Promluva jáhna Kince na 4. neděli velikonoční

23.04.2013 - promluvy

 Věčný život - nebe - dobrý Pastýř.

 Bratři a sestry,

naše Církev má za sebou událost, která měla být jedním z vrcholů letošního roku, kdy slavíme 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší vlasti. Tou událostí byla národní pouť duchovních na Velehrad. Tuto událost jsme prožili v lesku a bídě současných služebníků Krista a Církve. Nejvíc mě v programu zasáhly dvě věci, které se pokusím spojit s poselstvím dnešního Božího Slova a týdne modliteb za nová duchovní povolání. 

a) Divadelní představení jednoho brněnského souboru, v kterém tři herci mistrně zahráli obrazy ze života jednoho z našich velkých kněží - Mons. Antonína Huvara, který byl 10 let vězněn a mučen v době, kdy v naší zemi vládli komunisté. Za co byl potrestán? Pracoval s mládeží - snažil se mladé lidi vést jako dobrý pastýř k Bohu, do nebe - skrze život víry.  Bylo to představení - svědectví o víře, věrnosti povolání, pravdě a Bohu.  Kdybych měl tu moc, tak bych toto představení objednal do místního kulturního domu a s patřičným komentářem daroval lidem, zvláště mladým -  k poučení a povzbuzení.

b) Slova z přednášky jednoho z našich nejuznávanějších kněží - dobrých pastýřů současnosti - pro nás hlasatele Božího Slova - snažil povzbudit slovy Pána Ježíše: „Petře, chci ti něco říct."  To říká Pán Ježíš pastýři první Církve Petrovi, ale také každému z nás.

Přemýšlíš nad tím co tobě chce Pán Ježíš říct dneska svým slovem ?!?  Co chce Pán Ježíš říct tvými ústy těm, kteří budou dnes v kostele?!?

     Dnes máme uvažovat o dvou věcech - jedna je veledůležitá, druhá nás má k první přivést: Věčný život (nebe) a prosba o nová duchovní povolání.   

   Zemře člověk - pokřtěný katolický křesťan. Přijde k nebeské bráně a odvážně na ni zaklepe.  Po chvíli ji svatý Petr otvírá se slovy: „Co si přeješ synu?"- „Jdu do nebe." - „To nejde tak lehce, jakýpak byl Tvůj život, čím jsi naplnil čas svého života?" - „Chodil jsem v neděli do kostela." - „Tím jsi plnil jen svou povinnost, ale cos udělal z lásky?".......Člověk musel dlouho přemýšlet, ale potom se usmál, našel: „Dal jsem 50 Kč na tříkrálovou sbírku a do sbírky Diakonie jsem dal oblečení, které jsem už nenosil." Svatý Petr se zamyslel a zavolal anděla spravedlnosti se slovy: „Dej mu padesát korun a jeho staré oblečení" Když to anděl udělá, zavírá Petr před tím člověkem nebeskou bránu - navěky. 

   Bratři a sestry - naše zem a Církev trpí nedostatkem kněží a Bohu zasvěcených osob.  V kněžských seminářích a řeholních noviciátech je spousta volných míst.    

   V jedné škole, když jsem dětem nabídl vypracování užitečného úkolu, dostal jsem od mluvčího třídy otázku:  „Pane jáhen, je to povinný, musíme to udělat?"

   Nemalá část lidí současnosti vyvíjí poměrně velkou snahu vyhnout se plnění svých povinností, natož aby vykonali něco z lásky, bez nároku na okamžitou odměnu.

   Jak by to dopadlo, kdyby svatí Cyril a Metoděj na žádost knížete Rostislava a císaře Michala řekli: „Je to povinný jít na Moravu, k těm negramotným lidem?  Musíme?"

   Jak by to dopadlo, kdyby stejně odpověděla sv. Matka Tereza, sv. František, sv. Mikuláš, sv. Vavřinec a zástupy všech svatých a andělů? A nejen svatých, ale všech lidí, kteří vykonali a dělají něco dobrého a prospěšného pro druhé nezištně? 

   Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za dobré pastýře a za dar víry. Děkujeme Ti za každou příležitost vykonat dobro.  Prosíme Tě - přijmi naše modlitby a oběti a daruj nám nová a trvalá duchovní povolání, která tato společnost tak velmi potřebuje - AMEN. 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU