ŠTĚDROVOČERNÍ POBOŽNOST V RODINĚ - delší

30.11.2017 - lidová zbožnost

 

 

1. Co se předpokládá:

Celý Štědrý den je

- dnem uvedení do sváteční atmosféry: Nepracuje se a nenakupuje se.

- dnem rodiny: Všichni touží být doma a spolu.

- dnem dobrovolného postu: Půst je výraz přípravy na velké věci.

 

2. Co je možno připravit:

Připravujeme vánoční stromek. Připomíná strom poznání dobrého a zlého v ráji, skrze který lidé poprvé zhřešili a ztratili Boží přízeň. Připomíná ale také dřevo jeslí, do kterých byl položen narozený Spasitel i dřevo kříže, na kterém nám svou smrtí znovu získal Boží přízeň. Proto ho zdobíme světly, hvězdami, ovocem, dobrotami.

Připravujeme vánoční rybu. Původně postní jídlo, protože v jižních krajích to bylo jídlo nejchudších lidí. Ryba je pro křesťany také starým symbolem víry. Řecky se řekne  ichthys. Toto slovo je složeno ze začátečních písmen věty: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel (Iesus CHristos THeu Yos Sótér).

Připravujeme jesličky - betlém. Připomínají události Kristova narození názorným způsobem, často zasazeným do našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro nás v tomto kraji a v této sobě se Kristus narodil.

Můžeme si opatřit Betlémské světlo. Je to živý plamen, který se každé vánoce rozváží po celém světě z betlémské jeskyně v Izraeli. Toto světlo můžeme zanést také na hroby zemřelých na hřbitově a starým, kteří si nemohou pro ně dojít sami. Obvykle je k disposici v kostelích. nebo u skautů.

Můžeme navštívit s dětmi sociální ústav nebo azylový dům s připraveným dárkem pro skutečně potřebné.

Můžeme zanést krmení zvířatům do lesa nebo parku. Podle tradice se Pán Ježíš narodil mezi zvířaty, jeho narození se má dotknout všeho stvoření. Rodina s dětmi nebo tatínci s dětmi mohou připravit něco vhodného pro zajíce, srnky, zpěvné nebo vodní ptáky (labutě a podobně). Donesou to na vhodná místa, která jsou chráněná před sněhem. Děti mohou v lese také ozdobit stromeček tím, na čem si mohou zvířata i ptáci skutečně pochutnat. U vyhlédnutého lesního krmelce se mohou nakonec v určenou dobu sejít a vzpomenout, že do takového prostředí byl položen narozený Ježíšek. Zakončí se modlitbou na poděkování Bohu.

Můžeme jít na vycházku do kostela a prohlídnout si tam betlém, který ještě není osvětlen a není v něm Ježíšek. Bude to příležitost k rozjímání nad tím, že takto vypadal a může vypadat svět bez Krista, ve kterém všichni spěchají bez cíle.

 

Může se požehnat dům:

Úvodní modlitba:

Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. Prosme ho, ať při oslavě jeho narození posvětí i tento dům svou přítomností, ať zůstává uprostřed nás, ať v nás živí vzájemnou lásku a podílí se na všem, co je v životě radostné i obtížné.

          Přímluvy:

Syn Boží, Pán nebe i země, se stal člověkem a bydlel mezi lidmi.

Prosme ho: Pane zůstaň s námi.

- Ty jsi posvětil rodinný život, přebývej s námi. v tomto domě a buď naším hostem a svrchovaným Pánem.

- Dej ať všichni, kdo v tomto domě žijí, tvoří ve víře a vzájemné lásce příbytek tvého ducha.

 -Dej ať život této rodiny je stavbou na skále, jak o tom mluví evangelium, ať se pevně držíme tvého slova a nic neotřese naší láskou.

- Ty jsi neměl, kam bys hlavu složil a ve své chudobě jsi byl odkázán na pohostinství přátel, nauč nás pomáhat ti ve všech bližních, kteří jsou v nouzi a nemají kde bydlet.

Všechny další osobní prosby shrnujeme do modlitby Otče náš....

       Žehnací modlitba (hned po modlitbě Páně):

Prosíme tě, dobrý Otče, ať zde v tomto příbytku působí tvé požehnání, proměň ho v domov těchto svých dětí a chraň je. Daruj jim lásku, radost a pokoj v duchu svatém, chraň je od hříchu a ode všeho zlého, dej jim podíl na darech života a otvírej jejich srdce všem, kdo jsou v nouzi. Ať nikdy nezapomínáme, že naše pozemské obydlí není trvalé a že máme směřovat k domovu, který je u tebe v nebi, v plnosti lásky a života, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Pak vezme otec nebo matka nádobku se svěcenou vodou a větvičku ke kropení, může vzít i připravené rozžhavené uhlíky na misce a nasypat kadidlo (vše si předem obstarají v kostele) a procházejí všemi místnostmi domu. Místnost, kde je připraven vánoční stromek se může vynechat, kde je zahrada, hospodářství nebo dílna, může se zajít i tam a vše pokropit svěcenou vodou s prosbou, aby pro Kristův příchod bylo vše duchovně očištěno a připraveno.

Při každém kropení se říká:

                   Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm přebývají.

Žehnání se zakončí slovy:

    Dnes vstoupila do tohoto domu spása.

Ať Boží požehnání spočine a setrvá v tomto domě a rozmnoží víru, naději a lásku ve všech, kdo v něm přebývají. Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého ať na nás sestoupí a zůstane a námi vždycky. Amen.

 

Při stmívání se může doma svítit jen skromným světlem, ne hlavním, abychom mohli prožít dobu tmy, dobu čekání na Vykupitele ve Starém zákoně a tím víc pak docenit příchod světla.

 

Od setmění začíná Svatá noc, končí doba adventní přípravy, končí postní den, začíná slavnost.

 

3. Jak  prožít Štědrý večer:

(Dvě navržené možnosti, podle toho, na kterou mši svatou rodina jde.)

 

I. možnost pro ty, kdo se účastní odpolední mše svaté z vánoční vigilie před večeří (hlavně rodiny s malými dětmi):

Rodinná slavnost Narození Páně začíná společnou účastí na mši sv. Tím začínají i domácí vánoce.

Při příchodu z kostela už čeká doma ozářený stromek s dárky a připravený stůl štědrovečerní večeře,

Na stole svítí betlémské světlo a u něj soška Ježíška z domácího betléma. Všichni se postaví nebo posadí na svá místa u stolu. Otec přečte úryvek Lukášova evangelia o narození Páně, i když to už bylo předtím v kostele nebo pokračování tohoto úryvku. Pak každý člen rodiny vezme do rukou sošku Ježíška a přednese modlitbu proseb nebo díků, nejraději vlastními slovy. Všichni na to odpoví třeba: Prosíme tě, vyslyš nás nebo Kyrie eleison nebo Amen nebo nějakým zpěvem. Prosby se zakončí modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné.

Soška se položí do betléma a zazpívá se Narodil se Kristus Pán.

Pak se přednese požehnání jídla buď obvyklými slovy nebo:

Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které dostáváme z tvé štědrosti. dej také chleba těm, kteří ho nemají a svůj pokoj který zvěstovali andělé v Betlémě, každému srdci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po skončení večeře se teprve zazpívá  u stromečku, který je v místnosti a začnou se teprve rozbalovat dárky, které děti rozdávají členům rodiny.

 

II. možnost pro ty, kdo se účastní mše svaté až po večeři:

Modlitba před večeří:

V místnosti, kde se bude konat štědrovečerní večeře se postaví na stůl betlémské světlo a zapálí se všechny svíce adventního věnce. Mohou se též vystavit fotografie členů rodiny a přátel, kteří jsou nepřítomni (v nemocnici, na vojně, v zaměstnání), nebo těch, kteří nedávno zemřeli.

Společně se modlí radostný růženec.

Ve jménu Otce ... Věřím v Boha ... Otče náš

3x Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se vkládá: - v kterého věříme, - v kterého doufáme, - kterého nade všechno milujeme.  Sláva Otci...

První desátek anebo jen jednou zdrávas se modlíme za rodinu:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že dnes může být celá naše rodina spolu. Prosíme tě, abys nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať je v naši rodině vždy láska, radost a pokoj.

Děti veď k důvěře a poslušnosti, rodiče zachovej ve vzájemné věrnosti a porozuměni. Dospělým pomoz dobře plnit poslání, které jsi jim určil, starým a nemocným dej sílu, trpělivost a vděčnost svých blízkých.

Všem našim příbuzným a přátelům dej zažít svou blízkost a požehnej jim.

Otče náš ... a 10x nebo jen 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala.  Sláva Otci ...

2. desátek - za církev:

Pane Ježíši, děkujeme ti dnes také za to, že patříme do tvé církve, se kterou můžeme prožit tento šťastný večer.

Pamatuj, prosíme na Svatého Otce a na našeho biskupa, aby tvou církev dobře vedli. Pamatuj také na naše duchovní otce ve farnosti, aby nám byli vždy dobrým příkladem v oddanosti tobě, pomoz nám žít podle slova, které nám hlásají a dej jim také dostatek potřebných pomocníků pro každé dobré dílo.

Probuď. Pane, v naší farnosti nová povoláni ke službě oltáře a k řeholnímu stavu a nedopusť, aby naše farnost někdy zůstala bez pastýře.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila. Sláva Otci ...

3. desátek - za národ:

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš žit v naší krásné zemi. Skládáme ti prosbu za náš národ, abys ho stále zachoval ve své lásce a ochraně, aby s tvou pomoci překonal všechny obtíže doby a poskytoval nám blaho a bezpečí.

Prosíme tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu k odpuštění a smířeni a za pokojné časy.

Těm, kdo mají v našem národě odpovědnost dej Ducha své moudrosti a spravedlnosti. Prosíme také za úrodu příštího roku, abychom měli dostatek všeho, co potřebujeme k životu.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila. Sláva Otci...

4. desátek - za svět:

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi přišel do tohoto světa, který nám tvůj Otec svěřil, abychom se podíleli na jeho udržováni a rozvoji a mohli ti v něm sloužit.

Voláme k tobě s prosbou za všechny národy, které dnes prožívají těžké chvíle války a nepokojů, aby zase našly cestu ke svornosti a míru.

Všem těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem dopřej, aby se setkali s pochopením a účinnou pomocí ostatních. , Těm, kdo dnes nemají svůj domov a stali se vyhnanci nebo uprchlíky pomoz, aby i se i oni setkali a porozuměním a bratrskou láskou. Ať všichni ti, kdo mají ve světě vliv, ho využijí k dobru všech lidí.

Prosíme za spásu, kterou jsi přinesl celému světu, aby ji celý svět přijal.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, kterého jsi Panno v chrámě obětovala. Sláva Otci ...

5. desátek - za zemřelé:

Pane Ježíši, děkujeme ti za všechny chvíle prožité s těmi, kteří už nás v tomto světě opustili a za naději na shledáni s nimi ve věčnosti.

Shlédni na zemřelé členy naší rodiny a odměň v nebi všechnu lásku, kterou nám prokazovali.

Shlédni na všechny naše blízké a přátele, kteří už zemřeli, aby mohli prožívat tento svatý večer už s tebou v nebi.

Shlédni na všechny oběti násilí, nespravedlnosti a válek a odměň jejich utrpení odplatou božskou. Shlédni na všechny ty, kteří odešli z tohoto světa s malou víro a láskou a jsou dosud v očistci, aby dokonale zakusili tvé milosrdenství.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria  ... Ježíš, kterého jsi, Panno v chrámě nalezla.  Sláva Otci .... Zdrávas Královno ...

Prosby se mohou zkrátit.

Po růženci nebo zkrácené modlitbě se všichni postaví a modlí se modlitbu Anděl Páně. Při slovech: „Slovo se stalo tělem"  se rozsvítí hlavní světla. Pak otec čte úryvek z evangelia.

 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. (Lk 2,1-20)

 

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení!" Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Slyšeli jsme slovo Boži. Chvála tobě, Kriste.

Užívá-li se v některé rodině historický překlad, má se mu dát přednost.

 

Modlitba těsně před jídlem:

Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také chléb těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Po večeři

se jde ke stromečku a k Betlému. Je vhodné, aby tuto chvíli oznámil zvonek, protože zvony jsou znamením živého Krista mezi námi.  U stromečku nejprve zpíváme:

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, - z růže kvítek vykvet nám,

radujme se; -

z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se, - ten na svět poslán jest, radujme se; -

z života  ...

3. Člověčenství naše, veselme se, - ráčil vzíti na se, - radujme se,

z života ...

4. Goliáš oloupen, veselme se, - člověk jest vykoupen, radujme se; -

z života ...

Pak se teprve věnuje pozornost dárkům. Děti nejprve rozdají dárky ostatním členům rodiny a potom teprve rozbalí svoje.

Večer můžeme ještě vyplnit koledami a společným přečtením vánočního příběhu. - připravujeme se na mši sv. v kostele. Všechno to, co jsme prožili doma se má nyní dovršit sv. přijímáním. Na to je potřeba být už předem připraven svatou zpovědí v předvánoční době.

Komentáře:

Dík otče Jene | Jiří Vávra - 1.12.2010

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. října 2018

svátek má Michaela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU