Svatý křest (ve Křtinách i jinde) - Minimum modliteb ke křtu svatému

27.05.2017 - poutní místo Křtiny

POZOR: PLATÍ JEN DO 1. 8. 2017, pak vše hledat na http://www.pmkrtiny.cz/

 

A:

MODLITBY, KTERÉ MUSÍME UMĚT PŘI KŘTU SVATÉM SVÝCH DĚTÍ

(kdo je pokřtěný je musí umět nazpaměť, nepokřtěný znát)

 

1)

Zahájení znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Žehnáme se PRAVOU RUKOU Z ČELA NA SRDCE A Z LEVÉHO RAMENA NA SVÉ PRAVÉ.

2)

Modlitba Páně - kterou nás naučil Pán Ježíš - a v které každý pokřtěný může Bohu tykat a říkat mu důvěrně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.


3)

Pozdravení andělské - slova anděla k Panně Marii, kterou i my s úctou zdravíme, protože nám dala a vychovala Pána Ježíše:
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 

B:

MODLITBA, Z KTERÉ KŘESTNÍ OBŘADY VYCHÁZEJÍ, I KDYŽ SE V JEJICH PRŮBĚHU NEŘÍKÁ

 

4)

Apoštolské vyznání víry - podle kterého  obnovují rodiče a kmotr (a) své křestní sliby před křtem svých malých dětí (dospívající děti už ho říkají samy):

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

C:

MODLITBA,  NA KTEROU JE NUTNO SI KAŽDÝ DEN VZPOMENOUT


5)

Desatero Božích přikázání, podle kterého pak  děti  (i sebe) vychováváme, protože zatím nikdo nevymyslel lepší a stručnější zákony:

I. V jednoho Boha věřiti budeš.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho.

 

D:

MODLITBA PŘED KAŽDOU CESTOU NAŠICH DĚTÍ, ABY DOBŘE DOŠLY A ŠŤASTNĚ SE VRÁTILY

 

6)

Modlitba k andělům strážným, kteří slouží Bohu a ochraňují  naše děti, které se staly dětmi Božími právě na křtu svatém  

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
Amen.

 

7)

Poděkování na konec:
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Znalost těchto pěti modliteb vyžadovali biskupové Čech a Moravy jako podmínku ke křtu už na pražské synodě před 400 roky a dodnes to nikdo nezrušil ani nepřekonal.

Komentáře:

Děkuji za krásný popis | Dušková Štěpánka - 9.11.2014

Děkujeme Otče | Šárka Volfová - 2.9.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.1.2018: Nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je

pes. (20)

 

kůň. (3)

 

židle. (19)

 

postel. (34)

 

stůl. (3)

 

Neumím to rozhodnout. (2)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. ledna 2018

svátek má Vladislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU