FARNÍ KRONIKA BOHDALOV od léta Páně 1946 - 2018

04.10.2019 - naše farnosti

 

 

2018

Tříkrálová sbírka

     Nový rok opět začal Tříkrálovou sbírkou 6. ledna, tentokráte za přijatelného počasí a mírné zimy. Letošních 6  bohdalovských  skupinek koledníků  již nečítal jen tři krále ve skupince a zletilý doprovod, ale některé  se rozrostly  o další pomocníky. Výtěžek ze sbírky činil v Bohdalově 37 675 Kč, v Chroustově 8 871 Kč, Kyjově 3 010 Kč, Pokojově 7 512 Kč ,  Rudolci 10 070 Kč.  Přispěla také školní mládež částkou 5 000 Kč, celkem se pro charitu vybralo 72 138 Kč.

 

Dětské mše

     Od letošního roku ustanovil Mons. Peňáz každou mši svatou konanou první neděli v měsíci jako dětskou mši. Spočívá v tom, že patronát nad zpěvy při mši svaté přebírají děti a mládež, vybírají písně i hudební nástroje. Se zpěvem jim pomáhají i někteří rodiče. Všichni společně se zároveň učíme znát krásu a duchovní hloubku nových mládeží oblíbených písní.

 

Sbírka Svatopetrský haléř a novokněžské požehnání

     Při mši sv. 18.2.2018 proběhla sbírka Svatopetrský haléř, vybralo se  přes 6 000 Kč. Výši sbírky ovlivnila nemocnost. Účast v kostele byla menší z důvodu velkých mrazů, až -19 °C, a onemocnění mnoha farníků těžkou chřipkou, která u mnohých trvala tři i více týdnů.  Dost často se vyskytoval také zápal plic, který si vyžádal několik životů. Tím onemocněla také farní hospodyně s. Marie Dvořáčková. Službu za ni převzala p. Marie Veselá a ženy, které obvykle ve farnosti pomáhají.

     Tuto neděli provázela mši svatou  schóla z Brna od sv. Michala. Přednesla chorální a latinské zpěvy. Po mši svaté udělil věřícím novokněžské požehnání P. Ladislav Bublán původem z Měřína.

     Odpoledne v 15 h se farníci sešli při modlitbě křížové cesty spolu  s  P. Peňázem v Bohdalově.

   

Postní doba

     Popeleční středa tento rok připadla na 14.2.2018. Mons. Peňáz vystavil 3 pokladničky, do kterých mohli věřící odevzdávat finanční dary, a tak se podílet na naplnění jednoho z úmyslů postní doby - odříci si a ušetřené věnovat potřebným. Otec vyhlásil 3 úmysly - příspěvek na stavbu kaple P. Marie v Sázavě, vybralo se 5 800 Kč, pro postižené leprou byl příspěvek 4 800 Kč  a  na podporu radia Proglas a televize Noe činil příspěvek 4 000 Kč.

     Před Velikonocemi navštívil se svátostí pomazání nemocných farníky, kterým již zdravotní stav nedovolí účast na bohoslužbách v kostele.

 

Přednáška p. Věry Sosnarové

     4.3.2018 v kostele v Novém Veselí  po modlitbě křížové cesty se  v 16 h konala přednáška p. Věry Sosnarové o 19 letech strávených v gulagu  a na Sibiři. Přiblížila dobu, kterou mladá generace nikdy nepoznala, mnozí starší občané o ní ani nevěděli a mnozí ji ani nechtějí připomínat. Po přednášce si mohli farníci zakoupit knihu pod názvem Krvavé jahody, která o jejím životě v Sovětském svazu vypráví.

Duchovní obnova

     Od neděle 18.3. do úterý 20.3. v naší farnosti vedl duchovní obnovu P. Sylwester Jurczak, t.č. administrátor ve Fryšavě. Sloužil každý den mši svatou, věřící k němu mohli přijít na duchovní rozhovor, udílel svátosti smíření. Při poslední mši svaté vyprávěl, jak mu dal Pán pochopit, proč byl poslán k výkonu kněžské služby právě k nám. On sám se narodil v Polsku a prožil dětství blízko ukrajinské hranice. Věděl, že při osvobození jeho kraje na počátku 20. století bojovali i Češi a někteří v jeho zemi našli svůj hrob. Tady za ním přišel jeden věřící a vyprávěl mu, že jeho dědeček padl ve válce při osvobozování Polska. Když si vše vypověděli, vyplynulo z rozhovoru, že bojoval právě v oblasti, kde on žil. Při dovolené doma v Polsku prozkoumal hroby z doby války a našel hrob právě tohoto nezvěstného předka. Jak řekl, po tolika desetiletích mohl službou lásky poděkovat potomkům muže, který padl za svobodu jeho domoviny.

     Poděkoval na závěr našim farníkům za vlídné přijetí po celou dobu obnovy i za hojnou účast. Rozloučil se pozváním na fryšavskou faru. Přítomní farníci z vděčnosti mezi sebou uspořádali sbírku jako příspěvek otci na opravu fary ve Fryšavě.

 

 Zásvětná pouť do Sloupu

     Mons. Peňáz obnovil tradici zásvětné poutě do Sloupu v Moravském krasu k Panně Marii Bolestné. Vypravený autobus pomohli obsadit i farníci z okolních obcí podél jízdní trasy. Hlavní poutní mši sv. celebroval pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul, přítomen byl i generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Po křížové cestě a svátostném požehnání poutníci ještě při návratu domů navštívili Kunštát a uctili památku P. MUDr. Ladislava Kubíčka krátkou modlitbou u jeho hrobu.

 

K Pánu odešla Marie Dvořáčková - bohdalovská farní hospodyně

     Zdravotní stav Marie Dvořáčkové se postupně zhoršovat. Fyzických sil ubývalo, hlava ale pracovala spolehlivě. O Marii se v jejich potřebách zdravotních a sociálních již delší dobu starala pečlivě a ochotně p. Jana Musilová z Bohdalova č. 237. Marie, přes všechny problémy, o kterých vědělo jen málo lidí, stále zajišťovala a organizovala chod farnosti. To trvalo do února, kdy onemocněla oboustranným zápalem plic.  Již se zdálo, že se zotaví. Pak se ale naplno projevily další problémy. 14. 3. ráno upadla a nemohla se postavit. Mobilním telefonem povolala p. Helenu Matějíčkovou z č. 85. Manželé Matějíčkovi přispěchali na faru a rovnou volali rychlou pomoc. V nemocnici odhalili plicní embolii.  Pro onkologické problémy, které se poprvé ozvaly v r. 2017, působily nádor na hlavě prorůstající lebkou k mozku, rozpad kostí a páteře, se Marie stala od pasu dolů nepohyblivou. Ze čtvrtka na pátek 22. 3. se dostavila horečka, Marie dýchala s velikými obtížemi. V sobotu 24. 3. v 5 h ráno ji Pán povolal k sobě. Odešla dobrá duše naší farnosti - duše služebná, čistá, pracovitá, starostlivá, plná lásky a ochoty ke všem bez rozdílu. Chybí nám, moc nám chybí!

     V úterý 3.4. v 16 h v chrámu Páně v Bohdalově sloužil na rozloučenou s Marií Mons. Peňáz mši svatou. Spolu s ním stanuli u obětního stolu opati premonstrátského řádu o. Jaroslav Jáchym Šimek - opat Želivského kláštera, rodák z nedalekého Nížkova a Marian Rudolf Kosík - opat kláštera v Nové Říši. Oba opati mají své kněžské začátky spojeny právě s Marií a bohdalovskou farou. Po zádušní mši sv. jsme Marii vyprovodili průvodem ke hřbitovu a rozloučili se s ní modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, otec Kosík zazpíval latinsky Salve Regina. Odtud pohřební vůz převezl její ostatky do rodné obce Prace. Ve středu 4.4. po zádušní mši v rodném kostelíčku sloužené od 15 h byla Marie uložena do hrobu rodičů.

     Přáním Marie byla modlitba růžence před zádušní mší sv., průvod bez hudby jen za doprovodu zvonů, výzdoba bez věnců. Vybrané finanční příspěvky si přála věnovat na hospicovou činnost v našem regionu. Na tento účel se při sbírce vybralo 34 200 Kč.

      Úkoly spojené se zajištěním provozu farnosti si mezi sebe rozdělili ženy, ministranti i o. Peňáz. Ukázalo se, kolik všelijakých problémů je třeba vyřešit a kolik práce, kterou Marie zastala, aniž někoho žádala o pomoc, je třeba udělat. Mnohé jsme si vůbec neuvědomovali a brali je jako samozřejmost. Když Marie mohla pomoci alespoň radou, bylo vše snazší. Bezradnější jsme zůstali po jejím odchodu. Ale bylo třeba konat.

     Otevírání a zavírání kostela při pobožnostech se ujala již za nemoci Marie p. Marie Veselá z č. 235, úklid kostela organizačně zajišťovala p. Marie Šustrová z č. 86. Skupinky žen se v úklidu střídaly po týdnu. Jsou zde zahrnuty i ženy z přifařených obcí, takže služba vyjde na každou ochotnou ženu asi po 2 měsících. V květinové výzdobě pokračovaly dále p. Marie Štikarová z č. 230 a Marie Veselá. S údržbářskými pracemi i zvoněním při pohřbech pomáhal nadále p. Václav Bukovský z č. 79. Na další období, než si Pán mezi farníky zvolí nového služebníka a pomocníka, byl vyvěšen seznam rodin se službou zajišťující chod kostela vždy na 1 měsíc. Rodiny se do něho zapsaly podle možností.

 

Velikonoce

     Mons. Peňáz povolal v době velikonoční na pomoc kaplana v Žarošicích u Kyjova P. Jaroslava Laštovičku, rodáka z Jimramova, vysvěceného na kněze v r. 2016. Slavil s námi mši sv. na Zelený čtvrtek, Velkopáteční obřady i sobotní oslavu Vzkříšení. O Božím hodu velikonočním přišel k oltáři již opět o. Peňáz. Mladí nastudovali velikonoční zpěvy a přispěli k ještě slavnostnější oslavě Ježíšova Vzkříšení.

          Pro tuto neděli byla ohlášena také první sbírka na výměnu plynového topení v kostele, ta vynesla částku 28 400 Kč.

 

 

 

Úprava parku a práce ve farním lese

     V neděli před Velikonocemi otec oznámil požadavek lesního správce na pokácení a odklizení stromů napadených kůrovcem z farního lesa směrem k Novému Veselí. Muži z farnosti pod vedením Ing. Prokeše z Kyjova toto zvládli do Velikonoc.

     Další požadavek přišel od obce. Žádal proklestění porostu v parku u kostela. Pan starosta Arnošt Juda s Otcem park prošli a dohodli se na vykácení některých stromů a přerostlých keřů. Práce byla zadána p. Ivo Hudečkovi z Bohdalova,  byla dokončena  posledním dnem měsíce dubna s fakturačními náklady pro farnost 13 500 Kč.

 

Přednáška o baroku

     22. dubna od 17 hodin se v našem kostele uskutečnila přednáška s názvem „Baroko - pro duši i pro oko." Přednášejícím byl doc. Ph.Dr. Jiří T. Kotalík, bývalý rektor AVU v Praze a generální ředitel Národního památkového úřadu.  Dozvěděli  jsme se dost zajímavostí o našem chrámu vysvěceném v r. 1758. Např. po husitských válkách sloužil po dobu 7 let jako protestantská modlitebna. Italský hraběcí rod Collalto et San Salvatore, který získal tento kraj do vlastnictví po Bílé hoře a pobýval občas na svém zámku v Rudolci, pověřil stavbou současného chrámu italského stavitele jménem Giovanni Batista Pieroni. Doc. Kotalík popsal také vnitřní barokní výzdobu s některými prvky počínajícího rokoka;  rokaje - zdobné lastury na ránu oltářního obrazu. Nakonec se vyjádřil pochvalně k celému řemeslnému provedení veškeré bohaté výzdoby. Sochy i obrazy mají nadprůměrnou hodnotu. Nemohou se rovnat evropskému formátu, ale pro poměry v našich zemích je provedení velice zdařilé a pro venkov bohatost výzdoby nebývalá.

     Po jeho přednášce uvedl chrámové skladby novodobé, staročeské a staroslovanské pěvecký mužský sbor z Jimramova Vocatus Ecumenicus pod vedením bohdalovského rodáka p. Oldřicha Růžičky.

 

Operace o. Peňáze

     Otec Peňáz se podrobil ve středu 25.4. operaci kýly na chirurgickém oddělení novoměstské nemocnice. Kolem 22. h jsme již mnozí dostali potěšující SMS zprávu, ve které P. Bohu děkoval. Čekající povinnosti a neustálá služba jej rychle uzdravily, za týden po operaci již znovu pracoval s plným nasazením.

 

 

Výměna podlah na faře

     V sobotu 28.4. byla zahájena práce na výměně podlah na faře. Tento rok Ing. Švoma Josef z Nového Veselí připravil dokumentaci a finanční prostředky k 1. etapě oprav omítek a výměny podlah ve 2 místnostech na levé straně od vstupu na faru z ulice (sál + přilehlý pokoj) a 2 navazujících menších místnostech na západní straně fary. Výběrovým řízením bylo dílo zadáno firmě Ladislava Kubíka sdružení  HIPS  ze Žďáru n. S. Bylo třeba starou dřevěnou podlahu odstranit, také její podloží, které tvořily obilné plevy, otlouci omítku zdí v některých částech až do výše 2 metrů, opravit elektroinstalaci a nechat vše dobře vysušit. V týdnu do 22.6. řemeslníci  provedli omítku zdí a ve 3 místnostech  podkladní betony pod dřevěnou podlahu. V místnosti poslední vedle WC již betonová podlaha byla z dřívější doby, v ní se opravovaly jen omítky. Dále bylo třeba dobře větrat a nechat vše vyschnout. V týdnu od 9.7. do 13.7. malíři obílili všechny 4 opravené místnosti, nastříkali radiátory a natřeli futra a dveře. V týdnu před bohdalovskou poutí (letos 12.8.) byla dřevěná podlaha položena, ke konci srpna zabroušena a natřena olejovou barvou. Kolaudace proběhla 20.9.2018. Cena díla 744 672 Kč byla kryta příspěvkem městyse Bohdalov 100 000 Kč, dotací z Kraje Vysočina  234 651 Kč, dotací MK 130 000 Kč, dotací ze stavebního fondu biskupství 20 000 Kč a prostředků ze sbírek.

 

Pouť Nový Jeruzalém 14.5.

     Pouť Nový Jeruzalém letos  se poprvé připravovala bez rad zkušené farní hospodyně Marie. Každý, kdo cítil potřebu se zapojit, přispěl svým dílem, někdo pomohl s úklidem, jiný s květinovou výzdobou, úklidem v parku a kolem kostela, napečením pohoštění pro poutníky, organizací dopravy. Farníci dělali, co uměli, aby farnost připravili pro důstojné přijetí Matky Boží Fatimské, kněží i poutníků. Hlavním celebrantem byl výpomocný duchovní při kostele Nanebevzetí P. Marie na Kladně otec Mgr. Jiří Neliba, který jako mladý skaut bohdalovskou faru navštěvoval. V Bohdalově r. 1971 slavil svoji druhou primiční mši sv. a udělil novokněžské požehnání. Na pouti zpovídalo 7 kněží.  Poutníci přijeli 4 autobusy, auty i pěšky v počtu asi 350. Výtěžek sbírky po uhrazení autobusů ve výši 8 263 Kč byl předán do Sázavy jako příspěvek na stavbu kaple P. Marie Karmelské.

     Celý měsíc se farníci Bohdalovska i Nového Veselí scházeli před sochou i putovním obrazem P. Marie, aby modlitbami a eucharistickými slavnostmi vyprosili tolik potřebné Boží dary a požehnání.

 

První svaté přijímání dětí 3. ročníku ZŠ 20.5.

     Mons. Peňáz a paní katechetka Mgr. Jana Miškovská připravovali děti celý školní rok na přijetí prvního svatého přijímání. Kromě přípravy v hodinách náboženství si pro ně otec vyhradil chvilku při nedělních a čtvrtečních bohoslužbách, děti při nich doprovázela i paní katechetka.  V sobotu 19.5.  přistoupily  k první sv. zpovědi, s nimi i jejich rodiče a kmotrové, pak na faře společně strávili zbytek odpoledne. V neděli přijali první sv. přijímání Petr Klíma a Matěj Kujínek z Chroustova, Denisa Chalupová a Natálie Valová z Rudolce, Petr Šorf z Bohdalova. Malé kamarády podpořili zpěvem mladí zpěváci ze schóly. Dvě následující neděle se s nimi Otec vždy ještě pomodlil děkovnou modlitbu.

 

Slavnost Těla a Krve Páně 3.6.

     Již v 7 h ráno v neděli 3. června se věřící sešli v chrámu ke slavení mše sv.  Po ní  oslavili Tělo a Krev Páně u hlavního oltáře v kostele a dále se v průvodu vydali za Nejsvětější svátostí nesenou Otcem pod baldachýnem ke třem venkovním oltářům k uctění Těla a Krve Ježíšova, k odevzdání se jeho milosti a vyprošení Božího požehnání pro naše pastýře, rodiny, farnost, vlast i svět. Zpěv podpořili hudebníci z kapely p. Vencelidese i místní mladá schóla. Oltáře venku připravily obce farnosti a maminky vypravily malé družičky s košíčky květů, které sypaly před  Nejsvětější  svátostí.

 

ThLic. Ing.  Zdenek Wasserbauer, ThD.  jmenován pomocným biskupem pražským

     Zdenek Wasserbauer se narodil 15.6.1966 v Novém Městě na Moravě, vyrůstal v nedaleké obci Sázava, sv. křest přijal 3.7.1966 v chrámu sv. Jakuba Staršího ve Velké Losenici. Po studiích na žďárském gymnáziu vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, od r. 1990 pokračoval ve studiu na obnovené pražské katolické teologické fakultě, dále pokračoval po roce na Papežské lateránské univerzitě v Římě. V  r. 1996 se vrátil do Prahy. Jáhenské svěcení zde přijal 2.1.1996, kněžské 30.9.1996. Od 1.4.2016 byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze a 23.1.2018 pomocným biskupem pražským a titulárním biskupem butrintským. Z rozhodnutí papeže Františka mu udělil biskupské svěcení  19.5.2018 při mši svaté ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka, primas český a arcibiskup pražský, spolusvětiteli  byli  Vojtěch Cikrle, náš biskup brněnský a Jan Vokál, biskup královéhradecký.  

 

Přednáška Mons. Prof. probošta Petra Piťhy v pátek 15.6.

     Mons. Petr Piťha slavil v pátek mši sv. v Novém Veselí a po ní v 19 h promluvil o své knize Triptych na oltáři lásky, v které básnickým způsobem shrnul své životní zkušenosti.

 

Oprava kněžských hrobů

     Kněžské hroby jsou uspořádány do 3 skupin vždy po 3 hrobech, hroby jsou kryty žulovými deskami. Začátkem července se začaly zvedat na prostředních hrobech krajní desky a posléze se prostřední deska začala propadat dovnitř. Po domluvě s P. Peňázem se místní muži zorganizovali k jejich opravě. P. Němec Stanislav, Mokrý Stanislav, Bukovský Václav desku vyzdvihli, vyrovnali i sousední z levé i pravé strany, podmazali  a  znovu ukotvili na obrubník. 17. července byla oprava hotová. Pracovali bez nároku na odměnu nebo pokrytí nákladů.

 

Seznam kněží ve farnosti

Přehled kněží za posledních 100 let:

1912-1923 P. František Klimeš

1923-1937 P. Antonín Hrubý

1938-1941 P. Josef Válka

1942-1949 P. Josef Votava

1949-1949 P. František Baťka

1950-1953 P. Josef Kříž

1953-1986 P. Vlastimil Šenkýř

1986-2009 P. Alois Weigl dojíždějící z Nového Veselí

1990 - 1991 P. Josef Skála - na odpočinku

7/2009 - 8/2017 P. RNDr. Miroslav Kazík  dojíždějící z Nového Veselí

od 8/2017 Mons. Mgr. Jan Peňáz dojíždějící z Nového Veselí

hospodyně a  katechetka  Marie Dvořáčková (* 25. 9. 1927, ve farnosti od r. 1957; zemřela 24.3.2018

 

Primice ve 20. století:

P. Emanuel Koubek ml. (svěcení 1901)

P. František Augustin (svěcení 1915)

P. Josef Skála (svěcení 1935) z Rudolce

P. Jan Klíma (svěcení 1941) z Chroustova

P. Jaroslav Novotný (svěcení 1948)

P. Vladimír Novotný (svěcení 1950) - všichni ostatní z Bohdalova

 

 

Pěší pouť na Velehrad  20. - 25.8.

Zastupoval P. Jurczak z Fryšavy.

 

Farní tábor ve Fryšavě 23. - 29.7.

     Ve dnech 23.  -  29.7. 2018 se mladší děti farnosti mohly zúčastnit farního tábora ve Fryšavě. Tábor zorganizovali ministranti Jiří Boháček, Radek Šerejch spolu se sestrami Blahovými, Janou Sobotkovou (varhanicí), Klárou Musilovou  a pomocnicemi z Fryšavy. Děti zažily mnohá dobrodružství. Nezapomínaly na mši svatou a modlitby. Své aktivity dokázaly protáhnout až do nočních hodin. Přijely unavené, ale s úsměvem na tváři a řadou krásných zážitků. Hlásily mi, že zažily i veliké obavy, když jim vítr odnášel balon plněný hořícím plamenem nad les, který byl letos velice vyschlý vlivem dlouhotrvajícího sucha. Stála při nich Boží milost, protože v poslední chvíli pádu balonu se oheň uhasil a vše dobře dopadlo.

 

Oprava varhan srpen 22 000 Kč p. Jan Karel ze Sázavy.

Předání obrazu do Rudolce

     20. 9. bylo rozhodnuto, že obraz Poslední večeře Páně bude navrácen zpět do Rudolce. Po nutné opravě bude pověšen v nové kapli sv. Anny. Je původní rudoleckou památkou ze staré kaple. Při jejím zrušení byl uschován na faře. Nastal čas, aby se vrátil do Rudolce. Zvláště, když si rudolečtí  jeho návrat přejí. P. Peňáz dal obraz odborně vyčistit od prachu a ošetřit rám proti červotoči. Další restaurování, které se zdá nevyhnutelné, si rudolečtí zajistí na vlastní náklady.

 

Čištění svodů na faře

     Muži z Bohdalova p. Bukovský Václav a p. Němec Stanislav vyčistili v polovině září dešťové svody na severní straně fary od napadaného listí. Před dalším ucpáním a nefunkčností svodů ochránili rýny překrytím  poplastovaným  králíkářským pletivem.

 

Bohdalovské dožínky 2.9.

     Z iniciativy místního rodáka p. Stanislava Růžičky, který se stal také hlavním koordinátorem celé akce, jsme slavili v neděli 2.9.2018 Bohdalovské dožínky - díkůvzdání za letošní úrodu a její sklizeň. Oslava začala v 9,30 h průvodem z fary do chrámu sv. Vavřince. V čele průvodu nesl ministrant kříž, za ním kráčel Mons.  Peňáz, ostatní ministranti a krojované páry nesoucí 3 věnce z obilí letošní úrody. Věnce zastupovaly obec, zemědělce firmy  Agras a farnost. Každá z obcí farnosti navíc uvila vlastní věneček. Tyto zdobily hlavní oltář. Další výzdobou kostela bylo ovoce, zelenina, obiloviny a květiny v koších a vázách rozestavených kolem obětního stolu a na stupních bočních oltářů.  Na mši svaté byli přítomni starostové obcí naší farnosti i pozvaní hosté z okolních vsí, ředitelé společností, předsedové a velitelé spolků se svými členy, především hasiči a myslivci, soukromí zemědělci a další věřící, kteří se chtěli připojit k díkůvzdání Boží milosti za letošní úrodu. Při prosbách předalo šest dvojic farníků P. Peňázovi  šestero obětních darů v podobě chleba - Bohdalov, ovoce - Kyjov, zeleniny - Chroustov, obilí - Agras, květin - Pokojov a  domácího  pečiva - Rudolec. Spolu s nimi byly předneseny prosby za služebníky církve, vedoucí představitele, nemocné a trpící, jednotu farního společenství, světlo víry pro mládež, úctu dětí k božím darům a přírodě. Po děkovné mši sv. předali ministranti rodinám kytičku z obilí. Kytičky pro Bohdalov uvili farníci z Nového Veselí. Průvodem před kostel krojovaní vynesli dožínkové věnce.  Zde již na P. Peňáze, vážené hosty a muzikanty souboru Horácká muzika čekala 3 koňská spřežení. V bryčkách objeli malý okruh kolem Pometlových a Šustrových na jižní stranu chrámu.  Zde P. Peňáz požehnal zemědělskou techniku a zvířata společnosti Agras. Dále za hudebního doprovodu projely vozy velký okruh kolem jihlavské zastávky, zrcadla a vydaly se zpět ulicí kolem Zikmundů na městečko. Povozy provázeli hasiči ve slavnostních uniformách.  Na městečku krojovaní tanečníci folklorního souboru Studánka horáckými tanci za doprovodu horácké hudby udělali radost velkému počtu místních občanů i hostů. Díky sponzorům, kteří zajistili občerstvení i nápoje v dostatečném množství pro všechny zúčastněné, byla radostná nálada jen podpořena. Děti se mohly svézt v koňském povozu a jejich zájem neustával, přinesl výtěžek na dobrovolném příspěvku 5 600 Kč. Jak řekl Mons.  Peňáz, dožínky měly být oslavou Boží milosti, poděkováním za letošní úrodu a potěšením pro všechny. Účel splnily a radost ve tvářích občanů to dokazovala. Ohlasy byly velice dobré a lidé dlouho vzpomínali. Vždyť tato oslava se konala poprvé po dlouhých 70 letech.

 

Prodej nábytku z fary

     Po výměně podlah bylo na zvážení, jestli dát zpět do místností starý nábytek nebo jej raději vyřadit. Mnohý byl napaden červotočem. Bylo rozhodnuto, že je lepší ochránit nové dřevěné podlahy. Pokusili jsme se nabídnout nábytek starožitníkům. P. Daněk z Pardubic si v sobotu 22.9. vybral  pouze jednu skříň se spodním šufletem,  dále měl ale zájem o 2 čalouněná křesla, 1 židli se železnou konstrukcí částečně již porezlou  a 3 židle dřevěné s půlkulatými područkami, vše za cenu 1 400 Kč. Není to mnoho. Původně ale padl návrh nábytek rozštípat nebo dát do odpadu. Posloužil alespoň malou částkou.

 

Oprava oplocení kaple v Pokojově

     Pokojovští občané pokáceli již před časem přerostlé tuje vedle kříže před kaplí i v dolní části parku. Přivedli vodu do parku napojením na vodovodní řád, rozebrali původní drátěné oplocení parku i taras plotu. Místní podnikatelé David Svoboda a Marek Chobotský postavili zeď nového plotu z betonových tvárnic. Firma Zamko osadila zeď novým kovaným železným plotem. Práce byly ukončeny v polovině října. Náklady ve výši xxxxxxxxx uhradila obec ze svého rozpočtu...a dotace K .V.

 

Oprava křížku v Chroustově

     Rodina Strnadových z Chroustova opravila na vlastní náklady křížek na začátku obce směrem k Bohdalovu.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU