Kázání jáhna Ladislava při zádušní mši svaté

25.05.2014 - promluvy

Čtení z první knihy Mojžíšovy:

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny,a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí.

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

Slyšeli jsme Slovo Boží.

 

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje!

Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“

Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“

Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“

Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“

Slyšeli jsme Slovo Boží.

 

Otče Josefe, bratři a sestry, vážení hosté!

Dnešní rozjímání nad Slovem Božím, nad životem a jako poctu panu Josipu Kleczkovi – k chvále Boží jsem nazval

Slunce a hvězdy.

V prvním čtení jsem slyšeli prastarou zprávu o stvoření světa – úvod do knihy, která je souborem 72 knih a učí nás pravdě o Bohu, člověku a jejich vzájemném vztahu. Slova, která jsme slyšeli nás učí tom, že vše co koná Bůh je dobré. Mluví také o tom čemu zasvětil pan doktor Kleczek svůj život na základě snů, které snil zde v této vesnici, v které prožil dětství. Období, které prožil – pro většinu z nás v nepředstavitelné materiální bídě, ale dobu, která pro něj znamenala vždy velmi mnoho, jak víme z jeho vyznání z lásky k Vysočině a Štěpánovu.

Tak jako většina skutečných lidských hvězd k nadání, které dostal, přidal osobní píli a snahu učit se. Sám se dobře učil a nakonec se stal učitelem – nejen v naší zemi, ale v celém světě uznávaným odborníkem. Odborníkem, který si výsledky své práce nenechává sám pro sebe, ale rozdává je svým žákům a posluchačům. A navíc rozdává je způsobem pro nás srozumitelným, skrze knihy, které napsal – o vesmíru a slunci.

Každá mše svatá – zvláště zádušní – je na prvním místě poděkováním. A protože na této mši svaté, která je obětována za pana učitele, je víc učitelů, tak bych nás chtěl povzbudit slovy, která řekl nedávno také učitel – papež František při setkání s více než 300 000 učiteli, žáky a rodiči všech italských škol. „Miluji školu – miloval jsem ji jako žák, student, učitel a biskup. Proč? Protože škola učí člověka pravdě, kráse a dobru“ Jsem přesvědčen o tom, že pan Josip Kleczek by tato slova podepsal také.

Náš drahý zemřelý objevoval krásu vesmíru a Slunce. Krásu, ale také nezbytnost jejich existence pro život člověka. Vnímal slunce jako jeden z nezbytných zdrojů života na zemi. Poznal krásy světa – ale v jeho mysli nepředčily krásu toho místa, kde teď jsme – okolní krajiny – napsal: „Stavská, Chocholík, Luzník, Hradisko, Láze – žádné hory se jim nevyrovnají. Poznal světové řeky – Svratku stavěl mezi nimi vždy na první místo. Proč? Napsal tato slova ……Proto se „domů“ moc těším, věřte mi. Pepík z Tahiti. Toto místo vždy bylo jeho domovem,

místo jeho dětství, místo jeho snů. Nedávno jeden z velkých mužů naší země řekl při pohledu na krásy Vysočiny tato slova: „Buďte vděční za Vysočinu a její krásy. Myslím si, že tento nádherný kraj stvořil Pán Bůh v sobotu odpoledne, aby měl kam jít v neděli na procházku.“

„Mezi hvězdami tvoje jméno zapsal si Pán.“ Mše svatá je také prosba – prosba za živé a zemřelé lidi. Pan doktor se svým celoživotním vědeckým bádáním zabýval vesmírem a sluncem – nebem. Už prastaré národy věřili v boha – slunce. Pro nás křesťany, když se snažíme pochopit velikost pravého Boha skrze obrazy může být – do určité míry - slunce zdroj světla, tepla, života obrazem Boha a hvězdy – jsou obrazem člověka, které vidíme díky tomu, že odráží, nesou světlo slunce – Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Bůh – Láska – stvořil člověka z lásky a pro lásku.

Toto vyjádřil pan doktor Kleczek větou: „Člověk je nekonečně malý vzhledem k nekonečnému vesmíru. Je však nesmírně velký svým duchem, neboť nekonečný vesmír poznává, zná jeho zákony, stavbu a dějiny.“

Prosíme při této nejsvětější oběti mše svaté za duši zemřelého. On objevoval a zpřístupňoval lidem tajemství vesmíru. Za chvíli - po té, kdy Bůh skrze kněze znovuzpřítomní nekrvavým způsobem oběť svého Syna Ježíše Krista - budeme říkat tajemství naší víry: Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Ježíše, učitele, který nám všem dnes slibuje věčný příbytek, který nám říká – já jsem jediná cesta, já jsem jediná pravdy, já jsem jediný život.

Vyprošujme tento věčně bohatý a šťastný život našemu zemřelému bratru. ….slovy písně: Slunce, ať svítí, kde jsi ty, ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré změní, slunce, ať svítí kde jsi ty.

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (12)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 41 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. června 2019

svátek má Ladislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU