Koledy doma, před domem a v kostele

17.12.2018 - lidová zbožnost

Co zpívají a  říkají koledníci u domu:


A - koledníci:
Štěstí, zdraví, pokoj svatý / vinšujeme vám, / nejprv panu hospodáři / potom všem dítkám. / Zdaleka se béřeme, / novinu vám neseme, / o tom co se přihodilo / v městě Betlémě.
2.

Narodil se tam synáček, / posílá mě k vám, / byste mu koledu dali, / však já mu ji dám. / Chlebíčka nechce bráti, / nakrmila ho máti, / radš dukátek neb tolárek / máte poslati.
3.

 Pěkně prosím, odbuďte mě, / nemám kdy tu stát, ještě musím do Betléma / dítko kolíbat. / Dítko je to bohatý, / v nebi vám to zaplatí, / že se budete po smrti / s ním radovati.


Já malý přicházím koledovat, / co umím o Kristu prozpěvovat, / že se narodil v Betlémě v chlévě chci zvěstovat.
Chudý je, nahý je, trpí zimu, / kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu, / já malý žáček, plínu i fáček i peřinu.


B - odpověď domácích:
Pojďte, chlapci k nám, / koledu vám dám, / po jablíčku, po oříšku, / oblečte se do kožíšků, / budem zpívati, koledovati.
2.

 Když je zima, mráz, / slyším divný hlas, / ptáci v půlnoci zpívají, / pastuškové vytrubují, / co to nového, neslýchaného.
3.

V oblacích jasný / anděl se snáší, / divným hlasem prozpěvuje, / všemu lidu oznamuje: / narodil se nám, Spasitel a Král.
4.

Leží v Betlémě / v jeslích na seně, / nemá žádné poduštičky, / jenom chatrné plenčičky, / dítě zrozený, na ten svět bídný.


C - všichni společně:
Dej Bůh štěstí tomu domu, / my zpíváme, víme komu, / malému děťátku, Kristu Jezulátku, / dnes v Betlémě narozenému.
On rozdává štědrovničky, / jabka, hrušky i troníčky, / za naše zpívání, za koledování, / dej vám Pán Bůh své požehnání.


D - závěrečně přání:
Vinšujem vám šťastné a veselé svátky Krista Pána narození, na statečku rozmnožení a všeho, co jsme si vyprosili: zdraví, štěstí, mír po celé zemi a po smrti nebeské království.

 


Přídavek:

Slova písní, které v kancionálu nenajdete
281
Co to znamená ejhle nového? / Neviděl jsem tak nebe jasného: / hvězdy přejasně svítí, / musí to něco býti, / musí to něco býti.
2. Ptáčkové hlasem libým zpívají, / pastýři o půlnoci troubějí, / nikdy to nedělali, [: by v noci troubívali. :]
3. Anděl v oblacích krásný se snáší, / všemu stvoření radost přináší. / Sláva na výši Bohu, [: na zemi pokoj lidu! :]
4. Narodil se nám Král o půlnoci, / který má nebe, zemi v své moci, / v Betlémě v jeslích leží, [: všechno tam k němu běží. :]
5. Buď za to chvála Tobě, náš Králi, / že jsme se toho hodu dočkali, / Božího narození [: k našemu potěšení. :]

282
Ejhle, naše chasa, běží ze salaša / k Ježíškovi malému, / Kristu Pánu krásnému, / k Ježíškovi malému, / Kristu Pánu krásnému, / ve zpěvu děkují, / jemu se klanějí, / se svými ovečkami, / skalami a horami plesají.
2. Jděme a pospěšme, / též se mu klanějme [: On v městečku Betlémě / leží v prostičkém chlévě :] v jesličkách na seně, / jsou při něm andělé, / Josef, pěstoun Ježíše, / kolébá jej tam tiše, Ježíše.
3. K nohám mu padněme, / dary obětujme, [: jemu libě zpívejme, / ať se mu zalíbíme! :] Křesťané upřímní, / znejme dobrodiní, / že pro nás na zem stoupil, / by nás všechny vykoupil v trpění.
4. Drahé Jezulátko, / rozmilé Děťátko, [: zrozeno jsi v chudobě, / trpíš vše dobrovolně, :] to pro nás, pro hřích náš, / bys vysvobodil nás. / Ty znáš srdce každého, / jak zlého, tak dobrého, všechněch nás.
5. Ó, milý Ježíšku, / podej nám ručičku, [: popřej nám Tě kolébat, / vesele prozpěvovat. :] Ježíšku rozmilý, / smiluj se nad námi, / naplň nás svou milostí, / uveď nás do radosti, buď s námi!
6. Ó, Panno Maria, / slavná Matko milá, [: popřej nám své Děťátko, / spanilé nemluvňátko, :] obejmout, líbati, / chovati, zahřáti, / potom s ním přebývati / a s ním se radovati, jej ctíti.
7. Všichni svatí, proste, / nám k tomu pomozte, [: bychom s vámi bydleli, / věčně se radovali, :] to sobě žádáme, / společně přejeme, / řkouce: Amen, náš Pane, / že se to jistě stane, doufáme!

283
Já bych rád k Betlému, / k Ježíšku malému. / Mám doma křepeličku / a pěknou žežuličku, / ty mu odvedu.
2. Bude žežulička, / vyrážet Ježíška, / u hlavičky jeho sedávat, / líbezně mu bude kukávat: [: Kukuku, kukuku! / Zdráv budiž Ježíšku! :]
3. Bude křepelička / vyrážet Ježíška, / u hlavičky jeho létávat, / „pět peněz" mu bude čítávat: [: Pět peněz, / pět peněz! / Ach kéž jsem v nebi dnes! :]

284
Jak jsi krásné, neviňátko, / v prostřed bídy nebožátko, / před Tebou padáme, / dary své skládáme.
2. Já Ti nesu dvě kůžičky, / by zahřály Tvé údičky, / já zas trochu mlíčka, / by kvetla Tvá líčka.
3. Já Ti nesu veselého / beránka ze stáda svého, / s ním si můžeš hráti, / libě žertovati.
4. A co my Ti nuzní dáme? / Darovati co nemáme: / my Ti zadudáme, / písně zazpíváme.
5. Pastuškové mu dudají, / zvuky dud se rozléhají, / slavně dudy dují, / všichni prozpěvují.
6. Měj se dobře, Jezulátko, / přespanilé pacholátko, / s Tebou se loučíme, / Bohu poroučíme.

285
K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj, půjdeme, / jemu troubit, jemu pískat budeme, aj, budeme, / píseň tuto veselou / a nikdy neslýchanou, / jak nejlépe můžem, zpívati budem.
2. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj, půjdeme, / jeho ctíti a chváliti budeme, aj, budeme. / Učiňme mu poklonu, / nemluvňátku malému, / jež leží v Betlémě v chlévě na seně.
3. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj, půjdeme, / takto k němu jednou myslí řekneme, aj, řekneme: / Buď od nás pozdravený, / ode všech velebený, Pastýříčku dobrý, na věky, amen.

286
Novina velmi dobrá / nám zvěstována, / že Panna porodila / nám Krista Pána, / a to v městečku Betlémě, / leží tam v chlévě na seně / Děťátko, / které se má nazývat Jezulátko.
2. Na svět přišel v chudobě / velmi pokorně / Bůh v způsobu člověka / sám, dobrovolně, / aby se to vyplnilo, / co předpověděno bylo, / že přijde, / který potře hlavu ďábla, sám z nebe.
3. Následujte pastýře / již chvátající / a k městečku Betlému / pospíchající, / pojďme, vizme, co se stalo, co se jim též zvěstovalo / andělem, / neb jest celý osvícený Betlém ten.
4. Vizme, jaké místo Bůh / sobě vyvolil, / v němž náš milý Spasitel / nám se narodil, / v chatrném chlévě v Betlémě / spočívá Král nebe, země / v jesličkách, / ovinutý něžně v chudých plenčičkách.
5. Pochválen buď, Ježíšku / neposkvrněný, / z čisté Panny Marie / nám narozený. / Radujme se všichni nyní, / cherubíni, serafíni, / že sám Bůh / člověčenství na se přijal, smazal dluh.
6. Slunéčko i hvězdičky / také plesají / a z jeho narození / teď radost mají. / Také my již radost mějme, / jemu vesele zpívejme: / Ježíšku, / věnujeme Tobě tuto písničku.

287
Pastýři, nespěte, / k Betlému pospěšte! :] Zdali jste to znamení / neviděli na nebi, / co se stalo o půlnoci / při slavném narození / o příchodu Mesiáše? / Jaké to podivení.
2. [: Jistě je tak v pravdě, / jak praví nám anděl :] pacholíček maličký, / položený v jesličky, / lehce dřímá, odpočívá / u své milé Matičky, / vůl a osel mu zahřívá / jeho útlé ručičky.
3. [: Protož my společně / přistupme bezpečně, :] mějme v srdci té víry, / že jest On ten jediný, / kterého Bůh Otec poslal / jakožto Syna svého, / aby svou krví nevinnou / vykoupil sám lid jeho.
4. [: Před Tebou padáme, / uctivost skládáme, :] vítej nám, drahý hoste, / přijmi ty dary prosté: / duši naši nesmrtelnou, / naše srdce zkroušené, / všechny údy i smyslové / mají státi k službě Tvé.
5. [: Přečistá Maria, / Ty jsi ta jediná, :] tak Syn Boží chtěl míti / a Tebe vyvoliti, / abys jemu jako Matka / zde sloužila na zemi / a byla pak povýšena / nade všechny anděly.
6. [: Jak šťastná, radostná / je tato hodina, :] kdy se vůle splnila věčného Hospodina. / Ó, Ježíši nejmilejší, / uslyš naše žádosti / a odpusť nám naše hříchy, / uveď nás do radosti.

288
Poslyšte, bratři, jen / není to žádný sen, / divný to věru zjev, / andělský slyšet zpěv. [: Andělů sbory se všemi tvory, :] zpívají „Aleluja", / zpívají „Aleluja!"
2. Ve městě Betlémě / ve chlévě na seně / pacholátko leží, / vše spěchá tam, běží, [: uvítat Krále, jenž nenadále :] [: zjevil se všemu světu. :]
3. Každý svůj dar nese / v radosti a plese, / jeden má ovečku, / druhý holubičku, [: ten pomazánku, ten mléko v džbánku, :] [: vše nesou Ježíškovi. :]
4. Maria, Matička / kolébá hošíčka, / líčka mu celuje, / přitom prozpěvuje: [: Hajej, synáčku, můj jedináčku, :] [: mé celé potěšení! :]
5. Ó, Kriste Ježíši, / Beránku nejtišší / srdce dej nám vřelé, / milovat Tě cele, [: a pak ještě braň, ode zlého chraň :] [: českou a moravskou zem. :]

289
Radostnou novinu, křesťané milí, / zvěstujem vesele v tu chvíli: / že se narodil Spasitel, / všeho světa Vykupitel, / v Betlémě městě, / věřte to jistě, / věřte to jistě!
2. Jasná noc pastýře k pastvě vzbudila, / zpěv, hudba v povětří jest byla, / že se narodil...
3. V dvanáctou hodinu dnes v noci právě / zpívali andělé přeslavně, / že se narodil...
4. Kdekdo se k Betlému žene úprkem / a všichni plesají svým zvykem, / že se narodil...

290
Sem, pastýři, pospíchejte, / stáda zanechte / a k jesličkám Ježíškovým / hned pospíchejte, / přivítat jej s radostí / a se vší ochotností, / neb je dán z nebe.
2. Zrodil se nám, vykoupil nás, / všechen hříšný lid, / učením svým osvítil nás, / dal nám v nebi byt, / po něm máme toužiti, / jeho vůli plniti, / jemu sloužiti.
3. Vítán buď, ó nejsvětější / Kriste Ježíši. / Ty jsi základem spasení / všech našich duší. / Vítej nám, ó nejdražší, / pokrme náš nejsladší, / milý Ježíši.
4. Jděte, chudí pastuškové, / sobě pospěšte / a Ježíška zrozeného / v chlévě hledejte, / jak jen ho naleznete, / o něm vědomost dejte, / mu se klanějte.
5. Neboť my se jemu chceme / také klaněti / a všechny svoje úzkosti / mu přednášeti, / doufáme, že on, Pán náš, / pod ochranu vezme nás / ve vší těžkosti.
6. Kriste, Králi nejmocnější, / uděl milosti, / budiž nám vždycky přítomen, / s božskou pomocí, / čiň to pro své zrození, / dej hříchů odpuštění, / tys všemohoucí.

291
S chudými pastýři / klaňme se Ježíši / v Svátosti oltářní / v pravém pokoření.
2. Ježíš na zem vstoupil, / by nás všech vykoupil / ó, klaňme se jemu, / Pánu laskavému.
3. Ó, milý Ježíši, / dobroto nejvyšší, / k Tvé vůle plnění / uděl požehnání.

292
Slyšte, slyšte, pastuškové, / jaké znějí zpěvy nové / v této noční hodině / u betlémské jeskyně.
2. Andělé se tam zjevuji, / slávu a čest prozpěvují / pacholíčku zkroušeně, / jenž si hoví na seně.
3. Děťátko to je, Syn Boží, / od něho je všechno zboží, / a zde leží maličký, / synek chudé matičky.
4. Pěstoun Josef po Betlémě / hledal nocleh Pánu země, / nikdo neměl místečka / pro tohoto poutníčka.
5. Tehdy Matka v noční době / chlév zvolila za byt sobě, / a v kouteček nejnižší / sestoupil Pán nejvyšší.

293
Svatou dobu již tu máme / nejmilejších svátků, / proto rádi zazpíváme: / Sláva Jezulátku, / sláva Jezulátku.
2. V Betlémě a po okolí / všichni lidé spali, / pastýři jen v širém poli [: o své ovce dbali. :]
3. Znenadání o půlnoci / divné slyšet hlasy, / nebe skví se božskou mocí, [: věští nové časy. :]
4. Polekaní pastýřové / jako sochy stojí, / soudě, že to jsou jen snové, [: promluvit se bojí. :]
5. Anděl Páně u nich stoje, / praví: „Pán Bůh s vámi! / Odložte své nepokoje, [: radujte se s námi! :]
6. Boží Syn, jenž od věčnosti / bývá v nebes ráji, dnes se mezi lidmi hostí, [: najdete ho v stáji. :]
7. Pastýři hned k chlévu běží, / každý Bohu zpívá, / Jezulátko v jeslích leží, [: milostně se dívá. :]
8. Pastýřové na zem padli, / klaněli se Králi, / potom Matce dary kladli, [: zpívajíce chvály. :]

294
V půlnoci posvátné z nebeské brány / slétlo k nám pachole v pozemské lány, / Boží to Syn, [: dle vůle Otcovy / sejmout z nás okovy / hříchů a vin. :]
2. Svět o něm nevěděl, přišel tak tiše, / jenom jej provázel z nadhvězdné výše / andělů zpěv, [: a on zde za nebe / zaměnil pro sebe / chudičký chlév. :]
3. Matka jen přesvatá k němu se kloní, / blaha i žalosti slz nad ním roní, / když jej tak zří, [: zavinut v plenčičkách, / uložen v jesličkách, / nuzný jak spí. :]
4. „Sláva buď na nebi, na zemi spása!" / pastýřům užaslým duchů sbor hlásá / radostnou zvěst, [: aby šli k Betlému, / dítěti malému, / Kristus to jest. :]
5. S pastýři zbožnými i my, Tvé děti, / k Betlému, k jesličkám radostné spěti / i my též chcem, [:k Tobě, ó Ježíši, / Pane náš nejvyšší / ruce své pnem. :]

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (11)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 40 lidí

předchozí ankety

Dnes je 25. června 2019

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU