Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

18.08.2019 - naše farnosti

OHLÁŠKY NA TENTO TÝDEN

 

Mše sv. a bohoslužby: farnost NOVÉ VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 18.8. do 1.9. 2019 - dá-li Pán Bůh.  

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti - jsou tam obě farnosti

Neděle 18. 8. 20. v mezidobí, sv. Heleny, Helena

N.VESELÍ: 8:00   za dárce na kostel do r. 1948 (9/10),

►►► BOHDALOV 9:30  za Věru Laštovičkovu, bratra a sestru a  rodiče

►►►kaplička v N. Veselí 11:00 za živé a + farníky a rodáky z N. Veselí, zvláště za potokem

HRANICE U SIRÁKOVA 16:00  sraz, pak zahájení 19. pouti na Velehrad

ÚJEZD  kolem ½ 6.  pobožnost v kapli

Pondělí 19.8. sv. Jana Eudese, sv. Ludvíka, biskupa, Ludvík

N.VESELÍ 8:00  ODCHOD PĚŠÍCH POUTNÍKŮ  - můžete nás kousek doprovodit

Úterý 20.8. sv. Bernarda, Bernard

Středa 21.8 sv. Pia X., Johana

Čtvrtek 22.8. Panny Marie Královny, Bohuslav

N.VESELÍ 19:15 - modlitby matek, zveme vás všechny, i babičky a tety

Pátek 23.8. sv. Růženy z Limy, Sandra

Sobota 24.8. sv. Bartoloměje, Bartoloměj, AUTOBUS NA VELEHRAD VE 4.55 OD OBEC. ÚŘADU - hlaste se paní Musilové.

BOHDALOV 12:00 SVATBA Jan Bříza, Nové Veselí a Iveta  Rosecká, Bohdalov

Neděle 25.8. - 21. V MEZIDOBÍ  sv. Ludvíka, krále, sv. Josefa Kalasanského, blah. Dominika Trčky, Radim

N.VESELÍ: 8:00   za Miloslava a Blaženu Hralovy, rodinu Davidovu a Trnkovu

BOHDALOV  9:30  za farníky z 25/8

ÚJEZD  11:00  za ž a + občany a rodáky z Újezda

Pondělí 26.8. Panny Marie Čenstochovské, patronky Polska, ct. Martina Středy, Luděk,

N.VESELÍ 7:00  za nejmenší, kteří se vůbec nemohou bránit 

CHROUSTOV 18:00  za naše zemřelé

Úterý 27.8. sv. Moniky, Otakar

N.VESELÍ 7:00 na úmysl dárce

MATĚJOV 19:00  

Středa 28.8. sv. Augustina, Augustýn

N.VESELÍ 18:00  za prarodiče Šidlovy a celý rod

BŘEZÍ 19:00 za manž Stanislava a Anežku Večeřovy, jejich rodiče Drápelovy a Večeřovy

Čtvrtek 29.8. Umučení sv. Jana Křtitele, Evelína

►►► BOHDALOV 18:00  za Františka Fialu a jeho rodiče a za rod Samkovu a Peřinovu

N.VESELÍ 20:00 - 21:00 na hodina pro Pána Ježíše - 14/24

Pátek 30.8. sv. Fiakra, Vladěna

N.VESELÍ 18:00  za rodiče Vencálkovy a zetě Karla, za rodiče Chlubnovy, syna, snachu a za Boží ochranu pro celou rodinu

Sobota 31.8. sv. Rajmunda, sv. Josefa z Arimatie a Nikodéma, Pavlína, pouť rodin Žďár II

N.VESELÍ 7:00 na

Neděle 1. 9. -  22. V MEZIDOBÍ,  sv. Jiljí, Linda

N.VESELÍ: 8:00   za všechny ve školách a kolem nich

►► BOHDALOV  9:30  za všechny ve školách a kolem nich

MATĚJOV  11:00  za ž a + občany a rodáky z Matějova

Neděle 8. 9. N.VESELÍ: 8:00   A BOHDALOV  10:00   v kostele NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU   PÁTEK 13.9. NOVÉ VESELÍ - 17.00 - MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI  (tedy i pro babičky, dědečky, tety a strýčky)   Pán Bůh zaplať za pomoc se dřevem.

Zahájení 19. pěší pouti na VELEHRAD

18.8.2019

u CYRILOMETODĚJSKÉ LÍPY

zasazené L.P. 2013

na zemské hranici Čech a Moravy

mezi Sirákovem - farnost Nížkov, diecéze královéhradecká

a Újezdem - farnost Nové Veselí, diecéze brněnská,

na kraji lesa, který katastrem patří do Rudolce, farnost Bohdalov

        

Program:

  • 1. Písně vlastenecké a hymna - asi 10 minut (Štikar)
  • 2. Uvítání všech a výklad o místě (Vlček) a poutích (Peňáz)
  • 3. Modlitby a vyslání poutníků (Peňáz)
  • 4. Písně poutnické a odchod zhruba o půl páté (Štikar)

 

1 - písně vlastenecké

 

1 A)  Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s touhou pne.
Kde ty naše hory jsou, zasnoubeny s oblohou.

S oblohou a nebesy. Kdo pomýšlí na plesy,
anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.

Pán, ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás.
Anděla vám z nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.

A ten národ pěje rád, v žalmech však i touhu znát,
by ten anděl chránil Čech, do skonání věků všech.

 

1 B)  Moravo, Moravo, Moravěnko milá,
co z tebe pochází, chasa ušlechtilá.
Chasa ušlechtilá, žádostivá boje;
a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Moravo, Moravo, tvá orlice pestrá
byla lva českého vždy upřímná sestra,
vždy upřímná sestra budiž ještě dále;
máme hrdinného a dobrého krále.

Moravo, Moravo, domove náš krásný,

Co odkaz přijímáš Svatoplukův jasný

Hrdost našich předků, víru, právo chránit

Zemi svou milovat čest moravskou bránit

1 C) Ty naše písničky, jsou jako perličky na šňůrce navlečené.
Tolik je krásy v nich a je to velký hřích že jsou tak opuštěné.

Ref: Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká
tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. 
Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít.
Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít.

Zpívejte lidičky ty naše písničky, písničky z Moravy z Čech.

Ta naše písnička, je sice prostičká, ale je nejhezčí z všech. Ref.

 

1 D) MORAVA KRÁSNÁ ZEM, v ní jsem byl já zrozen
a v ní byl vychován od matky pěstován
ta mě k srdci svému, lnula mateřskému
jí život můj byl věnován
I:Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem:I

Tam kde řeka Dyje, chvatným tokem spěje
tam kde lid líbezné, krásné písně pěje
tam dívky krásné jsou, něžné jak květiny
tam domov můj je jediný
I:Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem:I

Když slunko zapadá, za vršky Pálavy,
na mládí vzpomínám, jak prchlo do dáli
jen jedno přání mám, že Moravu mám rád
v té zemi krásné chtěl bych spát
I:Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem:I

 

Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, (: země česká, domov můj! :) Zákonem bylo stanoveno, že první sloka této písně je státní hymnou ČR.

2. Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar. To jest Čechů slavné plémě. (: mezi Čechy domov můj! :)

3. Kde domov můj, kde domov můj? V zemi, kde náš Kníže svatý, vírou v Krista v duši vzňatý, krev svou v oběť za vlast lil, český národ vykoupil. V zemi slavné, otcům drahé, (: v české zemi domov můj! :)

4. Kde domov můj, kde domov můj? Bože, velký Hospodine, ruka Tvoje světům kyne, Tebe vzývá národ můj, věčný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, (: chraň vždy český domov můj! :)

 

2) Uvítání a výklad         

 3) Modlitby a vyslání:

a) lítost a prosba za odpuštění - Beránku Boží

b) Poděkování - 4 sloky Bože chválíme Tebe

c) Poděkování za dotace z EU a prosba za celý náš světadíl -  krátké litanie k svatým ochráncům Evropy

d) prosba za příhodné počasí

e) prosba, která nás má spojit - závěr litanie k  svatým ochráncům naší vlasti

POŽEHNÁNÍ NA CESTU

 

4 - písně poutnické   A) Svatováclavský chorál .......

4 B) Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání,

po smrti pak v nebi věčně chválíme Boha ustavičně.  Amen.

 

4 C)  Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, - zůstaň s námi do skonání, Otče vyslyš nás. - S důvěrou dnes k Tobě voláme - ruce svoje k nebi zvedáme - neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme. Otče náš, ...    

2. Tisíc let tomu již, co jsi nesl Kristův kříž, / nes ho s námi do skonání, svatý Václave. / Ve svornosti ať žije náš lid, / ve světě kéž vládne mír a klid. / Veď nás k nebi stále blíž a blíž, / zbožně tebe žádáme. / Tisíc let ...

3. V bázni zas nauč nás pro Ježíše pracovat, / chraň své Čechy hříchu pýchy, svatá Ludmilo. / Chceme Bohu stále děkovat, / povinností k církvi, k bližním dbát, / prosby svého lidu neoslyš, / uveď v nebeskou nás říš. / V bázni zas ...

4. Ochraňuj, posiluj, v lásce národ utvrzuj, / rodiny zpět přiveď k Bohu, svatý Vojtěchu. / Víru otců v srdci chováme, / vroucně tobě díky vzdáváme. / Chcem jít za tvým zářným příkladem, / pomáhej nám prosíme. / Ochraňuj ...

5. Zdislavo, v říši krás, slyš svých dětí vroucí hlas: / štěstí rodin našich krajin chraň i v dnešní čas! / V rodinách je základ života, / běda, když zde láska ztroskotá, / Zdislavo, ty vzor jsi rodinám, / jak Bůh žehnat chce i nám. / Zdislavo, v říši krás ...

6. Cyrile, Metode, slyšte Moravanů hlas, / požehnejte naší práci, zlo vzdalte od nás. / S láskou jste nám Boha hlásali, / v rodné řeči knihy napsali, / Morava si vděčně vzpomíná, / na vás nezapomíná. / Cyrile, Metode ...

7. Ježíšku, Děťátko, líbezné Jezulátko, - skvoste drahý, chloubo Prahy, Čechy v srdci máš. - My též v srdci Tebe nosíme, - za celý náš národ prosíme, - žehnej všem a Čechy, Prahu chraň - od zlého nás všude braň. Ježíšku, Děťátko, líbezné Jezulátko, skvoste drahý, chloubo Prahy, Čechy v srdci měj!   

8. Ježíšku, Děťátko, milostné Jezulátko, - byl jsi s námi v době hrůzy, zachránil jsi nás. - U Tvých jeslí vděčně klečíme, národ český Tobě světíme, - Tvoji jsme a navždy býti chcem, - posvěť naši rodnou zem. Ježíšku, Děťátko, milostné Jezulátko, - byl jsi s námi v době hrůzy, chraň i dále nás.

 

Po cestě: Bože, cos ráčil a mariánské písně a růženec

V kapli Panny Marie Královny - zpívané loretánské litanie

Po cestě pokračujeme

V kostele sv. Václava: Anděl Páně a večerní modlitba  církve

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 22. srpna 2019

svátek má Bohuslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU