36. ročník z Levého Hradce - zprávy a foto - zprávy

16.07.2017 - pěší pouť na Velehrad

Cyrilometodějská pouť 2017   -   XXXVI. ročník

tau.jpg   l.hradec-vel.jpg

Levý Hradec – Poděbrady – Lanškroun – Letovice – Brno – Milonice – Boršice - Velehrad

anebo: Nový Jičín – Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouťpo stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry.

Závěrečné etapy  (podrobnosti budou včas oznámeny)

XIII. etapa úterý 22. 8.

Trasa: z Doubravic nad Svitavou do Lesné - sídliště, kde se staví nový kostel a které patří k městské části Brno-sever 26 km

XIV. etapa středa 23. 8.

Trasa: Brno Lesná – Rousínov 26 km

XV. etapa čtvrtek 24. 8.

Trasa: Rousínov – Rostěnice – Milonice 23 km

XVI. etapa pátek 25. 8.

Trasa: Milonice – Koryčany – Sv. Klimentek – Boršice 31 km

XVII.etapa sobota 26. 8.

Trasa:  Boršice – Velehrad 8 km

Celkem tedy z Levého Hradce na Velehrad v 17 etapách 385 km

ZPRÁVY Z ETAP - řazeny sestupně po dvojicích:

Dne 15/7 putovalo z Moravské Třebové směr Letovice 20 poutníků.

a 16/7 putovalo z Letovic do Doubravic nad Svitavou také  20 poutníků.

IX. etapa sobota 17. 6.  - putovalo  24 poutníků 

X. etapa neděle 18. 6.Trasa: Lanškroun – Moravská Třebová 20 km

Ve 13:21:57 přišla na můj mobil tato zpráva od Libora Gottfrieda:

21  poutníků CMP z Lanškrouna  právě překročilo moravskou hranici.

A tato zpráva od něho  přišla emailem:

Vážení poutníci, právě jsme letos opět (18,6. 2017, cca 13,10) překročili moravskou hranici na potoce Moravská Sázava a putujeme už po Moravské zemi, která je nám neméně drahá jako země Česká. K menšímu umělecko-ikonografickému zamyšlení mě podnítil otec Zbigniew Czendlik z Lanškrouna, který si jednak opět spletl Levý Hradec s Hradcem Králové, a jednak se podivil, že by už Lanškroun byl poutním místem, že do něho chodí poutníci. Totiž: co je to poutní místo, a proč by poutníci měli chodit jenom na poutní místa ve vlastním slova smyslu? Podle mě jsou poutní místa všechna místa ("Hospodinova je všechna země" podle žalmu 33), zejména ta, kudy chodí poutníci, a kudy chodí poutníci opakovaně. V tom případě jsme my, poutníci cyrilometodějští, učinili z Lanškrouna naše "poutní místo". Sice jenom průchozí, jenom dílčí cíl jedné etapy, ale přece.A dále jsem si při tom vzpomněl, že na slavném oltáři, díle nizozemské renesance, od Jana van Eycka (a jeho staršího bratra Huberta, který během práce na oltáři zemřel) z roku 1432, jsou v dolní části otevřeného oltáře vyobrazeny skupiny svatých, kteří spěchají se poklonit Beránkovi. Dvoudeska zleva (to je ta, která za války byla ztracena a je dnes nahrazena novější kopií) zobrazuje Spravedlivé soudce a Vojsko Kristovo, kolem samotného Beránka ve středu pak přicházejí skupiny proroků, apoštolů, papežů a biskupů, vzadu pak průvody panen a mučednic, ale na pravé dolní dvoudesce jsou dvě skupiny světců: svatí poustevníci a svatí poutníci. Tak to jsou naši svatí patronové, kteří už doputovali. Měli bychom o tom vědět, že i svatí poutníci mají své místo v průvodu k Beránkovi.

Statistika:

VIII. etapa neděle 14.5.

Trasa: Choceň – Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí 19 km

VII. etapa sobota 13. 5.

Trasa: Holice – Horní Jelení – Choceň 26 km - PUTOVALO 23 POUTNÍKŮ

VI. etapa neděle 23.4

Trasa: Semtín – Sezemice – Holice:  23 km - 16 poutníků

V. etapa sobota 22. 4.
Trasa: Týnec nad Labem – Rybitví – Semtín:  32 km - 26 poutníků

Duchovní zaměření v 5. a 6. etapě CMP v roce 2017

Při letošním putování oživujeme naší původní myšlenku, aby byl na trase mezi Levým Hradcem a Velehradem vystaven kostel. To se v těchto dnech začíná realizovat v Brně Lesné a tak se v každé letošní etapě chceme připojit především modlitbou – konkrétně v prvním růženci (radostném), kdy se tradičně modlíme za potřeby církve v naší vlasti.

Chrám - místo setkávání lidí s Bohem

Sobota 22. 4. 2017  Žalm 84.

K zamyšlení nad verši:

3. Jak často si stýskám po Hospodinových nádvořích? Jak často plesá mé srdce a tělo

vstříc živému Bohu?

5. Je mi blaze v Hospodinově domě a vždy zde chválím Hospodina?

6. Hledám sílu v Hospodinu a právě teď, když se vydávám na pouť?

Neděle 23. 4. 2017   Žalm 122.

K zamyšlení nad verši:

1. Zaraduji se vždy, když jdu do Hospodinova domu?

4. Jak často vzdávám Hospodinovu jménu chválu?

9. Usiluji o dobro bližních pro dům Hospodina našeho Boha?

Jaký význam má pro mne chrám a jaký mám k němu vztah.

Závěrečná poznámka: Kromě modliteb je možno na výstavbu chrámu přispět i finančně na

účet č.: 197964240/0300; variabilní symbol 2017.


III. etapa:

sobota 18. 3. Ostrá - Nymburk - Poděbrady

28 poutníků

IV. etapa:

neděle 19.3. Poděbrady-Velký Osek-Týnec n.L.

25 poutníků

Duchovní zaměření ve 3. a 4. etapě CMP v roce 2017

Při letošním putování oživujeme naší původní myšlenku, aby byl na trase mezi Levým Hradcem a Velehradem vystaven kostel. To se v těchto dnech začíná realizovat v Brně Lesné a tak se v každé letošní etapě chceme připojit především modlitbou – konkrétně v prvním růženci (radostném), kdy se tradičně modlíme za potřeby církve v naší vlasti.


Chrám - místo setkávání Boha s lidmi

Sobota 18. 3. 2017

První chrám Hospodinu postavil Šalamoun. Podrobné informace o této výstavbě viz 1. kniha královská (6,1-7). Velmi důležitý je jeho vztah k Hospodinu vyjádřený prosbou: „Dej mi srdce plné rozvážnosti, abych vládl Tvému lidu a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem“ (1Kr 3,9).

Poznámka: Chrám byl vystavěn 480 let po odchodu z Egypta tj. okolo roku 960 př. n. l.

Neděle 19. 3. 2017

Obnovu chrámu po návratu z babylonského zajetí (v létech 520 – 515) popisuje kniha Ezdrášova: „ Po svém příchodu k Jahvovu Chrámu, který je v Jeruzalémě, dali někteří z hlav rodin dobrovolné obětní dary na Boží Chrám, aby byl znovu zřízen na místě, kde stával“ (2,68). Podrobnosti viz 4,24 – 6,15. A tak v roce 515 byly v chrámě opět slaveny velikonoce (Pascha) – po 7 dní s velkou radostí (6,19 – 22).

K zamyšlení: Jaký význam má pro mne chrám a jaký mám k němu vztah.


Závěrečná poznámka: Kromě modliteb je možno na výstavbu chrámu přispět i finančně na

účet č.: 197964240/0300; variabilní symbol 2017.

 

I. etapa sobota 18. 2. 2017 

- Den před výročím zvolení sv. Vojtěcha zde na Levém Hradci za druhého pražského biskupa v kostele sv. Klimenta – UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST.

2 kněží - P. Pavel Hověz z Lesné, kazatel, a Mons. Peňáz, 72 poutníků, právě v den 75. výročí zatčení sestry M. Restituty na operačním sále (18.2.1942) v Moedlingu u Vídně.

Letošní pouť povede přes Brno - Lesnou, kde už v té době -dá-li Pán Bůh - budou stavět nejmladší kostel u nás zasvěcený právě blah. M. Restitutě. Narodila se v B-Husovicích, pokřtěna v B-Zábrdovicích, na polích patřících do Husovic vyrostlo sídliště Lesná. Poutníci spojí nohama místo, kde křesťanství začalo s nejstarším místem na Moravě, kam misonáři poprvé přišli.

Přes Vltavu přejelo přívozem do Klecan 54 poutníků, do Brandejsa došli (ne úplně Hopsa hejsa, ale došli) ve dvou proudech.

II. etapa - neděle 19.2.

Dnes ze Staré Boleslavi po mši  svaté vyšlo 32 poutníků.


Budeme vděčni každému, kdo pomůže vylepšit etapovou trasu, během etap vypomůže s dopravou auty (tzv. bafuňářům) a kdo pomůže vyhledat a domluvit noclehy (přibližně v cílových místech sobotních etap.

Srpnové etapy se jdou paralelně s XVII.ročníkem moravské Poutě na Velehrad:

úterý 23. 8. Velké Meziříčí - Osová Bitýška – Tišnov 33 km

středa 24.8. Tišnov - Vranov u Brna – Adamov - Křtiny 35 km

čtvrtek 25.8. Křtiny – Rostěnice - Kozlany - Milonice 35 km

pátek 26. 8. Milonice – Koryčany - Sv. Klimentek - Boršice 31 km sobota 27. 8 . Boršice – Velehrad 8 km

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!

Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.

Modlíme se je na tyto úmysly:

Dopoledne

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj

a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo jinde

Odpoledne

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.

V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály.


Kontakty na organizátory

"pražské" větve pouti:

Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel: 725 939 385 e-mail: f.reichel@volny.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků: 731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz

nebo pevná linka: 286 891 447

„novojičínské“ větve pouti:

Zdenka Urbanová 723 939 995 e- mail: zdenka.urbanova@atlas.cz

Celkové i aktuální informace jsou též webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2017

je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XVII. ročník),

kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností.

Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz.

 

Závěrečná modlitba:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. července 2018

svátek má Libor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU