Pohřeb v Bohdalově 11.11.2017

11.11.2017 - naše farnosti


Pohřeb z Chroustova do Bohdalova 11.11.2017


Doma:


 dle obřadů a modlitba Otče náš za naši zemřelou, za jejího manžela a rodiče z obou stran.


 U kříže na závěr:


Za všechny zemřelé občany a rodáky z Chroustova, za naše příbuzné a za duše v očistci:

Jménem zemřelé vás prosím, abyste jí, jestli někoho ve svém životě zarmoutila, pro milosrdenství Boží na tomto posvátném místě ze srdce odpustili. 

Všichni: Odpusť jí Pán Bůh JAKO I MY JÍ ODPOUŠTÍME.. 


 V kostele:


Úvodem:

Zarmoucená rodino, milí příbuzní, sousedé, přátelé, vážení smuteční hosté

Naše sestra v Kristu, paní Valerie Fišarová, spatřila poprvé světlo světa v obci Hradiště na území těšínského Slezska 31.5.1922 jako čtvrté ze šesti dětí rodičů Antonína Waszka a Marie, rozené Skoczové z Horního Těrlicka, kde stojí farní kostel zasvěcený také sv. Vavřinci jako u nás. V něm  byla malá Valeria 8.6. pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi. Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám školní léta v  Hradišti. A také vyšívání a další ruční práce. 6. října 1962 byla na Místním národním výboře a pak v kostele sv. Vavřince v Horním Těrlicku oddána s Josefem Fišarem z Chroustova. Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili, z těch prvních věcí především narození syna. Naše sestra v Kristu ovdověla v roce 1989. Byla nejstarší občankou Chroustova  a umírá zaopatřena v nemocnici v Novém Městě na Moravě jako poslední ze svých sourozenců 3. listopadu.

I my se přidáváme k těmto vzpomínkám, ty jsou vždycky důležité a proto je potřeba si je předávat i dalším pokolením. Přidáváme i svou vděčnosti, protože děkování není nikdy dost. A rodičům, především mamince je potřeba děkovat. Proto teď začne mše svatá, oběť díkůvzdání, při níž už neděkujeme sami, ale přímo s Pánem Ježíšem. Nejprve v tichu poprosíme o odpuštění pro našeho zemřelého i pro sebe.


 Čtení z Písma:

 1. čtení č. 11 - Flp 3,20-21 Přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené.

evangelium č. 11 - Jan 6,37-40 Kdo věří v Syna, má život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.


 Promluva:


Zarmoucená rodino, milí příbuzní, sousedé, rodáci, přátelé, vážení smuteční hosté

Mamince se každý svěří, protože dává všechno. Dětem vždy říkám: Když nedokážeš říci pravdu před cizími, řekni mamince potichu, jak to skutečně bylo. Mamince se věří, protože dává pro dítě vše, i svou krev. Pánu Ježíši, který za nás prolil svou krev můžeme také věřit. A pohřeb nebrat jen jako vzpomínku a pěkné rozloučení,  ani jen jako poděkování, které neděláme sami a do prázdna nebo před veřejnosti, ale skrze Krista, který žije a kraluje na věky věků. Pohřeb můžeme brát jako vyprovázení na cestu, jako loučení, když někdo odjíždí a my mu přejeme, aby se tam šťastně dostal. Zde na zemi někdy dodáváme a přejeme ti také šťastný návrat. Čistě občansky řečeno, naše sestra odchází na cestu, z které není návratu. Křesťansky řečeno, protože Ježíši Kristu můžeme věřit a můžeme na něj ve všem dát, jako křesťané tedy můžeme říci: Odchází a my jí přejeme aby došla cíle, aby  poznala co nejdříve Boží lásku. Tu nádheru, jejímž obrazem zde na zemi je láska mateřská, a byla i láska její. A toto shledání je připraveno i pro nás. Jako jsme se těšili na maminčinu náruč, můžeme se těšit na náruč Boží. A přát to mamince i sobě. Za to se modlíme, teď hned, u hrobu, při každé návštěvě hřbitova i při každé vzpomínce na své rodiče, na naši maminku.


 Po mši svaté:

modlitby dle obřadů


U hrobu:

modlitby dle obřadů, spouštění do hrobu


Církevní zpěv


Pomodleme se ještě jednou Otče náš a Zdrávas Maria za naši sestru  v Kristu, za ty, kdo odpočívají na našem hřbitově, za všechny naše příbuzné zde na Moravě i ve Slezsku, za naše kněze, učitele a lékaře a všechny dobrodince a také za ty, kdo zahynuli ve světových válkách a za duše v očistci


Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatkům jejich zesnulé.


Kněz:  Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:  a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.


Kněz: Požehnej vás, na všech cestách tohoto světa provázej a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.  Amen.


Hudba, kondolence


Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. října 2018

svátek má Michaela

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU