ŠTĚDROVOČERNÍ POBOŽNOST V RODINĚ - delší

30.11.2017 - lidová zbožnost

 

 

1. Co se předpokládá:

Celý Štědrý den je

- dnem uvedení do sváteční atmosféry: Nepracuje se a nenakupuje se.

- dnem rodiny: Všichni touží být doma a spolu.

- dnem dobrovolného postu: Půst je výraz přípravy na velké věci.

 

2. Co je možno připravit:

Připravujeme vánoční stromek. Připomíná strom poznání dobrého a zlého v ráji, skrze který lidé poprvé zhřešili a ztratili Boží přízeň. Připomíná ale také dřevo jeslí, do kterých byl položen narozený Spasitel i dřevo kříže, na kterém nám svou smrtí znovu získal Boží přízeň. Proto ho zdobíme světly, hvězdami, ovocem, dobrotami.

Připravujeme vánoční rybu. Původně postní jídlo, protože v jižních krajích to bylo jídlo nejchudších lidí. Ryba je pro křesťany také starým symbolem víry. Řecky se řekne  ichthys. Toto slovo je složeno ze začátečních písmen věty: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel (Iesus CHristos THeu Yos Sótér).

Připravujeme jesličky -betlém. Připomínají události Kristova narození názorným způsobem, často zasazeným do našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro nás v tomto kraji a v této sobě se Kristus narodil.

Můžeme si opatřit Betlémské světlo. Je to živý plamen, který se každé vánoce rozváží po celém světě z betlémské jeskyně v Izraeli. Toto světlo můžeme zanést také na hroby zemřelých na hřbitově a starým, kteří si nemohou pro ně dojít sami. Obvykle je k disposici v kostelích. nebo u skautů.

Můžeme navštívit s dětmi sociální ústav nebo azylový dům s připraveným dárkem pro skutečně potřebné.

Můžeme zanést krmení zvířatům do lesa nebo parku. Podle tradice se Pán Ježíš narodil mezi zvířaty, jeho narození se má dotknout všeho stvoření. Rodina s dětmi nebo tatínci s dětmi mohou připravit něco vhodného pro zajíce, srnky, zpěvné nebo vodní ptáky (labutě a podobně). Donesou to na vhodná místa, která jsou chráněná před sněhem. Děti mohou v lese také ozdobit stromeček tím, na čem si mohou zvířata i ptáci skutečně pochutnat. U vyhlédnutého lesního krmelce se mohou nakonec v určenou dobu sejít a vzpomenout, že do takového prostředí byl položen narozený Ježíšek. Zakončí se modlitbou na poděkování Bohu.

Můžeme jít na vycházku do kostela a prohlídnout si tam betlém, který ještě není osvětlen a není v něm Ježíšek. Bude to příležitost k rozjímání nad tím, že takto vypadal a může vypadat svět bez Krista, ve kterém všichni spěchají bez cíle.

 

Může se požehnat dům:

Úvodní modlitba:

Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. Prosme ho, ať při oslavě jeho narození posvětí i tento dům svou přítomností, ať zůstává uprostřed nás, ať v nás živí vzájemnou lásku a podílí se na všem, co je v životě radostné i obtížné.

          Přímluvy:

Syn Boží, Pán nebe i země, se stal člověkem a bydlel mezi lidmi.

Prosme ho: Pane zůstaň s námi.

- Ty jsi posvětil rodinný život, přebývej s námi. v tomto domě a buď naším hostem a svrchovaným Pánem.

- Dej ať všichni, kdo v tomto domě žijí, tvoří ve víře a vzájemné lásce příbytek tvého ducha.

 -Dej ať život této rodiny je stavbou na skále, jak o tom mluví evangelium, ať se pevně držíme tvého slova a nic neotřese naší láskou.

- Ty jsi neměl, kam bys hlavu složil a ve své chudobě jsi byl odkázán na pohostinství přátel, nauč nás pomáhat ti ve všech bližních, kteří jsou v nouzi a nemají kde bydlet.

Všechny další osobní prosby shrnujeme do modlitby Otče náš....

       Žehnací modlitba (hned po modlitbě Páně):

Prosíme tě, dobrý Otče, ať zde v tomto příbytku působí tvé požehnání, proměň ho v domov těchto svých dětí a chraň je. Daruj jim lásku, radost a pokoj v duchu svatém, chraň je od hříchu a ode všeho zlého, dej jim podíl na darech života a otvírej jejich srdce všem, kdo jsou v nouzi. Ať nikdy nezapomínáme, že naše pozemské obydlí není trvalé a že máme směřovat k domovu, který je u tebe v nebi, v plnosti lásky a života, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Pak vezme otec nebo matka nádobku se svěcenou vodou a větvičku ke kropení, může vzít i připravené rozžhavené uhlíky na misce a nasypat kadidlo (vše si předem obstarají v kostele) a procházejí všemi místnostmi domu. Místnost, kde je připraven vánoční stromek se může vynechat, kde je zahrada, hospodářství nebo dílna, může se zajít i tam a vše pokropit svěcenou vodou s prosbou, aby pro Kristův příchod bylo vše duchovně očištěno a připraveno.

Při každém kropení se říká:

                   Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm přebývají.

Žehnání se zakončí slovy:

    Dnes vstoupila do tohoto domu spása.

Ať Boží požehnání spočine a setrvá v tomto domě a rozmnoží víru, naději a lásku ve všech, kdo v něm přebývají. Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého ať na nás sestoupí a zůstane a námi vždycky. Amen.

 

Při stmívání se může doma svítit jen skromným světlem, ne hlavním, abychom mohli prožít dobu tmy, dobu čekání na Vykupitele ve Starém zákoně a tím víc pak docenit příchod světla.

 

Od setmění začíná Svatá noc, končí doba adventní přípravy, končí postní den, začíná slavnost.

 

3. Jak  prožít Štědrý večer:

(Dvě navržené možnosti, podle toho, na kterou mši svatou rodina jde.)

 

I. možnost pro ty, kdo se účastní odpolední mše svaté z vánoční vigilie před večeří (hlavně rodiny s malými dětmi):

Rodinná slavnost Narození Páně začíná společnou účastí na mši sv. Tím začínají i domácí vánoce.

Při příchodu z kostela už čeká doma ozářený stromek s dárky a připravený stůl štědrovečerní večeře,

Na stole svítí betlémské světlo a u něj soška Ježíška z domácího betléma. Všichni se postaví nebo posadí na svá místa u stolu. Otec přečte úryvek Lukášova evangelia o narození Páně, i když to už bylo předtím v kostele nebo pokračování tohoto úryvku. Pak každý člen rodiny vezme do rukou sošku Ježíška a přednese modlitbu proseb nebo díků, nejraději vlastními slovy. Všichni na to odpoví třeba: Prosíme tě, vyslyš nás nebo Kyrie eleison nebo Amen nebo nějakým zpěvem. Prosby se zakončí modlitbou Otče náš, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné.

Soška se položí do betléma a zazpívá se Narodil se Kristus Pán.

Pak se přednese požehnání jídla buď obvyklými slovy nebo:

Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které dostáváme z tvé štědrosti. dej také chleba těm, kteří ho nemají a svůj pokoj který zvěstovali andělé v Betlémě, každému srdci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Po skončení večeře se teprve zazpívá  u stromečku, který je v místnosti a začnou se teprve rozbalovat dárky, které děti rozdávají členům rodiny.

 

II. možnost pro ty, kdo se účastní mše svaté až po večeři:

Modlitba před večeří:

V místnosti, kde se bude konat štědrovečerní večeře se postaví na stůl betlémské světlo a zapálí se všechny svíce adventního věnce. Mohou se též vystavit fotografie členů rodiny a přátel, kteří jsou nepřítomni (v nemocnici, na vojně, v zaměstnání), nebo těch, kteří nedávno zemřeli.

Společně se modlí radostný růženec.

Ve jménu Otce ... Věřím v Boha ... Otče náš

3x Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se vkládá: - v kterého věříme, - v kterého doufáme, - kterého nade všechno milujeme.  Sláva Otci...

První desátek anebo jen jednou zdrávas se modlíme za rodinu:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že dnes může být celá naše rodina spolu. Prosíme tě, abys nás všechny zachoval ve své milosti a ve zdraví. Ať je v naši rodině vždy láska, radost a pokoj.

Děti veď k důvěře a poslušnosti, rodiče zachovej ve vzájemné věrnosti a porozuměni. Dospělým pomoz dobře plnit poslání, které jsi jim určil, starým a nemocným dej sílu, trpělivost a vděčnost svých blízkých.

Všem našim příbuzným a přátelům dej zažít svou blízkost a požehnej jim.

Otče náš ... a 10x nebo jen 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala.  Sláva Otci ...

2. desátek - za církev:

Pane Ježíši, děkujeme ti dnes také za to, že patříme do tvé církve, se kterou můžeme prožit tento šťastný večer.

Pamatuj, prosíme na Svatého Otce a na našeho biskupa, aby tvou církev dobře vedli. Pamatuj také na naše duchovní otce ve farnosti, aby nám byli vždy dobrým příkladem v oddanosti tobě, pomoz nám žít podle slova, které nám hlásají a dej jim také dostatek potřebných pomocníků pro každé dobré dílo.

Probuď. Pane, v naší farnosti nová povoláni ke službě oltáře a k řeholnímu stavu a nedopusť, aby naše farnost někdy zůstala bez pastýře.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila. Sláva Otci ...

3. desátek - za národ:

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš žit v naší krásné zemi. Skládáme ti prosbu za náš národ, abys ho stále zachoval ve své lásce a ochraně, aby s tvou pomoci překonal všechny obtíže doby a poskytoval nám blaho a bezpečí.

Prosíme tě za vzájemnou lásku a porozumění v našem národě, za ochotu k odpuštění a smířeni a za pokojné časy.

Těm, kdo mají v našem národě odpovědnost dej Ducha své moudrosti a spravedlnosti. Prosíme také za úrodu příštího roku, abychom měli dostatek všeho, co potřebujeme k životu.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila. Sláva Otci...

4. desátek - za svět:

Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi přišel do tohoto světa, který nám tvůj Otec svěřil, abychom se podíleli na jeho udržováni a rozvoji a mohli ti v něm sloužit.

Voláme k tobě s prosbou za všechny národy, které dnes prožívají těžké chvíle války a nepokojů, aby zase našly cestu ke svornosti a míru.

Všem těm, kdo dnes na světě trpí hladem a nedostatkem dopřej, aby se setkali s pochopením a účinnou pomocí ostatních. , Těm, kdo dnes nemají svůj domov a stali se vyhnanci nebo uprchlíky pomoz, aby i se i oni setkali a porozuměním a bratrskou láskou. Ať všichni ti, kdo mají ve světě vliv, ho využijí k dobru všech lidí.

Prosíme za spásu, kterou jsi přinesl celému světu, aby ji celý svět přijal.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria ... Ježíš, kterého jsi Panno v chrámě obětovala. Sláva Otci ...

5. desátek - za zemřelé:

Pane Ježíši, děkujeme ti za všechny chvíle prožité s těmi, kteří už nás v tomto světě opustili a za naději na shledáni s nimi ve věčnosti.

Shlédni na zemřelé členy naší rodiny a odměň v nebi všechnu lásku, kterou nám prokazovali.

Shlédni na všechny naše blízké a přátele, kteří už zemřeli, aby mohli prožívat tento svatý večer už s tebou v nebi.

Shlédni na všechny oběti násilí, nespravedlnosti a válek a odměň jejich utrpení odplatou božskou. Shlédni na všechny ty, kteří odešli z tohoto světa s malou víro a láskou a jsou dosud v očistci, aby dokonale zakusili tvé milosrdenství.

Otče náš ... a 10x nebo 1x Zdrávas Maria  ... Ježíš, kterého jsi, Panno v chrámě nalezla.  Sláva Otci .... Zdrávas Královno ...

Prosby se mohou zkrátit.

Po růženci nebo zkrácené modlitbě se všichni postaví a modlí se modlitbu Anděl Páně. Při slovech: „Slovo se stalo tělem"  se rozsvítí hlavní světla. Pak otec čte úryvek z evangelia.

 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. (Lk 2,1-20)

 

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení!" Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

Slyšeli jsme slovo Boži. Chvála tobě, Kriste.

Užívá-li se v některé rodině historický překlad, má se mu dát přednost.

 

Modlitba těsně před jídlem:

Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také chléb těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Po večeři

se jde ke stromečku a k Betlému. Je vhodné, aby tuto chvíli oznámil zvonek, protože zvony jsou znamením živého Krista mezi námi.  U stromečku nejprve zpíváme:

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, - z růže kvítek vykvet nám,

radujme se; -

z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se, - ten na svět poslán jest, radujme se; -

z života  ...

3. Člověčenství naše, veselme se, - ráčil vzíti na se, - radujme se,

z života ...

4. Goliáš oloupen, veselme se, - člověk jest vykoupen, radujme se; -

z života ...

Pak se teprve věnuje pozornost dárkům. Děti nejprve rozdají dárky ostatním členům rodiny a potom teprve rozbalí svoje.

Večer můžeme ještě vyplnit koledami a společným přečtením vánočního příběhu. - připravujeme se na mši sv. v kostele. Všechno to, co jsme prožili doma se má nyní dovršit sv. přijímáním. Na to je potřeba být už předem připraven svatou zpovědí v předvánoční době.

Komentáře:

Dík otče Jene | Jiří Vávra - 1.12.2010

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.12.2017: Je psáno, že blaženější je dávat než dostávat (Sk.ap.20,35). Já nejraději

dostávám. (2)

 

dávám. (15)

 

hlavně dostávám, ale také dávám. (28)

 

hlavně dávám, ale také rád dostávám. (15)

 

Je mi to jedno. (1)

 

Sám nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 61 lidí

předchozí ankety

Dnes je 16. prosince 2017

svátek má Albína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU