Jak pěkně začít a zakončit církevní pohřeb

10.08.2018 - lidová zbožnost

1. Předem

Občanský řečník vyjmenuje všechny podniky, kde byl nebožtík zaměstnán, a vychvaluje jeho práci, duchovní někdy při pohřbu pronáší jen předepsané modlitby a čtení, na něž má pak promluvu.

Ale .... !!

Ano, tak to má být, při pohřbech nemají zaznívat žádné chvalořeči, ale slovo Boží (Pohřební obřady č. 44), ale něco osobního se přidat musí!!
Přikládám  návrh, jak začít a ukončit pohřební obřady.
Je to pomůcka vám, bratři (a sestry), kteří různým způsobem sloužíte pozůstalým...

Začátek obřadu:
Ve jménu Otce .... (Pán s vámi.)

Společně začínáme zádušní mši svatou za duši našeho/naší zemřelé/ho bratra/sestry ..........
Poprvé spatřil/a světlo tohoto světa dne ..................
v ............... (našem městě)
jako ........ (druhé) ze ....(čtyř) dětí
...................a jeho manželky ..........,
rozené ........... .
V (našem) chrámu Páně sv. ......
v ...........
byl/a pokřtěn/a a tím získal/a naději na věčný život v nebi.
Dětství prožíval v .........
Z jeho/její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám (29. duben 19..),
kdy byl/a v (našem) chrámu Páně sv. ......
v ...........
oddán/a s ....................
ze ................... .
Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili (až do jeho/její smrti dne ........). Spolu dali život ... dětem
a těšili se z jejich rodin s ...... vnoučaty
a ......... pravnoučaty
a ....... pra-pravnoučaty.
Náš bratr/sestra umírá (zaopatřen/a) dne .......
v (požehnaném) věku .. let
- v nemocnici v ..................
- doma - u dcery/syna v ..............
jako ...... ze svých sourozenců.
Do nejsvětější oběti vložme svoji vděčnost Bohu za jeho/její život a začněme ji tichou prosbou za odpuštění pro sebe i pro něho/ni.

2. Závěr obřadu u hrobu (nebo před odjezdem do krematoria):

 

Pomodleme se ještě jednou za našeho/naši zemřelého/ou bratra/sestru ...., za jeho/její rodiče a příbuzné, za naše dobrodince, za všechny, kdo na našem hřbitově odpočívají, za oběti světových válek, přírodních katastrof, dopravních nehod a teroristických atentátů, za zemřelé kněze, za duše v očistci a také za toho z nás, kdo první bude následovat našeho bratra/sestru na věčnost.
-- modlitba --

Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatků jejich zesnulé/ho.


Jménem zemřelé/ho vás prosím, abyste mu/jí, jestli někoho ve svém životě zarmoutil/a, pro milosrdenství Boží (pro pět ran Krista Pána, pro sedm bolestí Panny Marie) ze srdce odpustili.
Všichni:
ODPUSŤ MU (JÍ) PÁN BŮH.

A dodáme, na základě modlitby Otče náš, kterou říkáme každý den:

JAKO I MY MU(JÍ) ODPUŠTÍME.


Kněz:
Odpočinutí věčné dej mu/jí, Pane,
Všichni:
a světlo věčné ať jí/mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.


Kněz:
Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, zvláště našim dobrodincům a především našim rodičům, Pane,
Všichni:
a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.

 

Kněz (laický pomocník):
Požehnej vás (nás), na všech cestách tohoto světa provázej a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. října 2018

svátek má Michaela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU