Na Hod Boží při východu a západu slunce - Ráno

21.04.2019 - lidová zbožnost

 

 

Na letošní Hod Boží velikonoční jsme od Řezníkova kříže u Matějova z r. 1852  v 5.57 poprvé spatřili vycházející slunce (astronomický východ v 5.53)  nad kopcem Šibenice nad Novým Městem, po té, co jsme, si pojmenovali celý obzor od Žďasu až po Havlinu a viděli měsíc právě nad ní a pak se pomodlili.

Bylo nás 9, toto je pro vás, kteří jste nemohli přijít. Jste zváni na 12.4. 2020 - dá-li Pán Bůh.

 

Modlitba měla 5 částí

1) Rozšířené Sláva Otci i Synu - v den jeho vítězství

2) Zpívané Vesel se nebes Královno za zvuku zvonů - č. 407, zpívaný závěr a prosba za naše zemřelé

3) Báseň p. J. Jenáčka, kněze a řeholníka,bvězně rudé totality

4) Biblický chvalozpěv z breviáře

5) Prosba za vláhu

6) Požehnání oběma farnostem, všem domovům, zvláště nemocným, celému kraji a diecézi, naší vlasti i Evropě

K bodu 1)

Sláva Otci, Stvořiteli světa, za jeho dílo i za díla lidských rukou. Sláva Synu, Vykupiteli, neboť on svým křížem vykoupil svět a v noci prvního dne po sobotě slavně vstal zmrtvých. Sláva i Duchu Svatému za jeho útěchu a světlo.

 

K bodu 3)

Dni plný slunce, vítán buď,

však ať jsi sebejasnější,

pravého, jediného Dne

jsi jenom pouhopouhý stín.

 

Uhněte z cesty, bludné sny,

do světla oblečte se vy,

vy děti Světla, vstaňte z tmy,

chorálem slunce srdce zní!

 

Nedělní bránu otevřel

v červáncích zlatý slunce klíč,

jak setníkova kopí hrot

otevřel Boží lásky proud.

 

Ať prýští světlo sluneční,

ať prýští milosrdenství,

k tvé cti ať píseň světla zní,

ať se i v nás už rozední.

 

Ať zpívá církev chvalozpěv

na Beránkovou spásnou krev,

je sluncem vykoupaný svět,

je křížem vykoupený z běd.

 

Zpívejme všichni, zpívejme

aleluja, aleluja,

ať celým světem víc a víc

zní aleluja bez hranic!

K bodu 4)

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte. (Zj 19,5)

57Všechna díla Páně, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

58Nebesa, velebte Pána, *

59andělé Páně, velebte Pána.

60Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *

61všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

62Slunce a měsíci, velebte Pána, *

63nebeské hvězdy, velebte Pána.

64Všechny deště a roso, velebte Pána, *

65všechny větry, velebte Pána.

66Ohni a žáre, velebte Pána, *

67studeno a teplo, velebte Pána.

68Roso a jíní, velebte Pána, *

69zimo a chlade, velebte Pána.

70Ledy a sněhy, velebte Pána, *

71noci a dni, velebte Pána.

72Světlo a temno, velebte Pána, *

73blesky a mraky, velebte Pána.

74Země, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

75Hory a vrchy, velebte Pána, *

76vše, co na zemi roste, veleb Pána.

77Prameny, velebte Pána, *

78moře a řeky, velebte Pána.

79Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *

80všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

81Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *

82lidé, velebte Pána.

83Izraeli, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

84Kněží Páně, velebte Pána, *

85služebníci Páně, velebte Pána.

86Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *

87svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

88Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, *

chvalme a oslavujme ho navěky.

 

k č. 5)

z etiopské liturgie:

Prosme společně Pána: Pane, smiluj se.

- Za soudce a za všechny správce veřejných věcí prosíme,

aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti.

- Za celý svět prosíme,

aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do mysli všech lidí a každého člověka vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné.

- Za vláhu prosíme,

aby Pán poslal déšť na místa, která jej potřebují.

- Za řeky prosíme;

aby je Pán v hojnosti naplnil vodou života.

- Za plody země prosíme,

aby Pán dal zemi plodnost a dobrou setbu i sklizeň.

 

 

Zastavení u Řezníkova kříže z r 1852

Byl opraven díky rodině Chalupově v roce 2016. I ostatní kříže v okolí Matějova jsou opravené a udržované.

Stojí u místní silnice, po které se od Chlubnova kříže sjíždíme zpět na okresní silnici. m. Kromě Rosičky a Zelené hory uvidíme znovu, co už známe z prvních zastavení, ale ne úplně všechno, protože jsme o trochu níže. Je možné také zde začínat a pak rozhled doplnit u 1. a 2. zastavení.

Vlevo vidíme komíny Žďasu (3+1), vlevo od nich krajinu směrem ke Sklenému, vpravo krajinu k Jiříkovicím. Za lesy se bělá kousek Žďáru s červenošedou budovou PKS na Brněnské ulici a na pravém okraji našeho okresního města bíle září budova sila. Za ní je Harusův kopec svysílačem, pak pásmo lesů zakončeno vpravo stožárem na kopci vrchy mezi Mělkovicemi a Jamami. Pak je kopec Vejdoch, Jámy trochu pod ním směrem doprava, Vatín blíže k nám. Pak se nám ukáže Nové Veselí v celé své šíři s kostelem uprostřed a rybníkem před námi. Hned vlevo za kostelní věží je za jasného počasí vidět kopec Sýkoř nad Doubravníkem, z našeho pohledu až za řekou Svratkou, i s bílou rozhlednou, která však není veřejnosti přístupná.

Dále doprava zase lesy, jeden stožár je pod nimi, další pak vyčnívá na polích nad Ostrovem a další ještě více doprava jakoby pod lesy. Za pásmem lesů pak vidíme úplně na obzoru malé lesíky nad Cyrilovem a z toho nejvyššího z nich vyčnívají dva vysílače - místo dalekého rozhledu.

Těsně před námi vykukuje z velkého lesa stožár stojící u silnice mezi Újezdem, který odsud nevidíme, a Novým Veselím. A ještě blíže máme malý lesík a napravo od něho je na obzoru kopec Kyjov, dále pak lesy na hřebeni, za kterým je obec Kyjov. A doprava už z naší strany je vysílač Havlina nad Chroustovem.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU