčná.  A i když toho nejsme schopni, Bůh nám nabízí pomocníky, jsou to naši svatí.  A dnes, v květnu zvlášť, si připomínáme Matku Boží, Pannu Marii.  Snažme se všichni, pod ten ochranný plášť Panny Marie, nechat se zahrnout, také tou její láskou, kterou nám chce být nablízku, kterou nám chce pomáhat. Tak jako Bůh pomáhá nám všem a je nám nablízku. I ona svou přímluvou, svou pomocí, nás nechce nechávat jen tak osamělé.  Jsou to naši patroni, křestní a biřmovací, svatí andělé strážní.  Co jich tady je v tom kostele.  Pan farář mi říkal, že jich je tady přes šedesát - aspoň hlaviček andělů, - a to jistě není všechno. Máme tedy velkou příležitost, nebýt sami na ten úkol. Žít s těmi našimi přáteli - i s těmi, kteří nás na věčnost předešli.  Ale i s těmi, s kterými můžeme prožívat svůj život v této chvíli, v tomto prostoru a tomto čase.  Je to krásné povolání. Povolání, z kterého můžeme mít radost.  Ať tato radost je také na nás vidět. Ať je vidět, že jsme lidmi šťastnými, spokojenými protože nic víc si nemůže člověk přát.  Máme nádhernou vizi - všichniA nikde jinde nemůžeme získat takové štěstí jako v lásce Boží, kterou můžeme žít nyní i navěky.  A tak všichni ti svatí a Panna Maria, ať nám v tom pomáhají.

 

Po zaplacení autobusů, nutné režie jsme na stavbu nové kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě darovali 8 263 Kč.  Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Janovi Peňázovi a všem farníkům z Bohdalova, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Představení a rozhovor s Mons. Prof. proboštem Petrem Piťhou z Prahy - hlavním celebrantem poutě NJ ve Žďáře n/Sáz - u sv. Prokopa:

Představení:  Je, myslím, zbytečné, abych se představoval. Víte o mně všechno, zpravidla i to, co já sám nevím. Nyní jsem v nelehké pozici probošta Kapituly kostela Všech svatých na Pražském hradě, a proto účastník nedůstojných a zcela zbytečných tahanic o dávno vyřešených restitucích na Hradě.

Jáhen Ladislav k tomu přidává informace z encyklopedie Wikipedia:  Petr Piťha (* 26. března 1938Praha)   je český katolický knězbohemistalingvista a pedagog. V letech 1992-1994 zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou.  Papež František jej 13. 11. 2015 jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.[1]  Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovyučení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Mimo to sepsal řadu životopisů významných osobností katolické církve, např. sv. Jana N. NeumannaZdislavy z Lemberka či Jana Sarkandra.  Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo jiné New Europe Prize a Komenského medaili UNESCO. V letech 1957-1966 vystudoval český jazyk, obecnou lingvistiku a historii na FF UK, roku 1966 získal titul kandidáta věd. Soukromě vystudoval katolickou teologii, na kněze byl tajně vysvěcen roku 1969 v Nizozemsku pro diecézi Breda. Začátkem 70. let 20. století působil v Leidenu.

V letech 1962-1990 působil na MFF UK a spolu s P. SgallemJ. Panevovou a E. Hajičovou se zasloužil o zrod oboru matematická lingvistika. Přednášel na brněnské univerzitě, kde se roku 1991 habilitoval. Od roku 1990 byl vedoucím katedry občanské výchovy na PedF UK, od roku 1992 jako profesor. Reformoval studium učitelství v tomto oboru a zpracoval vzdělávací projekt „Obecná škola" pro základní školy.[2][3] Roku 1998 odešel do důchodu, působí jako poradce pražského arcibiskupa. Od září 2012 zastává úřad probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.[4] Je historickým a kulturním poradcem společnosti Numismatika.

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?

Všechno podstatné: základy mravnosti, úctu ke kráse, touhu po vědění, vědomí, že svět a život jsou krásné, i když lidmi poškozené.      

Co bylo tím nejdůležitějším  impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? Touha nést smíření.

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?  Učil jsem se stále a od mnoha kněží, ale nejvyšším vzorem je Kristus sám.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?  Vědomí Boží přítomnosti a zmenšování vzdáleností mezi lidmi. Dnes daleko více než dřív považuji za důležité udržet sepjetí vědy (rozumu) a víry. Nečiním rozdíl mezi životem a prací a důraz kladu na to, abych pomáhal lidem přirozeně rozumně myslet. Stručně: všude hájím zdravý selský rozum.

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?  Zaujmout čistotou a pravdivostí řečí i skutků.

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz v roce Písma ve Vaší práci, ve svém životě, na svých cestách?  Dosáhnout takové znalosti Písma, abych měl vždy na paměti slova Páně. Vedou, varují, povzbudí i chrání.

Kde vás nejvíc „tlačí boty"?   V tom, že při značném nasazení nejsem s to zachovávat řád a nemám čas na stárnoucí přátele.

Co je pro rodiny podstatné, co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě? O tom bych napsal celou knihu, kdybych měl dost času. Rodina potřebuje soudržnost včetně mezigenerační, aby každý člen plnil svou roli, aby se mezi sebou cítili bezpeční. To jim může dát jen Kristus, kolem kterého se shromáždí a přijmou ho mezi sebe. Církev by měla pevněji hájit instituci rodiny proti všem rozkladným tendencím. Já sám? Je to drobet opovážlivé, ale kněz je nositelem Krista, a tedy ho má do rodin přinášet.

Na co se nejvíc těšíte?   Zvláštní otázka. Spíše se těším z něčeho než na něco. Starý člověk se totiž stále těší, až už si sedne, až už půjde spát atd. Ale já se těším z toho, že pozoruji mladou maminku, jak si v tramvaji povídá se svým dítětem.

Co Vám udělalo v poslední době radost?  Radost mi udělal dobrý ohlas mé nejnovější knihy Triptych na oltáři Lásky. Je to rozhovor dvou starých mužů, z nichž jeden je kněz, druhý umělec, o životě od jejich dětství, přes mužný věk díla až ke stáří, jak to šlo v dějinném kontextu. Je to souhrn mého poznání, jakýsi duchovní odkaz.

Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky na pouti NJ ve Žďáře n/Sáz.? Sbírku využiji k přípravě nové dětské knížky o sv. Anežce pro oslavy 30. výročí její kanonizace.

 

Poděkování - poutní výlet rodin s dětmi.

Na svátek Panny Marie, prostřednice všech milostí se nás - 30 dospělých a skoro dospělých a 30 dětí vydali na Svatý Kopeček u Olomouce.  Na tomto krásném poutním místě, kde zanechal nesmazatelnou stopu sv. Jan Pavel II se nás ujal místní farář P. Petr Slaboch OPraem. Po svátosti smíření a po mši svaté byla prohlídka nádherné basiliky formou soutěže pro děti i dospělé.  Následoval společný oběd v restauraci a po něm jsme se vydali obdivovat krásy  přírody - rostlin, stromů a zvířat  - do místní zoologické zahrady.  Děkuji Bohu za to co jsme mohli prožít a  všem dárcům, kteří svém darem tento poutní výlet podpořili. 

 

                                                              Pozvánky.

Vír - svatá Zdislava. Ve středu 30. května 2018 na svátek sv. Zdislavy patronky rodin Vás u příležitosti 19. výročí uložení ostatků sv. Zdislavy a 20. výročí požehnání kaple svatých Sedmipočetníků  ve Víru srdečně zveme na mši svatou - za rodiny a pro rodiny.  Začátek je v 16,30 - příležitost přijetí svatosti smíření a svatý růženec, v 17 hodin mše svatá.  Po mši svaté bude táborák s opékáním špekáčků.

 

Vranov nad Dyjí. Jáhen Ladislav ve spolupráci s farností Strážek a sdružením rodičů a přátel školy ve Strážku pořádá poutní výlet rodin s dětmi.  Letos je jeho konání ohroženo malým  počtem přihlášených.  Proto dostal dovolení pozvat lidi z okruhu své služby (kromě odsouzených ve věznici).  Tentokrát bychom se chtěli vydat do Vranova nad Dyjí - poutní místo Panny Marie,

v současnosti hlavní stan FATYMu pod vedením P. Marka Dundy.  Program:  mše svatá, prohlídka kostela, oběd, prohlídka zámku.  Zájemci hlaste se u jáhna LK.

 

Srdečné pozvání na přednášku a prezentaci knihy Mons. prof. probošta Petra Piťhy Triptych

na oltáři Lásky.   Autor svou novou knihu, vydanou u příležitosti jeho 80. narozenin představuje těmito slovy: Je to rozhovor dvou starých mužů, z nichž jeden je kněz, druhý umělec, o životě od jejich dětství, přes mužný věk díla až ke stáří, jak to šlo v dějinném kontextu. Je to souhrn mého poznání, jakýsi duchovní odkaz.  Datum, hodina, místo:    neděle  10. 6. 2018  Olešnice na Moravě - KFC na faře v 18 hodin;  pondělí 11. 6. 2018  Bystré u Poličky - 19 hodin  kostele sv. Jan Křtitele - mše svatá, po ní presentace knihy;    úterý    12 .6. 2018   Brno  16 hodin - presentace v Mendelově refektáři augustiniánského kláštera na Starém Brně;                 středa   13. 6. 2018   Žďár n/Sáz  v  18 hodin - kostel sv. Prokopa na náměstí - pouť Nový Jeruzalém; čtvrtek  14. 6. 2018   Velké Meziříčí  v  18 hodin - kostel sv. Mikuláše - mše svatá, po ní presentace v sále na faře; pátek    15. 6. 2018   Nové Veselí  v  18 hodin - kostel sv. Václava - mše svatá, po ní presentace knihy; sobota  16. 6. 2018  Olešnice  v  8 hodin mše svatá

 

 20. - 22. 7.  - Západní Čechy II.  (program a místa, které navštívíme, jsou ve stadiu plánování a domlouvání - ubytování je objednáno v Plzni - stejné jako loni. Do programu bude s největší pravděpodobností zařazeno poutní místo P. Marie ve Skokách, Mariánská Týnice, katedrála a kostely v Plzni.

 

20. - 25. 8. - XVIII. pěší pouť na Velehrad

 

8. 9. - XV. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka

 

21. - 23. 9. 2018 - farnost Olešnice, Černovice, Rovečné pořádají farní pouť do Polska - navštívíme Třebnici (sv. Hedvika - patronka rodin), Vratislav (Anna Přemyslovna - sestra sv. Anežky České, Kladsko (první pražský arcibiskup - Arnošt z Pardubic), Vambeřice (Slezský Jeruzalém - P. Maria - královna rodin), Goru Jegličnu (P. Maria Sněžná), Králíky a Neratov.  Nabízíme několik volných míst - přihlášky a informace u jLK.

 

Plán poutí NJ na rok 2018 a výhled na 2019:

2018           13. srpen        Olešná           13. září         Pavlov      11. říjen  Velká Bíteš            

                   13. listopad     Jámy (biskup Wassenbauer)             13. prosinec   Olešnice

2019           leden  Velké Meziříčí              únor      Lysice                     březen      Křižanov

                   duben                                     květen   Nové Veselí            červen      Jimramov

                   červenec                                srpen     Žďár I                     září           Radostín

                   říjen             Bystré                 listopad  Trpín                     prosinec  Olešnice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde -  . . . . . . .    

Srdečné pozvání na 223. pouť NJ - ve čtvrtek  12. července 2018  v  18 hodin do Lísku u Bystřice nad Pernštejnem  -  hlavní celebrant P. Miloslav Kabrda SDB. 

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20.6. 2018. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.  

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné,  592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor : jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Náměty je možné posílat na adresu: kinc@dieceze.cz

 

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 18. srpna 2018

svátek má Helena

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU