Pouť NJ Lísek čt. 12.7.018 v 18 h.

27.06.2018 - ostatní poutě

  Pochválen buď Ježíš Kristus!

Milí přátelé!

Dnes se církev se raduje a oslavuje narozeniny sv. Jana Křtitele.  On je hlas.  Hlas PRAVDY.   Jeho otec trpěl díky své malověrnosti devět měsíců ztrátou hlasu.  Ve chvíli Janova narození díky poslušnosti a pokoře z něj Bůh, tento pro člověka a zvlášť pro  kněze velmi těžký trest, Bůh odňal. 

Každá skutečná radost je v našem životě úkol.  

Dnes děkuji Bohu, o. biskupovi a velkému počtu dobrých lidí  - se svými spolužáky, spolubratry za milost jáhenského svěcení (Brno 24.6.1995).

Za několik chvil budu doprovázet šest třeťáků ve Strážku poprvé  k přijetí Pána Ježíše do jejich srdce. 

Odpoledne vyrážíme s mladými do Polska - na místa, které obdařil člověk stopou krásy, ale také hrůzy svého vztahu -  přijetí nebo odmítnutí Boha.  Na místa, kde Bůh poslal svého Syna "zapálit jiskru" svého neúnavného milosrdenství k hříšnému člověku. 

Radosti jsou úkoly.   Prosím Vás o modlitbu - aby se i v těchto radostech plnila Boží vůle. 

K dobrému životu ať Vás povzbudí myšlenky otců Petra a Miloslava ve zpravodaji.  Přijměte také srdečné pozvání - ve zpravodaji i na plakátcích. 

Boží požehnání Vám všem posílá a vyprošuje - jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 7/2018

Zpravodaj pro 223. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) 

v Lísku u Bystřice nad Perštejnem - ve čtvrtek 12. července 2018 v 18 hodin.

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb ve Žďáře - sv. Prokopa.

Ve středu 13. června přijelo a přišlo na pouť NJ do Žďáru třemi autobusy, auty a pěšky asi 400 poutníků. Svátost smíření udělovalo 7 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu. 

         Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání  2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních   

  3) o vzrůst víry v našem kraji              4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách    

   5) o život těla a duše pro všechny počaté děti   6) na smír za hříchy celého světa

Kázání Mons. Petra Piťhy na pouti NJ ve Žďáře n/Sáz:

Milí poutníci, milí spolubratři, když jsem zde byl minule, řekl jsem, že rád opět přijedu. Myslel jsem to vážně, nebyla to obvyklá fráze hostů zdaleka. Netušil jsem tehdy, že to nebude tak jednoduché, protože se mi budou plést nohy, kterých budu mít víc. Ale už tu jsem a své kázání začnu dalším malým povzdechem.   

Přítel Láďa Kinc mi řekl, že mešní texty si mohu vybrat libovolně, kromě textů Velkého pátku, kdy se mše neslaví, a z Requiem, což by se opravdu málo hodilo. Jenomže dnes je 13. června, tedy svátek sv. Antonína Paduánského. Je to světec velmi dobře známý, často vyhledávaný, který rád pomáhá v situacích těžko řešitelných. Dostal v nebeském dvorstvu resort velmi navštěvovaný, totiž Úřad ztrát a nálezů. Ztrát i nálezů silně přibývá, a počet odevzdaných nálezů stále rapidně ubývá. Nepřihlášené se naopak množí a spadají pak do sedmého oddělení ministerstva spravedlnosti, které praská ve švech a musí se tam vskutku babišovsky makat, aby se ošetřily všechny možné triky nepoctivých žabařů, ale velké ryby aby zákonnou sítí volně propluly sem a zase zpátky. To vám řeknu, že se musí hodně makat, aby v nepropustně husté síti byly koridory pro volný pohyb žraloků a velryb. Vyžaduje to rovněž součinnost záchranných oddílů, které rozšiřují oka, v nichž nějaký ten žralok uvízne.

Pro sv. Antonína různé nářky nejsou nic moc nového. Na jeho kázání chodily tisíce lidí, ale občas to k ničemu nevedlo, a proto se obracel k němým tvářím, které ho nezklamaly nikdy. Je docela výmluvné, že dobová, ale i další zobrazení kázání sv. Antonína - a byl to velký kazatel - občas ukazují kázání rybám a nikoli lidem. O sv. Antonínovi kázalo by se skvěle, protože ve stínu zájmu stojí jeho úžasná vzdělanost, srdnatá odvaha obhajovat proti převaze Albigenských pravou víru a rozvinout charitu, která v občanské náboženské válce byla víc než potřebná, tak velkoryse, že se z ní stal argument nepřemožitelné síly.

Jenomže ono je také třináctého, a to znamená, že je Fatimský den a sv. Antonínovi už asi navždy vznikla silná tematická konkurence, která mne přemohla přesto, že člověk ve stáří přilne ke sv. Antoníčkovi velmi silně, protože furt něco hledá.

O Panně Marii Neposkvrněného početí je možné uvažovat nad nejrůznějšími texty. Vybral jsem dva, které spolu velmi úzce souvisejí. Jeden ze samého začátku Starého Zákona, druhý ze začátku Zákona Nového.

Zabývat se budu vlastně jen dnešním Evangeliem. Příběh zvěstování známe. Bezpočtu malířů znázornilo okamžik setkání Archanděla Gabriela s Marií, snoubenkou Josefovou. Jejich představy se různí, jednou klečí Maria, podruhé před ní, klečící, stojící či trůnící, pokleká posel Boží. Zvláště na gotických deskách vystupuje snaha autorů posunout náš pohled do nebeské slávy a malují na zlatém pozadí duhová křídla Gabriela a sličnou Pannu Marii. Ono zlaté pozadí mělo zcela jiný účel, ale já nekonám přednášku z dějin umění a musím se dostat k tomu, že Bibli většinou čteme se stejnou úctou jako ti malíři, čímž dochází k vážné jednostrannosti, a tím i ke zkreslení a možnosti naprostého nepochopení. My se na všechno musíme dívat také v horizontále pozemského dění. Uvědomit si, jak to prostě sedělo ve skutečnosti našeho světa, protože jinak nemůžeme dojít k tomu, že a jak se to týká každého z nás. My jsme v Janově zvěsti právě dočetli epochální minidrama děsivé síly. No považte sami.

Přijde anděl. Ať byl jakýkoli, byla to především cizí bytost. Jako od Boha poslaný musil způsobit úder světla. O úleku se ani nemluví. Hebrejská dívka je neschopná reagovat. Anděl ji osloví, uctivě a laskavě. Osloví ji jménem a s jakousi pochvalou: milosti plná, poté ji pozdraví. Neřekne obvyklé pokoj s tebou, neřekne Shallom, řekne Pán s tebou. Tak jak před námi text leží, může to znamenat dvojí: Bůh je s tebou, ničeho se nemusíš bát, je na tvé straně. Je to sdělení o Mariině síle a bezpečí. Jenže ono to také může znamenat: Bůh tě potěš, čekají tě kruté věci.

Anděl přejde ke vzkazu: Jsi vybrána mezi všemi ženami a stejně požehnané je (Anděl neřekl - bude) i tvoje dítě. Teprve nyní se Maria ulekla. Stala se opatrnou, plachou a nedůvěřivou. To, co anděl říká, je proti veškeré přirozenosti. Povšimněme si, že Eva se Ďáblova oslovení vůbec neulekla, bavila se s ním jakoby nic. Pochopitelně, protože zatím nemá schopnost rozlišovat dobro a zlo. Anděl Marii musí uklidnit, pak vysvětlí, jak se to stane. Opět si novozákonní děj musíme promítnout do situace Evy. Byla totiž po všech stránkách naprosto opačná. Eva zjišťuje svou nahotu, odhalenost, a hledá úkryt, aby ji ve stínu keřů neviděl duchovní zrak Hospodina, kterého neposlechla. Marii anděl řekne, že není třeba muže, Duch Svatý tě zastíní. Toto zastínění by si zasloužilo další rozbor, ale upozorním jen na směr uvažování. Jde o dotyk nebo o trvalý stav? Od této chvíle půjdeš ve stínu svého Syna, který je Synem Hospodinovým, a je svatý.

Znalci písma vždy u této Gabrielovy věty připomínají Adamův spánek při stvoření Evy. Mnohé nasvědčuje, že Bůh při přímém setkání s lidmi, kdy jde o spolupráci s nimi, dává přednost tomu, když usnou a nepletou do toho svůj vždy omezený rozum. Velká nahlédnutí přicházejí ve snu. Maria po slovech o zastínění nejspíše krátce omdlela. Je to předzvěst agonického omdlení na Kalvarii. Anděl na to nedbá, mdloba byla kratičká, oznámí porod a nařídí jméno Ježíš. Poté téměř vyzve Marii, aby se šla přesvědčit o Boží všemohoucnosti k Alžbětě.

Gabriel řekl své a vyčkává na odpověď. Nevíme, jak dlouho trvalo mlčení, ale víme přesně, co se muselo odehrát v Mariině nitru, aby odpověděla, jak odpověděla. Tam drama vrcholí.

Marie byla zasnoubena. Nebyla, přes své mládí, naivní dítě. Věděla, že zjistí-li se, že otěhotněla dřív, než si ji Josef vezme, nikomu nevysvětlí, jak došlo k početí, a bude podle zákona ukamenována. Nepředstavitelně krutá smrt. Ale ona vyzná své všelidské postavení: Jsem služebnice Boží a přijme úkol formulací naprostého sebeodevzdání. Neřekne: Vykonám to, ponesu to, řekne: Ať se mi stane podle slova Tvého. To může říct jen někdo, jehož víra je nezviklatelná, vědomí o Boží dobrotě se dotýká jistoty a naděje je opravdu nadějí, kterou si my tak často pleteme s pozemsky lidským očekáváním. Její očekávání veselé svatby a následného rodinného života s mnoha dětmi se právě zhroutilo.

Je čas vrátit se k oltáři, a proto vás - jako dlouholetý učitel uvyklý dávat úkoly - požádám, abyste se doma zamysleli nad tím, komu dopřáváte sluchu, lákavému hlasu slibujícímu peníze, sex, prokletou lež o svobodě, v níž se stanete otroky, nebo hlasu Božímu, který vás zve ke spolupráci na cestě do království spravedlnosti a pokoje? Je to velmi aktuální a konkrétní otázka, neboť dnes zní: Dáte se opět, po tolika zkušenostech se Staliny a Hitlery, Robespierry atd. svést sliby všelijakých Babišů, Okamurů, atp., nebo se přidržíte Desatera a Evangelia? A jak se chováte k Božím pozváním a výzvám? Neřeknete například andělovi: Dej už pokoj nebo No já vím, tak počkej, já se dokoukám na hokej a přijdu. Nebo nad tím, zda dovedete ustoupit a žít ve stínu. Nebo nad tím, zda byste svedli vyzpívat svou vděčnost jako Maria, když si u Alžběty ověřila, co říkal Gabriel. Ale v každém případě si položte otázku, co by s námi bylo, kdyby Maria při zvěstování řekla: Ne.

Po zaplacení autobusů a nutné režie jsme na knížku o svaté Anežce pro děti vydané k příležitosti 30. výročí jejího svatořečení darovali11 780 Kč. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Blažeji Hejtmánkovi a všem farníkům od sv. Prokopa, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

Představení a rozhovor s P.Miloslavem Kabrdou SDB z Brna - Líšně hlavním celebrantem pouti NJ v Lísku: 

1. Stručné představení - věk, dětství, mládí, studia, působiště: Narodil jsem se v Novém Městě na Moravě a tam jsem byl pokřtěn v roce 1955. Dětství v Polničce, farnost Klášter - Žďár nad Sázavou II., kde je bazilika minor Panny Marie Nanebevzaté a sv. Mikuláše, a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. 

Škola v Polničce, gymnasium ve Žďáře, seminář v Litoměřicích, vojna ve Vyškově. Pak kněžské svěcení 1981 a Telč, Staré Brno, Lipník, Krhov, Hrotovice, Brno, sv. Augustin, Újezd u Brna, kněžský seminář v Praze a nyní Brno Líšeň.

2. Co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?  Prostý život a poctivá práce. Tím ve všech dobách překvapíme téměř každého. Plnit Boží vůli, ať je jakákoliv. V tichosti a ochotně přijímat každý den, každého člověka, každou práci, každou vládu, každou změnu, každý nárok, zimu i jaro, dostatek i nedostatek, naši radost i pláč bližních. To nejpodstatnější, co jsem se doma naučil je odevzdanost do Boží vůle.

3. Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?  Přitahoval mě kostel - hloubka věků Církve, která se zračí ve žďárské bazilice.

4. Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? Otec Hynek Klimeš, otec Jan Kubát a otec Josef Krchňavý. Až nyní, ve stáří, si uvědomuji, co všechno mně dali a jak je napodobuji. Jejich věrnost ve službě, věrnost Bohu, věrnost Církvi.

5. Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? Sloužit mši svatou, zpovídat, udělovat svátosti. Takto neviditelně rozšiřovat neviditelné Boží království v srdcích Božích dětí.

6. Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?  Mít pravou a dobrou, skutečnou a hlubokou víru. Modloslužebnictví, nevěra, dává přednost viditelnému před neviditelným. Víra upřednostňuje neviditelné. Vidět ve všem a za vším „ruku" Neviditelného.

7. Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě, ve farnosti? 

Na modlitbu a na sebezápor (modlitba a oběť). Být důsledný především v rozjímání. Rozjímání je modlitba, při které má být zasažen náš cit (emoce) tak silně, že budeme mít sílu jednat. Pán Ježíš se nestal pro nás člověkem jen tak pro legraci. Zachránil nás prolitím Krve. Kvůli Jeho utrpení, kvůli prolité Krvi budeme schopni žít podle jeho slov. Nemáme-li před očima jeho Krev, jeho utrpení, jsou pro nás jeho slova prázdná.

8. Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky na NJ v Lísku?  Na potřeby Nového Jeruzaléma.  

9. Kde vás nejvíc „tlačí boty"?  Poctivě nastoupit cestu kříže. Stále si vyhledávám úlevy a výhybky. A už moc času nemám.

10. Na co se nejvíc těšíte?  Být sám doma. Umět konat pokání. S pokorou sloužit Mši svatou.

Pozvánky.

 20. - 22. 7. - Západní Čechy II. - Poutní výlet. Na začátku července jáhen osobně vše připraví a domluví program a do 10. 7. pošle přihlášeným přesné informace. Ubytování bude v Plzni. S největší pravděpodobností navštívíme - poutní místo P. Marie ve Skokách, Mariánskou Týnici, zámek Chyše nebo Manětín. Kostely, synagogu a pivovarnické muzeum  v Plzni, klášter v Kladrubech, Březnici - kostel, zámek Večer bude možné koupání v aquaparku nebo jít za kulturou. Cena za noclehy, jídlo - 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře, vstupy, dopravu a režii - dospělí cca 2400 Kč, děti - 1000 Kč, děti z početných rodin - 500 Kč. V současné době je zaplněn jeden autobus a kousek. Pokud by se přihlásil potřebný počet poutníků, tak bychom mohli jet dvěma autobusy. Přihlášky a informace u jáhna LK.

Kaple svatých Sedmipočetníků ve Víru.  V sobotu 28. července 2018 vás všechny srdečně zveme  v 17 hodin na mši svatou, kterou poděkujeme společně s generálním  vikářem brněnské diecéze Mons. Jiřím Mikuláškem za 20 roků od chvíle, kdy byla tato kaple požehnána.  Po mši svaté vás pozveme na hostinu - opékání špekáčků. 

18. pěší pouť na Velehrad.  Severozápadní proud (Do tohoto společenství jsou pozváni a účastní se ho poutníci z oblastí kolem měst a míst: Sebranice u Litomyšle, Bystré, Žďár n/Sáz, Nové Město na Moravě, Bystřice, Olešnice, Kunštát, Letovice, Boskovice, Ruprechtov). Jsou také zváni všichni ostatní, kteří chtějí poznat trasu která vede krásnou krajinou: Českomoravská vysočina, Boskovická pánev, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Ždánický les, Chřiby. 

Předetapa začíná v neděli 19. 8. ve 14 hodin v Radešínské Svratce - pod vedením otců pallotinů a P. Pavla Habrovce. Končí na Vítochově v 19 hodin mši svatou. 

Úvodní etapa:  Vítochov v pondělí 20. 8. ve 12 hodin - žehnání poutních křížků novým poutníkům a požehnání na cestu ze starobylého, krásného poutního cyrilometodějského Vítochova přes Vír (sv. Sedmipočetníci) do Olešnice 

1. etapa:  v úterý  21. 8. ráno z Olešnice přes Letovice do Boskovic 

2. etapa: ve středu 22. 8. z Boskovic přes Sloup, Senetářov do Ruprechtova 

3. etapa: ve čtvrtek 23. 8. z Ruprechtova přes Rostěnice do Milonic 

4. etapa: v pátek 24. 8. z Milonic, přes Koryčany, horu sv. Klimenta do Boršic 

Poslední etapa: v sobotu 25. 8. posíleni poutníky, kteří přijedou za námi autobusy z Boršic na Velehrad  

Je třeba se přihlásit co nejdříve u jáhna Ladislava Kince na níže uvedených kontaktech. Záloha na dopravu zavazadel, pití na cestě a další - 200 Kč, děti 100 Kč (děti z početných rodin a jejich rodiče neplatí - díky podpoře dobrodinců).  

 Sobotní pouť autobusem na závěrečnou etapu 18. pěší poutě na Velehrad  - 25. 8. 2018 - do Boršic a společná poslední etapa na Velehrad. Záloha 250 Kč. Také na tuto pouť je nutné se co nejdříve přihlásit u jLK.

8. 9. 2018 - XV. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka 

21. - 23. 9. 2018 - farnost Olešnice, Černovice, Rovečné pořádají farní pouť do Polska - navštívíme Třebnici (sv. Hedvika - patronka rodin), Vratislav (Anna Přemyslovna - sestra sv. Anežky České, Kladsko (první pražský arcibiskup - Arnošt z Pardubic), Vambeřice (Slezský Jeruzalém - P. Maria - královna rodin), Goru Jegličnu (P. Maria Sněžná), Králíky a Neratov. Nabízíme několik volných míst - přihlášky a informace u jLK.

Nabídka:   U jáhna LK je možné si pořídit knihu       Mons.  Probošta profesora  Petra Piťhy: Triptych na oltáři Lásky.  Autor svou novou knihu, vydanou u příležitosti jeho 80. narozenin představuje těmito slovy: Je to rozhovor dvou starých mužů, z nichž jeden je kněz, druhý umělec, o životě od jejich dětství, přes mužný věk díla až ke stáří, jak to šlo v dějinném kontextu. Je to souhrn mého poznání, jakýsi duchovní odkaz. Její cena je 250 Kč. 

Plán poutí NJ na rok 2018 a výhled na rok  2019:

2018      13. září     Pavlov       11. říjen Velká Bíteš       

              13. listopad   Jámy (biskup Zdenek Wassenbauer)       13. prosinec  Olešnice

2019      leden Velké Meziříčí       únor      Lysice              březen    Křižanov

              duben  Měřín                  květen   Nové Veselí     červen   Jimramov

              červenec                        srpen     Žďár I                září        Radostín

              říjen       Bystré              listopad  Trpín                 prosinec Olešnice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem - kdo dřív přijde - . . . . . . .   

Srdečné pozvání na 224. pouť NJ - v úterý 14. srpna 2018 v 18 hodin do Olešné u Nového Města na Moravě - hlavní celebrant novokněz P. Tomáš Marada. 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 7. 2018. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.  

Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém 

Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14.

Zodpovědný redaktor : jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970

Časopis je určen výhradně pro vnitřní potřebu farností a poutníků NJ.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. července 2018

svátek má Libor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU