FARNÍ KRONIKA BOHDALOV od léta Páně 1946 - 2014

04.10.2019 - naše farnosti

 

Bohdalovská farní kronika

 

Rok spásy 2014

 

Tříkrálová sbírka

 Tříkrálovou sbírku letos opět zorganizovala a koordinovala farní hospodyně naše slečna Marie Dvořáčková. Sbírka v Bohdalově se konala první lednovou sobotu, tj. 4. 1. V okolních obcích proběhla pod patronací obecních úřadů. V pondělí pak proběhlo za účasti starosty obce ing. Arnošta Judy otevírání pokladniček a spočtení výtěžku sbírky za Bohdalov. Z okolních obcí přivezli jejich zástupci svoje sbírky a takto zkompletovaná byla připravena pro pracovníky charity, kteří si ji vyzvedli v průběhu týdne. Letošní výtěžek celkem činil 48 840 Kč, z toho Bohdalov 27 933 Kč, Chroustov 7 072 Kč, Pokojov 5 312 Kč, Rudolec 8 523 Kč.

Setkání otce Kazíka se spolupracovníky farnosti

 Otec Kazík pozval na neděli 19.1. na faru laické spolupracovníky z Bohdalova i ostatních obcí farnosti. Nedělní odpoledne strávil se členy farní rady i dalšími farníky, kteří pomáhají při zajišťování chodu farnosti, úklidu a výzdobě kostela. Po úvodní modlitbě a slavnostním přípitku otec Kazík zahájil oficiální část. Připomněl události uplynulého roku 2013, seznámil s finančním hospodařením a představil plány na rok 2014. Dvacetičlenné osazenstvo prodiskutovalo poté problémy, náměty i potřeby farních obcí, následovalo pohoštění s družnou besedou až do podvečerních hodin.

Svátost pomazání nemocných

 V neděli 16. února při mši svaté udělil otec Kazík svátost pomazání nemocných 45 farníkům. Ve čtvrtek přede mší svatou mohli přistoupit ke svátosti smíření. Pro nemocné, kteří nemohou přijít do chrámu Páně, otec Kazík nabídl možnost  návštěvy v jejich domácím prostředí. Těchto farníků bylo 6 a svátosti přijali v následujícím týdnu.

Latinská mše

 V neděli 23. března na třetí neděli postní slavil otec Kazík svátost nejsvětější oběti v latinském jazyce. Tři předcházející neděle nás připravoval a nacvičoval s námi modlitby v latině. Při mši svaté jsme tentokráte byli o poznání zdatnější než v roce předcházejícím, ale pořád ještě v mateřském jazyce církve hodně slabí. I přes to, že jsme měli vydatné pomocníky ve zpěvácích Svatomichalské gregoriánské schóly z kostela sv. Michala v Brně. Máme úkol učit se, abychom příští rok znali modlitby lépe a slavení mše svaté bylo důstojnější.

Nový Jeruzalém 14.4. v Bohdalově

 Počasí pondělní pouti Nového Jeruzaléma nepřálo. Celý den byl větrný, chladný a před večerem se přidal i déšť. Přesto se náš kostel naplnil poutníky až k hlavnímu oltáři. Bylo přítomno 10 kněží a organizátor těchto poutí jáhen Mgr. Ladislav Kinc. Kněží farníkům posloužili svátostí smíření v čase krátce před Velikonocemi. Mši sv. celebroval P. Ambrož Petr Šámal působící toho času jako kaplan na Svatém Kopečku u Olomouce. Poutníci přijeli 5 autobusy a řadou osobních vozů.

Velikonoce 17. - 21. 4.

 Na Zelený čtvrtek - připomínka poslední večeře Páně - jsme s otcem Kazíkem slavili mši svatou v 17 hodin. Na Velký pátek úderem 12. hodiny se vydal průvod tvořený otcem Kazíkem, ministranty a farníky do polí směrem k Blažkovu, aby tam uctili bolestnou Křížovou cestu Pána Ježíše. Velkopáteční obřady se konaly za hojné účasti věřících od 16 h v kostele. Slavnost Zmrtvýchvstání jsme v letošním roce slavili v Novém Veselí od 20 hodin. Zpívané žalmy a litanie přednesené schólou přispěly velkým dílem k důstojné oslavě Vzkříšení. Schóla provázela svým zpěvem také nedělní mše svaté Božího Hodu v obou farnostech. Sestřička Marie, katechetka a varhanice v jedné osobě, rozpoznala mezi dětmi a mladými talenty se vzácnými hlásky a jejich překrásný zpěv učinil mši svatou velice slavnostní. Otec Kazík po mši svaté zpěv právem ocenil a schóle poděkoval.

Pouť na Turzovku 10. května

 V mariánském měsíci máji se farníci obou farností opět setkali při společném poutním zájezdě. Tento rok jsme putovali na místo zjevení Panny Marie lesníkovi Matúšu Lašutovi na Živčákově hoře u slovenské Turzovky. Po mokrém ránu vysvitlo sluníčko a to nás provázelo po celý den. Projížděli jsme krajinou Beskyd a Javorníků. Byl nám dopřán překrásný pohled na malebnou jarní krajinu.

 Do Turzovky jsme doputovali po 11. hodině. Autobusům je povolen vjezd až pod nově budovaný chrám Panny Marie - Matky církví na Živčákově hoře. Parkuje se zatím na polním parkovišti.

 Od parkoviště vede vydlážděná pěšina ve svahu kopce k místu zjevení Matky Boží. Mnozí poutníci s sebou nesli nádobky na vodu ze 4 turzovských léčivých pramenů. Pěšina vede kolem Pramene Srdce Panny Marie, Božského srdce, Panny Marie Lurdské. Oční pramen vyvěrá při pěšině ve směru proti hlavnímu vchodu do kaple. Voda tekla jen slabým praménkem, takže poutníci museli trpělivě vystát frontu.

 Mši svatou slavil otec Kazík na místě zjevení v kapli zasvěcené Panně Marii Královně Pokoje společně se dvěma slovenskými otci od 12 hodin. Po mši svaté slavené střídavě slovenským a českým jazykem jsme měli čas na tichou osobní adoraci před svatostánkem a sochou Panny Marie Lurdské, prohlídku kaple a tichou modlitbu venku na místě tak velebném, požehnaném a svatém.

 Malá kaplička nepojme všechny poutníky, proto jsou před kaplí zabudované dřevěné lavice a poutníci se účastní bohoslužby také venku prostřednictvím amplionů. Napravo od lavic stojí kovový nerezový sloup zakončený na vrcholu slovenským dvouramenným křížem, před vchodem do kaple je zabudován kovový kříž darovaný věřícími z Detvy.

 Odpoledne ve 14 hodin jsme z Turzovky odjížděli. Doprava na horu je řízena semaforem kyvadlově, museli jsme chvíli čekat na uvolnění přístupové zatím ještě polní cesty. Naskýtal se nám překrásný pohled na okolní krajinu, zalesněné kopce, roztroušené vesničky a hru stínů, které pod námi po kopcích přebíhaly.

  Opustili jsme Slovensko a dorazili do Prostřední Bečvy k nově zbudovanému chrámu zasvěcenému sv. Zdislavě. Paní kostelnice nás provedla kostelem i jeho okolím. Stavba zdejšího chrámu trvala 1 rok, byl vysvěcen v roce 2001. Na úhradě celkových nákladů ve výši 17 milionů Kč se velkou měrou podíleli občané svými dary i věřící z Německa. Kostel je vybaven sociálním zařízením, odděleným koutkem pro malé děti a místností, kde se mohou setkávat farníci, zde se setkávají především mladí.  

 Dalším místem naší pouti byla krátká zastávka v Dolní Bečvě v kostele sv. Antonína z Padovy, kde se nás ujal otec Petr Dujka, spolužák otce Kazíka. Kostel zde je krásně opravený. Nejvíce nás potěšilo, když nám pan farář vyprávěl, že život farnosti rozvíjí především mladí, kterých bývá při mši svaté v kostele většina. Kéž Pán jejich dílo provází milostí.

  Poslední zastávkou byl poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu na Moravě. To už byla 19. hodina a v chrámu nás přivítal otec Jan Henryk Kornek, původem z polské Opole. V krátkosti nás seznámil s historií chrámu i jeho svatými patrony. P. Kornek zde působí 9 roků po tříleté pauze, která nastala, když roku 2002 zde byl v říjnu zákeřně zavražděn místní kněz P. Cyril Vrbík. Jeho vrahem se stal 28 letý mladík ze sousední vesnice. 75 letého pana faráře napadl pod podloubím fary zákeřně zezadu poté, co si od něj nejprve nechal ošetřit zranění na ruce, které utrpěl při potyčce s taxikářem.

  V tomto chrámu jsme zazpívali mariánskou píseň, litanie a uctili Nejsvětější svátost oltářní. Po prohlídce chrámu, osobní modlitbě, společném vyfotografování a tiché zastávce na místě smutného činu jsme nastoupili zpáteční pouť k domovu.

První svaté přijímání

 První svaté přijímání udělil P. Kazík v neděli při dopoledni mši svaté 18.5.2014 žákům třetí třídy základní školy Martinu Filipovi, Vítu Ondráčkovi, Josefu Tadeáši Pokornému, Pavle Pondělíčkové, Cyrilu Prombergerovi, Vendule Růžičkové, Pavlíně Řepové a Natálii Šorfové. Tyto děti žijí v Bohdalově. Devátým prvokomunikantem byl Petr Kujínek z Chroustova.

Pouť prvokomunikantů na sv. Hostýn

 Otec Kazík již tradičně putuje s prvokomunikanty z obou farností na některé poutní místo. Letos děti a jejich rodiče doprovodil při pouti na sv. Hostýn v pátek 6. a sobotu 7. června. Z bohdalovské farnosti se poutě zúčastnil jen Cyril Promberger s rodičem.

Setkání rodáků v Rudolci

 Obecní úřad v Rudolci u příležitosti 645 let od první písemné zmínky o obci Rudolec zorganizoval slavnostní setkání rodáků. Každá rodina předala zastupitelům obce seznam žijících členů rodiny, kteří z Rudolce pocházejí. Obec pak tyto občany obeslala pozvánkami na slavnostní setkání konané v sobotu 14. června. Setkání rodáků zahájili rudolečtí slavením mše svaté v 11 hodin v místní kapli. Mši svatou na tento úmysl sloužil otec Kazík.

Oprava kněžských hrobů

 V druhé dekádě měsíce června provedla soukromá firma obroušení žulových desek a opravu kněžských hrobů na místním hřbitově. Celková cena díla vyšla na 19 000 Kč a byla uhrazena z kostelních sbírek.

Vyčištění věže

 Otec Kazík povolal dobrovolníky z řad mužů tentokrát k málo příjemné, ale o to potřebnější práci. Bylo třeba vyčistit věž kostela od letitého nánosu ptačího trusu. Práce byly provedeny ve druhém týdnu měsíce června a 7 dobrovolníků dopravilo z věže dolů 16 pytlů ptačích exkrementů.

Sobota 21. června

 Tuto sobotu v 10 h byla ohlášena mše svatá za P. Vlastimila Šenkýře. Spolu s otcem Kazíkem přišel však k oltáři ještě další kněz a jáhen. Byl zde přítomen také žďárský jáhen Jiří Dvořáček a synovec P. Šenkýře Jiří s rodinou. Po úvodním slovu se nám dostalo vysvětlení. Do Bohdalova zavítali poutníci z Kladna, aby vzpomenuli na krásné chvíle, které v mládí na bohdalovské faře s otcem Vlastimilem a sestřičkou Marií prožili. Knězem byl P. Jiří Neliba a před 43 roky v Bohdalově slavil svoji druhou primiční mši svatou.

Slavnost Těla a Krve Páně

 Slavnost Těla a krve Páně jsme slavili 22. června od 10.30 h. Po mši svaté jsme v průvodu vyšli za Nejsvětější svátostí nesenou otcem Kazíkem tento rok poprvé po dlouhých desetiletích pod nově pořízeným baldachýnem. Uctili jsme Tělo a krev Páně dvěma zastaveními v kostele a dvěma zastaveními u venkovních oltářů. Jeden oltář připravily farnice z Rudolce pod křížem v parku, druhý chroustovští u kříže rodiny Drejčkových. Maminky vypravily malé družičky s košíčky květů. Zpěv vedly a žalmy zazpívaly členky schóly. V přímluvách jsme prosili o duchovní pastýře, za naše rodiny, za farnost a vlast, za dar víry a ochranu před nebezpečími pro duši i tělo.

Výlet do Dolomitů, farní pouť dětí

  V týdnu od 23.6. do 27.6. zorganizoval otec Kazík výlet mládeže do Dolomitů. Z naší farnosti se jej zúčastnili někteří ministranti.

 Horské dobrodružství bylo zakončeno v sobotu 28.6., kdy se na obou farách sešlo celkem 60 dětí a mladých na akci Farní den dětí.

Opravy kaple v Chroustově

 Začátkem měsíce června nastoupila firma pana Zdeňka Sobotky z Bohdalova k opravě kaple v Chroustově. Při této příležitosti byl zjištěn havarijní stav elektroinstalace. Jaroslav Krčál z Bohdalova rozvody elektřiny vyměnil a celou síť zrekonstruoval. Následně firma Sobotka provedla práce na opravě vnitřních omítek a výmalby kaple. Venkovní fasádu opravili, umyli a znovu natřeli ve žlutavém odstínu s bílými lemy kolem oken a dveří. Práce dokončili před chroustovskou poutí. Opravy byly hrazena z rozpočtu městyse Bohdalov.

Pouť v Rudolci

 V neděli 27.7. slavili rudolečtí pouť k uctění sv. Anny a Jáchyma v 11,00 h mší svatou. Při ní P. Kazík požehnal 3 nové prapory - hasičů a obce. Prapory pořídila obec nově u příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru.

14. pěší pouť na Velehrad od pondělí 18. do soboty 23.8.2014

 Pěší pouť absolvoval otec Kazík a společně s ním několik mladých farníků z Novoveselska i Bohdalovska. Pěší poutníci se k ostatním přidali v pondělí v Radešínské Svratce a odtud putovali celý týden přes Vítochov, Olešnici, Boskovice, Ruprechtov, Milonice, Boršice na Velehrad. Zde se v sobotu 23.8.2014 po ujití 158 km setkalo asi 570 poutníků ze všech 8 hlavních směrů na společně slavené mši svaté celebrované proboštem kapituly u sv. Václava v Mikulově otcem Pavlem Pacnerem. Pouť byla obětována především na poděkování sv. Cyrilu a Metodějovi s prosbou, aby jejich dědictví opravu žilo, za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.

Dokončení oprav hospodářských budov fary

 V prvním týdnu měsíce září byly dokončeny zednické práce na hospodářských budovách fary. Firma Jiřího Kotíka z Nového Veselí dokončila opravy vnitřku hospodářských budov a poté provedla kompletní opravy venkovních zdí a fasády. Fakturovaná částka byla plně hrazena z účtu farnosti.

Modlitby matek

 V dnešní době, kdy pracující lidé jsou po hmotné stránce velice dobře zajištěni, se místo vděčnosti Hospodinu za všechny jeho dary a milosti začala rozmáhat veliká nevěra a nevděčnost vůči Pánu Bohu. Začaly se prosazovat, a co je nepochopitelné, uzákoňovat věci, které jsou v přímém rozporu s božím řádem. Ohrožení rodiny, kdy podle zákona mohou uzavírat registrované partnerství muž s mužem, žena se ženou. Kdy člověk rozhodl, že není zločinem zabít dítě v lůně matky a vymohl si na zákoně právo na potrat. Kdy jsou v základních školách děti již v nižších ročnících povinně a mnohdy bez vědomí rodičů poučovány o sexuálních praktikách. Když jsem se proti tomuto u své dcery ve škole ohradila, nebyl na názor rodiče brán žádný zřetel. Záleží zde na jemnocitu učitelky, z nichž mnohé sami přiznávají, jak neoblíbené toto téma pro ně je. Zákon lidí dovolil rozvod manželství. Důsledkem je, že v této době je celá polovina manželství rozvedena a rodiče mezi sebou vedou doslova boj o hmotné zajištění a výchovu svých dětí. Mnozí rodiče přijali teorii, že není nutné uzavírat manželství, je pohodlnější žít ve volném svazku a rozejít se, „když je to spolu přestane bavit", bez ohledu na potřeby svých děti. Důsledkem jsou různé psychické poruchy u dětí, smutek v dětských očích, bezradnost, častokrát zloba a hrubost namířená proti spolužákům.

 Vědomy si velikého nebezpečí pro děti i celé lidstvo, začaly se křesťanské matky sdružovat do hnutí s názvem modlitby matek. Všechna tato zla, kdy není v síle matky, aby před nimi uchránila děti své i ostatní ohrožené, odevzdávají na svých setkáních Ježíši Kristu ve společných modlitbách a prosbách. Spojují se ženy na celém světě a chtějí tak vytvořit nepřetržitý proud modliteb, proseb a obětí nabízených Bohu na úmysl záchrany dětí a jejich návrat k víře.

  Naše malá pětičlenná skupinka se poprvé sešla 18. září. Dále se schází jednou za 14 dní ve čtvrtek po pravidelné odpolední mši svaté. Útočiště našla na faře. Modlí se podle brožurky k tomuto účelu vydané, připojuje četbu z Písma svatého a desátek svatého růžence. Kéž P. Ježíš vyslyší prosby matek za děti celého světa a ochrání je před zlobou a hříchem dospělých.

Pouť mládeže ke sv. Anežce České

 Otec Kazík vyhlásil na sobotu 15. listopadu pouť mládeže ke svaté Anežce České do Nového Veselí. Pro děti a mládež z obou farností slavil ke cti světice mši svatou v 10.00 h v kostele sv. Václava. Po mši svaté se omladina odebrala společně na veselskou faru. Pod dohledem a za organizace ministrantů plnily děti ve skupinkách různé úkoly, tvořily, soutěžily, vařily i společně obědvaly, povídaly si. Když kolem 16.00 h rodiče pro děti přijížděli, aby si je odvezli domů, byla vidět v dětských očích radost a spokojenost. Pouť se vydařila.

Adventní koncert

 V neděli 7. prosince ve 13.30 h vyslechli příznivci chrámového zpěvu koncert polenského chrámového sboru. Tradičně již v našem farním kostele přednesli zpěváci sboru adventní písně a skladby. Po koncertě přišel mezi děti Mikuláš s mikulášskou nadílkou. Jak poznamenala paní učitelka zdejší školy Jana Chmelíková, sama talentovaná zpěvačka a muzikantka, bylo škoda, že se tak hodnotného koncertu zúčastnil pouze malý počet posluchačů.

Adventní setkávání dětí na faře

 Letos poprvé byly děti pozvány k adventnímu setkávání. Každou adventní sobotu v podvečer se společně sešly na faře. Připravovaly se na narození Ježíška, povídaly si, tvořily svůj vlastní Betlém, přáníčka a vánoční ozdoby. Zájem dětí byl nad očekávání, nejméně jich přišlo 14. Vytvořený Betlém vystavily v kostele.

Smlouva o navrácení lesů církvi

 Ve čtvrtém adventním týdnu. P. Kazíkem pověření členové farní rady ing. Prokeš, p. Veselá M. a p. Fabík P. prošli církevní lesy, aby zkontrolovali stav porostů před podpisem smlouvy o navrácení lesních pozemků zpět farnosti. Tímto aktem bylo zahájeno vydávání pozemků církvím podle zákona o církevních restitucích. Smlouvu s pracovníkem pozemkového fondu podepsal za farnost otec Kazík.

Finanční statistika ke konci roku 2014

Příjmy:

Převod z minulého roku  156.645,- Kč

Sbírky    288.711,- Kč

Finanční dar od společnosti Agras Bohalov 20 000 Kč 

Úroky na běžném účtě   938,- Kč

Celkem příjmy   466.294, Kč

Výdaje:

Opravy   17.630,- Kč

Režie, energie, investice 76.112,- Kč

Sbírky na jiné účely, tím pádem odvedené přes děkanský úřad 69.172,- Kč

Daně     90,- Kč

Další výdaje   437,- Kč

Výdaje celkem 163.441,- Kč

Rozdíl    +  302.853,- Kč

(celý rok sepsala Miloslava Pejchalová)

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 12. listopadu 2019

svátek má Benedikt

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU